Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Talha ARSLAN

zh3s8FGgM8.jpg
Talha ARSLAN – Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Talha ARSLAN

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Görev Tanımları

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1-
Bu yönetmeliğin amacı; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ile bağlı şube müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslarını, görev tanımlarını düzenlemektir.

Kuruluş ve Yasal Dayanak
MADDE 2-
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında 11.04.2016 tarih ve 4/247 sayılı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kurulmuştur.

Bu Yönetmelik, 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 21. Maddesinin 1. ve 2. paragrafı ve 7. Maddesinin (f), (g), (1) bendi ile 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b), (f), (p) bendi ve 18. maddesinin (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3-
Bu yönetmelikte ifade edilen;
a) Belediye: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
b) Belediye Başkanı: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
c) Meclis: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Encümen: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümenini,
e) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,
f) Genel Sekreter Yardımcı: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter yardımcısını,
g) Daire Başkanı: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanını,
h) Şube Müdürü: AYKOME Şube Müdürünü, Yol Yapım Şube Müdürünü veya Yol Bakım ve Asfalt Şube Müdürünü ifade eder.

Tanımlarda yer almayan konularla ilgili kanunlarda yer alan ifadeler geçerlidir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Daire Başkanlığı ve Bağlı Birimlerinin Görevleri

Daire Başkanlığının Görevleri
MADDE 4- 
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığının Görev ve Yetkileri şunlardır.
a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 7/f maddesine istinaden Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Ulaşım Ana Planı stratejileri dahilinde ve trafik mühendisliğine uygun projeler geliştirerek, gerekli imalatları yapmak suretiyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi yol ağının geliştirilmesini ve konforunun arttırılmasını sağlamaktır.
b) Kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği her türlü yol sanat yapılarını, yol alt ve üst yapılarının proje, yapım, hizmet veya mal alımı ihalelerini yapıp, sözleşmelerini imzalamak, sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak veya yaptırarak kontrollük hizmetlerini vermek.

Daire Başkanlığına Bağlı Birimlerin Görevleri
I- Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Şube Müdürlüğünün Görevleri
MADDE 5-
Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Şube Müdürlüğünün Görevleri;
a) Belediye Başkanlığının talimatı doğrultusunda kurul gündemini hazırlar, görüşme tutanaklarını ve kararları düzenler, alınan kararları ilgili makamlara gönderir.
b) AYKOME’ ye üye gönderen kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu ve iletişimi sağlar.
c) Alt yapı programlarının hazırlanmasında, taslaklarının birleştirilip kesinleştirilmesinde üst yapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlar. Kesin programlarda birden fazla kurum ve kuruluş tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa alır ve AYKOME’nin onayına sunar.
d) Alt yapı çalışma izni istenen güzergâhların keşiflerini yapıp çalışmanın uygun olup olmadığına karar verir.
e) Alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı verir. Kazı ruhsatına ilişkin bedelleri (zemin tahrip, ruhsat harcı, KDV, teminat) çıkartır ve bunların ödenmesini sağlar.
f) Ruhsatsız kazı yapılmasını önler. Ruhsatsız kazı yapıldığının tespiti durumunda, kazı yapanlar hakkında gerekli işlemin yapılmasını sağlar.
g) Kazı izni verilen altyapı çalışmalarını AYKOME yönetmeliğine göre denetler. Gerekli gördüğü hallerde AYKOME yönetmeliğindeki müeyyideleri uygular.
h) Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ağındaki yolların UKOME Şube Müdürlüğü izni ile yol yapısına uygun olmayan tonajdaki araçlara kullandırılması neticesinde yol alt ve üst yapısındaki bozulmaların giderilmesine ve alınacak önlemlere yönelik protokoller yapar, protokol şartlarının yerine getirilmesini takip eder ve gerekli gördüğü hallerde AYKOME yönetmeliğindeki müeyyideleri uygular.
i) Verilen çalışma izinleri ile ilgili olarak, diğer altyapı kumrularını ve ilgili birimleri bilgilendirir.
j) Üstyapısı yapılacak yollar ile ilgili Alt Kurul Toplantıları düzenler eksik altyapıların tamamlanması için gerekli olan koordinasyonu sağlar.
k) Üstyapı ve altyapı çalışmaları öncesi mevcut altyapıya gelebilecek zararların önüne geçmek amacı ile saha toplantıları düzenler.

II- Yol Yapım Şube Müdürlüğü Görevleri
MADDE 6-
Yol Yapım Şube Müdürlüğünün Görevleri;
a) Meclis kararıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi yapım, bakım ve onarım sorumluluk ağı içerisine alman yollarında yapımına karar verilen imalatlardan ihale yolu ile yaptırılacak işlerin proje, teknik şartname, ihtiyaç listesi ve ihale dokümanlarını hazırlar / hazırlatır, ihalesini yapar.
b) İhale işlemlerinin tamamlanarak sözleşmeye bağlanmış yapım, hizmet veya mal alımı işlerinin sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince yapılıp süresinde bitirilmesini sağlar, ara / kesin hesap ve kontrollük hizmetlerini yürütür.
c) İmalatları yapılacak işlerin projelerini hazırlar / hazırlatır ve araziye aplikasyonunu yapar.
d) Daire Başkanlığı bünyesinde tüm yatırımcı müdürlüklerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer kanunlar, şartnameler, yönetmelikler ve tebliğlere uygun şekilde ihalesini yaparak ihaleli işlerin, her türlü arave kesin hesap, tasfiye ve fesih kesin hesaplarını yapar.
e) Geçici ve kesin kabul işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütür, kesin hesap işlemlerini yapar.
f) İhale ile yapımı gerçekleştirilen ve geçici kabulü yapılarak tamamlanan imalat, hizmet ve malları ilgili birim veya kurumlara teslim eder.
g) Tüm yatırımcı müdürlüklerin arasında Birim Fiyat açısından standardın oluşturulmasını sağlamak maksadıyla yol ve yol imalatları içerisinde geçen iş / iş kalemlerinden talep edilen, yaklaşık maliyet oluşturulması ve işin yapımı esnasında ihtiyaç duyularak hazırlanan ve ilgili idarelerde bulunmayan Yeni Birim Fiyatların analiz ve tariflerini yapar.
h) Meclis kararıyla Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğuna karar verilen yollarda ihaleli olarak tretuar yapımı veya onarımı (bordür, parke veya plak döşeme vb.) refüj tanzimi, kavşak tanzimi yapar / yaptırır.

III- Yol Bakım ve Asfalt Şube Müdürlüğünün Görevleri
MADDE 7-
Yol Bakım ve Asfalt Şube Müdürlüğünün Görevleri;
a) Meclis kararıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi yapım, bakım ve onarım sorumluluk ağı içerisine alınan meydan, bulvar, cadde, açık otoparklar ve yolların bakım ve onarımlarını yapar / yaptırır.
b) Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yollarda; Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından kazı izni verilen alt yapı kuruluşlarına ait tranşe, bordür, parke onarımlarını yapar/ yaptırır.
c) Belediyeye ait olan yollarında tretuvar yapımı veya onarımı (bordür, parke veya plak döşeme vb.) refüj tanzimi, kavşak tanzimi, yapımı veya onarımı çalışmalarını yapar/ yaptırır.
d) Kış şartlarında Sakarya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yolların ulaşıma açık halde tutulmasına yönelik her türlü çalışmayı yapar/ yaptırır, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yardım eder, yardım alır.
e) Olağanüstü hallerde (yangın, sel, deprem vb.) ilgili birimler ile koordineli şekilde her türlü personel ve makine ekipmanını seferber eder.
f) Belediyeye ait olan maden sahalarının işletilmesi için gerekli olan izinlerin alınması veya aldırılması, işletilmesi veya belediyenin ihtiyacı olan malzemenin çıkarılması için gerekli işletme ihalelerini yapar / yaptırır.
g) Yol altyapısı ve üstyapısı için her türlü malzemeyi üretir / ürettirir.
h) Daire Başkanlığı makine parkına ait araçların, en iyi ve verimli bir şekilde sevk ve idaresinin yapılmasını sağlar.
i) Daire Başkanlığı tarafından kiralanacak araçların niteliğinin belirlenmesi ve kiralanan araçların çalışmaya başlatılması amacı ile komisyon kurar.
j) Görevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyulan motorlu araç, iş makinesi, sabit tesis araç ve gereçleri temin ve tedarik eder.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8-
Dairesi Başkanı’nın görev, yetki ve sorumlulukları;
a) Dairesine bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,
b) Biriminde yapılan iş ve işlemlerin hazırlanan iş süreçlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,
c) Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,
d) Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,
e) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,
f) Üst yönetimce istenen ve mevzuat ile öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak ve/veya talep edilen personelin görevlendirilmesini sağlamak,
g) Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,
h) Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle iş birliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,
i) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,
j) Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,
k) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak,

Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 9-
Şube Müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları;
a) Stratejik plan ve Performans Programı doğrultusunda müdürlüğüne verilen görevleri yerine getirmek,
b) Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
c) Çalışma bürolarının, salon ve koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,
d) Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin ve düzenini sağlamak,
e) Birimiyle ilgili iç hizmet eğitimlerinin belli bir plan ve program dahilinde yapılmasını sağlamak,
f) Yapılan iş bölümü çerçevesinde bağlı personelinin sevk ve idaresini yapmak,
g) Konusuna ilişkin mevzuatı takip ederek bunlara uygun uygulama yapılmasını sağlamak,
h) Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,
i) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlamak,
j) Birimine ait faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak,
k) İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlamak ve sürekli güncel tutulmasını sağlamak,
l) Kanun, tüzük, yönetmelikler ve amirince verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmak,
m) Şube Müdürü, Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yerine getirirken; belediyenin Stratejik Planındaki Vizyon, Misyon ve İlkeleri ile mevzuata göre çalışılmasından sorumludur,
n) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari, mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden, Performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur,
o) Şube Müdürü, müdürlük görevlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanına karşı sorumludur.

Baş Şoför ve Kısım Amirlerinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 10-
Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinde görevli Baş Şoför ve Şefler, başında bulunduğu ve/veya sorumlu olduğu ekip tarafından yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasından/yaptırılmasından ilgili Şube Müdürü ve Daire Başkanına karşı sorumludur. Amirleri tarafından verilen diğer görevlerin de ifasını sağlarlar.

Memur ve işçi personelin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 11-
Daire Başkanlığınca yapılan görev bölümü çerçevesinde bağlı bulundukları Şube Müdürünün verdiği tüm görevleri tam ve zamanında yaparlar. Çalışma düzenine uygun olarak iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılması ile görev gereği kendisine zimmetlenen taşınırların özenle kullanılması ve muhafazasından sorumludurlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Düzeni ve Diğer Hükümler

Çalışma Düzeni
MADDE 12- 
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı çalışanları belirlenen çalışma düzenine uymak zorundadır.
a) Birimde yürütülen işlerle ilgili bilgi ve belgeler Daire Başkanından izinsiz olarak kurum dışına verilemez. Kurumun evrak güvenliğini sağlarlar,
b) Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit ve adil muamele yaparlar,
c) Görevleri ile ilgili, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, hiç kimsenin hizmet, ikram ve hediyelerini kabul edemez ve bunlarla alışverişte bulunamazlar. Bu gibi kimselerden borç para alamayacakları gibi borç da veremezler,
d) Mesai bitiminde masa üzerindeki evrakı dolap ve çekmecelere koyar ve kilitlerler,
e) Her türlü malzeme ve evrakın muhafazası ile şahsen sorumlu olan personel, muhtelif sebepler ile görevinden ayrılması halinde, bunları birimdeki görevliye yazılı bir tutanak ile devir ederler.
f) Demirbaş malzemeler, o malzemeyi kullanana veya malzemeyi kullananın 1. Amirine zimmet edilir.
g) Tüm personel yetkili makamlarca (İllerde Valilik Makamları) belirlenmiş çalışma saatlerine veya işinin gerektirdiği ve amirlerince hazırlanmış vardiya programına uygun çalışır.

Bilgi verme yasağı
MADDE 13-
Birimlerin evrak ve dosya memurları gizli olmasa bile evrak ve işlemin sonucuna ait bilgi veremezler ve açıklamada bulunamazlar. Bilgi alacak kişiler, bilgileri Daire Başkanı, Şube Müdürü veya yetki verilen görevliden alırlar. Bu kurallara aykırı davranan personel hakkında kanuni işlem yapılır.

Diğer Hükümler
MADDE 14-
Bu yönetmelikte yer almayan konularda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
MADDE 15-
Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabulü ve belediye ilan tahtasında ve/veya belediyenin resmi internet sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 16-
Bu yönetmelik hükümleri Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

×