MÜDÜRLÜKLER

İletişim

Telefon : 44 44 054 - 0 264 271 50 00
Santral : 2463
Web : www.sakarya.bel.tr
E-Posta : kentsel.donusum@sakarya.bel.tr

Haberler

Görev Tanımları

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç
MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Şehircilik Daire Başkanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dair esas ve usulleri kapsar.

Yasal Dayanak
MADDE 3 - Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğüne ait olan bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumu Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 2644 sayılı Tapu Kanunu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik, Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - Bu Yönetmelikte ifade edilen;
a) Büyükşehir Bld: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
b) Başkan: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
c) Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,
e) Gen. Sek. Yrd.: D. Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
f) Daire Başkanı: Kentsel Dönüşüm Şb. Müdürlüğü’nün bağlı olduğu D. Başkanını,
g) Müdürlük: Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünü,
h) Şube Müdürü: Kentsel Dönüşüm Şube Müdürünü,
i) Şef: Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğündeki kadrolu Şefi,
j) Çalışan Personel: Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm Memur, İşçi, Sözleşmeli Personel ve diğer Personeli, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat
MADDE 5 - Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü İdari Teşkilatı; Müdür, Şef, Memur, Sözleşmeli ve İşçi Personelden oluşur. Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün görevleri
MADDE 6 - Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır.
a) Deprem Sürecinin gerektirdiği kentsel kamusal mekanların, kentsel yerleşmelerin ve yapı stokunun yeniden yapılandırılması,
b) İmar Planı çerçevesinde Kentsel dönüşüm, çalışması ve uygulamaları,
c) İl genelinde mekansal gelişme, kapasite artırımı, sürdürülebilir kentsel ve bölgesel yapılanma,
d) Uzun perspektifli vizyon çerçevesinde 2023 proje ve programlarının hazırlanması, Belediye adına takibi,
e) Çöküntü ya da çarpık yapılaşmış alanların, Nazım Plan Eylem planlarıyla uyumlu rehabilitasyonu,
f) Sürdürülebilir çevre, ekolojik yerleşmeler, ihtisas kentleri ve özellikli kentsel mekanların sosyo-ekonomik yapılarının da dikkate alınarak yapılandırılması,
g) Güvenli ve sürdürülebilir yaşanılır mekanlar oluşturulması,
h) Faaliyet konularıyla ilgili kaynak, model araştırma, plan proje uygulama yapmak, yerli yabancı uzman ve destek kuruluşlarıyla çalışmalar yapılması,
i) Avrupa Birliği uyum sürecini izlemek, Dünya perspektifinde yarışan kentler sürecinde Sakarya için öncü rol kazandırma konularıyla ilgili çalışma, program ve yarışmaların yürütülmesi,
j) Müdürlük çalışmaları için Belediyenin ihtiyaç duyacağı fon-hibe-destek kredileri için ilgili mercilerin uygun formatlarında Belediye için başvuru dosya ve taleplerin oluşturulması ve takibi,
k) Deprem master planının kendi faaliyet alanlarıyla ilgili olanlarının plan - program - proje - uygulama süreçlerinde Belediyenin yapacağı tüm iş ve işlemleri, müşavirlik-hizmet alım, ihale işlemleri dahil yapmak ve neticelendirmek.
l) Kendi faaliyet alanlarıyla ilgili olarak müşavirlik hizmet alım-uygulama-kontrollük iş ve işlemleri yapmak neticelendirmek,
k) 1580 Sayılı Yasanın 5656 yasa ile değişik şekliyle yasadaki Belediye görev ve hizmetlerini yürütmek için öngörülen ve Sayıştay’dan izin alınarak kurulacak döner sermayeyi yürütmek.
m) Yatırım programlarında yer alan Müdürlükle ilgili uzun süreli faaliyetleri sürekli takip etmek ve sonuçlandırmak,
n) Belediye gayrimenkulleri ile gerek 4706 Sayılı Yasa kapsamında kalan ve gerekse Kamu İdarelerine ve Hazineye ait gayrimenkullerin, Müdürlük faaliyetleriyle ilgili konularla, diğer ortak konuların gerçekleştirilmesi için yetkili Resmi Mercilerle protokoller yaparak, ortak programlar, yatırımlar, projeler, geliştirmek bu konularla ilgili Belediyenin yükümlülüklerin gerçekleştirilmesini, takip etmek ve neticelendirmek.
o) Planlama-Ulaşım birimleri ile Belediyenin diğer birimlerine öncelikli değerlendirme ve neticelendirme yapmaları için müdürlük faaliyet konularıyla ilgili gereken altlıkları hazırlayarak göndermek.
p) Faaliyet konularıyla ilgili Plan, Mevzi Plan ve Tadilat Planlarını hazırlayarak veya hazırlatarak acil ve öncelikli incelenmek ve neticelendirmek üzere Meclise teklif önceliği olarak sunmak.
r) Aciliyet arz eden hallerde Müdürlük amacı doğrultusunda stratejileri koymak-yapılacak eylem planlarını saptamak-hedef ve ilkeleri belirlemek-öncelikli ve acil proje geliştirme alanlarını saptamak, geliştirilmesi veya kentsel dönüşüm öncelik arz eden proje alanları için her ölçekte eş zamanlı plan-proje-detay ve uygulama çalışmalarını Belediye yetkisini kullanarak hazırlamak veya hazırlatmak, hayata geçinceye kadar takip etmek ve neticelendirmek.
s) Faaliyet konularıyla ilgili Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulları ile diğer dış yetkili dairelerle gerekli yazışmaları Belediye adına yapmak.

Müdürün görevleri
Madde 7 - Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır.
a) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
b) Çalışanları yazılı ve sözlü emirlerle yönlendirir,
c) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
d) Personel arasında görev dağılımı yapar,
e) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler,
g) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir.
h) İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında, görevleri ile alakalı konularda koordinasyonu sağlar.

Müdürün yetkileri
MADDE 8 - Müdürün yetkileri şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Daire Başkanına önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. derece imza yetkisi,
d) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
f) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili Yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenleme yetkisi,
g) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
h) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
i) Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapma yetkisi,
j) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
k) Daire Başkanı tarafından kendisine verilen yetki devri çerçevesinde görevleri yerine getirme yetkisi.

Müdürün sorumlulukları
MADDE 9 - Müdürün sorumlulukları; Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

Müdür
MADDE 10 - Müdürlüğe atanma usul ve nitelikleri;
a) Büyükşehir Belediye Başkanının oluru,
b) Tercihen Üniversitelerin İnşaat ve Mimarlık bölümünde dört yıllık öğretim gören veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş, yurt içi veya yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olan,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olarak son iki yıllık sicil notu olumlu olanlar arasından atanır.

Şef
MADDE 11 - Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 12 - İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13 - Bu Yönetmelik hükümleri; Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.