Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

AYKOME Şube Müdürlüğü

zh3s8FGgM8.jpg
Turgay DELİORMANLI

Turgay DELİORMANLI

Şube Müdürü

Telefon: 44 44 054

Santral: 2702

Web: www.sakarya.bel.tr

E-Posta: aykome@sakarya.bel.tr

Görev Tanımları

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 -
(1) Bu yönergenin amacı, Altyapı Koordinasyon Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2
- (1) Bu Yönerge; Altyapı Koordinasyon Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3
- (1) Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kurulmuş olan Altyapı Koordinasyon Müdürlüğüne ait bu yönerge; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4
- (1)Bu Yönetmelikte ifade edilen;
1) Başkan: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
2) Belediye/Büyükşehir Belediyesi: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
3) Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini,
4) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,
5) Genel Sekreter Yardımcısı: yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
6) Daire Başkanı: Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,
7) Müdürlük: Altyapı Koordinasyon Müdürlüğünü,
8) Şube Müdürü: Altyapı Koordinasyon Müdürünü,
9) Şef: Yol Kazı ve Ruhsat Şefini,
10) Çalışan Personel: Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi,  sözleşmeli personel ve diğer personeli, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teşkilat
MADDE 5
- (1) Altyapı Koordinasyon Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
a) Müdür
b) Memurlar
c) İşçiler
d) Sözleşmeli Personel

(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
a) Müdür
b) Kazı ve Ruhsat Şefliği
c) Kontrol Şefliği
d) Kalem Bürosu

(3) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı bulunduğu üst amirin onayı ile kesinlik kazanır.

Müdürlüğün görevleri
MADDE 6 - (1) Müdürlüğün görevleri aşağıdaki gibidir.
a) Belediye Başkanlığının talimatı doğrultusunda AYKOME Kurul Toplantısı gündemini hazırlar, görüşme tutanaklarını ve kararları düzenler, alınan kararları ilgili makamlara gönderir.
b) AYKOME’ YE üye gönderen kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişimi sağlar.
c) Alt yapı yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taslak programları birleştirerek kesin program taslağını hazırlar ve AYKOME’ nin onayına sunar.
ç) Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken alt yapı yatırımlarını ortak program taslağına alır ve AYKOME’ nin onayına sunar. Kamu kurum ve kuruluşlarının ortak programa alınmayan alt yapı yatırımları için hazırlanan programlara uygun olarak ruhsat verilmesini teklif eder. Ruhsatsız kazı yapılmasını önler. Ruhsatsız kazı yapıldığının tespiti durumunda, kazı yapanlar hakkında gerekli işlemin yapılmasını sağlar.
d) Ortak programa alınan alt yapı yatırımları için tranşe, galeri ve tünel gibi inşaat tipini belirler, projesini ve ihale dosyasını hazırlar, alt yapı yatırımları ihale edildiği takdirde ihale komisyonunun sekreter ya görevini yürütür.
e) Ortak programa girmediği için kurumların kendilerince yapılan alt yapı yatırımlarının AYKOME programına ve kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını izler.
f) Doğal afet, güvenlik, sağlık gibi önceden belirlenemeyen zorunlu hallerde kazı izni verir.
g) Gerekli görülen konularda UKOME ile işbirliği yapar.

Müdürün Görevleri
MADDE 7 -
Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır.
1) Altyapı Koordinasyon Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
3) Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.
4) Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
5) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
6) Kazı ve Ruhsat Şefliği, Kontrol Şefliği ve Kalem Bürosunun yapmış olduğu iş ve işlemlerin denetim ve organizasyonunu sağlamak.

Kazı ve Ruhsat Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 8
- Kazı ve Ruhsat Şefliğinin görevleri aşağıda sıralanmıştır.
1) Büyükşehir dâhilindeki Meydan, Bulvar, Caddelerde yapılacak altyapı çalışmaları için işlemlerini ilgili yönetmelik ve AYKOME kurulu kararlarına uygun olarak yürütür.
2) Ruhsat talebinde belirtilen kazı metrajının bedeli ve harç miktarını hesaplayarak ödenmek üzere ilgiliyi gelir veznesine yönlendirir.
3) Kurumlarca AYKOME banka hesabına yatırılacak altyapı ruhsat ücretinin takibini yaparak ilgili banka dekontunun teminini sağlar.

Kontrol Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 9
- Kontrol Şefliğinin görevleri aşağıdaki gibidir.
1) Verilen ruhsatlı çalışmaları denetler.
2) Çalışma sırasında gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasını, trafik işaretlerinin konulmasını kontrol ederek; eksikliklerin giderilmesini sağlar.
3) Kazılan güzergâhların eski haline getirilmesini takip eder, olumsuzluk varsa ruhsat sahibinin gidermesi için talimat verir.
4) Olumsuzluğu gidermeyenlere, kaçak kazı yapanlara yasal işlem yaparak cezai müeyyide kararı alınması için Başkanlık Oluru ile evrakı Encümene sevk eder.
5) Encümen kararlarının uygulanması ve tahsilinin yapılması için Hesap İşleri Müdürlüğüne bildirir.
6) Diğer Alt Kuruluşlar (SASKİ, AGDAŞ, TÜRK TELEKOM, SEDAŞ. SÜPERONLİNE vb.) ile koordinasyon sağlayarak alt yapı faaliyetlerinin planlı-programlı bir şekilde yürütülmesini temine çalışır.
7) Müşterilerden gelen dilek, şikâyet ve ruhsat taleplerini mahallinde tetkik ederek gerektiğinde diğer alt yapı kuruluşları ile bağlantı kurarak sonuçlandırır. İlgilisine iletişim araçları ile bilgi verir.
8) Aylık ve yıllık faaliyetleri kayıt altına alır.
9) Müdüre karşı sorumludur.

Kalem Bürosunun görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 10 -

1) Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü’ne havale edilen her türlü evrakın kanun, talimat bilgileri ve genelgeler çerçevesinde cevaplandırılması takibi ve dosyalama işlerinin düzenli yürütülmesini sağlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 11 -
(1) İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 12 -
(1) Bu Yönetmelik hükümleri; Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 13 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı ve Altyapı Koordinasyon Şube Müdürü yürütür.

×