Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
09.03.2020
3/110
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 2306 ve 2307 adanın bir kısmına yönelik SASKİ?nin 10/12/2019 tarih ve 5792 sayılı yazısına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.
Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 2306 ve 2307 adanın bir kısmına yönelik SASKİ?nin 10/12/2019 tarih ve 5792 sayılı yazısına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 25/02/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
Dosyalar: 3-110-komisyon raporu.pdf
09.03.2020
3/111
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Serdivan İlçesi, Arabacı Alanı Mahallesi, 1893 ada, 1 nolu parselin 331.00 m².lik kısmı ile 1893 ada, 1 nolu parselin batısında bulunan terkli alan ve İstiklal Mahallesi 1536 ada, 17-18 nolu parsellerin bir kısmına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, Arabacı Alanı Mahallesi, 1893 ada, 1 nolu parselin 331.00 m².lik kısmı ile 1893 ada, 1 nolu parselin batısında bulunan terkli alan ve İstiklal Mahallesi 1536 ada, 17-18 nolu parsellerin bir kısmına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; taşınan park alanının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen yürüme mesafesi şartlarını sağlamadığı; 1893 ada, 1 nolu parselin batısında bulunan park alanının 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddenin uygulanması sonucu oluşmuş olması nedeniyle REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 25/02/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
Dosyalar: 3-111-komisyon raporu.pdf
09.03.2020
3/112
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih ve 1/2 sayılı kararı ile değiştirilerek uygun görülen, Güneşler Mahallesi, 560-559-920-921-2258-2259 ve 2260 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih ve 1/2 sayılı kararı ile değiştirilerek uygun görülen, Güneşler Mahallesi, 560-559-920-921-2258-2259 ve 2260 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; Adapazarı Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/03/2006 tarih ve 3/142 sayılı kararı ile onaylanan Güneşler 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre terk işlemi yapılan parsellere ilişkin yapı ruhsat ve iskanların, aynı plan hükümlerine göre alındığı; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/01/2015 tarih ve 1/44 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı Kent merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yolun önceki plana göre terk işlemi yapılan parsellere sehven kaydırıldığı, 559 nolu parselde ise meri plana göre yola terk işlemi yapılmadığı anlaşılmış olduğundan; KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 02/03/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
Dosyalar: 3-112-komisyon raporu.pdf
09.03.2020
3/113
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Vatan Mahallesi, 1905 ada, 1 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02.01.2020 tarih ve 01 sayılı kararı ile uygun görülen, Vatan Mahallesi, 1905 ada, 1 nolu parselin yapılaşma koşulları aynı kalacak şekilde çekme mesafeleri her yönde 5.00 m. olarak düzenlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; çekme mesafeleri güney yönünde 5.00 m., doğu ve batı yönünde 10.00 m. olarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 25/02/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
Dosyalar: 3-113-komisyon raporu.pdf
09.03.2020
3/114
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN TEKLİFİ
Erenler İlçesi, Adalı Erenler Mahallesi, 730 ada, 1 sayılı parselin bir kısmının Sosyo-Kültürel Tesis Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri.
Erenler İlçesi, Adalı Erenler Mahallesi, 730 ada, 1 sayılı parselin bir kısmının Sosyo-Kültürel Tesis Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin; Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 14/02/2020 tarih ve 4345 sayılı yazısında belirtilen düzenlemenin yapılarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 02/03/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
Dosyalar: 3-114-komisyon raporu.pdf
09.03.2020
3/115
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 165 ada, 53-54-55-45-46-47-72-98-99-100-107-124-117-57-58-74-67-68 ve 116 nolu parseller ile 190 ada, 20-308 ve 309 nolu parseller, 1208 ada 2 nolu parsel, 278 ada 1 nolu parsel, 166 ada 110-111-572 (112 ve 113) nolu parsellere ilişkin yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 7 adet itiraz.
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.02.2020 tarih ve 2866 sayılı yazısı ile Meclis Başkanlığına sunulan 7 adet itiraz; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince incelendiğine dair tanzim olunan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/03/2020 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; 1. 30.12.2019 tarih ve 43278 kayıt nolu dilekçe ile; Başpınar Mahallesi, 166 ada 110 nolu parselde bulunan Park alanı ve imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Hendek Belediye Başkanlığı?nın 27/02/2020 tarih E.1198 nolu yazısına istinaden reddinin uygun olacağı, 2. 07.01.2020 tarih ve 714 kayıt nolu dilekçe ile; Başpınar Mahallesi, 165 ada 72 nolu parselden geçen imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Hendek Belediye Başkanlığı?nın 27/02/2020 tarih E.1198 nolu yazısına istinaden reddinin uygun olacağı, 3. 10.01.2020 tarih ve 1303 kayıt nolu dilekçe ile; Başpınar Mahallesi, 165 ada 45 nolu parselden geçen imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Hendek Belediye Başkanlığı?nın 27/02/2020 tarih E.1198 nolu yazısına istinaden reddinin uygun olacağı, 4. 10.01.2020 tarih ve 1311 kayıt nolu dilekçe ile; Başpınar Mahallesi, 165 ada 56 nolu parselden geçen imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Hendek Belediye Başkanlığı?nın 27/02/2020 tarih E.1198 nolu yazısına istinaden reddinin uygun olacağı, ../.. (09/03/2020 tarih 3/115 sayılı kararın devamıdır) 5. 10.01.2020 tarih ve 1352 kayıt nolu dilekçe ile; Başpınar Mahallesi, 166 ada 111 nolu parselde bulunan Park alanı ve imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Hendek Belediye Başkanlığı?nın 27/02/2020 tarih E.1198 nolu yazısına istinaden reddinin uygun olacağı, 6. 10.01.2020 tarih ve 1388 kayıt nolu dilekçe ile; Başpınar Mahallesi, 165 ada 46 nolu parselden geçen imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Hendek Belediye Başkanlığı?nın 27/02/2020 tarih E.1198 nolu yazısına istinaden reddinin uygun olacağı, 7. 13.01.2020 tarih ve 1613 kayıt nolu dilekçe ile; Başpınar Mahallesi, 165 ada 53 nolu parselden geçen imar yolunun kaldırılması yönünde yapılan itirazın; Hendek Belediye Başkanlığı?nın 27/02/2020 tarih E.1198 nolu yazısına istinaden reddinin uygun olacağı, Yönünde tanzim olunan bu raporun KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 02/03/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
Dosyalar: 3-115-komisyon raporu.pdf
09.03.2020
3/116
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Akyazı İlçesi, Seyfeler Mahalle sınırları içinde yer alan 12.00 metrelik imar yollarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Akyazı İlçesi, Seyfeler Mahalle sınırları içinde yer alan 12.00 metrelik imar yollarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 25/02/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
Dosyalar: 3-116-komisyon raporu.pdf
09.03.2020
3/117
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Akyazı İlçesi Topağaç Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09/09/2019 tarih ve 8/422 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi Topağaç Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 07/01/2020 tarih ve 1 sayılı kararı ile uygun görülen 18 adet itiraza ilişkin; Akyazı İlçesi Topağaç Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içinde yapılan itirazlar da değerlendirilerek yeniden hazırlanan Topağaç 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporunun; uygun görülen 18 adet itirazla birlikte geldiği şekliyle KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 02/03/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
Dosyalar: 3-117-komisyon raporu.pdf
09.03.2020
3/118
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 1167 ada, 1-?-85, 94 -95 -96 -97-98-101-102-103-105 ve 106 nolu parseller, 1035 ada, 3-4 ve 5 nolu parseller ve 1074 ada, 259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272 ve 273 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifleri.
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 1167 ada, 1-2-3-4-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-19-20- 21-22-23-24-27-28-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-42-43-44-45-46-48-49-50-51-52 -53 -54 -55 -56 -57-58-59-60-61-62-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81 -82 -83 -84 -85 -94 -95 -96 -97-98-101-102-103-105 ve 106 nolu parseller, 1035 ada, 3-4 ve 5 nolu parseller ve 1074 ada, 259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272 ve 273 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin; Arifiye Belediye Başkanlığı?nın 26/02/2020 tarih ve E.645 sayılı yazısına istinaden ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 02/03/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
Dosyalar: 3-118-komisyon raporu.pdf
09.03.2020
3/119
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 1077 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ve 10 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ilan-askı süresince yapılan 2 adet itiraz.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 09/12/2019 tarih ve 11/583 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 1077 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ve 10 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına ilan-askı süresince yapılan 2 adet itiraz, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 10.02.2020 tarih ve 2/97 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.02.2020 tarih ve 2868 sayılı yazısı ile Meclis Başkanlığına sunulan 2 adet itiraz; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince incelendiğine dair tanzim olunan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25/02/2020 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; 1. 16.01.2020 tarih ve 2273 kayıt nolu dilekçe ile; Hanlıköy Mahallesi, 1077 ada, 1 nolu parselde planlanan Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağı, 2. 27.01.2020 tarih ve 3427 kayıt nolu dilekçe ile; Hanlıköy Mahallesi, 1077 ada, 3 nolu parselde planlanan Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanının kaldırılması yönünde yapılan itirazın; reddinin uygun olacağı, Ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 03.02.2020 tarih ve E.3179 sayılı yazısında yapı yasaklı alanların gösterimi ile ilgili olarak ?Jeolojik etüd raporuna göre yapı yasaklı alan olarak belirlenen kısım, emsal hesabına dahil edilecek olup, bu sınır içinde yapı yapılmayacaktır.? Plan notunun eklenmesi şeklinde kabulünün uygun olacağı, yönündeki 25/02/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
Dosyalar: 3-119-komisyon raporu.pdf
09.03.2020
3/120
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN TEKLİFİ
Arifiye İlçesi, Arifbey ve Fatih Mahalleleri, 801 ada, 37 ve 40 nolu parseller ile 968 ada, 63 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Arifiye İlçesi, Arifbey ve Fatih Mahalleleri, 801 ada, 37 ve 40 nolu parseller ile 968 ada, 63 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; Milli Emlak Genel Müdürlüğü?nün 07/02/2020 tarih ve 3121-137570-33725 sayılı yazısına ve Milli Eğitim Bakanlığı?nın 23/01/2020 tarih ve 1745703 sayılı yazısına istinaden KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 02/03/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
Dosyalar: 3-120-komisyon raporu.pdf
09.03.2020
3/121
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Sapanca İlçesi, Balkaya ve Nailiye Mahalleleri Kırsal Yerleşim Alanları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına plan askı süresinde yapılan itirazlar.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2019 tarihli ve 6/297 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi, Balkaya ve Nailiye Mahalleleri Kırsal Yerleşim Alanları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına plan askı süresinde (03.10.2019-04.11.2019) yapılan itirazlardan Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarihli ve 2019/78 sayılı kararı ile kabul edilen 3 adet itiraz; 1- Balkaya Mahallesi, 107 ada, 3 ve 4 sayılı parsellerde planlanan 12 metrelik imar yolunun kaydırılmasına yönelik alınan kararın KABULÜNÜN uygun olacağı; 2- Nailiye Mahallesi, 254 ada 74 sayılı parselin yoldan cephe alabilmesi amacıyla 7 metrelik imar yolu planlanması ile 253 ada 79 sayılı parsele isabet eden yol ve park alanının yeniden düzenlenmesine yönelik alınan kararın KABULÜNÜN uygun olacağı; 3- Nailiye Mahallesi, 271 ada 24 sayılı parselde planlanan yol alanının yeniden düzenlenmesine yönelik alınan kararın KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 25/02/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
Dosyalar: 3-121-komisyon raporu.pdf
09.03.2020
3/122
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Kaynarca İlçesi, Kızılcaali Mahallesi, 145 ada, 167 nolu parsele yönelik Tarım ve Hayvancılık tesisi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Kaynarca İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarih ve 9 sayılı kararı ile uygun görülen, Kızılcaali Mahallesi, 145 ada, 167 nolu parsele yönelik Tarım ve Hayvancılık tesisi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 25/02/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
Dosyalar: 3-122-komisyon raporu.pdf
09.03.2020
3/123
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Söğütlü İlçesi, Akarca Mahallesi, 376 ve 377 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 50 sayılı kararı ile uygun görülen, Akarca Mahallesi, 376 ve 377 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 25/02/2020 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
Dosyalar: 3-123-komisyon raporu.pdf
09.03.2020
3/124
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Kocaali İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planın münferit noktalarında Kocaali Belediye Başkanlığınca talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 3 adet itiraz.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09/12/2019 tarih ve 11/593 sayılı kararı ile onaylanan Kocaali İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planın münferit noktalarında Kocaali Belediye Başkanlığınca talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 3 adet itiraz, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 10.02.2020 tarih ve 2/101 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.02.2020 tarih ve 2871 sayılı yazısı ile Meclis Başkanlığına sunulan 3 adet itiraz; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince incelendiğine dair tanzim olunan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/03/2020 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile dosyasının tekrar incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.
Dosyalar: 3-124-komisyon raporu.pdf
09.03.2020
3/125
SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MEZAR YERİ SATIŞ FİYATI BELİRLENMESİ
Mezar Yeri Satış Fiyatları.
Belediyemiz 2020 Mali Yılı Gelir tarifesindeki Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bölümünün ekte belirtildiği şekliyle revize edilmesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 23. Maddesi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu?nun 97. Maddesi hükümlerine ve mevzuata uygun olduğu yönündeki 19/02/2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon raporunun CHP grubu meclis üyelerinin red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Dosyalar: 3-125-komisyon raporu.pdf
09.03.2020
3/126
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ.
Toptancı hal sahasına 2020 yılı giriş-çıkış ücretlerinin belirlenmesi.
Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ile Sakarya Hal İşletmeciliği İnş. ve Tic. A.Ş. arasında 22.08.2016 tarihinde yapılan Sözleşmenin 21.2.1 maddesinde ?Toptancı hal sahasına giriş çıkış ücretleri, (Ücret Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenir.)? hükmü gereğince, 2020 yılına ait hal giriş-çıkış ücretlerinin ekte sunulduğu şekilde 02/03/2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
Dosyalar: 3-126-komisyon raporu.pdf
09.03.2020
3/127
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 4643 ada 2 nolu parsel ve 4734 ada 1 nolu parsel ile 4644 ada 1 nolu parsel arasında kalan alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi.
Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 4643 ada 2 nolu parsel ve 4734 ada 1 nolu parsel ile 4644 ada 1 nolu parsel arasında kalan alana yönelik vatandaş talebi üzerine Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2020 tarihli; 5911 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2020
3/128
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada 155 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Fen İşleri Dairesi Başkanlığının; 26.02.2020 tarihli ve 5605 sayılı yazısı ile Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada 155 nolu parselde Katlı Otopark yapılması planlandığından bahisle; yürürlükteki planlarda Otopark Alanında kalan parselin çekme mesafelerinin 3 metre olacak şekilde değiştirilmesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün;26.02.2020 tarihli ve 5545 sayılı yazısı ile de ilgili parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7/c maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2020 tarihli; 5916 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2020
3/129
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN TEKLİFİ
Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi 1961 ada 1, 2, 3, 5 ve 17 nolu parsellere ilişkin SASKİ Genel Müdürlüğü talebine istinaden İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi 1961 ada 1, 2, 3, 5 ve 17 nolu parsellere ilişkin SASKİ Genel Müdürlüğü talebine istinaden İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7/c Maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2020 tarihli; 5925 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2020
3/130
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 132 ada 18 nolu parselin doğusundaki 2617.00m².lik terkli alan ile 132 ada 6 ve 14 nolu parsellerin 2617.00m².lik kısmına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifine ilan askı süresi içerisinde yapılan 2 adet itiraz.
Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 132 ada 18 nolu parselin doğusundaki 2617.00m².lik terkli alan ile 132 ada 6 ve 14 nolu parsellerin 2617.00m².lik kısmına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2020 tarih ve 1/8 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır. Bahse konu plan değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan (28.01.2020-28.02.2020) 2 adet itiraz dilekçesinin 3194 Sayılı İmar Kanunu?nun 8.Maddesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. Maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2020 tarihli; 5924 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2020
3/131
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1223 ada 7 nolu parsel ile 7054 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin; 03/02/2020 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun görülen Kemalpaşa Mahallesi, 1223 ada 7 nolu parsel ile 7054 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2020 tarihli; 5931 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
02.03.2020
3/132
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Akyazı İlçesi, Ormanşevkiye Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11/11//2019 tarih ve 10/529 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi Ormanşevkiye Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 04/02/2020 tarih ve 16 sayılı kararı ile değerlendirilmiş olup, kabul edilen 10 adet vatandaş itirazı ile Akyazı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce plan ve plan hükümlerine yapılan itirazların; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2020 tarihli; 5920 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2020
3/133
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Mülkiyeti Maliye hazinesine ait 51 ada 29 nolu parselin ?Emniyet Hizmet Alanı?na dönüştürülmesi.
Akyazı İlçe Belediye Meclisi?nin; 04/02/2020 tarih ve 15 sayılı kararı ile uygun görülen Cumhuriyet Mahallesi, Mülkiyeti Maliye hazinesine ait 51 ada 29 nolu parselin ?Emniyet Hizmet Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2020 tarihli; 5921 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2020
3/144
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Pazarköy Mahallesi, 103 ada 17-18-19-20-21-22-23 ve 24 nolu parselleri kapsayan imar adalarına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Akyazı İlçe Belediye Meclisi?nin; 04/02/2020 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun görülen, Pazarköy Mahallesi, 103 ada 17-18-19-20-21-22-23 ve 24 nolu parselleri kapsayan imar adalarına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2020 tarihli; 6095 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2020
3/135
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN TEKLİFİ
Hendek İlçesi, Büyükdere Mahallesi, 1361 ada, 18, 43, 44 ve 45 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Hendek İlçesi, Büyükdere Mahallesi, 1361 ada, 18, 43, 44 ve 45 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2020 tarihli, 5910 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2020
3/136
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 1007 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilan askı süresinde yapılan itiraz.
Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 1007 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; Arifiye Belediye Başkanlığı?nın 02/05/2019 tarih ve 2019/29 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 08/07/2019 tarih ve 7/362 sayılı kararıyla onaylanmış olup, Arifiye Belediyesince 10/10/2019 -10/11/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Bahse konu imar planına ilan-askı süresince yapılan 1 adet itiraz dilekçesine ilişkin alınan Arifiye Belediye Meclisi?nin 02/01/2020 tarih ve 2020/08 sayılı kararının; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2020 tarihli, 5926 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2020
3/137
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAMU YATIRIM KARARI
Adapazarı İlçesi, Çerçiler Mahallesi, 400 nolu mera parselinin 1.559,72 m2'lik kısmında '' Kamu Yatırımı Kararı'' alınması.
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının 12.11.2019 tarih ve E.35166 sayılı yazısı ile Adapazarı İlçesi, Çerçiler Mahallesi, 400 nolu parselin bir kısmı halihazırda mezarlık olarak kullanılmakta olup, söz konusu parselin tahsis amacı değişikliği yapılarak niteliği mezarlık olarak ifraz edilmesi istenilmiştir. Bahse konu mevcut mezarlık, Adapazarı İlçesi, Çerçiler Mahallesinde 14.750,00 m2 yüzölçümüne sahip 400 nolu mera parseli içinde bulunduğundan Mera Kanunun 14. maddesinin c bendi kapsamında mera vasıflı taşınmazın tahsis amacının değiştirilebilmesi için kamu yatırımı yapılacağı yönünde belediye meclis kararı istenilmektedir. Buna göre; Adapazarı İlçesi, Çerçiler Mahallesi, 400 nolu mera parselinin 1.559,72 m2'lik kısmında Mera Kanunun 14. maddesinin c bendi kapsamında mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere '' Kamu Yatırımı Kararı'' alınabilmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2020 tarihli, 6093 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Adapazarı İlçesi, Çerçiler Mahallesi, 400 nolu mera parselinin 1.559,72 m2'lik kısmında Mera Kanunun 14. maddesinin c bendi kapsamında mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere '' Kamu Yatırımı Kararı'' alınmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2020
3/138
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAMU YATIRIM KARARI
Adapazarı İlçesi, Kasımlar Mahallesi, 395 nolu mera parselinin 5.000,00 m2' lik kısmının mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere ``Kamu Yatırımı Kararı?? alınması.
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının 12/11/2019 tarih ve E.35166 sayılı yazısı ile Adapazarı İlçesi, Kasımlar Mahallesi 395 nolu parselin bir kısmının halihazırda mezarlık olarak kullanılmakta olduğu, parselin tahsis amacı değişikliğinin yapılarak niteliğinin mezarlık olarak değiştirilmesi ve ifraz edilmesi talep edilmektedir. Bahse konu mevcut mezarlığın, Kasımlar Mahallesinde 17.871,65 m2 yüzölçüme sahip 395 nolu mera parseli içinde bulunduğundan Mera Kanunun 14. maddesinin c bendi kapsamında mera vasıflı taşınmazın tahsis amacının değiştirilebilmesi için kamu yatırımı yapılacağı yönünde Belediye Meclis Kararı gerekmektedir. Buna göre; Adapazarı İlçesi, Kasımlar Mahallesi, 395 nolu mera parselinin 5.000,00 m2' lik kısmının Mera Kanunun 14. maddesinin c bendi kapsamında mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere ``Kamu Yatırımı Kararı?? alınabilmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/03/2020 tarihli, 6094 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Adapazarı İlçesi, Kasımlar Mahallesi, 395 nolu mera parselinin 5.000,00 m2' lik kısmının Mera Kanunun 14. maddesinin c bendi kapsamında mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere ``Kamu Yatırımı Kararı?? alınmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2020
3/139
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Pamukova İlçesi Cihadiye Mahallesi 124 ada 27 parsel nolu 5005,50 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak Belediyemiz tarafından devir alınması.
Pamukova Belediyesi adına kayıtlı, Pamukova İlçesi Cihadiye Mahallesi 124 ada 27 parsel nolu 5005,50 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere şerh, beyan ve ipoteklerden arındırılmış olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s ile Ek Madde-2 hükmü gereğince Belediyemiz tarafından devir alınmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2020
3/140
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Belediyemiz ile Ferizli Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü arasında protokol esasları çerçevesinde kamulaştırma yapılabilmesi için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 5. maddesi gereği Ferizli Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde kalan ve özel mülkiyete konu taşınmazların, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen ?Kamu Yararı Kararı?na istinaden kamulaştırma iş ve işlemlerinin; Belediyemiz ile Ferizli Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü arasında protokol esasları çerçevesinde yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2020
3/141
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜCRET ÇİZELGESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.
Yöresel ürünler satış yeri olarak kullanılmak üzere, Erenler Merkez Mahallesi, 1179. Sokakta bulunan dükkan (Ada Avm Yanı), Atatürk Bulvarı Gar Meydanı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki dükkanların BELPAŞ?a 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Erenler Merkez Mahallesi, 1179. Sokakta bulunan dükkan (Ada Avm Yanı), Atatürk Bulvarı Gar Meydanı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki dükkanlarının yöresel ürünler satış yeri olarak kullanılmak üzere, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddelerine istinaden yıllık net gelirin % 5'i karşılığında Belediyemiz şirketi olan BELPAŞ?a 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin CHP grubu meclis üyelerinin red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
09.03.2020
3/142
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ, DEVREDİLMESİ
(SÜT54) ve Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu taşımacılığı(BELPAŞ ULAŞIM) hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet dükkanın BELPAŞ?a 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, Doktor Nuri Bayar Caddesi No:2/3¬-4 adresinde bulunan 2 adet dükkanın, hastalıktan ari çiğ süt satışı (SÜT54) ve Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu taşımacılığı(BELPAŞ ULAŞIM) hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddelerine istinaden yıllık net gelirin % 5'i karşılığında Belediyemiz şirketi olan BELPAŞ?a 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin CHP grubu meclis üyelerinin red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
09.03.2020
3/143
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ, DEVREDİLMESİ
Adapazarı Saraybosna Cd. No:41?de bulunan taş binanın, otopark (PARK54) ve toplu taşıma araçlarında elektronik ücret toplama sistemi (KART54) işlem merkezi olarak kullanılmak üzere BELPAŞ?a 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Adapazarı İlçesi, Saraybosna Caddesi, No:41 adresinde bulunan taş binanın, otopark (PARK54) ve toplu taşıma araçlarında elektronik ücret toplama sistemi (KART54) işlem merkezi olarak kullanılmak üzere, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddelerine istinaden yıllık net gelirin % 5'i karşılığında Belediyemiz şirketi olan BELPAŞ?a 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin CHP grubu meclis üyelerinin red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
09.03.2020
3/144
TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ile orman köylerinde ortak hizmet projesi için protokol imzalamak üzere Başkana yetki verilmesi.
Sakarya İli sınırları içinde bulunan tüm orman köylerinde, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında orman köylerini kapsayan tüm tarımsal faaliyetlerde ortak hizmet projesi uygulaması için protokoller imzalamak, karar almak, Büyükşehir Belediyesince %20-%50 arasında hibe desteğinde bulunmak için Büyükşehir Belediye Başkanı?na yetki verilmesinin CHP grubu meclis üyelerinin red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
09.03.2020
3/145
YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ ALIMI
Bitüm (asfalt) malzemesi satın alınabilmesi için İller Bankası A.Ş'den kredi alınması.
6360 sayılı Kanun kapsamında mahalleye dönüştürülen 428 köy ile 6 ilçe Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına dâhil edilen mahalle yollarının (uzunluğu 2036 km) tamir bakım hizmetleri ve asfalt üretiminde yıllara sari kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan bitümün (asfalt) satın alınabilmesi için İller Bankası A.Ş'den 30.000.000 TL (Otuzmilyon TL) kredi kullanılması ve krediye ait tüm işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı?na yetki verilmesinin CHP grubu meclis üyelerinin red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
09.03.2020
3/146
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİ KURULMASI
Tanzanya Birleşik Cumhuriyetinin Zanzibar Şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulması.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (p) bendi gereğince Tanzanya Birleşik Cumhuriyetinin Zanzibar Şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması, kardeş şehir protokolünün imzalanması hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2020
3/147
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ KULLANIMI
SASKİ?nin ?Müteferrik İnşaat İşlerinde kullanılmak? üzere kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 180 ay?a kadar kullanacağı, ?Müteferrik İnşaat İşlerinde kullanılmak? üzere 20.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin CHP grubu meclis üyelerinin red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
09.03.2020
3/148
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ KULLANIMI
SASKİ?nin ?Afet nedeni ile hasar gören Tesislerin Rehabilitasyonunda, Laboratuvar iç Tefrişat Projesinde ve Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisisinde kullanılacak muhtelif malzeme alımı işi? için kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 180 ay?a kadar kullanacağı, ?Afet nedeni ile hasar gören Tesislerin Rehabilitasyonunda, Laboratuvar iç Tefrişat Projesinde ve Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisisinde kullanılacak muhtelif malzeme alımı işi? için 8.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin CHP grubu meclis üyelerinin red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
09.03.2020
3/149
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ KULLANIMI
SASKİ?nin ?Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi UV Dezenfeksiyon Sistemi Alımı işi? için kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 180 ay?a kadar kullanacağı, ?Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi UV Dezenfeksiyon Sistemi Alımı işi? için 4.750.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin CHP grubu meclis üyelerinin red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
09.03.2020
3/150
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ KULLANIMI
SASKİ?nin ?Su ve Atıksu Kontrol Laboratuvarı İç Tefrişat Malzeme Alımı işi? için kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 180 ay?a kadar kullanacağı, ?Su ve Atıksu Kontrol Laboratuvarı İç Tefrişat Malzeme Alımı işi? için 4.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin CHP grubu meclis üyelerinin red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
09.03.2020
3/151
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KREDİ KULLANIMI
İş makineleri ve Belediye tipi otobüslerin alımı için İller Bankası A.Ş.den kredi alınması ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığının bordür, asfalt, beton baskı, kaldırım yapımında kullanılmak üzere (1 adet Ekskavatör, 3 adet Greyder, 2 adet Yükleyici(LODER) 2 adet Yama Silindir, 1 adet Toprak Silindiri, 3 adet Damperli Kamyon (üstü yapılı) iş makineleri ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 20 adet (Belediye Tipi) otobüslerin alımı için İller Bankası A.Ş.den 60 ay?a kadar vadeli 25.000.000,00 TL(yirmibeşmilyon TL), kredi alınması ve bu krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmesi ile her türlü ödeme yükümlülüğünün sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin CHP grubu meclis üyelerinin red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
09.03.2020
3/152
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAMU YATIRIM KARARI
Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Geyve İlçesi, Bayat Mahallesi, 1562, 1836, 1850, 2371, 2372, 1585?ten sıralı.. 1710 no(131 adet) dahil parsellerin tamamında 4342 sayılı Mera Kanununun 14/c maddesi kapsamında, ?Mera Islahı ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi" yapılabilmesi için ?kamu yatırım kararı" alınması.
Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Geyve İlçesi, Bayat Mahallesi, 1562, 1836, 1850, 2371, 2372, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710 nolu parsellerin tamamında 4342 sayılı Mera Kanununun 14/c maddesi kapsamında, ?Mera Islahı ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi" yapılabilmesi için ?kamu yatırım kararı" alınmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.03.2020
3/153
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Geyve İlçesi, Bayat Mahallesi, 1562, 1836, 1850, 2371, 2372, 1585?ten sıralı.. 1710 no(131 adet) dahil parsellerin tamamında, müşterek "Mera Islahı ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında, Belediyemiz ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesi uyarınca ?ortak hizmet projeleri üretmek ve kullanmak üzere? protokol yapılması ve protokol ile ilgili işlemler için Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi.
Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Geyve İlçesi, Bayat Mahallesi, 1562, 1836, 1850, 2371, 2372, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710 nolu parsellerin tamamında, müşterek "Mera Islahı ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında, Belediyemiz ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesi uyarınca ?ortak hizmet projeleri üretmek ve kullanmak üzere? protokol yapılması ve protokol ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.