Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
11.02.2019
2/79
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN NOTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümlerinden ?14. MADEN OCAĞI, TAŞOCAĞI YERİ, TABİİ MALZEME ALANLARI?na ilişkin plan hükmü değişiklik teklifi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 11/10/2016 tarih ve 77 sayılı Bakan oluru ile Sakarya Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı plan sınırı I.ve II.(a) grubu maden müracatları için kısıtlanacak alan olarak belirlenmiş olup, işletme sahiplerince yapılan müracaatlarda uygulamaya yönelik yaşanan sıkıntıların önlenmesi amacıyla hazırlanan, Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerinden ?14 MADEN OCAĞI, TAŞOCAĞI YERİ, TABİİ MALZEME ALANLARI?na ilişkin Bu faaliyetlerde Maden Kanunu ve bağlı yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Bu planın onayından önce İl Özel İdareleri tarafından ruhsatlandırılmış madenlerin izin süreleri boyunca Maden Kanunu hükümlerine uygun olarak işletilmelerine izin verilecektir. Bu planın yürürlüğe girmesinden sonra, göl-gölet-akarsu vb. civarında ve bilhassa Sakarya Nehri kenarında, Kıyı Kanunu?na göre korunması gerekli alanlarda ve plandaki rekreasyon alanlarında, mutlak tarım alanlarında, orman alanlarında; maden sahaları-ocakları-tabii malzeme alanları ile maden işletme tesisleri ve geçici tesislerine izin verilmeyecektir. Bu alanların işletilmesi ve peyzajı içeren rehabilitasyonu ile ilgili belediyesine yıllık program verilecek ve bu program kapsamında işletme yapılacak, işletme esnasında çevreye zarar verilmemesi için her türlü önlem alınacaktır. Yıllık programa uymayan işletmelerin faaliyetleri uygun hale getirilinceye kadar durdurulacaktır. Yukarıdaki şartların yerine getirilmesi halinde parsel büyüklüğüne bakılmaksızın ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği aranmaksızın "Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği?ne göre mülkiyet sınırları içerisinde sağlık koruma bandı bırakılmak suretiyle hazırlanacak Uygulama İmar Planı ilgili idarece onanmadan uygulama yapılamaz. Plan yapılması, işletme sahası içinde yapı yapılması halinde gereklidir.? şeklindeki plan hükmünün ?Bu planın onayından önce İlgili Kurum tarafından ruhsatlandırılmış madenlerin izin süreleri boyunca Maden Kanunu hükümlerine uygun olarak işletilmelerine izin verilecektir. Bu planın yürürlüğe girmesinden sonra, maden sahaları-ocakları-tabii malzeme alanları ile maden işletme tesisleri ve geçici tesislerine ilişkin yeni müracatlara izin verilmeyecektir. Ancak bu planın onama sınırı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 11.10.2016 tarih ve 77 sayılı Bakan Oluru ile Sakarya Sınırları içerisinde bulunan I. ve II (a) grubu maden müracatları için kısıtlama getirilecek alanlar olarak belirlendiğinden, bu alan dahilindeki orman ve diğer tarım alanları içerisinde 11.10.2016 tarihinden önce ruhsat hakkı bulanan I. ve II (a) grubu madenler için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının uygunluk görüşü dikkate alınacaktır. Madencilik faaliyetlerinde Maden Kanunu ve buna bağlı yönetmelik hükümlerine uyulur. Maden ruhsatlı sahalarda, ihtiyaç duyulan geçici tesisler ilgili kurum ve kuruluşlardan izin almak kaydı ile yapılabilir. Bu tesisler için Maden İşleri Genel Müdürlüğünden geçici tesis olduğuna dair belge alınması zorunludur. Geçici tesislerin kullanımı maden ruhsatının veya maden rezervinin işletme süresi ile sınırlıdır. Geçici tesisler kullanım süresinin bitmesi durumunda kaldırılır. Madencilik faaliyet sahalarında ÇED yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümlerine uyulacaktır. Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her türlü önlem tesis sahiplerince alınacaktır. İçme ve kullanma suyu rezervuarlarının uzun mesafeli koruma alanının yatay olarak ilk 3 km. genişliğindeki bölümünde; galeri yöntemi patlatmalar, kimyasal ve metalurjik zenginleştirme işlemleri yapılamaz. Kirlilik oluşturmayacağı bilimsel ve teknik olarak belirlenen, ÇED yönetmeliği hükümlerine göre uygun bulunan ve atıklarını havza dışına çıkaran veya geri dönüşümlü olarak kullanabilen madenlerin çıkarılmasına; sağlık açısından sakınca bulunmaması, mevcut su kalitesini bozmayacak şekilde çıkartılması, faaliyet sonunda arazinin doğaya geri kazandırılarak terk edilmesinin taahhüt altına alınması, koşullarıyla izin verilebilir. İçme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa ve orta mesafeli koruma kuşaklarında madencilik faaliyetlerine izin verilmez. İçme ve kullanma suyu kaynaklarının uzun mesafeli koruma kuşaklarında yapılacak madencilik faaliyetleri sırasında içme suyunun kirletilmemesi esastır. Maden ruhsatının süresinin veya rezervin bitmesi halinde işletme sahasının ?çevre ile uyumlu hale getirilmesini? içeren projenin ilgili idareye sunulması ve ilgili idareye yazılı taahhütte bulunulması zorunludur. Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetleri ve bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesislerin etrafında mülkiyet sınırlarında sağlık koruma bandı bırakılması zorunludur. Sağlık koruma bandı içerisinde yapılaşmaya izin verilmez. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde, ÇED raporunda belirlenen mesafeler esas alınır. Bu planın onayından önce, tesis kullanıcılarına ulaşılamayan ve faaliyeti sona ermiş/terk edilmiş kum, çakıl, taş veya maden ocakları iyileştirme projesi; Valilik denetiminde ilgili idareye yaptırılır, uygulama Valilikçe denetlenerek sonuçlandırılır. Bu alanların işletilmesi ve peyzajı içeren rehabilitasyonu ile ilgili belediyesine yıllık program verilecek ve bu program kapsamında işletme yapılacak, işletme esnasında çevreye zarar verilmemesi için her türlü önlem alınacaktır. Yıllık programa uymayan işletmelerin faaliyetleri uygun hale getirilinceye kadar durdurulacaktır.? şeklinde değiştirilmesi teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 29/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/80
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Adapazarı İlçesi, Tekeler ve Tuzla Mahallelerinde yer alan yaklaşık 525 dönümlük alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi,
Adapazarı İlçesi, Tekeler ve Tuzla Mahallelerinde yer alan yaklaşık 525 dönümlük alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 24/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/81
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 644 ada, 4 nolu parsel ve yakın çevresine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2018 tarih ve 10/664 sayılı kararı ile onaylanan, Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 644 ada, 4 nolu parsel ve yakın çevresine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi (26.11.2018-26.12.2018) içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 14.01.2019 tarih ve 1/32 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.01.2019 tarih ve 545 sayılı yazısı ile Meclis Başkanlığına sunulan 1 adet itiraz; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince incelendiğine dair tanzim olunan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/01/2019 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile dosyasının tekrar incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/82
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Kulaksız Mahallesi, 4222 ada, 12 sayılı parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih ve 13/163 sayılı kararı ile uygun görülen, Kulaksız Mahallesi, 4222 ada, 12 sayılı parselin E:0.50, Hmax:7.00 ve ön cepheden 15 m, yan ve arka cepheden 10 m. çekme mesafesi yapılaşma şartlarında ?Akaryakıt Satış İstasyonu? şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; emsal değerinin ?E:0.10? olarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 24/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/83
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, G24B19D1B pafta, 2449 ada, 6-8-10-11 ve 12 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına İlan-askı süresi içerisinde yapılan 1(bir) adet itiraz.
24.12.2018 tarih ve 44811 kayıt nolu dilekçe ile, Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, G24B19D1B pafta, 2449 ada, 6-8-10-11 ve 12 nolu parsellere ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planın yeniden düzenlenmesi yönünde yapılan itirazın; KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 29/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/84
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, G24B18D pafta, 4046 ada, 13 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, G24B18D pafta, 4046 ada, 13 nolu parselin ?Ticaret-Turizm Alanı?na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 24/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/85
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA VE ONAMA YETKİSİ VERİLMESİ
Sakarya İli sınırından geçen ?Kuzey Marmara Otoyol Güzergahı?nın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifinin ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devri.
Sakarya İli sınırından geçen ?Kuzey Marmara Otoyol Güzergahı?nın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifinin ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2019 tarihli ve 1/10 sayılı kararı ile birlikte KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 29/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/86
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 2071 ada, 2-7422-17358-18176-601-7658-9772 ve 9773 nolu parseller ile 3463-13865-13872-594 ve 597 nolu parseller ve 3410 ada, 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan Belediye Meclisi?nin 03.12.2018 tarih ve 91 sayılı kararı ile uygun görülen, İstiklal Mahallesi, 2071 ada, 2-7422-17358-18176-601-7658-9772 ve 9773 nolu parseller ile 3463-13865-13872-594 ve 597 nolu parseller ve 3410 ada, 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 29/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/87
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Yeni Mahalle, G24C04A2D pafta, 13349 nolu parselde AGDAŞ tarafından yapılması planlanan Doğalgaz Vana Odası ile Bekirpaşa Mahallesi, G24C05A4A pafta, 2409 adanın kuzeyinde bulunan kadastral boşluğa yapılması planlanan Doğalgaz Bölge Regülatörünün Teknik Altyapı Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Erenler Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih ve 54 sayılı kararı ile uygun görülen, Yeni Mahalle, G24C04A2D pafta, 13349 nolu parselde AGDAŞ tarafından yapılması planlanan Doğalgaz Vana Odası ile Bekirpaşa Mahallesi, G24C05A4A pafta, 2409 adanın kuzeyinde bulunan kadastral boşluğa yapılması planlanan Doğalgaz Bölge Regülatörünün Teknik Altyapı Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 29/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/88
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Hendek İlçesi, Mahmutbey ve İkbaliye Mahallelerinde yer alan, 1 pafta, 9 nolu parsel ve çevresini kapsayan alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Hendek İlçesi, Mahmutbey ve İkbaliye Mahallelerinde yer alan, 1 pafta, 9 nolu parsel ve çevresini kapsayan alana ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 29/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/89
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 165 ada, 53-54-55-45-46-47-72-98-99-100-107-124-117-57-58-74-67-68 ve 116 nolu parseller ile 190 ada, 20-308 ve 309 nolu parseller, 1208 ada, 2 nolu parsel, 278 ada, 1 nolu parsel, 166 ada, 110-111-572 (112 ve 113) nolu parsellerden geçen 15.00 m. ve 20.00 m?lik imar yollarının düzenlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi,
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 165 ada, 53-54-55-45-46-47-72-98-99-100-107-124-117-57-58-74-67-68 ve 116 nolu parseller ile 190 ada, 20-308 ve 309 nolu parseller, 1208 ada, 2 nolu parsel, 278 ada, 1 nolu parsel, 166 ada, 110-111- 572 (112 ve 113) nolu parsellerden geçen 15.00 m ve 20.00 m?lik imar yollarının düzenlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 29/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/90
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Kurtköy (Yeşilyurt) Mahallesi, 112 ada, 3 nolu parsel ve 115 ada, 4 nolu parseli kapsayan alana ait Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Hendek Belediye Meclisinin 05.12.2018 tarih ve 62 sayılı kararı ile uygun görülen, Kurtköy (Yeşilyurt) Mahallesi, 112 ada, 3 nolu parsel ve 115 ada, 4 nolu parseli kapsayan alana ait Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 31/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/91
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 14 ada, 73 nolu parselin içinden geçen 10.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Hendek Belediye Meclisinin 07.11.2018 tarih ve 57 sayılı kararı ile uygun görülen, Kemaliye Mahallesi, 14 ada, 73 nolu parselin içinden geçen 10.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 31/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir
11.02.2019
2/92
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 469 ada, 1 nolu ve 2 ada, 15 nolu parsellere ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri.
Akyazı Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarih ve 111 sayılı kararı ile uygun görülen, Ömercikler Mahallesi, 469 ada, 1 nolu ve 2 ada, 15 nolu parsellere ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin; 469 ada, 1 nolu parselin yapılaşma koşulunun E:0.60 olarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 24/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/93
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi, G25-D-14-D-1-A Pafta, 4499103-4499106 yatay koordinatları ile, 555197-555195 dikey koordinatları arasında 21.67 m2?lik alandaki ?Trafo Alanı?na ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Akyazı Belediye Meclisinin 06.11.2018 tarih ve 101 sayılı kararı ile uygun görülen, Kuzuluk Mahallesi, G25-D-14-D-1-A Pafta, 4499103-4499106 yatay koordinatları ile, 555197-555195 dikey koordinatları arasında 21.67 m2?lik alandaki ?Trafo Alanı?na ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 29/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/94
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Akyazı İlçesi, Seyfeler Mahallesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı.
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarih ve 108 sayılı kararı ile uygun görülen, Belediyesince hazırlanan Seyfeler Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri ile Plan Açıklama Raporunun KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 31/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/95
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Akyazı İlçesi, Altındere Mahallesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı.
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarih ve 109 sayılı kararı ile uygun görülen, Belediyesince hazırlanan Altındere Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri ile Plan Açıklama Raporunun DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 31/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/96
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi, 441 ada, 2 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Arifiye Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarih ve 2018/69 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi, 441 ada, 2 nolu parsele imar yolu planlaması için park alanı içerisinden 8.00 m?lik imar yolu planlanmasına yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, alanda 18. Madde uygulaması yapılmış ancak cephesiz parsel kalmış olması nedeniyle, ilgili parsele cephe sağlanabilmesi amacıyla, ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 31/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/97
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
) 1/5000 ÖLÇEKLİ KISMİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi, 405 ada, 2-4 ve 5 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi, 405 ada, 2-4 ve 5 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Arifiye İlçe Belediye Meclisi?nin 01.11.2018 tarih ve 2018/70 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Yapılan İmar Plan değişikliği, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 10.12.2018 tarih ve 11/777 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.Meclis Başkanlığına sunulan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın 04.12.2018 tarih ve 38597 sayılı yazısında; ?Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı?nda; Değişiklikten etkilenen 405 ada, 2,4 ve 5 nolu parsellerin E:0.60 Yençok: Serbest yapılaşma koşullarına sahip Sanayi Alanında kaldığı, Parsellerin kuzeybatı-güneydoğu istikametinden 20.00 m?lik imar yolu geçtiği, Tadilat sınırının dâhil olduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapılmış olduğu ve 405 ada, 4 nolu parselin kuzeyindeki park alanına terkinin sağlandığı anlaşılmıştır. Plan değişikliği incelendiğinde; Meclis kararında, tadilatın 405 ada, 1,2,3,4 ve 5 nolu parselleri kapsayan alanda yapıldığının belirtildiği, ancak tadilatın 405 ada, 2,4,5 nolu parseller ile 405 ada, 1 nolu parselin doğusundaki park alanını etkilediği, Plan değişikliği paftasında, tadilat sınırının 405 ada, 1,2,3,4,5,7,9, 20 nolu parselleri ve 405 ada, 1 nolu parselin doğusundaki park alanını kapsadığı, Meclis kararında belirtilen 405 ada, 3 nolu parselin ve meclis kararında belirtilmeyen ancak değişiklik paftasında tadilat sınırı içinde gösterilen 405 ada, 7,9 ve 20 nolu parsellerin de tadilat sınırı dışında kaldığı, 405 ada, 4 nolu parselin kuzeyinde, 405 ada 2 nolu parselin doğusunda kalan ve terki yapılan park alanının 790 m²?lik kısmının sanayi alanına dâhil edildiği, 218 m²?lik kısmının 405 ada, 4 nolu parselde planlandığı anlaşılmış olup, yapılan değişiklikle park alanının yaklaşık 580 m² azaltıldığı görülmüştür. Bu değişiklik Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi 3. İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. hükmüne aykırılık arz etmektedir. Ayrıca BOTAŞ hattının 405 ada, 4 ve 5 nolu parsellerde kaldığı gerekçesiyle, hat imar yolunda kalacak şekilde ada kenarı 405 ada, 4 ve 5 nolu parsellere doğru yaklaşık 8 m ötelenmiştir. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği açıklama raporunda; `Arifiye Belediyesi Encümeni?nin 22/06/2016 tarih ve 2016/143 sayılı kararı ile onan 29 nolu imar uygulama düzenleme sahası içerisinde kalmakta olup, imar uygulaması neticesinde 20.00 m?lik imar yolunda BOTAŞ tarafından geçirilen hat İmar Uygulaması yapılan 4 ve 5 nolu parsellerin üzerinde kalmaktadır. AGDAŞ Doğalgaz boru hattı geçtiği imar inşaatından sakınca olduğu anlaşılmaktadır. Parsel için hazırlanan plan tadilatında imar ada kenarı doğalgaz boru hattına alınmasının uygun olacağı imar uygulaması bu düzenleme sahasında %39.3 olarak alındığından 405 ada, 4 nolu parselin kuzeyinde bulunan park alanı yaklaşık 580 m² küçülmüştür.? denilmektedir.? denilmektedir. Plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince incelendiğine dair tanzim olunan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31/01/2019 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile dosyasının tekrar incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/98
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇ.UYGL.İLAVE İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24-C-04-A-4-A, G24-C-04-A-4-B, G24-C-04-A-3-A imar paftalarının arasında kalan alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.
Arifiye Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarih ve 2018/72 sayılı kararı ile uygun görülen, Hanlıköy Mahallesi, G24-C-04-A-4-A, G24-C-04-A-4-B, G24-C-04-A-3-A imar paftalarının arasında kalan alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 31/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/99
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Adliye ve Ahmediye Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notları ile Plan Açıklama Raporu.
Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarih ve 2018/71 sayılı kararı ile uygun görülen, Adliye ve Ahmediye Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notları ile Plan Açıklama Raporunun KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 31/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/100
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Kirazca Mahallesi, G24C08A2B pafta, 551 ada, 16 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Arifiye Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih ve 2018/79 sayılı kararı ile uygun görülen, Kirazca Mahallesi, G24C08A2B pafta, 551 ada, 16 nolu parselin yaklaşık 22.00 m²?sinin Teknik Alt Yapı Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 24/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/101
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Karaaptiler Mahallesi, G24C04D1C pafta, 592 ada, 77 nolu parselin doğusundaki park alanı için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Arifiye Belediye Meclisinin 03.12.2018 tarih ve 2018/78 sayılı kararı ile uygun görülen, Karaaptiler Mahallesi, G24C04D1C pafta, 592 ada, 77 nolu parselin doğusunda bulunan (ilçe meclis kararında sehven 592/77 nolu parselde yapıldığı belirtilen) park alanının yaklaşık 63.00 m²?sinin Teknik Alt Yapı Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 24/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/102
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi sınırları dâhilinde, muhtelif alanlarına yönelik plandaki fonksiyonu ?Konut Alanı?ndan ?Tarım Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi sınırları dâhilinde, muhtelif alanlarına yönelik plandaki fonksiyonu ?Konut Alanı?ndan ?Tarım Alanı (Diğer Tarım Alanı)?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 24/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/103
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 231-269-270-271 ve 272 nolu parseller ve bu parsellerin kuzey batısında bulunan kadastral boşluk ile 4 nolu parselin doğusunda bulunan kadastral boşluğa yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Sapanca Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarih ve 2018/92 sayılı kararı ile uygun görülen, Kuruçeşme Mahallesi, 231-269-270-271 ve 272 nolu parseller ve bu parsellerin kuzey batısında bulunan kadastral boşluk ile 4 nolu parselin doğusunda bulunan kadastral boşluğa yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 24/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/104
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 246 ve 247 nolu parsellerin doğusundan geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Sapanca Belediye Meclisinin 02.11.2018 tarih ve 2018/86 sayılı kararı ile uygun görülen, Kuruçeşme Mahallesi, 246 ve 247 nolu parsellerin doğusundan geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 31/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/105
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Kurtköy-Dibektaş Mahallesi, 204-207-208 ve 728 nolu parsellerden geçen imar yollarının düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Sapanca Belediye Meclisinin 02.11.2018 tarih ve 2018/87 sayılı kararı ile uygun görülen, Kurtköy-Dibektaş Mahallesi, 204-207-208 ve 728 nolu parsellerden geçen imar yollarının düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz ettiğinden REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 24/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
20/106
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Söğütlü ilçesi, Soğucak Mahallesi, 8 pafta, 506 nolu parsele yönelik, mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Söğütlü ilçesi, Soğucak Mahallesi, 8 pafta, 506 nolu parsele yönelik, mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; Mahkeme kararı ile iptal edilen işlemin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili olduğu anlaşıldığından REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 31/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/107
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Pamukova İlçesi sınırları içinde Sakarya Nehri üzerinde yapılması planlanan Ova Hidroelektrik Santrali Tesisine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
Pamukova İlçesi sınırları içinde Sakarya Nehri üzerinde yapılması planlanan Ova Hidroelektrik Santrali Tesisine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Onaylama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devrine dair alınan Pamukova Belediye Meclisi?nin 01.12.2016 tarih ve 46 sayılı kararı ile birlikte KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 31/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/108
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri ile Plan Açıklama Raporu.
Kocaali İlçe Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun görülen, 540 hektarlık alanda hazırlanan Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri ile Plan Açıklama Raporunun KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 31/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/109
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇ.UYGL.İLAVE İMAR PLANI
Kocaali İlçesi, Yalı Mahallesi, Köprübaşı Mevkii F25C-17C-1A, F25C-17C-1B, F25C-17C-1D, F25C-17C-1C ve F25C-17C-2D paftaları içerisinde kalan yaklaşık 48 hektarlık alana ait 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri ile Plan Açıklama Raporu.
Kocaali İlçe Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarih ve 11 sayılı kararı ile uygun görülen, Yalı Mahallesi, Köprübaşı Mevkii F25C-17C-1A, F25C-17C-1B, F25C-17C-1D, F25C-17C-1C ve F25C-17C-2D paftaları içerisinde kalan yaklaşık 48 hektarlık alana ait 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri ile Plan Açıklama Raporunun KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 31/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/110
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Kaynarca İlçe Merkezi İmam Hatip Lisesi ve Kız Kuran Kursu önünde bulunan park alanlarının bir kısmının Teknik Alt Yapı Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Kaynarca Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarih ve 68 sayılı kararı ile uygun görülen, Kaynarca İlçe Merkezi İmam Hatip Lisesi ve Kız Kuran Kursu önünde bulunan park alanlarının bir kısmının Teknik Alt Yapı Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 29/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/111
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Kaynarca İlçesi, Hatipler Mahallesi, 84 ada, 71 nolu parsele yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Kaynarca Belediye Meclisinin 31.07.2018 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen, Hatipler Mahallesi, 84 ada, 71 nolu parselde bulunan İlköğretim Alanının güney cephesindeki çekme mesafesinin 25.00 m.?den 10.00 m.?ye düşürülmesine yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 29/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/112
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ
15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Taraklı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Taraklı İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliği.
Taraklı Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarih ve 2018/69 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Taraklı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Taraklı İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 24/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/113
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi 585 ada 313 nolu parsel ile 585 ada 367 ve 341 nolu parseller arasında bulunan imar hattının parsel sınırlarına kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı Belediye Meclisinin 07/01/2019 tarih ve 1/9 sayılı kararı ile uygun görülen Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi 585 ada 313 nolu parsel ile 585 ada 367 ve 341 nolu parseller arasında bulunan imar hattının parsel sınırlarına kaydırılmasına ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2019 tarih 3323 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/114
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Maltepe Mahallesi 1331 ada, 1 parsel içerisinde bulunan 2 adet trafo ve Cumhuriyet Mahallesi 125 ada, 53 parsel içerisinde bulunan 1 adet trafoya yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediyesinin 03/12/2018 tarih ve 13/162 sayılı kararı ile uygun görülen Maltepe Mahallesi 1331 ada, 1 parsel içerisinde bulunan 2 adet trafo ve Cumhuriyet Mahallesi 125 ada, 53 parsel içerisinde bulunan 1 adet trafoya yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerincegörüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2019 tarih 3109 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/115
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi 2259 ada 120 nolu parselin bir kısmı ile 2259 ada 124-125 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisi?nin; 07/01/2019 tarih ve 1/6 sayılı kararı ile uygun görülen Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi 2259 ada 120 nolu parselin bir kısmı ile 2259 ada 124-125 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2019 tarih 3314 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/116
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi 580 ada 15, 332 nolu parseller ile parseller arasında bulunan kadastral boşluğa ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediyesinin 07/01/2019 tarih ve 1/7 sayılı kararı ile uygun görülen Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi 580 ada 15, 332 nolu parseller ile parseller arasında bulunan kadastral boşluğa ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/02/2019 tarihli yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/117
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi 868, 869, 870, 871 nolu parsellerin güneyinde bulunan ve 1153 nolu parselden geçen 7.00 m.lik imar yolunun düzenlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı Belediye Meclisinin 07/01/2019 tarih ve 1/8 sayılı kararı ile uygun görülen Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi 868, 869, 870, 871 nolu parsellerin güneyinde bulunan ve 1153 nolu parselden geçen 7.00 m.lik imar yolunun düzenlenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2019 tarih 3267 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/118
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi, 499-501-507 adalar arasındaki terkli alan ile 2227 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan ?Dini Tesis Alanı? ve ?Park Alanı ?nın düzenlemesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin; 02/01/2019 tarih ve 01 sayılı kararı ile uygun görülen İstiklal Mahallesi, 499-501-507 adalar arasındaki terkli alan ile 2227 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan ?Dini Tesis Alanı? ve ?Park Alanı ?nın düzenlemesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2019 tarih 3096 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/119
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe sınırları içerisinde bulunan ve hâlihazırda trafo olarak kullanılan; mülkiyeti Etibank A.Ş.?ne ait 268 ada, 2 sayılı ve 285 ada 2 sayılı parseldeki, ekli planlarda işaretli alanların Teknik Altyapı Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri.
Erenler İlçe Belediyesinin 17/01/2019 tarihli ve 212 sayılı yazısı ile; Erenler İlçe Belediye Meclisi?nin 07/01/2019 tarihli ve 13 sayılı kararı ile kabul edilen Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) Dağıtım Direktörlüğü, Dağıtım Varlıkları Müdürlüğü, Şebeke Tasarım Müdürlüğü?nün 13.09.2018 tarihli ve 1846057 sayılı yazıları ile talep edilen, Erenler İlçe sınırları içerisinde bulunan ve halihazırda trafo olarak kullanılan; mülkiyeti Etibank A.Ş.?ne ait 268 ada, 2 sayılı ve 285 ada 2 sayılı parseldeki, mülkiyeti Erenler Belediyesine ait 13347 sayılı parseldeki, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne tahsisen devirli 10021 sayılı parseldeki, tescil harici olan Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde 167 ada, 8 parselin batısında bulunan park alanındaki, tescil harici olan 278 ada, 1 parselin güneyinde bulunan park alanındaki, Yıldıztepe Caddesi üzerinde 8483 sayılı parselin kuzeyinde bulunan park alanındaki ve Şeyhköy Mahallesi, Söğüt Caddesi üzerindeki 628 sayılı parselin kuzeyindeki, ekli planlarda işaretli alanların Teknik Altyapı Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7 ve 14. Maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2019 tarih 3197 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/120
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Erenler İlçesi Büyükesence Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü Değişikliği.
15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Erenler İlçesi Büyükesence Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla, Ulaşım Daire Başkanlığının 13/07/2018 tarihli ve 42142446-754-E.23048 sayılı yazısına istinaden İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve Erenler İlçe Belediyesinin 14/01/2019 tarihli ve 163 sayılı yazısı eki Erenler İlçe Belediye Meclisi?nin 07/01/2019 tarihli ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen Büyükesence Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü Değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7 ve 14. Maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2019 tarih 3195 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/121
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi Çaybaşıyeniköy - Tuapsalar - Tepe - Hürriyet ve Şükriye Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü Değişikliği.
15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Erenler İlçesi Çaybaşıyeniköy - Tuapsalar - Tepe - Hürriyet ve Şükriye Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla, Ulaşım Daire Başkanlığının 13/07/2018 tarihli ve 42142446-754-E.23048 sayılı yazısına istinaden İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve Erenler İlçe Belediyesinin 14/01/2019 tarihli ve 165 sayılı yazısı eki Erenler İlçe Belediye Meclisi?nin 07/01/2019 tarihli ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen Çaybaşıyeniköy - Tuapsalar - Tepe - Hürriyet ve Şükriye Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü Değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7 ve 14. Maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2019 tarih 3192 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/122
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Erenler İlçesi Bekirpaşa ? Kozluk ? Pirahmetler ? Epçeller - Nakışlar Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü Değişikliği.
15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Erenler İlçesi Bekirpaşa ? Kozluk ? Pirahmetler ? Epçeller - Nakışlar Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla, Ulaşım Daire Başkanlığının 13/07/2018 tarihli ve 42142446-754-E.23048 sayılı yazısına istinaden İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve Erenler İlçe Belediyesinin 14/01/2019 tarihli ve 164 sayılı yazısı eki Erenler İlçe Belediye Meclisi?nin 07/01/2019 tarihli ve 6 sayılı kararı ile kabul edilen Bekirpaşa- Kozluk- Pirahmetler ? Epçeller - Nakışlar Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü Değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7 ve 14. Maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2019 tarih 3189 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/123
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Erenler İlçesi Çaykışla Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü Değişikliği.
15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Erenler İlçesi Çaykışla Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla, Ulaşım Daire Başkanlığının 13/07/2018 tarihli ve 42142446-754-E.23048 sayılı yazısına istinaden İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve Erenler İlçe Belediyesinin 14/01/2019 tarihli ve 161 sayılı yazısı eki Erenler İlçe Belediye Meclisi?nin 07/01/2019 tarihli ve 8 sayılı kararı ile kabul edilen Çaykışla Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü Değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7 ve 14. Maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2019 tarih 3191 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/124
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Erenler İlçesi Emirler Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliği.
15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile, Erenler İlçesi Emirler Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Erenler İlçe Belediye Meclisi?nin 07/01/2019 tarihli ve 9 sayılı kararı ile kabul edilen Emirler Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2019 tarihli; 3196 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/125
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Erenler İlçesi Hasanbey Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliği.
15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Erenler İlçesi Hasanbey Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Erenler İlçe Belediye Meclisi?nin 07/01/2019 tarihli ve 7 sayılı kararı ile kabul edilen Hasanbey Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2019 tarihli; 3190 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/126
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi Şeyhköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliği.
15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Erenler İlçesi Şeyhköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Erenler İlçe Belediye Meclisi?nin 07/01/2019 tarihli ve 5 sayılı kararı ile kabul edilen Şeyhköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2019 tarihli; 3193 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/127
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 14 ada, 6, 7 ve 72 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 14 ada, 6, 7 ve 72 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30/01/2019 tarihli; 2958 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/128
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Akyazı İlçesi, Yenimahalle 57 ada 1257 parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Akyazı İlçesi, Yenimahalle 57 ada 1257 parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2019 tarihli; 3322 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/129
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
) 1/5000 ÖLÇEKLİ KISMİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI
Akyazı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Kuzuluk 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan hükmü değişiklikleri.
15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Akyazı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Kuzuluk 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Akyazı Belediye Meclisi?nin 08.01.2019 tarihli, 04 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen, Akyazı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Kuzuluk 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan hükmü değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2019 tarihli; 3320 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/130
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Küçücek Mahallesi, 1648 nolu parselin ?Teknik Altyapı Alanı? olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri.
Akyazı Belediye Meclisi?nin 08.01.2019 tarihli, 05 sayılı kararı ile uygun görülen Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, 1648 nolu parselin ?Teknik Altyapı Alanı? olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2019 tarihli; 3306 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/131
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Karasu İlçesi, Aşağı İncilli Mahallesi, 983 ada 1 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikliği.
Sakarya 2.İdare Mahkemesinin E:2018/595, K:2018/1047 sayılı kararına istinaden hazırlanan Karasu İlçesi, Aşağı İncilli Mahallesi, 983 ada 1 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30/01/2019 tarihli; 2995 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/132
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 425 ada 4 nolu parsel ve 892 ada 1 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Arifiye İlçe Belediye Meclisi?nin; 02/01/2019 tarih ve 2019/09 sayılı kararı ile uygun görülen Cumhuriyet Mahallesi, 425 ada 4 nolu parsel ve 892 ada 1 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2019 tarihli; 3102 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/133
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Arifiye İlçesi Fatih Mahallesi, 132 ada 2,3,4 nolu parseller ve 984 ada 1,2 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.
Arifiye İlçe Belediye Meclisi?nin; 02/01/2019 tarih ve 2019/08 sayılı kararı ile uygun görülen Fatih Mahallesi, 132 ada 2,3,4 nolu parseller ve 984 ada 1,2 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2019 tarihli; 3099 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/134
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçesi, Balkaya ve Nailiye Mahallelerinin kırsal yerleşim alanlarını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Sapanca İlçe Belediye Meclisi?nin; 02.10.2018 tarih ve 2018/75 sayılı kararı ile kabul edilen Sapanca İlçesi, Balkaya ve Nailiye Mahallelerinin kırsal yerleşim alanlarını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30/01/2019 tarihli; 2924 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/135
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçesi, İkramiye Mahallesi kırsal yerleşim alanlarını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Sapanca İlçe Belediye Meclisi?nin; 02.10.2018 tarih ve 2018/74 sayılı kararı ile kabul edilen, Sapanca İlçesi, İkramiye Mahallesi kırsal yerleşim alanlarını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30/01/2019 tarihli; 2920 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/136
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Kurtköy Mahallesi, 4-665 ve 666 nolu parsellerin arasından geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisi?nin; 03/01/2019 tarih ve 2019/8 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Kurtköy Mahallesi, 4-665 ve 666 nolu parsellerin arasından geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30/01/2019 tarihli; 2996 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/137
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ
Söğütlü İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliği.
15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Söğütlü İlçesi Revizyon 1/1000 ölçekli İmar Planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla; hazırlanan, Söğütlü Belediye Meclisi?nin 02.01.2019 tarih ve 02 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen, Söğütlü İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30/01/2019 tarihli; 2336 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/138
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Söğütlü İlçesi, Gündoğan ve Soğucak Mahalleleri, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Hükmü değişikliği.
15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Söğütlü İlçesi, Gündoğan ve Soğucak Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Söğütlü Belediye Meclisi?nin 02.01.2019 tarih ve 01 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen, Söğütlü İlçesi, Gündoğan ve Soğucak Mahalleleri, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Hükmü değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 24/01/2019 tarihli; 2174 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/139
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Karapürçek İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliği
15 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile Karapürçek İlçesi 1/1000 Ölçekli İmar Plan Hükümleri arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan ve Karapürçek Belediye Meclisi?nin 07.01.2019 tarih ve 10 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Karapürçek İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2019 tarihli; 3094 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/140
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Karapürçek İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Marmara Caddesi G25D11B2B Pafta 720 nolu parselde yer alan 18m2?lik AGDAŞ Regülatörünün Teknik Altyapı Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Karapürçek İlçe Belediye Meclisi?nin; 07/01/2019 tarih ve 09 sayılı kararı ile uygun görülen Cumhuriyet Mahallesi, Marmara Caddesi G25D11B2B Pafta 720 nolu parselde yer alan 18m2?lik AGDAŞ Regülatörünün Teknik Altyapı Alanı (Doğalgaz Dağıtım/İletim Tesis Alanı) olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2019 tarihli; 3311 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/141
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Taraklı İlçesi, Bolu İli, Göynük İlçesi sınırlarında yapılacak olan Adapazarı Rüzgar Enerji Santrali Projesine ulaşımın sağlanması amacıyla 10.00 metrelik imar yollarının planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri.
Taraklı İlçesi, Bolu İli, Göynük İlçesi sınırlarında yapılacak olan Adapazarı Rüzgar Enerji Santrali Projesine ulaşımın sağlanması amacıyla 10.00 metrelik imar yollarının planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinin; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7c. ve 14. Maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06/02/2019 tarihli yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/142
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 262 nolu mera vasıflı taşınmazın Belediyemiz adına tahsisinin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14. maddesinin c fıkrası gereğince yatırım kararı alınması.
Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 262 nolu mera vasıflı taşınmazın Belediyemiz adına tahsisinin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14. maddesinin c fıkrası gereğince yatırım kararı alınmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30/01/2019 tarihli; 2519 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 262 nolu mera vasıflı taşınmazın Belediyemiz adına tahsisinin gerçekleştirilebilmesi için 4342 Sayılı Mera Kanununun 14. maddesinin c fıkrası gereğince yatırım kararı alınmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/143
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 4528 ada, 1 nolu parsel 322 nolu iş merkezi ile 4528 ada, 2 nolu parsel 323 nolu iş merkezindeki Belediyemize ait 175 adet işyerinin; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18-e ve 75-d maddesine göre eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi?ne tahsisi, tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi.
Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 4528 ada, 1 nolu parsel 322 nolu iş merkezi ile 4528 ada, 2 nolu parsel 323 nolu iş merkezindeki Belediyemize ait iş yerlerinin Sakarya Üniversitesi adına tahsisi ile ilgili Belediyemiz Meclisi tarafından alınan 11.07.2016 tarih ve 7/464 nolu ile 10.09.2018 tarih ve 8/587 nolu kararların iptal edilerek; mülkiyeti Belediyemize ait, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, G24B12D3C pafta 4528 ada, 1 nolu parsel 322 nolu iş merkezi Zemin Kat:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 1. Kat: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. 2.Kat: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 nolu bağımsız bölüm (90 adet), 4528 ada, 2 nolu parsel 323 nolu iş merkezi Zemin Kat: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 1. Kat: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62. 2. Kat: 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 nolu bağımsız bölüm (85 adet) olmak üzere toplam 175 adet işyerinin; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18-e ve 75-d maddesine göre eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere 25 yıllığına Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi?ne tahsisine, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/144
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Belediyemiz hesaplarının kamuya tahsisi.
Belediyeler, kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek suretiyle kamu hizmetleri sunan kamu tüzel kişileri olup, belediyenin yaptığı hizmetler, toplumun genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak ve kamu yararı gözetilerek yapılan süreklilik arz eden faaliyetlerdir. Belediyenin tüm taşınır ve taşınmaz malları ile menkul ve para niteliğindeki kaynakları kamu hizmetine özgülenmiştir. Kamu hizmetinin kesintiye uğramadan devam edilebilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesine son fıkrasına göre; belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerinin haczedilemeyeceği hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca belediyelere yasalarla verilen İller Bankası ve Maliye payı gibi her türlü paylar, belediye gelirleri ve diğer kanunlara göre tahsil edilen gelirler; vergi, resim ve harç niteliğinde olup haczedilemez. Yukarıda belirtilen yasal hükümlere göre kamu hizmetine doğası gereği kendiliğinden tahsis edilmiş olan ve fiilen kullanılan menkul ve gayrimenkulleri ile EK?li listede Banka adı ve IBAN Numaraları ile belirtilen banka hesaplarının belediyemize kamu hizmetlerine tahsis edilebilmesine ilişkin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 04/02/2019 tarihli yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Karar eki listede Banka adı, IBAN Numaraları ve Hesap adları belirtilen banka hesaplarının belediyemiz kamu hizmetlerine tahsis edilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.02.2019
2/145
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T1 CETVELLERİNDE REVİZE YAPILMASI
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 2019 Mali Yılı Bütçesinde T1 Cetvelinin revize edilmesi.
2019 Mali yılı Bütçesinde yer alan 237 sayılı Taşıt Kanununa göre Satın alınacak Taşıtları Gösterir T-1 Cetveli (örnek-25)?nin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının ihtiyacı doğrultusunda ekte yer alan şekilde güncellenmesinin için T1 Cetvelinde revize yapılmasına ilişkin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 04/02/2019 tarihli yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; 2019 Mali yılı Büt&