Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
14.01.2019
1/1
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 234 ada 99 parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 234 ada, 99 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 10.04.2017 tarih ve 4/271 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Meclis Başkanlığına sunulan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın 05.04.2017 tarih ve 659 sayılı yazısında; ?Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2013 tarih ve 12/337 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında söz konusu parsel 200 kişi/Ha.?Konut Alanı? fonksiyonunda kalmaktadır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile; Söz konusu parsel ?Sosyal Tesis Alanı? fonksiyonuna çevrilmiştir. Plan değişikliği ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü?nün 13.03.2017 tarih 622.02 sayılı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü?nün 28.03.2017 tarih 4103034 sayılı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı?nın 24.02.2017 tarih ve 194 sayılı görüşleri alınmıştır.? denilmektedir. Plan değişiklik teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince incelendiğine dair tanzim olunan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/12/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 234 ada, 99 nolu parselin ?Özel Sosyal Tesis Alanı? olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 18/12/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.01.2019
1/2
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesinin Adnan Menderes Caddesi ile kesiştiği noktadan, Ulu Sokak?ın İbrahim Kangal Caddesi ile birleştiği noktaya kadar Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesinin Adnan Menderes Caddesi ile kesiştiği noktadan, Ulu Sokak?ın İbrahim Kangal Caddesi ile birleştiği noktaya kadar, yaklaşık 37 dönümlük alanda, Konut alanındaki yapı adalarının bir kısmının tamamen, büyük bir kısmının da yol boyu olarak Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde Adapazarı Belediye Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 18/12/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.01.2019
1/3
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Kuzey Marmara Otoyolunun nihai haline ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itirazlar.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2018 tarihli ve 6/403 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey Marmara Otoyolunun Nihai haline ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği planına ikinci askı-ilan süresi (16.10.2018-16.11.2018) içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğü ve bir vatandaş tarafından yapılan itirazlar ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca tespit edilen alt ölçekli planlar ile uyumsuzluğun giderilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifi, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 10.12.2018 tarih ve 11/765 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2018 tarih ve 38594 sayılı yazısı ile Meclis Başkanlığına sunulan Karayolları Genel Müdürlüğü ve bir vatandaş tarafından yapılan itirazlar ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca tespit edilen alt ölçekli planlar ile uyumsuzluğun giderilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince incelendiğine dair tanzim olunan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/01/2019 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; - Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün 19/10/2018 tarihli ve E.372551 sayılı yazısı ile, güncel kamulaştırma sınırı ve plan hükümleri ilavesine yönelik yapılan itirazın; kabulünün uygun olacağı, - 26/10/2018 tarihli ve 37603 kayıt nolu dilekçe ile, Adapazarı İlçesi, Kulaksız Köyü, Ticaret Alanı ve Koruma Bandı olarak planlanan 4221 ada, 7 nolu parselin Ticaret Alanı olarak planlanarak mağduriyetin giderilmesi yönünde yapılan itirazın ekli plandaki şekliyle; kabulünün uygun olacağı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca tespit edilen alt ölçekli planlar ile uyumsuzluğun giderilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklif dosyasının kabulünün uygun olacağı, yönündeki 03/01/2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.01.2019
1/4
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mah. 4456 ada 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parseller ile 4470-4471-4472-4492 ve 4494 sayılı yapı adaları ve yakın parsellere yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
Adapazarı Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve 12/151 sayılı kararı ile uygun görülen, Tepekum Mahallesi, 4456 ada, 5-6-9-10-11-12-13 ve 14 nolu parseller ile 4470-4471-4472-4492 ve 4494 sayılı yapı adaları ve yakın parsellere yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; G24B24C1A paftada yapılan değişikliğin REDDİNİN uygun olacağı, G24B23D2C paftada yapılan değişikliğin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 27/12/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.01.2019
1/5
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Sakarya Mahallesi, 502 ada, 430 nolu parselin batısında bulunan park alanı ile Karaosman Mahallesi 32 ada, 117 ve 27 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan park alanı ve Sakarya Mahallesi, 812 ada, 35-89 ve 90 nolu parsellerin içinde bulunduğu yapı adasına yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Adapazarı Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve 12/154 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Mahallesi 502 ada, 430 nolu parselin batısında bulunan park alanı ile Karaosman Mahallesi 32 ada, 117 ve 27 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan park alanı ve Sakarya Mahallesi 812 ada, 35-89 ve 90 nolu parsellerin içinde bulunduğu yapı adasına yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; Plan değişikliği yapılan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması yapılmadan imara ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmemesi şartıyla KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 27/12/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.01.2019
1/6
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI