Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
14.09.2015
371
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Adapazarı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına 2. Kez yapılan itirazlardan sonra planın değişen kısımlarına ilan askı süresinde (02.06.2015-01.07.2015) yapılan 1 adet itiraz.
Güneşler Mahallesi, 2028 nolu parselin önceki plandaki haline dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki tanzim olunan 10/08/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
372
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Adapazarı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresince (22.01.2015- 22.02.2015) yapılan itirazlardan 1 adet itiraz dilekçesi ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yapılan bir adet başvuru (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı evrakına 01.07.2015 tarih ve 17519 sayı ile kayıtlı dilekçe)?nun görüşülmesi,
1-Adapazarı İlçe Belediyesi evrakına 20.02.2015 tarih ve 1859 sayılı dilekçe ile; Yağcılar Mahallesi, 49 ada, 22 nolu parselin güneyinden geçen 7.00 m.lik yolun kaldırılması yönünde yapılan ve Adapazarı Belediye Meclisinin 17.03.2015 tarih ve 4/29 sayılı kararı ile uygun görülen itirazın, parselin kuzeyine cep otoparkı ayrılması şeklinde ekli plandaki gibi DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, 2- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı evrakına 01.07.2015 tarih ve 17519 sayılı dilekçe ile yapılan talebin; Yahyalar Mahallesi, 72 ada, 78 nolu parselden geçen 7.00 m.lik yolun parseldeki binaya ait ruhsatın alındığı tarihte yürürlükte olan plan esas alınarak kaydırılması yönünde hazırlanan ekli plandaki şekli KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki tanzim olunan 02/09/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
373
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 973 ada, 771, 774, 775, 776, 834, 837, 838 ve 844 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 973 ada, 771, 774, 775, 776, 834, 837, 838 ve 844 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; mevcutta var olan Park Alanının her iki plana da işlenmesi şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönünde tanzim olunan 02/09/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
374
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 2979 ada, 8 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 01.06.2015 tarih ve 8/63 sayılı kararı ile uygun görülen, Karakamış Mahallesi, 2979 ada 8 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin yukarıda anılan gerekçeler sebebiyle REDDİNİN uygun olacağı yönünde tanzim olunan 10/08/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
375
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı - Karasu Devlet Yolunda onaylı projesi bulunan Erenler-2 kavşağına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Ulaşım Dairesi Başkanlığının 16.06.2015 tarih ve 42142446.315.99-398 sayılı yazısına istinaden Adapazarı - Karasu Devlet Yolunda onaylı projesi bulunan Erenler-2 kavşağına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönünde hazırlanan 02/09/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
376
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, Bağlar Mahallesi Kırsal Yerleşim Alan Sınırlarına yönelik hazırlanan yaklaşık 45 hektarlık alanı kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Plan; Sakarya İli Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince incelendiğine dair tanzim olunan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/09/2015 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Adapazarı İlçesi, Bağlar Mahallesi Kırsal Yerleşim Alan Sınırlarına (Bağlar Mahallesi ile Köprübaşı - Süleymanbey Mahallelerinin kuzey kısmı) yönelik hazırlanan yaklaşık 45 hektarlık alanı kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının KABULÜNÜN uygun olacağı yönünde hazırlanan 02/09/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
377
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan 1. Kısım (Güney) ve 2. Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Plan Notlarının Ticaret Alanları ile ilgili maddelerine ilave hüküm eklenerek değişiklik yapılması.
Serdivan İlçesi 1/1000 ölçekli söz konusu plan notlarına ilişkin onama yetkisinin Büyükşehir Belediyesi Meclisine devrine dair Serdivan Belediye Meclisince alınan 01/07/2015 tarih ve 93 sayılı kararı ile bu karara konu Yürürlükteki Serdivan 1. Kısım (Güney) ve 2. Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Plan Notlarının ticaret alanları ile ilgili maddelerine ilave hüküm eklenerek (her iki planın 4.maddesine) ?Kat Adetleri; . Yençok = 4 metre?ye Kadar Belirtilen Alanlarda Bina Kat Adeti 1, . Yençok = 7.5 metre?ye Kadar Belirtilen Alanlarda Bina Kat Adeti 2, . Yençok = 10.5 metre?ye Kadar Belirtilen Alanlarda Bina Kat Adeti 3, Olarak Kabul Edilecektir. Ticaret Bölgelerinde Yapılacak Yapılarda; Emsal Ve Taban Alanı Tarifinde Geçen Muafiyetler de Dahil Olmak Üzere, - İki Katlı Binalarda Bina Taban Alanı Parsel Alanının %50 sini, - Üç Katlı Binalarda Bina Taban Alanı Parsel Alanının %40 ını Geçemez. - Bu Binalarda Kapalı Çıkma ve Çekme Kat Yapılamaz. Yapı Yaklaşma ve Bahçe Çekme Mesafeleri İhlal edilemez. - İki Katlı Binaların Üzerinin Çatı İle kapatılması zorunludur. K.D.K.Ç.A., Sanayi Alanı, Küçük Sanayi Alanında Yapının Taban Alanı bahçe çekme mesafelerine kadar kullanılabilir.? şeklindeki plan notuna ilave değişikliklerin KABULÜNÜN uygun olacağı yönünde hazırlanan 02/09/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
378
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan Potuklar Mevkii, 1618 nolu parsele ilişkin hazırlanan parselden geçen 7.00 metrelik yolun kaldırılması şeklindeki Serdivan Kuzey Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.06.2015 tarih ve 80 sayılı kararı ile uygun görülen Potuklar Mevkii, 1618 nolu parsele ilişkin hazırlanan parselden geçen 7.00 metrelik yolun kaldırılması şeklindeki Serdivan Kuzey Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin parselin batısında cep otoparkı ayrılması şeklinde ekli plandaki gibi DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönünde hazırlanan 02/09/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
379
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi, G24b22c2b pafta, 17848 nolu parsele ilişkin hazırlanan Serdivan Güney Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.06.2015 tarih ve 83 sayılı kararı ile uygun görülen İstiklal Mahallesi, G24b22c2b pafta, 17848 nolu parselden geçen 7.00 metrelik yolun kaldırılması şeklinde hazırlanan Serdivan Güney Bölgesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönünde hazırlanan 10/08/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
380
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçesi 1428 ada, 4-5-6 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.06.2015 tarih ve 81 sayılı kararı ile uygun görülen 1428 ada, 4-5-6 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönünde hazırlanan 10/08/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
381
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçesi Adalı Yazlık Mahallesi, 225 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan ve 225 ada, 2 nolu parseli de etkileyen 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.06.2015 tarih ve 82 sayılı kararı ile uygun görülen Adalı Yazlık Mahallesi, 225 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan ve 225 ada, 2 nolu parseli de etkileyen 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğinin 20.00 metrelik yolun güneyinde T2 (ticaret alanı) kullanım kararı getirilen bölgenin bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle REDDİNİN uygun olacağı, yönünde hazırlanan 10/08/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
382
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Yeni Mahalle, 110 ada, 17-18-19 nolu parseller ile 613 ada, 2 nolu parselin doğusundaki kadastral boşluğa ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi.
Hendek İlçesi, Yeni Mahalle, 110 ada, 17-18-19 nolu parseller ile 613 ada, 2 nolu parselin doğusundaki kadastral boşluğa ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönünde hazırlanan 02/09/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
383
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Yukarı Kirazca Mahallesi, 2566 ada, 1 nolu parsele yönelik Sosyal Kültürel Tesis Alanı Amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifi.
Arifiye İlçesi, Yukarı Kirazca Mahallesi, 2566 ada, 1 nolu parsele yönelik Sosyal Kültürel Tesis Alanı Amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönünde hazırlanan 02/09/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
384
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Arifiye Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 2. kez ilan askı süresince yapılan itirazlar.
Arifiye Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih ve 2015/27 sayılı kararıyla kabul edilen itiraz konularının ( 6 adet) mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda; 1) 4. Maddedeki, Neviye Mahallesi 1377 nolu parselin ortasından geçen kuzey-güney istikametindeki 8.00 m?lik imar yolunun kaldırılmasına yönelik alınan kararın reddinin uygun olacağına, 2) 5. Maddedeki, Arifbey Mahallesi, 7425 nolu parselin kuzeyinde daha önceki planlarda bulunan 7.00 m?lik imar yolunun yeniden işlenmesine yönelik alınan kararın, parselin itiraza konu alan dışında olması dolayısıyla itiraz çerçevesinde değerlendirilemeyeceği bu nedenle de itiraza konu bir durum olmadığından reddinin uygun olacağına, 3) 6. Maddedeki, Arifbey Mahallesi, 7724 (sehven 7424) nolu parselin kuzeyinde daha önceki planlarda bulunan 7.00 m?lik imar yolunun yeniden işlenmesine yönelik alınan kararın, parselin itiraza konu alan dışında olması dolayısıyla itiraz çerçevesinde değerlendirilemeyeceği bu nedenle de itiraza konu bir durum olmadığından reddinin uygun olacağına, 4) 12.Maddedeki, Fatih Mahallesi, 8120 nolu parsel ile imar yolu arasında kalan mülkiyeti hazineye ait 212, 3079, 2904, 3077 nolu parsellerin 8120 nolu parsel malikine kiralanabilmesi için KDKÇA?nın genişletilmesine ilişkin alınan kararın, talebe ilişkin herhangi bir ilgili kurum görüşü bulunmaması, daha fazla bilgi ? belge gerektirmesi vb. sebeplerden talebin ayrı bir tadilat dosyası olarak sunulması gerektiğinden reddinin uygun olacağına, 5) 13. Maddedeki, Neviye Mahallesi, 575 nolu parselin batısındaki 8.00m?lik yolun 7.00m?ye düşürülmesi talebine ilişkin alınan kararın; parselin itiraza konu alan dışında olması dolayısıyla itiraz çerçevesinde değerlendirilemeyeceği bu nedenle de itiraza konu bir durum olmadığından reddinin uygun olacağına, 6) 14.Maddedeki, Cumhuriyet Mahallesi, 6059 nolu parselin batısından geçen 10.00m?lik yolun kaldırılması talebine yönelik kararın, parselin itiraza konu alan dışında olması dolayısıyla itiraz çerçevesinde değerlendirilemeyeceği bu nedenle de itiraza konu bir durum olmadığından reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan 02/09/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
385
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE İMAR PLANI TALEBİ
Akyazı İlçesi, Kuzuluk-Dokurcun-Küçücek ve Altındere Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Plan Notlarına ilave yapılması.
Akyazı İlçe Belediye Meclisince alınan 02.06.2015 tarih ve 47 sayılı kararı ile uygun görülen Kuzuluk-Dokurcun-Küçücek ve Altındere Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Plan Notlarındaki değişikliğin Konut alanlarında parsel büyüklüğü 400 m²?den az olmamak şartıyla, 10.00 m. ve üzeri imar yoluna cephesi olan parsellerde, imar yolundan enaz 5.00 m. çekilmesi şartıyla zemin katlarda gürültü, duman, atık üretmeyen, imalat dışı günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik ticari faaliyetler yapılabilir.?şeklinde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönünde hazırlanan 10/08/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
386
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, G24D10A pafta, 234 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve ilavesi teklifi.
Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, G24D10A pafta, 234 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve ilavesi teklifinin bu parselin 12.07.2010 tarih - 8/321 sayılı Büyükşehir Meclis kararıyla onaylanmış bir planı olması gerekçesiyle KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki tanzim olunan 02/09/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
387
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesi, 2 pafta, 577 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.
Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesi, 2 pafta, 577 nolu parsele yönelik hazırlanan ve Huzurevi yapılmak için tahsis edilen 75 000 m².lik kısmın tamamının Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlendiği 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki tanzim olunan 02/09/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
388
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 120 ada, 9 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 04.05.2015 tarihli 2015/43 sayılı kararı ile uygun görülen Çayiçi Mahallesi, 120 ada, 9 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 17.08.2015 tarih ve 590 sayılı yazısına istinaden 5 metre olan kuzey-doğu ve batı çekme mesafelerinin 3 metreye düşürülmesi şeklinde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki tanzim olunan 02/09/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
389
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Nailiye Mahallesi, 2 pafta, 40 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 04.05.2015 tarihli 2015/44 sayılı kararı ile uygun görülen Nailiye Mahallesi, 2 pafta, 40 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin önceki duruma göre eşdeğer miktarda yeşil alan ayrılmadığı ve kullanışlı bir alan oluşturulmadığı dolayısıyla bu şekliyle mevzuata aykırılık arzettiği gerekçesiyle REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki tanzim olunan 10/08/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
390
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 6 pafta, 235 ve 996 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 04.05.2015 tarihli 2015/45 sayılı kararı ile uygun görülen Yavuzselim Mahallesi, 6 pafta, 235 ve 996 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin fonksiyon değişikliğine sebep olması ve dolayısıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği gerektirmesi nedeniyle REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki tanzim olunan 10/08/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
391
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 27 pafta, 73 ada, 24 ve 25 nolu parsellere yönelik hazırlanan ve 43, 44, 45 nolu parselleri de etkileyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 01.06.2015 tarihli 2015/55 sayılı kararı ile uygun görülen Gazipaşa Mahallesi 27 pafta, 73 ada, 24 ve 25 nolu parsellere yönelik hazırlanan ve 43, 44, 45 nolu parselleri de etkileyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin Belediyesinden geldiği şekliyle KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki tanzim olunan 02/09/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
392
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Söğütlü İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresince (17.04.2015-18.05.2015) yapılan 11 adet itirazın görüşülmesi.
A- Söğütlü Belediye Meclisinin 02.06.2015 tarih ve 2015/30 sayılı kararında maddeler halinde yazılan itiraz konularından (11 adet) mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda 11 adet itiraza ilişkin alınan kararın; 1- 1. Maddedeki, Küçük Söğütlü Mahallesi, 25 pafta, 1306 ve 1307 nolu parselin arasından geçen 7.00 m?lik yolun kaydırılmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, Belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağına, 2- 2. Maddedeki, Küçük Söğütlü Mahallesi, 13 pafta, 2250 nolu parselden geçen 10.00 m?lik yolun kaldırılmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, ekli plandaki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağına, 3- 3. ve 11. Maddedeki, 1161 nolu parselden geçen 12.00 m?lik yolun kaydırılmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, 12.00 m?lik yolun doğuya kaydırılması ile komşu 1160 nolu parselde mevzuata uygun yapı yapılması mümkün olmayacağından, reddinin uygun olacağına, 4- 6. Maddedeki, Küçük Söğütlü Mahallesi, 23 pafta, 1269 nolu parselden geçen 10.00 m?lik yolun 7.00 m?ye düşürülmesine yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, söz konusu yolun devamlılığı olduğundan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 26. Maddesine göre (Devamlılığı olan bir yolun belli bir kesiminde şerit sayısı azaltılamaz ve daraltılamaz.) reddinin uygun olacağına. 5- 10. Maddedeki, Gündoğan Mahallesi, 46 pafta, 4152 nolu parselde yer alan 10.00 m?lik yolun daraltılarak 7.00 m?ye düşürülmesine yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, söz konusu yolun devamlılığı olduğundan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 26. Maddesine göre (Devamlılığı olan bir yolun belli bir kesiminde şerit sayısı azaltılamaz ve daraltılamaz.) reddinin uygun olacağına, 6- 12. Maddedeki, Camicedit Mahallesi, 47 pafta, 3477 nolu parselden geçen 10.00 m?lik yolun kaldırılmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, yolun kaldırılması ile ada boyutları artarak parsellere erişimleri olumsuz yönde etkileyeceğinden, ve mağduriyetin İmar Kanununun 18. Maddesi ile çözümlenmesi gerektiğinden, reddinin uygun olacağına, 7- 14. Maddedeki, Cami Cedit Mahallesi, 47 pafta, 3516 nolu parselden geçen 7.00 m?lik yolun kaldırılmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, Belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağına, 8- 15. Maddedeki, Küçük Söğütlü Mahallesi, 24 pafta, 1285 nolu parselden geçen 7.00 m?lik yaya yolunun komşu parsel ile ortalayarak geçirilmesi talebiyle yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, 7.00 m?lik yolun kuzeye kaydırılması ile komşu 1284 parselde mevzuata uygun yapı yapılması mümkün olamayacağından, reddinin uygun olacağına, 9- 16. Maddedeki, Gündoğan Mahallesi, 46 pafta, 3333 ve 3330 nolu parseller üzerinden geçen 7.00 m?lik yaya yolunun ve devamında giden 3332 nolu parselin üzerinden geçen 7.00 m?lik yolun kaldırılmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, Belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağına, 10- 18. Maddedeki, Orta Mahalle, 46 pafta, 3370 nolu parselden geçen 10.00 m?lik yolun 3370 nolu parseldeki yapının üzerinden geçmesi nedeniyle kaydırılarak düzenlenmesi talebiyle yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, Belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağına, 11- 25. Maddedeki, Küçük Söğütlü Mahallesi, 13 pafta, 737 nolu parselden geçen 7.00 m?lik yolun, komşu parseli olan 1319 nolu parsel sınırına bitişik kaydırılması yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, B- Söğütlü Belediyesi Tarafından yapılan İtirazlardan; 12- 26-1. Maddedeki, planın genelinde; Tarım alanlarıyla sınırlı konut adalarındaki arka bahçe çekme mesafelerinin 5.00 metreden, 3,00 metreye düşürülmesi yönünde yapılan talebin kabulünün uygun olacağına, 13- 26-2. Maddedeki, bitişik ve ticaret lejantlı alanlarda çekme mesafelerinin belirlenmesinin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün uhdesinde bırakılmasına yönelik yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde talebe ilişkin uygulama hükümleri yeraldığından reddinin uygun olacağına, 14- 26-3. Maddedeki, Akarca Mahallesi 962 ve 963 nolu parsellerin arasında kalan bölgenin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak konut alanına çevrilmesi yönünde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, reddinin uygun olacağına, 15- 26-4. Maddedeki, 3716 ve 3721 nolu parsel arasından geçen yolun kaydırılması şeklinde yapılan itiraza ilişkin alınan kararın, Belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağına, 16- 26-5. Maddedeki, İmar Planlarında akaryakıt İstasyonları ile ilgili Yençok:6,50 m. ibaresinin yer aldığı, plan hükümlerinde ise Yençok:8,50 m. olduğu belirtilmektir. İmar Planında Akaryakıt İstasyonları ile ilgili Yençok değeri belirtilmeyip sadece plan hükümlerinde Yençok:8,50 m. ibaresi yer almaktadır. Bu itibarla konu ile ilgili yapılan itirazın reddinin uygun olacağına, C- İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca Tespit Edilen Hususlar; 1- 816-819-822-825 nolu parseller ile 814-815-817-818 nolu parsellerin bulunduğu bölgede mevcut planda sehven alınmış plan kararın bu planın önceki 09.04.2012 tarih ve 4/126 sayılı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla onaylanan planlarda olduğu gibi ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 2- G24B15A4C paftasında yer alan Orhangazi Caddesinin, Atatürk Caddesine bağlantısının revize edilerek ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağına, 3- Söğütlü Belediye Başkanlığının 07.09.2015 tarih ve 1384 sayılı yazısına istinaden G24B15A2C-G24B15A2D paftalardaki kayıklığın giderilmesi için yapılan plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı, yönündeki tanzim olunan 02/09/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
393
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Belpaş A.Ş. sermayesinin nakit ve gayrimenkul olarak tamamlanması.
Büyükşehir Belediyemizin iştiraki olan Belpaş A.Ş.nin sermayesinin 4.000.000,00 TL (dörtmilyontürklirası)nakit, Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi 2994 ada, 2 nolu parseldeki 3.778.401,18 TL(üçmilyonyediyüzyetmişsekizbindörtyüzbirliraonsekizkuruş) değerindeki gayrimenkulün ayni olarak verilmesi ve sermayesinin 7.778.401,18 TL?sına(yedimilyon yedi yüz yetmiş sekiz bin dört yüz bir türk lirası onsekiz kuruş) tamamlanarak 13.384.000,01 TL?ye(Onüçmilyonüçyüzseksendörtbintürklirasıbirkuruş) çıkarılması, arttırılan 4.000.000,00 TL?nin (dörtmilyontürklirası) nakit olarak karşılanması, ayni sermayenin Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi 2994 ada, 2 nolu parseldeki 10.000,68 m2?lik gayrimenkulün tamamı 3.778.401,18 TL(üçmilyon yediyüzyetmişsekizbindörtyüzbirlira onsekizkuruş) bedelle sermayeye konulması suretiyle karşılanmasına, şirket adına tapu tescil işleminin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi -i- bendi gereğince yapılmasının kabulünün uygun olacağı yönündeki 30/07/2015 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
394
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifinin Adapazarı, Söğütlü, Ferizli, Akyazı İlçelerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifleri talebi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
395
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
Mahkeme kararı ile iptal edilen Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 3154 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
396
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 783 ada 41 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
397
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada 53 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
398
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 951 ada 260-261-372-373 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
399
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 589 ada 194 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
400
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 932 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
401
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1629 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
402
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Yenigün Mahallesi, 1176 ada 889 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
403
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 191-192 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
404
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi 3010 ada 4 ve 14 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
405
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi Orhan Gazi Caddesi?ndeki SEDAŞ Kavşağı ve çevresine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
406
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan Merkez Kuzey 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin hazırlanan plan değişiklikleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
407
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan Merkez Güney 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin hazırlanan plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
408
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Erenler İlçesi Erenler Mahallesi 10845-10846-10847-10848-10849-10850-10851-10852-10853-10854-10855-10856-10857-10858-10859 nolu parsellerin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Plan değişiklikleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
409
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Adalı Çaybaşıyeniköy Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 120 ada, 1 nolu parsel ile 121 ada 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine ilan askı süresinde yapılan 3 adet itiraz.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
410
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi 3638 nolu parsel ve çevresine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan bir adet itiraz.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
411
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi Yeni Mahalle, G25A-25B Nazım, G25A-25B-4D Uygulama İmar Plan Paftasında bulunan, 259 ada, 1-4-5 parseller, 260 ada, 1-4-5-6 parseller ile, 261 ada, 2-3-4-5 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 Nazım İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
412
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi, G25A-25B Nazım, G25A-25B-2D Uygulama İmar Plan Paftasında bulunan, 166 ada, 110-111-572 parseller ile, 231 ada, 12-13-14-15-16-17 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
413
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi Yeni Mahalle, 110 ada, 17-18-19 parseller ve 613 ada, 2 nolu parselin doğusunda yer alan kadastral boşluğa ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
414
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Kırkpınar (Soğuksu-Tepebaşı-Hasanpaşa Mahallelerini kapsayan) imar planı sınırları içerisinde G24D10A imar paftasında kalan, planlarda 15.00 metre genişliğinde olan imar yolunun daraltılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
415
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, 515,516 ve 537 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
416
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi 16-17 pafta, 56 nolu (yeni 2482,2483,2484 ve 2485) nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
417
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi 426 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
418
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Güldibi Mahallesi 1 pafta, 342,343 ve 344 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
419
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi G4C06B2A pafta, 166 ada, 56 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
420
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi G4D10B2D pafta, 97 ada, 32 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
421
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 2877 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
422
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesinde yapılacak olan Kestanelik Kentsel Dönüşüm Projesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
423
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Fatih Mahallesi 5 pafta, 117 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
424
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi, 172 ada, 36 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
425
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
426
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Akyazı İlçesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi (09/04/2015-09/05/2015) içerisinde yapılan itirazlar.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
427
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Pazarköy Mahallesi, 128 ada, 53 ve 54 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
428
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Arifiye İlçesi, Aşağı Kirazca Mahallesi, 1 pafta, 60 nolu parsel ve yakın çevresine ait onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine 2. ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
429
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Arifiye İlçesi Karaaptiler Mahallesi için Sakarya 1. İdare Mahkemesi?nin 2014/1030 nolu mahkeme kararına göre yeniden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planını.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
430
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Karapürçek İlçesi Mesudiye Mahallesi 102 ada 51 nolu parsele yönelik hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Tesisi Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
431
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Karapürçek İlçesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 9 adet itiraz dilekçesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
432
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Geyve İlçesi, Karaçam Mahallesi, 23 nolu parselin 3000 m² lik kısmına yönelik hazırlanan ?Dini Tesis Alanı (Camii ve Yatılı Kuran Kursu)? amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
433
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Geyve İlçesi, Gazi Süleymanpaşa Mahallesi, 7 ada, 142 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
434
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Estetik ve Sanat Kurulu Yönetmeliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna müşterek havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
435
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Akyazı İlçesi Ömercikler Mah.177,178,179,180,181,182,31,206 adadaki taşınmazların Akyazı Park Alanı yapılması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığımız adına tahsisi, iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi.
İmar Planında Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmiş olan Akyazı İlçesi Ömercikler Mahallesi 177 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parsel nolu taşınmazların,178 ada1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 parsel nolu taşınmazların, 179 ada1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 parsel nolu taşınmazların, 180 ada1, 2, 7, 8 parsel nolu taşınmazların, 181 ada1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsel nolu taşınmazların, 182 ada1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsel nolu taşınmazların, 31 ada 94, 95, 96, 97, 98, 99 parsel nolu taşınmazların, 206 ada 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 parsel nolu taşınmazların ? Akyazı Park Alanı? yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 18-e ve 75-d maddeleri hükmüne göre süreli (2 yıl süre ile) ve bedelsiz olarak Belediyemiz adına tahsisine, tahsis ile ilgili iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
436
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Karasu İlçesi, Aşağıincilli Mah.20 pafta 338 ada 1 parsel nolu taşınmazın Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesine devri, iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi.
Karasu İlçe Belediyesi Meclisinin 05.08.2015 tarih ve 54 sayılı kararı ile kabul edilen, Karasu İlçesi Aşağıincilli Mahallesi 20 pafta 338 ada 1 parsel nolu taşınmazın Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyemize devrinin yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre devrine, devir ile ilgili iş ve işlemler için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na ve Sakarya Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
437
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Mülkiyeti Belediyemize ait Kaynarca Merkez Mah. 11 pafta, 50 ada, 9 parseldeki iki katlı binanın tamamının, Sakarya Halk Sağlığı Müdürlüğü?nce ?Kaynarca Toplum Sağlığı Merkezi? olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına tahsisi.
Mülkiyeti Belediyemize ait Kaynarca İlçesi, Merkez Mahallesi, 11 pafta, 50 ada, 9 parseldeki iki katlı binanın tamamının, Sakarya Halk Sağlığı Müdürlüğü?nce ?Kaynarca Toplum Sağlığı Merkezi? olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesi gereği tahsisinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
438
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Mülkiyeti Belediyemize ait Kaynarca Merkez Mah. 11 pafta, 50 ada, 9 parseldeki iki katlı binanın tamamının, Sakarya Halk Sağlığı Müdürlüğü?nce ?Kaynarca Toplum Sağlığı Merkezi? olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına tahsisi.
Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ile Sakarya-Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokol ve bu protokol çerçevesinde kamulaştırma iş ve işlemlerin yapılabilmesi için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na ve Sakarya Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
439
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Kirazca Mahallesi, 60 nolu parselin Sakarya Büyükşehir Belediyesine tahsisli olan kısmında planlanan Sebze ve Meyveciler Hali ile İdari Binasının yapılabilmesi için 30 yıla kadar sınırlı ayni hak tesisi.
Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Kirazca Mahallesi, 60 nolu parselin Sakarya Büyükşehir Belediyesine tahsisli olan kısmında planlanan Sebze ve Meyveciler Hali ile İdari Binasının yapılabilmesi için 30 yıla kadar sınırlı ayni hak tesisi hususunda 5393 sayılı kanunun 18-e maddesine göre Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na ve Sakarya Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
440
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyemiz arasında protokol imzalanması, TEDES İhalesi ve diğer işlemlerin yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi.
Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri projesi kapsamında ?2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu?nun Ek:16. maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar? çerçevesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyemiz arasında protokol imzalanması, TEDES İhalesi ve diğer işlemlerin yapılması için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na ve Sakarya Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
441
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BEDELSİZ DEVİR
Kaynarca İlçe Belediyesine Kumsal Temizleme Makinesinin bedelsiz devir edilmesi.
Kaynarca İlçe Belediye Meclisinin 03/08/2015 tarih ve 47 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyemizden talep edilen 193 Ekipman Seri Nolu Kumsal Temizleme Makinesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 27. maddesine göre Kaynarca İlçe Belediyesine bedelsiz olarak devir edilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
442
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BEDELSİZ DEVİR
Kocaali İlçe Belediyesine Kumsal Temizleme Makinesinin bedelsiz devir edilmesi.
Kocaali İlçe Belediye Meclisinin 04/08/2015 tarih ve 45 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyemizden talep edilen 195 Ekipman Seri Nolu Kumsal Temizleme Makinesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 27. maddesine göre Kocaali İlçe Belediyesine bedelsiz olarak devir edilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
443
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BEDELSİZ DEVİR
Karasu İlçe Belediyesine Kumsal Temizleme Makinesinin bedelsiz devir edilmesi.
Karasu İlçe Belediye Meclisinin 05/08/2015 tarih ve 57 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyemizden talep edilen 4509A127 Ekipman Seri Nolu Kumsal Temizleme Makinesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 27. maddesine göre bedelsiz olarak Karasu İlçe Belediyesine devir edilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
444
TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ DEVRİ
Tarımsal ve Hayvansal Sulama Amaçlı Göletlerin inşa, bakım, onarım ve işletme faaliyetlerini ifa etmek hususunda kamu hizmetinin aksamaması maksadıyla bir yıllık süre ile sınırlı olmak üzere SASKİ Genel Müdürlüğüne yetki verilmesi.
Sakarya Valililiği, Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 24/07/2015 tarih ve 2015/18 sayılı kararı ile Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmiş olan tüm Tarımsal ve Hayvansal Sulama Amaçlı Göletlerin inşa, bakım, onarım, işletme, kamulaştırma ve sair tüm harcamaları Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bütçesinden karşılanmak üzere, bu göletlerin yalnızca işletme, bakım ve onarım faaliyetlerini ifa etmek hususunda kamu hizmetinin aksamaması maksadıyla bir yıllık süre ile sınırlı olmak üzere Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
445
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARANTÖR OLUNMASI
SASKİ?nin ?Akyazı İlçesi Kanalizasyon Şebeke ve AAT Genişleme (2.Kademe) inşaatı? işi için İller Bankası A.Ş.?den alınacak revize edilen krediye ait Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Belediye Meclisimizin 13.07.2015 tarih ve 7/349 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?den alınacak kredinin vadesi 120 ay olarak belirlenmiştir. İller Bankası A.Ş. ile yapılan görüşmeler neticesinde 120 ay olan kredi vadesinin azami 240 ay?a kadar revize edilerek, Akyazı İlçesi Kanalizasyon Şebeke ve AAT Genişleme (2.Kademe) inşaatı? işi için 20.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
446
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARANTÖR OLUNMASI
SASKİ?nin ?Kaynarca İlçesi İçmesuyu Şebeke İnşaatı? işi için İller Bankası A.Ş.?den alınacak revize edilen krediye ait Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Belediye Meclisimizin 13.07.2015 tarih ve 7/350 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?den alınacak kredinin vadesi 120 ay olarak belirlenmiştir. İller bankası A.Ş. ile yapılan görüşmeler neticesinde 120 ay olan kredi vadesinin azami 240 ay?a kadar revize edilerek, Kaynarca İlçesi İçmesuyu Şebeke İnşaatı? işi için 9.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
447
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARANTÖR OLUNMASI
SASKİ?nin ?Sapanca İlçesi İçmesuyu Şebeke İnşaatı? işi için İller Bankası A.Ş.?den alınacak revize edilen krediye ait Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Belediye Meclisimizin 13.07.2015 tarih ve 7/351 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?den alınacak kredinin vadesi 120 ay olarak belirlenmiştir. İller Bankası A.Ş. ile yapılan görüşmeler neticesinde 120 ay olan kredi vadesinin azami 240 ay?a kadar revize edilerek, Sapanca İlçesi İçmesuyu Şebeke İnşaatı? işi için 25.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
448
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARANTÖR OLUNMASI
SASKİ?nin ?Akyazı İlçesi İçmesuyu Şebeke İnşaatı? işi için İller Bankası A.Ş.?den alınacak revize edilen krediye ait Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Belediye Meclisimizin 13.07.2015 tarih ve 7/352 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?den alınacak kredinin vadesi 120 ay olarak belirlenmiştir. İller bankası A.Ş. ile yapılan görüşmeler neticesinde 120 ay olan kredi vadesinin azami 240 ay?a kadar revize edilerek, Akyazı İlçesi İçmesuyu Şebeke İnşaatı? işi için 22.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
449
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARANTÖR OLUNMASI
SASKİ?nin ?Hendek İlçesi AAT (2. Kademe) İnşaatı? işi için İller Bankası A.Ş.?den alınacak revize edilen krediye ait Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Belediye Meclisimizin 13.07.2015 tarih ve 7/353 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?den alınacak kredinin vadesi 120 ay olarak belirlenmiştir. İller bankası A.Ş. ile yapılan görüşmeler neticesinde 120 ay olan kredi vadesinin azami 240 ay?a kadar revize edilerek, Hendek İlçesi AAT (2. Kademe) İnşaatı? işi için 7.500.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
450
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARANTÖR OLUNMASI
SASKİ?nin ?Arifiye İlçesi İçmesuyu Şebeke İnşaatı? işi için İller Bankası A.Ş.?den alınacak revize edilen krediye ait Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Belediye Meclisimizin 13.07.2015 tarih ve 7/354 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?den alınacak kredinin vadesi 120 ay olarak belirlenmiştir. İller Bankası A.Ş. ile yapılan görüşmeler neticesinde 120 ay olan kredi vadesinin azami 240 ay?a kadar revize edilerek, Arifiye İlçesi İçmesuyu Şebeke İnşaatı? işi için 15.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
451
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARANTÖR OLUNMASI
SASKİ?nin ?Karapürçek (ve Küçücek) İlçesi Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör İnşaatı? işi için İller Bankası A.Ş.?den alınacak revize edilen krediye ait Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Belediye Meclisimizin 13.07.2015 tarih ve 7/355 sayılı kararı ile İller Bankası A.Ş.?den alınacak kredinin vadesi 120 ay olarak belirlenmiştir. İller Bankası A.Ş. ile yapılan görüşmeler neticesinde 120 ay olan kredi vadesinin azami 240 ay?a kadar revize edilerek, Karapürçek (ve Küçücek) İlçesi Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör İnşaatı? işi için 20.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
452
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARANTÖR OLUNMASI
SASKİ?nin ?Kaynarca İlçesi AAT Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör İnşaatı? işi için İller Bankası A.Ş.?den alınacak revize edilen krediye ait Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Belediye Meclisimizin 13.07.2015 tarih ve 7/356 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?den alınacak kredinin vadesi 120 ay olarak belirlenmiştir. İller Bankası A.Ş. ile yapılan görüşmeler neticesinde 120 ay olan kredi vadesinin azami 240 ay?a kadar revize edilerek, Kaynarca İlçesi AAT Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör İnşaatı? işi için 10.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
453
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARANTÖR OLUNMASI
SASKİ?nin ?Çamdağ Göleti ve Karasu/Kocaali İlçeleri İsale Hattı İnşaatı? işi için İller Bankası A.Ş.?den alınacak revize edilen krediye ait Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Belediye Meclisimizin 13.07.2015 tarih ve 7/357 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?den alınacak kredinin vadesi 120 ay olarak belirlenmiştir. İller Bankası A.Ş. ile yapılan görüşmeler neticesinde 120 ay olan kredi vadesinin azami 240 ay?a kadar revize edilerek, Çamdağ Göleti ve Karasu/Kocaali İlçeleri İsale Hattı İnşaatı? işi için 36.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
454
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARANTÖR OLUNMASI
SASKİ?nin ?Sapanca İlçesi Yanık Mahallesi Atıksuların Bertarafı Amacıyla Kanalizasyon Şebeke İnşaatı? işi için İller Bankası A.Ş.?den alınacak revize edilen krediye ait Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Belediye Meclisimizin 13.07.2015 tarih ve 7/358 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?den alınacak kredinin vadesi 120 ay olarak belirlenmiştir. İller Bankası A.Ş. ile yapılan görüşmeler neticesinde 120 ay olan kredi vadesinin azami 240 ay?a kadar revize edilerek, Sapanca İlçesi Yanık Mahallesi Atıksuların Bertarafı Amacıyla Kanalizasyon Şebeke İnşaatı? işi için 5.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
455
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARANTÖR OLUNMASI
SASKİ?nin ?Karasu İlçesi İçmesuyu İnşaatı? işi için İller Bankası A.Ş.?den alınacak revize edilen krediye ait Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Belediye Meclisimizin 13.07.2015 tarih ve 7/359 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?den alınacak kredinin vadesi 120 ay olarak belirlenmiştir. İller Bankası A.Ş. ile yapılan görüşmeler neticesinde 120 ay olan kredi vadesinin azami 240 ay?a kadar revize edilerek, Karasu İlçesi İçmesuyu İnşaatı? işi için 25.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
456
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARANTÖR OLUNMASI
SASKİ?nin ?Kuzuluk İçmesuyu Şebeke İnşaatı? işi için İller Bankası A.Ş.?den alınacak revize edilen krediye ait Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Belediye Meclisimizin 13.07.2015 tarih ve 7/360 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?den alınacak kredinin vadesi 120 ay olarak belirlenmiştir. İller Bankası A.Ş. ile yapılan görüşmeler neticesinde 120 ay olan kredi vadesinin azami 240 ay?a kadar revize edilerek, Kuzuluk İçmesuyu Şebeke İnşaatı? işi için 7.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
457
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARANTÖR OLUNMASI
SASKİ?nin ?Ferizli-Söğütlü İlçeleri Kanalizasyon Kollektör ve Şebeke İnşaatı? işi için İller Bankası A.Ş.?den alınacak revize edilen krediye ait Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Belediye Meclisimizin 13.07.2015 tarih ve 7/361 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?den alınacak kredinin vadesi 120 ay olarak belirlenmiştir. İller Bankası A.Ş. ile yapılan görüşmeler neticesinde 120 ay olan kredi vadesinin azami 240 ay?a kadar revize edilerek, Ferizli-Söğütlü İlçeleri Kanalizasyon Kollektör ve Şebeke İnşaatı? işi için 36.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
458
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GARANTÖR OLUNMASI
SASKİ?nin ?Serdivan İçmesuyu İnşaatı? işi için İller Bankası A.Ş.?den alınacak revize edilen krediye ait Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Belediye Meclisimizin 13.07.2015 tarih ve 7/362 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?den alınacak kredinin vadesi 120 ay olarak belirlenmiştir. İller Bankası A.Ş. ile yapılan görüşmeler neticesinde 120 ay olan kredi vadesinin azami 240 ay?a kadar revize edilerek, ?Serdivan İçmesuyu İnşaatı? işi için 30.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
459
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kredi ile alınacak iş makinelerinde değişiklik yapıldığından kredi hususunda Başkana yetki verilmesi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 31.07.2015 tarihli ve 8/367 sayılı kararıyla İller Bankası A.Ş.?den kredi ile alımı planlanan iş makinelerinde değişikliğe gidilmiş olup, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan iş makinelerinin ?3 Adet Asfalt Finişeri, 1 Adet Asfalt Kazıyıcı (Freze), 5 Adet Asfalt Silindiri? olarak revize edilmesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 68. maddeleri gereği, İller Bankası A.Ş.?den 180 ay?a kadar 3.000.000,00-TL (Üçmilyon-TL) kredi kullanılması ve bu krediye ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
460
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜYE SEÇİMİ
Organize Sanayi Bölgelerinin Müteşebbis Heyetinde temsil edilmek üzere bir asil bir yedek üye seçilmesi, ayrıca yedek üyeliğinde bulunan Meclis üyesinin istifası ile boşalan Doğu Marmara Makine İmalatçıları Organize Sanayi Bölgesi için Sakarya Büyükşehir Belediyesini temsilen bir üyenin seçilmesi.
2015-2017 yılı dönemi için, Söğütlü 3. Organize Sanayi ve Hendek 2. Organize Sanayi, Ferizli Organize Sanayisinin içinde bulunduğu Organize Sanayi Bölgelerinin Müteşebbis Heyetinde Sakarya Büyükşehir Belediyesini 2 yıl süre ile temsil etmek üzere Asil Üyeliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU, Organize Sanayi Bölgelerinin Müteşebbis Heyeti ile Doğu Marmara Makine İmalatçıları Organize Sanayi Bölgesi Yedek Üyeliğine Meclis Üyesi Şenay SAKAL seçilmişlerdir.
14.09.2015
461
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NORM KADROLAR
Boş memur kadro derece değişikliği talebinin (II sayılı cetvel) görüşülmesi.
?Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslar dâhilinde Büyükşehir Belediyemizde mevcut boş bulunan kadrolarda derece değişikliği yapılacak olan memur boş kadro değişiklik cetveli (II sayılı cetvel) hazırlanarak onaylanmasına ilişkin talebin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
462
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler Sakarya Cd.ile 1234 sk. Arasındaki 15 m?lik yola yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
463
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler Mahallesi G24B24D pafta, 10503 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
464
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Erenler İlçesi Bekirpaşa, Kozluk, Nakışlar, Pirahmetler ve Epçeller Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
14.09.2015
465
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün, Sapanca İlçesi Rüstempaşa, Ünlüce ve Kuruçeşme Mahallelerinde Doğançay Ripajı 2. Kısım Demiryolu hattına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.