MÜDÜRLÜKLER

İletişim

Telefon : 44 44 054
Santral : 2159
Web : www.sakarya.bel.tr
E-Posta : mezarliklar@sakarya.bel.tr

Görev Tanımları

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MEZARLIK PLANLAMA ve DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile, teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dair esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne ait olan bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - Bu Yönetmelikte ifade edilen;
a) Başkan: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
b) Belediye/Büyükşehir Belediyesi: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
c) Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,
e) Genel Sekreter Yardımcısı: Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
f) Daire Başkanı: Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,
g) Müdürlük: Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nü,
h) Şube Müdürü: Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürünü,
ı) Şef: Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde kadrolu şefini,
i) Çalışan Personel: Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi,  sözleşmeli personel ve diğer personeli, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat
MADDE 5 - (1) Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İdari Teşkilatı; müdür,  şef, memur,  işçi, din görevlisi, gassal personelden  oluşur.
(2) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün görevleri
MADDE 6-
a) Yetkili merci tarafından ölüm kağıdı verilenlerin gömülmesine ruhsat vermek,
b) Belediyece gösterilen mezarlıklardan başka yerlere cenaze gömdürmemek,
c) Ücretli ve ücretsiz cenazeleri fenni şartlar dâhilinde teçhiz ve teldin etmek, nakletmek ve defnetmek,
d) Fenni cenaze yıkama yerleri (Gasilhane) tesis ve idare etmek,
e) Yeni mezarlık alanları tespit ve ilan edip, ruhsat almak,
f) Mezarlıkların muhafazası için gerekli tedbirlerin alınması görevlerini kendi eli ile yapar.

Müdürün görevleri
MADDE 7- Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
b) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
c) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
d) Personel arasında görev dağılımı yapar,
e) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler,
g) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,
h) Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında görevleri ile alakalı konularda koordinasyonu sağlar,
ı) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

Müdürün yetkileri
MADDE 8- Müdürün yetkileri şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Daire Başkanına önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi,
d) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
f) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili Yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek yetkisi,
g) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
h) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
ı) Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapma yetkisi,
i) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
j) Daire Başkanı tarafından kendisine verilen yetki devri çerçevesinde görevleri yerine getirme yetkisi.

Müdürün sorumlulukları
MADDE 9- Müdürün sorumlulukları; Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu Yönerge ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

Müdür
MADDE 10- Müdürlüğe atanma usul ve nitelikleri;
a) Büyükşehir Belediye Başkanının oluru,
b) Tercihen üniversitelerin İşletme, İktisat, Eğitim, Fen Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Kamu Yönetimi ve benzeri Türkçe ve sosyal içerikli eğitim dallarında en az dört yıllık öğrenim gören veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş, yurt içi veya yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olan,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olarak son iki yıllık sicil notu olumlu olanlar arasından atanır.

Şef
MADDE 11- Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 12- İşbu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümleri; Büyükşehir Belediye Meclisi'nce kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı ve Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü yürütür.