Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
11.06.2018
6/403
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE 1/25.000 -1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİ
Sakarya İli sınırından geçen ?Kuzey Marmara Otoyol Güzergahı?nın nihai haline ilişkin hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklik teklifi ve 1/25.000 - 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifleri.
Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü?nün yetki alanına giren ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü?nün 04/04/2018 tarih ve 137196 sayılı yazısı ile, Sakarya İli sınırından geçen ?Kuzey Marmara Otoyol Güzergahı?nın nihai haline ilişkin hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklik teklifi ve 1/25.000 - 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 18/05/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/404
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada, 13-14 ve 258 sayılı parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada, 13-14 ve 258 sayılı parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı nitelikte olduğu ve 154 ada 258 sayılı parselin teklif sahibinin mülkiyetinde olmadığı halde söz konusu parsellerin maliklerinden vekalet alınmadığından REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 22/05/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/405
İMAR VE ŞEHİRCİLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesinde bulunan ve ?Toplu İş Yerleri (İnşaat Malzemecileri Alanı)? olacak şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/02/2018 tarih ve 2/61 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesinde bulunan ve ?Toplu İş Yerleri (İnşaat Malzemecileri Alanı)? olacak şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü?nün 04/04/2018 tarih ve 137196 sayılı yazısı ekindeki kamulaştırma sınırlarının çakıştığı 1361 ada, 1 ve 2 nolu, 1362 ada, 3 nolu, 1358 ada, 1 nolu, 1360 ada, 1-3 ve 4 nolu, 1359 ada, 1 ve 2 nolu parselleri ve sehven daha önceki kararlarda geçmeyen ancak değişiklikten etkilenen 576 ada, 3-4-5 ve 7 nolu, 1365 ada, 1 ve 2 nolu parselleri kapsayan kısmına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/05/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/406
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada, 403 sayılı parsele ilişkin Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.
Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına kayıtlı Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada, 403 sayılı parsele ilişkin Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırılık arz ettiğinden REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 24/05/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/407
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1678 ada, 1 sayılı parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarih ve 4/61 sayılı kararı ile uygun görülen, Korucuk Mahallesi, 1678 ada, 1 sayılı parselin Emsal:1.00 Maks. Kat Sayısı:5 yapılaşma şartlarında "Konut Alanı" fonksiyonundan Emsal:1.50, Yençok:12.50 yapılaşma şartlarında "Sağlık Tesisi Alanı" olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; İmar ve Bayındırlık Komisyonun 18.05.2018 tarih ve 160 sayılı raporuyla uygun görülen Kuzey Marmara Otoyol (3. Boğaz Köprü Dahil) Güzergahının kuzeyindeki 15.00 m. imar yollarının eklenerek ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 24/05/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/408
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA VE ONAMA YETKİSİ VERİLMESİ
Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 40 Hektarlık Alanı Kapsayan 1000 Yataklı Şehir Hastanesine yönelik üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının, 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesi.
Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 40 Hektarlık Alanı Kapsayan 1000 Yataklı Şehir Hastanesine yönelik üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının, 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine dair alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarihli ve 5/80 sayılı kararı ile birlikte KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 18/05/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/409
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1985 ada, 1 nolu, 1976 ada, 3 nolu ve 1982 ada, 4 nolu parsellere yönelik hazırlanan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile dosyasının tekrar incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/410
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1983 ada, 1-2-3-4 nolu, 1976 ada, 2-3 nolu ve 14843-14844-14845 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun görülen, Kemalpaşa Mahallesi, 1983 ada, 1-2-3-4 nolu, 1976 ada, 2-3 nolu ve 14843-14844-14845 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 24/05/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/411
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Serdivan 1.Kısım (Güney) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notlarına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Plan notlarının Genel Hükümler 4. maddesi ve "Yapıların Kat Adetleri, Kat Yüksekliği ve Çekme Mesafeleri" başlığı altındaki yapı yüksekliği değerlerinin söz konusu plan değişiklerine uygun olacak düzenlenmesi ve plan notlarına Yapı/Yapılaşmaya İlişkin Genel Hükümler 33. Madde olacak şekilde ?Planda E:1,00 olan 4 katlı konut adalar ile E:0,75 olan 3 katlı konut adalarında taban alanı 0,30?dan; E:0,90 olan 3 katlı konut adalarında taban alanı 0,35?den; E:1,05 olan 3 katlı konut adalarında taban alanı 0,40?dan; E:0,90 olan 3 katlı TİCK adalarında taban alanı 0,35?den ve E:1,00 olan 3 katlı ticaret adalarında ise taban alanı 0.40?dan fazla olamaz.? Plan notunun eklenmesi şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 29/05/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/412
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Serdivan 2.Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notlarına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Plan notlarının Genel Hükümler 4. maddesi ve "Yapıların Kat Adetleri, Kat Yüksekliği ve Çekme Mesafeleri" başlığı altındaki yapı yüksekliği değerlerinin söz konusu plan değişiklerine uygun olacak düzenlenmesi ve plan notlarına Yapı/Yapılaşmaya İlişkin Genel Hükümler 33. Madde olacak şekilde ?Planda E:0,75 olan 3 katlı konut adalarında taban alanı 0,30?dan; E:0,90 olan 3 katlı konut adalarında taban alanı 0,35?den; E:1,05 olan 3 katlı konut adalarında taban alanı 0,40?dan; E:0,90 olan 3 katlı TİCK adalarında taban alanı 0,35?den ve E:1,00 olan 3 katlı ticaret adalarında ise taban alanı 0.40?dan fazla olamaz.? Plan notunun eklenmesi şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 29/05/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/413
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notlarına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 50 sayılı kararı ile uygun görülen, Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı sınırı içinde, TAKS/KAKS: 0.30/1.20 olarak belirtilen konut adalarında E: 1.20 Yençok:14.00 m.; TAKS/KAKS:0.40/1.20 olarak belirtilen konut adalarında E:1.20, Y.ençok:11.00 m.; KAKS:1.00 belirtilen ticaret alanlarında E:1.00, Yençok:12.50 m. olacak şekilde, yeniden düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları değişikliklerinin; TAKS/KAKS:0.30/1.20 olarak belirtilen konut adalarında E:1.20 Yençok:13.00 m.; TAKS/KAKS:0.40/1.20 olarak belirtilen konut adalarında E:1.20, Y.ençok:10.00 m.; KAKS:1.00 belirtilen ticaret alanlarında E:1.00, Yençok:12.00 m. olacak şekilde, ayrıca; Plan notlarının "Yapıların Kat Adetleri, Kat Yüksekliği ve Çekme Mesafeleri" başlığı altındaki yapı yüksekliği değerlerinin bu değişiklere uygun olarak düzenlenmesi ve plan notlarına Yapı/Yapılaşmaya İlişkin Genel Hükümler 36. Madde olacak şekilde ?Planda E:1,20 olan 4 katlı konut adalarında taban alanı 0,35?den, E:1,20 olan 3 katlı konut adalarında taban alanı 0,40?dan ve E:1,00 olan 3 katlı ticaret adalarında ise taban alanı 0.40?dan fazla olamaz.? Plan notunun eklenmesi şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 29/05/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/414
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Vatan Mahallesi, 5238 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarih ve 34 sayılı kararı ile uygun görülen, Vatan Mahallesi, 5238 nolu parselde alan miktarları değişmeyecek şekilde Konut ve Park Alanı yeniden düzenlenerek, Konut Alanının yapılaşma koşullarının TAKS/KAKS:0.35/0.90 olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 08.01.2018 tarih ve 1/8 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 18/05/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/415
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ VE BUNA BAĞLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİ
Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, 2421 ada, 2 nolu parselin mevcut teşekküle uygun olarak yaklaşık 2.5 hektarlık kısmının Hayvan Pazar Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri.
Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, 2421 ada, 2 nolu parselin mevcut teşekküle uygun olarak yaklaşık 2.5 hektarlık kısmının Hayvan Pazar Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/05/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/416
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 10845-10846-10847-10848-10849-10850-10851-10852-10853 ve 12956 nolu parselleri kapsayan alanın Dini Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 10845-10846-10847-10848-10849-10850-10851-10852-10853 ve 12956 nolu parselleri kapsayan alanın Dini Tesis Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 24/05/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/417
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ VE BUNA BAĞLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİ
Erenler İlçesi, Bekirpaşa Köyiçi Mahallesi 2411 ada, 129-134-135-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167 -168-169-170-171-172-173-174-175-183-184-185-186-189 nolu parseller ve 666-667-673-674-959-985-987-1007 ve 1009 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ve buna bağlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifleri.
11/05/2018 tarihli ve 18523 kayıt nolu dilekçe ile, Erenler İlçesi, Bekirpaşa Köyiçi Mahallesi 2411 ada, 129-134-135-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167 -168-169-170-171-172-173-174-175-183-184-185-186-189 nolu parseller ve 666-667-673-674-959-985-987-1007 ve 1009 nolu parsellerin (11.05.2018 tarih ve 18523 kayıt nolu dilekçede belirtilip sehven meclis kararında geçmeyen) ?Sanayi Alanı? olmasına yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ve buna bağlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki 12 m. lik imar yolunun 15 m. olarak kadastral sınırlara kaydırılarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 01/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/418
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, 2420 ada, 50-51-52-53 ve 54 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği.
Erenler Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun görülen, Kozluk Mahallesi, 2420 ada, 50 nolu parselin doğusunda, 51 nolu parselin ortasında, 52-53 ve 54 nolu parsellerin batısında bulunan 12.00 metrelik araç yolunun, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 53 sayılı parselin ortasından 15.00 m olacak şekilde kaydırılmasına ve yolun batısında kalan Akaryakıt İstasyonunun E:0.60 ve Yençok:10.50 m. olacak şekilde ?Sanayi Alanı? olmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 24/05/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/419
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Nakışlar Mahallesi, 2423 ada, 19 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Erenler Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarih ve 15 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 08.01.2018 tarihli ve 1/14 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi, Nakışlar Mahallesi, 2423 ada, 19 nolu parseli de kapsayan alanda yapılan plan değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz neticesinde; sehven yol alanına isabet eden taşınmaza ilişkin mevcut teşekkül korunacak şekilde yolun kaydırılması ve bununla beraber mevcut yapılara ön çekme mesafesinin tanımlanması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; Park Alanı korunarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 01/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/420
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 118 ada, 1-2-18-19 nolu parseller ve kadastral boşluğun ?Park ve Kentsel Meydan Düzenlemesi (Yeraltı Otopark)?ne yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Hendek Belediye Meclisinin 04.04.2018 tarih ve 30 sayılı kararı ile uygun görülen, Başpınar Mahallesi, 118 ada, 1-2-18-19 nolu parseller ve kadastral boşluğun ?Park ve Kentsel Meydan Düzenlemesi (Yeraltı Otopark)?ne yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 18/05/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/421
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 147 ada, 116-117-153 ve 154 nolu parselleri kapsayan alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Hendek İlçe Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun görülen, Başpınar Mahallesi, 147 ada, 116-117-153 ve 154 nolu parselleri kapsayan imar adasının ortasından doğu-batı istikametinde geçen 7.00 m?lik imar yolu kaldırılmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin; Ulaşım Dairesi Başkanlığımızın 09.05.2018 tarih ve 15482 sayılı yazısı, AGDAŞ?ın 10.05.2018 tarih ve 2018/1035 sayılı yazısı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığının 16.05.2018 tarih ve E.4005 sayılı yazısına istinaden KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 18/05/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/422
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, (Çamlıca) Aşağıçarığıkuru Mahallesi, (656 ve 1021 nolu parsellerin tevhidi ile oluşan) 1057 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Hendek İlçe Belediye Meclisinin 04.04.2018 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun görülen, (Çamlıca) Aşağıçarığıkuru Mahallesi, (656 ve 1021 nolu parsellerin tevhidi ile oluşan) 1057 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/05/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/423
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
) 1/5000 ÖLÇEKLİ KISMİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI
Akyazı İlçesi, (Seyfeler Mahallesi) 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı.
Akyazı İlçesi, (Seyfeler Mahallesi) 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporunun KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 29/05/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/424
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Karasu İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı (27.02.2018-27.03.2018) ilan-askı süresinde Belediyemize yapılan 7 adet itirazın ve Karasu Belediye Başkanlığı yazısı ile sunulan itirazlar.
A. Ulaşım Kararlarına İlişkin İtirazlar; 1. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2619 kayıt nolu dilekçe ile; 333 ada 48 nolu parselin üzerinde bulunan Yolun Kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, Kabulünün uygun olacağı, 2. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2714 kayıt nolu dilekçe ile; 399 ada 144 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Ekli Plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 3. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2708 kayıt nolu dilekçe ile; 341 ada 40 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Ekli Plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 4. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2544 kayıt nolu dilekçe ile; 940 ada 4 nolu parselin güneyinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 5. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2839 kayıt nolu dilekçe ile; 450 ada 94 nolu parselin üzerinde bulunan yola ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 6. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2960 kayıt nolu dilekçe ile; 248 ada 1 nolu parselin üzerinde bulunan yola ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 7. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2981 kayıt nolu dilekçe ile; 339 ada 82 nolu parselin üzerinde bulunan yola ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 8. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3066 kayıt nolu dilekçe ile; 1178 ada 7 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 9. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3067 kayıt nolu dilekçe ile; 1183 ada 2 nolu parselin üzerinde bulunan yola ve Rekreasyon alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 10. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3068 kayıt nolu dilekçe ile; 1183 ada 1 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 11. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3139 kayıt nolu dilekçe ile; 399 ada 8 ve 109 nolu parsellerin arasında bulunan yolun kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 12. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3099 kayıt nolu dilekçe ile; 243 ada 38,44,45 ve 56 nolu parsellerin üzerinde bulunan yola ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 13. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3183 kayıt nolu dilekçe ile; 1168 ada 4 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 14. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3187 kayıt nolu dilekçe ile; 340 ada 75 nolu parselin üzerinde bulunan Yolun kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 15. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3185 kayıt nolu dilekçe ile; 1168 ada 4 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 16. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3270 kayıt nolu dilekçe ile; 1183 ada 9 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 17. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3262 kayıt nolu dilekçe ile; 645 ada 33 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 18. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3272 kayıt nolu dilekçe ile; 446 ada 191 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 19. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3248 kayıt nolu dilekçe ile; 248 ada 17 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 20. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3321 kayıt nolu dilekçe ile; 295 ada 9 ve 39 nolu parsellerin üzerinde bulunan Yolun Kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, Ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 21. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3330 kayıt nolu dilekçe ile; 1263 ada 3 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 22. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3355 kayıt nolu dilekçe ile; 446 ada 40 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Ekli Plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 23. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3358 kayıt nolu dilekçe ile; 340 ada 137 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Ekli Plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 24. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3353 kayıt nolu dilekçe ile; 446 ada 41 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Ekli Plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 25. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3354 kayıt nolu dilekçe ile; 446 ada 43 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Ekli Plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 26. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3386 kayıt nolu dilekçe ile; 446 ada 415 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Ekli Plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 27. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3443 kayıt nolu dilekçe ile; 400 ada 72 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 28. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3539 kayıt nolu dilekçe ile; 446 ada 415 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Ekli Plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 29. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3559 kayıt nolu dilekçe ile; 185 ada 1 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Ekli Plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 30. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3611 kayıt nolu dilekçe ile; 118 ada 13 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 31. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3630 kayıt nolu dilekçe ile; 222 ada 24,25,26 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Ekli Plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 32. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3621 kayıt nolu dilekçe ile; 244 ada 13 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 33. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3709 kayıt nolu dilekçe ile; 1166 ada 13,14,15 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 34. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3736 kayıt nolu dilekçe ile; 415 ada 120 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Ekli Plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 35. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3726 kayıt nolu dilekçe ile; 235 ada 10 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Ekli plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 36. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3635 kayıt nolu dilekçe ile; 399 ada 7 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Ekli Plandaki Şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 37. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 15.03.2018 tarih ve 11279 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 450 ada 94 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, B. Yeşil Alan Kararlarına İlişkin İtirazlar; 1. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2712 kayıt nolu dilekçe ile; 239 ada 3 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ve Park alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 2. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2593 kayıt nolu dilekçe ile; 510 ada 1 nolu parselin üzerinde bulunan Park Alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 3. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2592 kayıt nolu dilekçe ile; 516 ada 2 nolu parselin üzerinde bulunan Park Alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 4. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2484 kayıt nolu dilekçe ile; 399 ada 3 nolu parselin üzerinde bulunan Park Alanına ve Yol alanına ilişkin yapılan itirazın, Ekli Plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 5. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2740 kayıt nolu dilekçe ile; 336 ada 6,7,8 ve 20 nolu parselin üzerinde bulunan Park Alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 6. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2741 kayıt nolu dilekçe ile; 330 ada 52 nolu parselin üzerinde bulunan Park Alanına ve Yol alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 7. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2808 kayıt nolu dilekçe ile; 399 ada 149 nolu parselin üzerinde bulunan Park Alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 8. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2990 kayıt nolu dilekçe ile; 331 ada 1 nolu parselin üzerinde bulunan yola ve Park alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 9. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3072 kayıt nolu dilekçe ile; 399 ada 29 nolu parselin üzerinde bulunan yola ve Park alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 10. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3134 kayıt nolu dilekçe ile; 210 ada 39 nolu parselin üzerinde bulunan Park alanına ve Parselin tamamının imara açılmasına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 11. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3103 kayıt nolu dilekçe ile; 154 ada 39 nolu parselin üzerinde bulunan yola ve Park alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 12. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3357 kayıt nolu dilekçe ile; 154 ada 13 ve 14 nolu parselin üzerinde bulunan Yola, Park Alanına ve İlkokul Alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 13. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3502 kayıt nolu dilekçe ile; 248 ada 15 nolu parselin üzerinde bulunan Park Alanına ilişkin yapılan itirazın, Ekli Plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 14. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3500 kayıt nolu dilekçe ile; 248 ada 15 nolu parselin üzerinde bulunan Park Alanına ilişkin yapılan itirazın, Ekli Plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 15. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3499 kayıt nolu dilekçe ile; 238 ada 6 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ve Park Alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 16. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3501 kayıt nolu dilekçe ile; 238 ada 6 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ve Park Alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 17. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3505 kayıt nolu dilekçe ile; 248 ada 13 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ve Park Alanına ilişkin yapılan itirazın, Ekli Plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 18. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3560 kayıt nolu dilekçe ile; 210 ada 48 nolu parselin üzerinde bulunan Park Alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 19. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3449 kayıt nolu dilekçe ile; 238 ada 4 nolu parselin üzerinde bulunan Park Alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 20. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3572 kayıt nolu dilekçe ile; 399 ada 27 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ve Park Alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 21. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3589 kayıt nolu dilekçe ile; 243 ada 56 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ve Park Alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 22. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3593 kayıt nolu dilekçe ile; 185 ada 1 nolu parselin üzerinde bulunan Park Alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 23. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3688 kayıt nolu dilekçe ile; 213 ada 13 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ve Park Alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 24. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3652 kayıt nolu dilekçe ile; 399 ada 27 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ve Park Alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 25. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3653 kayıt nolu dilekçe ile; 399 ada 21 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ve Park Alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 26. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3659 kayıt nolu dilekçe ile; 240 ada 9 nolu parselin üzerinde bulunan Park Alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 27. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3622 kayıt nolu dilekçe ile; 399 ada 29 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 28. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3732 kayıt nolu dilekçe ile; 399 ada 20 nolu parselin üzerinde bulunan Park Alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 29. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3689 kayıt nolu dilekçe ile; 231 ada 11 nolu parselin üzerinde bulunan Park Alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 30. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 19.04.2018 tarih ve 15955 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 399 ada 44 nolu parselin Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2017/461 esas 2018/193 sayılı kararının gereğinin yerine getirilesine ilişkin yapılan itirazın, Ekli Plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 31. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 26.03.2017 tarih ve 12544 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 248 ada 13 nolu parselin üzerinde bulunan Park Alanına ilişkin yapılan itirazın, Ekli Plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 32. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 28.03.2017 tarih ve 12880 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 248 ada 13 nolu parselin üzerinde bulunan Park Alanına ilişkin yapılan itirazın, Ekli Plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, C. Donatı Alan Kararlarına İlişkin İtirazlar; 1. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2614 kayıt nolu dilekçe ile; 1087 ada 6 nolu parselin üzerinde bulunan Kültürel tesis alanına ve Spor alanına ilişkin yapılan itirazın, Üst ölçek plan kararlarına ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 2. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3135 kayıt nolu dilekçe ile; 399 ada 155 ve 156 nolu parsellerin üzerinde bulunan Lise Alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 3. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3159 kayıt nolu dilekçe ile; 423 ada 128 nolu parselin üzerinde bulunan Sağlık Alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 4. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3408 kayıt nolu dilekçe ile; 399 ada 144 nolu parselin üzerinde bulunan Yola ve Okul Alanına ilişkin yapılan itirazın, Ekli Plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 5. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3684 kayıt nolu dilekçe ile; 1303 ada 14 nolu parselin üzerinde bulunan Resmi Kurum Alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 6. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3731 kayıt nolu dilekçe ile; 1198 ada 1 nolu parselin üzerinde bulunan İlkokul Alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 7. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3727 kayıt nolu dilekçe ile; 91 ada 66 nolu parselin üzerinde bulunan İlkokul Alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 8. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3730 kayıt nolu dilekçe ile; 399 ada 147 nolu parselin üzerinde bulunan İlkokul Alanına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 9. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3647 kayıt nolu Karasu Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünün 27/03/2018 tarih ve 611 sayılı yazısı ile 983 ada 1 nolu parselin Sağlık Alanından Spor Alanına dönüştürülmesine ilişkin itirazın ; Üst ölçek plan kararlarına aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 10. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3705 kayıt nolu Sakarya Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 28/03/2018 tarih ve 209190 sayılı yazısı ile 983 ada 1 nolu parselin Sağlık Alanından Spor Alanına dönüştürülmesine ilişkin itirazın ; Üst ölçek plan kararlarına aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 11. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3261 kayıt nolu Karasu Kaymakamlığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün 21/03/2018 tarih ve 54 sayılı yazısı ile 983 ada 1 nolu parselin Sağlık Alanından Spor Alanına dönüştürülmesine ilişkin itirazın ; Üst ölçek plan kararlarına aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 12. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 28.03.2017 tarih ve 13042 sayı ile kayıtlı, Sakarya Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 28/03/2018 tarih ve 209190 sayılı yazısı ile 983 ada 1 nolu parselin Sağlık Alanından Spor Alanına dönüştürülmesine ilişkin itirazın; Üst ölçek plan kararlarına aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, D. Diğer (Fonksiyon değişikliği, Emsal artışı vb.)Konulara İlişkin İtirazlar; 1. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2761 kayıt nolu dilekçe ile; 1348 ada 1 nolu parsel ,1349 ada 2 nolu parsel 1346 ada 1 nolu parsel ve 1347 ada 2 nolu parsellerin arasında kalan yolun kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, Ekli Plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 2. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2493 kayıt nolu dilekçe ile; 747 ada 9 nolu parselin Kuzeyinde bulunan yan yolun kaydırılmış olmasına ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 3. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2849 kayıt nolu dilekçe ile; 777 ada 5,6,7,11,12 nolu parselin bulunduğu imar adasının yapılaşma şartlarının arttırılmasına ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 4. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2826 kayıt nolu dilekçe ile; 1348 ada 1 nolu parsel ,1349 ada 2 nolu parsel 1346 ada 1 nolu parsel ve 1347 ada 2 nolu parsellerin arasında kalan yolun kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, Ekli Plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 5. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3308 kayıt nolu dilekçe ile; 521 ada 40 nolu parselin Ticaret alanına Dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın, Ekli Plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 6. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3334 kayıt nolu dilekçe ile; 1224 ada 8 nolu parselin tamamının Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın, Parselin Tamamının ticari alan olması nedeni ile itiraz konu bir durum olmamasından Reddinin uygun olacağı, 7. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3028 kayıt nolu dilekçe ile; 330 ada 55 nolu parseli Park alanı olarak planlanmasına ilişkin yapılan itirazın, Üst ölçek plan kararlarına aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 8. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3448 kayıt nolu dilekçe ile; 442 ada 27 nolu parselin Güneyine Yol planlanmasına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 9. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3477 kayıt nolu dilekçe ile; 1348 ada 1 nolu parsel, 1349 ada 2 nolu parsel , 1346 ada 1 nolu parsel ve 1347 ada 2 nolu parsellerin arasında bulunan yolun kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın, Ekli Plandaki şekliyle Kabulünün uygun olacağı, 10. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2452 kayıt nolu dilekçe ile; 747 ada 9 nolu parselin Kuzeyine Yol Planlanmasına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 11. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2575 kayıt nolu dilekçe ile; 1315 ada 1,2,3, ve 4 nolu parselin üzerinde bulunan Rekreasyon Alanın Konut Alanına Dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın, Üst ölçek plan kararlarına aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 12. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2573 kayıt nolu dilekçe ile; 1315 ada 1,2,3, ve 4 nolu parsellerin üzerinde bulunan Rekreasyon Alanın Konut Alanına Dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın, Üst ölçek plan kararlarına aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 13. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2577 kayıt nolu dilekçe ile; 1316 ada 2 nolu parselin üzerinde bulunan Rekreasyon Alanın Konut Alanına Dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın, Üst ölçek plan kararlarına aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 14. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2578 kayıt nolu dilekçe ile; 1316 ada 1 ve 5 nolu ve 1315 ada 4 nolu parsellerin üzerinde bulunan Rekreasyon Alanın Konut Alanına Dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın, Üst ölçek plan kararlarına aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 15. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2579 kayıt nolu dilekçe ile; 1316 ada 3, nolu parselin üzerinde bulunan Rekreasyon Alanın Konut Alanına Dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın, Üst ölçek plan kararlarına aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 16. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2576 kayıt nolu dilekçe ile; 1316 ada 3 nolu parselin üzerinde bulunan Rekreasyon Alanın Konut Alanına Dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın, Üst ölçek plan kararlarına aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 17. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2580 kayıt nolu dilekçe ile; 1316 ada 1 ve 5 nolu ve 1315 ada 4 nolu parsellerin üzerinde bulunan Rekreasyon Alanın Konut Alanına Dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın, Üst ölçek plan kararlarına aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 18. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 2581 kayıt nolu dilekçe ile; 1316 ada 3 nolu parselin üzerinde bulunan Rekreasyon Alanın Konut Alanına Dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın, Üst ölçek plan kararlarına aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 19. Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve E.73086 sayılı yazı eki ile İletilen Karasu Belediye Başkanlığına 3707 kayıt nolu dilekçe ile; 1316 ada 1 ve 2 nolu , 1315 ada 4 nolu ve 1314 ada 6, 9 ve 10 parsellerin üzerinde bulunan Rekreasyon Alanın Konut Alanına Dönüştürülmesine ilişkin yapılan itirazın, Üst ölçek plan kararlarına aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 20. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 12.03.2017 tarih ve 10596 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 777 ada 5,6,7,11,12 nolu parselin bulunduğu imar adasının yapılaşma şartlarının arttırılmasına ilişkin yapılan itirazın, Reddinin uygun olacağı, 21. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 27.02.2017 tarih ve 8902 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 747 ada 9 nolu parselin Kuzeyine Yol Planlanmasına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, 22. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 01.03.2017 tarih ve 9389 sayılı dilekçe ile kayıtlı, 747 ada 9 nolu parselin Kuzeyine Yol Planlanmasına ilişkin yapılan itirazın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, E. Karasu Belediye Başkanlığınca yapılan İtirazlar 1. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 16.03.2018 tarih ve 11821 sayı ile kayıtlı Karasu Belediye Başkanlığının 16.03.2018 tarih ve E.71588 sayılı yazısı ile; Karasu Belediye Meclisinin 10/01/2014 tarih ve 6 sayılı kararı ile 336 ada 3 ve 4 nolu parsellerde plan değişikliği yapıldığından bahisle; Söz konusu plan değişikliğinin plana işlenmediği belirtilmiştir. Bahse konu plan değişikliğinin plana işlenmesi şeklinde yapılan itirazın; Ekli Plandaki şekilde değiştirilerek Kabulünün uygun olacağı, 2. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 06.02.2018 tarih ve 6331 sayı ile kayıtlı Karasu Belediye Başkanlığının 06.02.2018 tarih ve E.68446 sayılı yazısı ile iletilen; "Bir veya daha fazla bağımsız bölümü bulunan ve en çok dört katlı yapılardaki normal merdiven ve evleri TAKS hesabına dâhil edilmeksizin 27/11/2007 tarih ve 2007/12937 saylı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" gereğince yangın merdiveni olarak kabul edilmesi ve yangın merdiveni olarak değerlendirilen asgari ölçülerdeki merdiven kolu ve merdiven evi TAKS ve KAKS hesabından düşürülerek değerlendirilmesi uygundur? şeklinde kabul edilen Karasu Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarih ve 26 sayılı kararının Plan hükümlerinin D.5. Yapılaşma ve Uygulamaya İlişkin Diğer Hükümler maddesine ?6. Uygulama İmar Planında TAKS/KAKS belirtilen imar adalarında Emsal değeri ile çekme mesafelerinin aşılmaması ve TAKS?ın %40 geçmemesi şartıyla taban alanı değerinin 0,05 arttırmaya Belediyesi yetkilidir.? olacak şekilde Plan hükmünün eklenmesinin Kabulünün uygun olacağı 3. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 06.04.2018 tarih ve 14271 sayı ile kayıtlı Karasu Belediye Başkanlığının 03.04.2018 tarih ve E.73171 sayılı yazısı ile iletilen; Karasu ilçesi, Yeni Mahalle 1315 ada 4, 1316 ada 1 nolu ve 1316 ada 2 nolu parsellerin bulunduğu yapıl adalarındaki uygulamaya ilişkin yapılaşma ve ifraz şartlarının belirlenmediği bu durumun uygulamada sorun yaratacağından bahisle yapılan itirazın; Plan hükümlerinin D.2.7.4. Rekreasyon alanları maddesine Bu Alanlarda; Günübirlik Kullanıma Yönelik? . avan projeye göre yapılacaktır. Min; Parsel Büyüklüğü 1000m2 İfraz şartları; Parsel genişliği 40 m, Parsel derinliği 20 m den az olamaz şeklinde plan hükmü eklenmesinin Kabulünün uygun olacağı; Ayrıca; Günübirlik Turizm Tesis Alanlarına İlişkin ?D.7.3. Günübirlik Tesis Alanı Bu Alanlarda; pansiyon ,butik otel, motel, hostel, gibi turistik tesislerin yapılacağı alanlardır. Bu alanlarda yapılaşma koşulları e:0.60 ve yençok : 9,50 m? yi geçemez. Min parsel büyüklüğü: 1000m2 dir.? Şeklinde plan hükmü eklenmesini Kabulünün uygun olacağı; 4. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına 12.04.2018 tarih ve 15024 sayı ile kayıtlı Karasu Belediye Başkanlığının 10.04.2018 tarih ve E.73536 sayılı yazısı ile iletilen; Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi 242 ada 30 nolu parselin batısında 242 ada 29 nolu parselin güneyinde yer alan 846.35m2 ?Park Alanın? ,?Kreş Alanına? 591 ada 14 nolu parselin kuzeyinde bulunan 1881,45m2 Kreş Alanının Park Alanına dönüştürülmesine ilişkin talebin; Üst ölçek plan kararlarına aykırılık arz edeceğinden Reddinin uygun olacağı, Ayrıca; Planda Bakım ve Akaryakıt İstasyonları alanlarına ilişkin uygulamalarda 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planı hükümlerinde kabul edilen ?Akaryakıt-Lpg İkmal İstasyonları ve Karayolları Servis Alanları? plan hükmüne aykırı durumlar oluşmaması için Bakım ve Akaryakıt İstasyonları alanlarına ilişkin imar adalarında yapılaşma şartlarının kaldırılarak Plan hükümlerine ?Karayolları ve belediyelerin yapım ve bakım ağındaki yolların kenarında yapılacak tesislerde ?sakarya büyükşehir belediyesi - akaryakıt ve lpg ikmal istasyonlarının kuruluş, denetim, emniyet ve ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin yönetmelik?, ?karayolu trafik kanunu? ve ?karayolları kenarında yapılacak tesisler hakkında yönetmelik? bu konudaki yapılanmaya ilişkin diğer mevzuat hükümleri geçerlidir. emsal ve yapı yaklaşma sınırları dâhilinde kalmak şartı ile sadece benzin istasyonu, lpg ikmal istasyonu ile idari ve yardımcı bina yapılabilir. Parselde aranacak şartlar; Emsal (e)=0.10 (kanopi emsale dahil değildir.), yençok=7.50 metreyi geçemez.parselde aranacak şartlar; parsel büyüklüğü 2000 m² den az olamaz. parselin cephe alınan yolun genişliği 15 m.den az olamaz. parsel cephesi en az 50 m. olacaktır. Parsel derinliği en az 40 m. olacaktır. Bina çekme mesafeleri: devlet yollarında; ön cepheden 25 m., komşu parsellerden 10 m. olacaktır. diğer yollarda; ön cepheden 15 m., komşu parsellerden 10 m. olacaktır. Bu şartlar "mevcut akaryakıt ve/veya lpg istasyonlarında" aranmaz. Büyükşehir belediyesinin ; ?iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı? ile ?geçiş yolu ön izin belgesi? veren birimlerden (ulaşım dairesi başkanlığı, zabıta dairesi başkanlığı) uygun görüş alınması zorunludur.? Plan hükmünün eklemesi şeklinde Kabulünün uygun olacağı yönündeki 01/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/425
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Adliye-Ahmediye Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
Arifiye İlçesi, Adliye-Ahmediye Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapım işi kapsamında hazırlanan Arifiye İlçesi, Adliye-Ahmediye Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri ile Plan Açıklama Raporunun; 25/05/2018 tarihli ve 20238 kayıt nolu dilekçe ile Adliye Mahallesi, 2642 ada, 6 ve 7 nolu, 2657 ada, 13-15-16-18-20-33-34-35-36-41-48-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63 ve 142 nolu parsellerin ?Sanayi Alanı? olarak planlaması talebine istinaden, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 13.11.2017 tarih ve 10/735 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca, Ahmediye ve Adliye Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında bir bütün olarak planlanan sanayi alanlarının bu teklif plana aktarılması şeklinde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 29/05/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/426
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca, Ahmediye ve Adliye Mahallelerine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifi.
Arifiye İlçesi, Yukarıkirazca, Ahmediye ve Adliye Mahallelerine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının; Yukarıkirazca Mahallesine ait onaylı jeolojik-jeoteknik etüt raporunun bulunmadığından ve Ahmediye ve Adliye Mahallelerine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İmar ve Bayındırlık Komisyonun 29.05.2018 tarih ve 133 sayılı raporuyla uygun görüldüğünden; REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 01/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/427
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlı Merkez Mahallesi, 1048 ada, 1 ve 2 nolu, 1049 ada, 17 nolu, 1051 ada, 13 nolu parsellerin güneyinden ve 1047 ada, 57 nolu, 1047 ada, 60 nolu, 1052 ada, 81 ve 82 nolu parsellerden geçen 1/1000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Arifiye Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarih ve 2018/24 sayılı kararı ile uygun görülen, Hanlı Merkez Mahallesi, 1048 ada, 1 ve 2 nolu, 1049 ada, 17 nolu, 1051 ada, 13 nolu parsellerin güneyinden ve 1047 ada, 57 nolu, 1047 ada, 60 nolu, 1052 ada, 81 ve 82 nolu parsellerin kuzeyinden geçen 15.00 m.lik imar yolunun kadastral sınırlara göre yeniden düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 18/05/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/428
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi, 1026 ada, 6 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
Arifiye Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarih ve 2018/25 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Mahallesi, 1026 ada, 6 nolu parselin 18393.00 m²?lik kısmının ?Sanayi Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 18/05/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/429
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Memnuniye ve Şükriye Mahallelerinin Kırsal Yerleşim Alan sınırlarını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı,
Sapanca Belediyesinin 03.04.2018 tarih ve 2018/25 sayılı kararı ile kabul edilen, Memnuniye ve Şükriye Mahallelerinin Kırsal Yerleşim Alan sınırlarını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporunun KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 24/05/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/430
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçesi, Fevziye, Hacımercan ve Şükriye Mahallelerinin Kırsal Yerleşim Alanlarını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı,
Sapanca Belediyesinin 03.04.2018 tarih ve 2018/26 sayılı kararı ile kabul edilen, Fevziye, Hacımercan ve Şükriye Mahallelerinin Kırsal Yerleşim Alan sınırlarını kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporunun KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 24/05/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/431
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi ?Kırkpınar Mahmudiye Arası Teleferik Projesi?ne ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarih ve 2018/23 sayılı kararı ile uygun görülen, ?Kırkpınar Mahmudiye Arası Teleferik Projesi?ne ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 12.02.2018 tarih ve 2/75 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/05/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/432
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi, İstiklal Mahallesi, 115 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
Ferizli Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih ve 18 sayılı kararı ile uygun görülen, İstiklal Mahallesi, 115 ada, 1 nolu parselden geçen 10.00 metrelik imar yolunun parselin batısında bulunan kadastral sınıra doğru kaydırılması ile parselin yapılaşma koşulları E=1.00 ve Yençok=13.00 m. olacak şekilde ?Eğitim Tesis Alanı?nın söz konusu 10.00 m.lik yola doğru büyütülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 13.11.2017 tarih 10/701 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 29/05/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/433
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi, İstiklal Mahallesi, 112 ada, 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
Ferizli Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarih ve 19 sayılı kararı ile uygun görülen, İstiklal Mahallesi, 112 ada, 2 nolu parselin üst ölçekli plana uygun olarak E=1.00, Yençok=9,50 m. yapılaşma koşulları ile TİCK Alanı? olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; Yençok=10,50 m. olarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 29/05/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/434
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN TEKLİFİ
Ferizli İlçesi, Bakırlı Mahallesi, 140 ada, 16 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi,
Ferizli İlçe Belediye Meclisince alınan 06.02.2017 tarih ve 09 sayılı kararı ile uygun görülen, Bakırlı Mahallesi, 140 ada, 16 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin; 29/05/2015 tarih ve 4585 sayılı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ait yazıda toprak sınıfının ?Marjinal Tarım Alanı? olmaması nedeniyle REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 22/05/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/435
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Pamukova İlçesi, Cumhuriyet Mah., Ankara Cad. ile Mithatpaşa Cad. arasında kalan Karanderenin doğu kısmındaki Park Alanı ile Ticaret Alanı arasına 5.00 m.lik imar yolu eklenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
Pamukova İlçe Belediye Meclisinin 01.12.2017 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen, Cumhuriyet Mahallesi, Ankara Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi arasında kalan Karanderenin doğu kısmındaki Park Alanı ile Ticaret Alanı arasına 5.00 m.lik imar yolu eklenmesine ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 01/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/436
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Pamukova İlçesi, Yenice Mahallesi, 3306 ve 3307 nolu parsellerde ?Belediye Hizmet Alanı (İtfaiye Grup Amirliği Binası)? yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapma ve onama yetki devri.
Pamukova İlçesi, Yenice Mahallesi, 3306 ve 3307 nolu parsellerde E=0.80, yapılaşma koşulu ile ?Belediye Hizmet Alanı (İtfaiye Grup Amirliği Binası)? yapılmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devrine ait Pamukova İlçe Belediye Meclisi?nin 02.04.2018 tarih ve 23 sayılı kararı ile birlikte KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 01/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/437
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Kocaali İlçesi, 3689-3697-6616-6617 ve 6847 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği,
Kocaali İlçesi, 3689-3697-6616-6617 ve 6847 nolu parsellerin Park Alanında Rekreasyon Alanına dönüştürülen ve yapılaşma koşullarının E=0.10, Yençok=6.50 m. olacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 01/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/438
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünün ?Görev ve Çalışma Yönetmeliği? ile Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğünün yeniden düzenlenen ?Görev ve Çalışma Yönetmeliği?
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünün ?Görev ve Çalışma Yönetmeliği? ile Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğünün yeniden düzenlenen ?Görev ve Çalışma Yönetmeliği?nin ekte düzenlendiği şekliyle usule ve mer?i mevzuata uygun hazırlandığından, KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 28/05/2018 tarihli Hukuk Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/439
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tığcılar Mahallesi, 3391 ada 44 sayılı parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/440
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarihli 5/73 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 1662 ada 1 sayılı parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/441
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 4501 ada 1 parsel, 4502 ada 1 parsel, 629 ada 852 sayılı parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
ABir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/442
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 4432 ada 2 ve 3 sayılı parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/443
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Süleymanbey Mahallesi, 488 sayılı parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/444
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 18093 nolu parselin, bir kısmına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
SBir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/445
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17772-17773-17774-3216 nolu parseller, 17259 parselin güneyindeki ve 2742 parselin kuzeyindeki kadastral boşluklara yönelik Belediyesince hazırlanan ve teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/446
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17109-17527-11308-13121 nolu parsellerin arasında kalan terkli alan ve 2076 ada 4 nolu parsele yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/447
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 11767 ve 11768 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/448
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, 805 Ada, 13 nolu parselde Beton Santrali kurulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/449
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Erenler İlçesi, Alancuma Mahallesi 584 nolu parsele ilişkin üst ölçekli plan tekliflerine uygun olarak müellif firma tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile bahse konu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma ve onama yetki devri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/450
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 09.05.2018 tarihli ve 33 sayılı kararı ile uygun görülen, ilave 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükmü değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/451
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 469 ada, 1 nolu ve 2 ada 15 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan 3 adet itiraz.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/452
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Ömercikler Mahallesi, 227 ada 8 ? 9 ve 10 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/453
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Aşağı Kirazca Mahallesi, 565 ada, 51 nolu parselin 104.108 m²?lik kısmının ?Belediye Hizmet Alanı?ndan ?Teknik Altyapı Alanı?na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/454
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
) 1/5000 ÖLÇEKLİ KISMİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI
Arifiye Hanlıköy Mahallesi sınırlarında 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında planlanan ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında kurum görüşleri ve Jeolojik-jeofizik Zemin Etüd raporu eksik olan yerlere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi İlave Nazım İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/455
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 31 ada, 54 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/456
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Karapürçek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Plan Notları Özel Hükümlere 9. madde olarak ilave yapılmasına yönelik değişiklik.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/457
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Kocaali İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/458
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Kocaali İlçe Belediye Meclisi?nin 03/04/2018 tarih ve 33 sayılı kararı ile 6 münferit noktada uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ve 1 adet plan notu ilavesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/459
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Kaynarca İlçesi, Merkez Mahallesi, 7 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
KBir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/460
İŞTİRAKLER VE EMLAK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KIRSAL YERLEŞME ALAN SINIRLARININ BELİRLENMESİ
Adapazarı 15 Temmuz Camili Mah. 1528 Ada, 1 nolu parsel üzerinde bulunan 232 nolu İş Merkezindeki B bloğun tamamının, Hizmet ve Eğitim amaçlı 10 yıllığına kiraya verilmesi için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.
Belediyemize ait Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 1528 Ada, 1 nolu parsel üzerinde bulunan 232 nolu İş Merkezindeki B bloğun tamamının, Hizmet ve Eğitim amaçlı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 10 yıllığına kiraya verilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/h ve 18/e maddeleri gereğince Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/461
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HİBE
İngiltere?de düzenlenecek olan Shell Eco-Marathon yarışında kullanılmak üzere Elektrikli araç projesi için gerekli malzemelerin temin edilerek Sakarya Üniversitesine verilmesi.
Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğunun (SAİTEM) İngiltere?de düzenlenecek olan Shell Eco-Marathon yarışında kullanılmak üzere, Elektrikli araç projesi için gerekli ekli listedeki malzemelerin temin edilerek 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b ve 75/b maddelerine göre Sakarya Üniversitesine verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/462
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HİBE
Sivas ili Cumhuriyet Üniversitesi Gürün Meslek Yüksekokuluna 10 adet bilgisayarın temin edilerek verilmesi.
Bilgisayar laboratuvarında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b ve 75/b maddelerine göre 10 adet bilgisayarın temin edilerek Sivas ili Cumhuriyet Üniversitesi Gürün Meslek Yüksekokuluna verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/463
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖDENEK AKTARILMASI
?Taşeron Düzenlemesi Kararnamesi? kapsamında yapılacak personel ödemeleri için 20.763.943,58-TL ödenek aktarmasının yapılması.
24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete?de yayımlanan 696 sayılı ?Taşeron Düzenlemesi Kararnamesi? kapsamında yapılacak personel ödemeleri için ?46540105-013100-5-035104 (Müteahhitlik Hizmetleri)? harcama kaleminde yer alan ödeneğin yetmeyeceği anlaşıldığından, 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 18.maddesinin (b) bendi gereği, ekli münakale raporunda belirtildiği üzere bağlı birimlerden ilgili ödenek kalemine toplam 20.763.943,58-TL ödenek aktarmasının yapılmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/464
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada, 74-311-364 ve 403 nolu parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/465
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA VE ONAMA YETKİSİ VERİLMESİ
Erenler İlçesi, Bekirpaşa Mahallesi 2411 ada, 129-? ve 189 nolu parseller ve Kamışlı Mahallesi, 666-? ve 1009 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği onama yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/466
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Söğütlü İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TAKS/KAKS anahtarının kaldırılarak emsal ve yükseklik(Yençok) gösterilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının ve Gündoğan-Soğucak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
11.06.2018
6/467
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Akyazı İlçesi Topağaç (Ramaslı) Mahallesi, Kırsal Yerleşme Alan sınırının bu mahallede yapılması planlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan sınırının belirleyici olması bakımından genişletilmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.