Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
12.05.2017
384
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AFET İÇİN YETKİ
Büyükşehir Belediyemizin 2016 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı.
Büyükşehir Belediyemizin 2016 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı; Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçesinin 23.11.2015 tarih ve 11/554 Sayılı Meclis kararı ile 450.000.000,00.-TL Gider, 410.000.000,00.-TL Gelir, 40.000.000,00.-TL Finansman tahmini olmak üzere toplam 450.000.000,00.-TL öngörülerek denk bütçe hazırlandığı görülmüştür. 2015 yılı bütçesine göre 2016 yılı bütçesinde % 28,57 oranında artış yapılmıştır. 2016 Bütçesinde sermaye yatırımları toplam bütçenin % 34,63?ü olarak tahmin edilmiştir. II-GİDER KESİN HESABI A-EKONOMİK SINIFLANDIRMA Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveline göre toplam ödenekten yıl içerisinde 403.207.749,59.-TL? lik kısmının harcandığı, kalan 34.882.058,70.-TL lik ödeneğin ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre imha edildiği,13.449.373,24.-TL?lik ödeneğin 2017 yılına devredildiği,yönetmeliğin 36.maddesi uyarınca da yıl içerisinde 147.645.346,89.-TLtutarında bütçe ödenekleri arasında aktarma yapıldığı tespit edilmiştir. Komisyonca Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosunun incelenmesi neticesinde; 01- Personel Giderlerinden Memurlara 24.480.490,93.-TL; Sözleşmeli Personele 550.240,70.-TL; İşçilere 24.686.757,04.-TL; Geçici Personele 200.565,49.-TL; Diğer Personele 504.614,51.-TL olmak üzere toplam 50.422.668,67.-TL harcandığı, 02- Sosyal Güvenlik Kurum Giderlerinden, Memurlara 3.287.056,19.-TL; Sözleşmeli Personele 98.078.06.-TL; İşçilere 4.893.999,41.-TL olmak üzere toplam 8.279.133,66.-TL?nin harcandığı, 03- Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden, Üretime Yönelik Mal ve Hizmet Alımlarına 622.554,25.-TL; Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımlarına 28.621.779,19.-TL; Yolluk Giderlerine 228.417,97.-TL; Görev Giderlerine 4.815.932,80.-TL; Hizmet Alımlarına 81.950.776,89.-TL; Temsil ve Tanıtma Giderlerine 2.762.147,91.-TL; Menkul Mal Bakım Onarımlara 16.648.438,37.-TL; Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderlerine 6.889.047,37.-TL; Tedavi ve Cenaze Giderlerine 69.684,17.-TL olmak üzere toplam 142.608.778,92.-TL harcandığı, 04- Faiz Giderlerine 7.802.384,52.-TL harcandığı, (İller Bankasından ve Diğer Bankalardan alınan kredilerin faizleri) 05- Cari Transferlerden, Görev Zararları için 168.000,00.-TL; Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için 4.056.410,89.-TL; Hane Halkına Yapılan Transferlere 8.341.359,46.-TL; Yurtdışına Yapılan Transferlere 66.214,32.-TL; Gelirlerden Ayrılan Paylar için 5.997.829,34.-TL (İller Bankası % 2 sermaye payı) olmak üzere toplam 18.629.814,01.-TL harcandığı, 06- Sermaye Giderlerinden, Mamul Mal Alımlarına 10.872.431,89.-TL; Menkul Sermaye Üretim Giderlerine 4.478.803,71.-TL; Gayri Maddi Hak Alımlarına 1.180.000.00.-TL; Kamulaştırma Giderlerine 8.771.380,24.-TL; Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine 133.973.341,97.-TL; Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine 708.059,06.-TL; Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine 15.390.952,94.-TL olmak üzere toplam 175.374.969,81.-TL harcandığı, 07- Sermaye Transferlerine 90.000,00.-TL harcandığı, tespit edilmiş, 2016 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşme Oranının % 89,60 olduğu görülmüştür. SBB 2016 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞME TABLOSU (EKONOMİK SINIFLANDIRMA) AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI (TL) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 56.850.000,00 50.422.668,67 % 88,69 % 12,51 02 SGK Prim Giderleri 9.010.000,00 8.279.133,66 % 91,89 % 2,05 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 120.578.000,00 142.608.778,92 % 118,27 % 35,37 04 Faiz Giderleri 15.250.000,00 7.802.384,52 % 51,16 % 1,94 05 Cari Transferler 17.685.000,00 18.629.814,01 % 105,34 % 4,62 06 Sermaye Giderleri 207.792.000,00 175.374.969,81 % 84,40 % 43,49 07 Sermaye Transferleri 230.000,00 90.000,00 % 39,13 % 0,02 08 Borç Verme 50.000,00 0,00 - - 09 Yedek Ödenek 22.555.000,00 0,00 - - TOPLAM 450.000.000,00 403.207.749,59 % 89,60 % 100,00 B-FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 01- Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler ile Dışişleri hizmetlerine (Genel Sekreterlik Birimi, Özel Kalem ve İç Denetim Birimi, Basın Yayın Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı) 28.351.964,76.-TL, Genel Hizmetlere (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliği, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı) 115.482.387,47.-TL olmak üzere Genel Kamu Hizmetlerine toplam 143.834.352,23.-TL harcandığı, 03- Kurumsal Güvenlik Hizmetlerine (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) 6.547.672,48.-TL, Yangından Korunma Hizmetlerine (İtfaiye Dairesi Başkanlığı) 18.358.313,64.-TL, Kamu Düzeni Hizmetlerine (Zabıta Dairesi Başkanlığı) 5.171.667,66.-TL olmak üzere Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerine toplam 30.077.653,78.-TL harcandığı, 04- İmalat ve İnşaat Hizmetlerine (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı) 134.808.257,38.-TL ve Ulaştırma Hizmetlerine (Ulaşım Dairesi Başkanlığı) 14.546.763,91.-TL olmak üzere Ekonomik İşler ve Hizmetlere toplam 149.355.021,29.-TL harcandığı, 05- Çevre Koruma Hizmetlerine (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı) 36.226.071,61.-TL harcandığı, 06- İskân ve Toplum Refahı Hizmetlerine (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) 12.611.069,30.-TL harcandığı, 07- Sağlık Hizmetlerine (Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı) 10.441.482,00.-TL harcandığı, 08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetlerine (Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı) 9.939.921,81.-TL harcandığı, 09- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetlerine (Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı) 10.722.177,57.-TL harcandığı, SBB 2016 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI (TL) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Genel Kamu Hizmetleri 160.118.000,00 143.834.352,23 % 89,83 % 35,67 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizm. 33.159.000,00 30.077.653,78 % 90,71 % 7,46 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 157.594.000,00 149.355.021,29 % 94,77 % 37,04 05 Çevre Koruma Hizmetleri 52.987.000,00 36.226.071,61 % 68,37 % 8,98 06 İskan ve Toplum Refahı Hizm. 15.000.000,00 12.611.069,30 % 84,07 % 4,23 07 Sağlık Hizmetleri 9.591.000,00 10.441.482,00 % 108,87 % 3,50 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizm. 11.000.000,00 9.939.921,81 % 90,36 % 3,34 10 Sosyal Güv. ve Sosyal Yrd. Hizm. 10.551.000,00 10.722.177,57 % 101,62 % 3,60 TOPLAM 450.000.000,00 403.207.749,59 % 89,60 % 100,00 C-HARCAMA BİRİMLERİ DÜZEYİNDE BÜTÇE VE GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU GENEL SEKRETERLİK AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 866.000,00 437.060,37 50,47 68,30% 02 SGK Prim Giderleri 147.000,00 57.920,02 39,40% 9,05% 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 132.000,00 144.940,92 109,80% 22,65% TOPLAM 1.145.000,00 639.921,31 55,89% 100,00% ÖZEL KALEM AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 1.612.000,00 1.093.178,22 % 67,82 % 21,77 02 SGK Prim Giderleri 184.000,00 57.830,38 % 31,43 % 1,15 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 3.897.000,00 3.870.378,45 % 99,32 % 77,08 TOPLAM 5. 93.000,00 5.021.387,05 % 88,20 % 100,00 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 6.513.000,00 5.962.406,06 % 91,55 % 12,51 02 SGK Prim Giderleri 255.000,00 760.638,97 % 298,29 % 1,60 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 34.329.000,00 40.952.153,56 % 119,29 % 85,90 05 Cari Transferler 5.000,00 0,00 - - TOPLAM 41.102.000,00 47.675.198,59 % 93,64 % 115,99 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANL ĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 982.000,00 1.105.278,70 % 112,55 % 26,36 02 SGK Prim Giderleri 154.000,00 151.856,38 % 98,61 % 3, 2 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 1.504.000,00 1.467.695,23 % 97,59 % 35,00 06 Sermaye Giderleri 1.181.000,00 1.468.587,88 % 124,35 % 35,02 TOPLAM 3.821.000,00 4.193.418,19 % 109,75 % 100,00 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 100.000,00 91.907,54 % 91,91 % 88,29 02 SGK Prim Giderleri 18.000,00 12.192,13 % 67,73 % 11,71 TOPLAM 118.000,00 104.099,67 % 88,22 % 100,00 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 246.000,00 328.654,96 % 133,60 % 7,62 02 SGK Prim Giderleri 43.000,00 34.534,57 % 80,31 % 0,80 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 1.367.000,00 3.952.071,57 % 289,11 % 91,58 TOPLAM 1.656.000,00 4.315.261,10 % 260,58 % 100,00 BASIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 P rsonel Giderleri 288.000,00 93.073,26 % 32,32 % 22,59 02 SGK Prim Giderleri 51.000,00 15.274,06 % 29,95 % 3,38 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 310.000,00 237.216,44 % 76,52 % 74,03 06 Sermaye Giderleri 10.000,00 0,00 - - TOPLAM 659.000,00 345.563,76 % 52,4 % 100,00 HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 526.000,00 290.095,18 % 55,15 % 15,39 02 SGK Prim Giderleri 93.000,00 3.030,99 % 46,27 % 2,28 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 2.291.000,00 1.551.300,57 % 67,71 % 82,32 TOPLAM 2.910.000,00 1.884.426,74 % 64,76 % 100,00 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 2.644.000,00 1.972.224,62 % 74,59 % 5,44 02 SGK Prim Giderleri 456.000,00 276.179,36 % 60,57 % 0,76 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 14.047.000,00 17.671.488,97 % 125,80 % 48,78 06 Ser aye Giderleri 35.840.000,00 16.306.178,66 % 45,50 % 45,01 TOPLAM 52.987.000,00 36.226.071,61 % 68,37 % 100,00 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 4.941.000,00 3.630.828,25 % 73,48 % 3,52 02 SGK Prim Giderleri 858.000,00 588.901,99 % 68,64 % 0,57 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 1.718.000,00 5.319.899,89 % 309,66 % 5,16 06 Sermaye Giderleri 127.088.000,00 93.576.056,44 % 73,6 % 90,75 TOPLAM 134.605.000,00 103.115.686,57 % 76,61 % 100,00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 2.145.000, 0 1.635.838,74 % 76,26 % 8,00 02 SGK Prim Giderleri 380.000,00 274.774,40 % 72,31 % 1,34 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 758.000,00 1.669.213,69 % 220,21 % 8,16 04 Faiz Giderleri 15.250.000,00 7.802.384,52 % 51,16 % 38,13 05 Cari Transferler 8.620.000,00 8 988.454,55 % 104,27 % 43,93 06 Sermaye Giderleri 12.000,00 0,00 - - 07 Sermaye Transferleri 230.000,00 90.000,00 % 39,13 % 0,44 08 Borç Verme 50.000,00 0,00 - - 09 Yedek Ödenek 22.555.000,00 0,00 - - TOPLAM 50.000.000,00 20.460.665,90 % 40,92 % 100,00 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 4.062.000,00 5.018.624,46 % 123,55 % 7,74 02 SGK Prim Giderleri 719.000,00 99 .490,29 % 137,76 % 1,53 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 29.883.000,00 40.582.722,31 % 135,81 % 62,61 06 Sermaye Giderleri 21.800.000,00 18.230.310,93 % 83,63 % 28,12 TOPLAM 56.464.000,00 64.822.147,99 % 114,80 % 100,00 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 2.808.000,00 2.414.703,93 % 85,99 % 19,15 02 SGK Prim Giderleri 494.000,00 312.873,86 % 63,33 % 2,48 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 4.448.000,00 1.112.111,27 % 25,00 % 8,82 06 Sermaye Giderleri 7.250.000,00 8.771.380,24 % 120,98 % 69,55 TOPLAM 15.000.000,00 12.611.069,30 % 84,07 % 100,00 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTAR TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 13.873.000,00 12.318.010,64 % 88,79 % 67,10 02 SGK Prim Giderleri 2.448.000,00 2.304.569,27 % 94,14 % 12,55 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 2.648.000,00 1.842.241,49 % 6 ,57 % 10,03 06 Sermaye Giderleri 2.010.000,00 1.893.492,24 % 94,20 % 10,31 TOPLAM 20.979.000,00 18.358.313,64 % 87,51 % 100,00 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 4.341.000,00 4.105.647,21 % 94,58 % 79,39 02 SGK Prim Giderleri 766.000,00 689.960,19 % 90,07 % 13,34 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 1.323.000,00 376.060,26 % 28,42 % 7,27 05 Cari Transferler 250.000,00 0,00 - - TOPLAM 6.680.000,00 5.171.667,66 % 77,42 % 100,00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 874.000,00 803.235,19 % 91,90 % 8,08 02 SGK Prim Giderleri 155.000,00 140.297,72 % 90,51 % 1,41 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 8.671.000,00 7.696.388,90 % 88,76 % 77,43 05 Cari Transferler 1.300.000,00 1.300.000,00 % 100,00 % 13,08 TOPLAM 11.000.000,00 9.939.921,81 % 90,36 % 100,00 SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 3.972.000,00 4.117.813,61 % 103,67 % 39,44 02 SGK Prim Giderleri 704.000,00 713.197,49 % 101,31 % 6,83 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 4.215.000,00 5.320.062,87 % 126,22 % 50,95 05 Cari Transferler 300.000,00 205.765,45 % 68,59 % 1,97 06 Sermaye Giderleri 400.000,00 84.642,58 % 21,16 % 0,81 TOPLAM 9.591.000,00 10.441.482,00 % 108,87 % 100,00 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 3.807.000,00 3.423.555,03 % 89,93 % 23,53 02 SGK Prim Giderleri 661.000,00 593.026,57 % 89,72 % 4,08 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 7.071.000,00 5.544.214,54 % 78,41 % 38,11 06 Sermaye Giderleri 11.450.000,00 4.985.967,77 % 43,55 % 34,28 TOPLAM 22.989.000,00 14.546.763,91 % 63,28 % 100,00 SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 1.138.000,00 1.018.937,50 % 89,54 % 9,50 02 SGK Prim Giderleri 200.000,00 186.698,20 % 93,35 % 1,74 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 1.522.000,00 1.373.787,94 % 90,26 % 12,81 05 Cari Transferler 7.460.000,00 8.135.594,01 % 109,06 % 75,88 06 Sermaye Giderleri 231.000,00 7.159,92 % 3,10 % 0,07 TOPLAM 10.551.000,00 10.722.177,57 % 101,62 % 100,00 TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 1.112.000,00 348.159,69 % 31,31 % 37,85 02 SGK Prim Giderleri 224.000,00 48.836,98 % 21,80 % 5,31 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 444.000,00 522.937,74 % 117,78 % 56,85 06 Sermaye Giderleri 270.000,00 0,00 - - TOPLAM 2.050.000,00 919.934,41 % 44,87 % 100,00 YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYRINTI KODU GİDER ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Personel Giderleri 0,00 213.435,51 - % 0,67 02 SGK Prim Giderleri 0,00 26.049,84 - % 0,08 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 0,00 1.401.892,31 - % 4,42 06 Sermaye Giderleri 0,00 30.051.193,15 - % 94,82 TOPLAM 0,00 31.692.570,81 - % 100,00 III-GELİR KESİN HESABI Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveline göre 2015 yılından devreden gelir tahakkukunun 26.443.621,05.-TL olduğu ve mali yıl gelir tahakkukunun 410.653.673,12.-TL olmak üzere toplam 437.097.294,17.-TL olduğu, bunun 401.468.033,73.-TL? sinin tahsil edildiği, bu tahsilâttan 309.755,74.-TL? sinin Red ve İadeler olarak kesinti yapıldığı 2016 Yılı net gelirin 401.158.277,99.-TL olarak gerçekleştiği, sonuç olarak 2017 yılında tahsil edilmek üzere toplam 35.624.751,05.-TL?nin de tahakkuk artığı olarak devir ettiği komisyonumuzca tespit edilmiştir. Bütçe Gelirleri Ekonomik Sınıflandırma Tablosunun incelenmesi neticesinde; 01- Vergi Gelirlerinden, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergilerinin 4.636.875,38.-TL; Harç Gelirlerinin 9.704.212,29.-TL olmak üzere toplam 14.341.087,67.-TL tahsil edildiği, 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden olan, Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinden 63.123.031,29.-TL; Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirlerinden 49.041,64.-TL ve Kira Gelirlerinden 4.928.039,40.-TL olmak üzere toplam 68.100.112,33.-TL tahsil edildiği, 04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerden olan, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlardan 6.050.000,00.-TL ve Proje Yardımlarından 1.423.529,12.-TL olmak üzere toplam 7.473.529,12.-TL tahsil edildiği, 05- Diğer Gelirlerden olan, Faiz Gelirlerinden 7.490.813,58.-TL; Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylardan 281.235.157,10.-TL; Para Cezalarından 2.060.333,75.-TL; Diğer Çeşitli Gelirlerden 1.897.745,13.-TL olmak üzere toplam 292.684.049,56.-TL tahsil edildiği, 06- Sermaye Gelirlerinden olan, Taşınmaz Satış Gelirlerinden toplam 18.869.255,05.-TL tahsil edildiği, 09- Red ve İadelerin (-) 309.755,74.-TL gerçekleştiği görülmüştür. SBB 2016 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU AYRINTI KODU GELİR ADI BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞME TUTARI (TL) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ TOPLAM GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ PAYI 01 Vergi Gelirleri 12.400.000,00 14.341.087,67 % 115,65 % 3,57 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 39.190.000,00 68.100.112,33 % 173,77 % 16,98 04 Alınan Bağış ve Özel Yrd. 150.000,00 7.473.529,12 % 4.982,35 % 1,86 05 Diğer Gelirler 354.340.000,00 292.684.049,56 % 82,60 % 72,96 06 Sermaye Gelirleri 4.000.000,00 18.869.255,05 % 471,73 % 4,70 07 Alacaklardan Tahsilat 30.000,00 0,00 - - 09 Red ve İadeler (-) -110.000,00 -309.755,74 % 281,60 % -0,08 TOPLAM 410.000.000,00 401.158.277,99 % 97,84 % 100,00 SBB 2016 MALİ YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU AÇIKLAMA BÜTÇE İLE VERİLEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME YÜZDESİ 01 ? İç Borçlanma 40.000.000,00 29.728.689,89 % 74,32 2016 Mali Yılında Bütçe geliri gerçekleşme oranının % 74,32 olduğu görülmüş olup, 31.12.2016 tarihi itibariyle, banka hesap bakiyesinin 102.117.686,07.-TL olduğu komisyonumuzca tespit edilmiştir. IV- TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 2016 Mali Yılının Taşınır Kesin Hesap Raporları Komisyonumuz tarafından incelenmiş, taşınır kayıtlarının Bakanlar Kurulunun 18.01.2007 tarih ve 26407 Sayılı Kararıyla Resmi Gazetede yayınlanmış olan Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulduğu görülmüştür. Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin incelenmesi neticesinde; 1) İlk Mal ve Malzeme Grubuna 2015 yılından 11.209.764,95.-TL? lik mal-malzeme devrettiği, yılı içinde 49.810.264,34.-TL? lik giriş, 48.844.191,15.-TL?lik çıkış olduğu ve 2017 yılına 12.175.838,14.-TL? lik mal-malzeme devrettiği; 2) Tesis, Makine ve Cihazlar Grubuna 2015 yılından 24.702.497,08.-TL? lik Tesis, makine ve cihaz devrettiği, yılı içinde 15.421.163,49.-TL? lik giriş, 12.843.922,55.-TL? lik çıkış olduğu ve 2017 yılına 27.279.738,02.-TL? lik tutarında tesis, makine ve cihaz devrettiği; 3) Taşıtlar Grubuna 2015 yılından 63.720.340,98.-TL tutarında taşıt devrettiği, yılı içinde 17.947.582,75.-TL? lik giriş, 10.475.064,36.-TL? lik çıkış olduğu ve 2017 yılına 71.192.859,37.-TL? lik taşıt devrettiği; 4) Demirbaşlar Grubuna 2015 yılından 11.188.097,81.-TL? lik demirbaş devrettiği, yılı içinde 3.682.381,98.-TL? lik giriş, 1.329.981,85.-TL? lik çıkış olduğu ve 2017 yılına 13.540.497,94.-TL? lik demirbaş devrettiği incelenmiştir. İDARENİN ADI SAKARYA/ADAPAZARI KODU 46.5.4.01 TAŞINIR HESAP KODU : 150 YILI : 2016 TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN TOPLAM YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN 150.01 Kırtasiye Malzemeleri Grubu 383.958,22 2.320.269,17 2.704.227,39 2.349.679,70 354.547,69 150.02 Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüket 4.624,41 83.214,57 87.838,98 83.770,94 4.068,04 150.03 Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu 184.217,04 709.217,90 893.434,94 707.636,76 185.798,18 150.04 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu 1.686.523,53 18.268.551,83 19.955.075,36 17.901.662,60 2.053.412,76 150.05 Temizleme Ekipmanları Grubu 249.987,18 638.173,15 888.160,33 585.736,43 302.423,90 150.06 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu 73.167,25 952.354,01 1.025.521,26 926.670,53 98.850,73 150.07 Yiyecek Grubu 32.477,70 140.377,57 172.855,27 166.459,26 6.396,01 150.08 İçecek Grubu 36.663,59 142.190,65 178.854,24 155.433,60 23.420,64 150.10 Zirai Maddeler Grubu 238.494,92 4.455.218,34 4.693.713,26 3.846.165,61 847.547,65 150.11 Yem Grubu 7.546,09 25.121,73 32.667,82 32.520,33 147,49 150.12 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu 3.446.700,92 10.306.610,70 13.753.311,62 10.751.119,12 3.002.192,50 150.13 Yedek Parçalar Grubu 1.805.879,98 4.061.668,54 5.867.548,52 3.174.885,21 2.692.663,31 150.14 Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu 1.005.761,75 116.421,16 1.122.182,91 556.600,48 565.582,43 150.15 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu 3.799,99 219.823,79 223.623,78 223.123,79 499,99 150.16 Spor Malzemeleri Grubu 2.352,46 1.162.245,35 1.164.597,81 1.164.511,41 86,40 150.17 Basınçlı Ekipmanlar 4.177,20 12.210,64 16.387,84 9.720,84 6.667,00 150.99 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 2.043.432,72 6.196.595,24 8.240.027,96 6.208.494,54 2.031.533,42 T O P L A M 11.209.764,95 49.810.264,34 61.020.029,29 48.844.191,15 12.175.838,14 İDARENİN ADI SAKARYA/ADAPAZARI KODU 46.5.4.01 TAŞINIR HESAP KODU : 253 YILI : 2016 TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN TOPLAM YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN 253.01 Tesisler Grubu 9.555.339,97 0,00 9.555.339,97 0,00 9.555.339,97 253.02 Makineler ve Aletler Grubu 13.582.126,14 14.374.246,74 27.956.372,88 12.576.470,90 15.379.901,98 253.03 Cihazlar ve Aletler Grubu 1.565.030,97 1.046.916,75 2.611.947,72 267.451,65 2.344.496,07 T O P L A M 24.702.497,08 15.421.163,49 40.123.660,57 12.843.922,55 27.279.738,02 İDARENİN ADI SAKARYA/ADAPAZARI KODU 46.5.4.01 TAŞINIR HESAP KODU : 254 YILI : 2016 TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN TOPLAM YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN 254.01 Karayolu Taşıtları Grubu 63.674.624,98 17.947.582,75 81.622.207,73 10.475.064,36 71.147.143,37 254.02 Su ve Deniz Taşıtları Grubu 45.716,00 0,00 45.716,00 0,00 45.716,00 T O P L A M 63.720.340,98 17.947.582,75 81.667.923,73 10.475.064,36 71.192.859,37 İDARENİN ADI SAKARYA/ADAPAZARI KODU 46.5.4.01 TAŞINIR HESAP KODU : 255 YILI : 2016 TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU TAŞINIR I. DÜZEY DETAY ADI GEÇEN YILDAN DEVREDEN YIL İÇİNDE GİREN TOPLAM YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN 255.01 Döşeme ve Mefruşat Grubu 346.879,07 27.720,03 374.599,10 7.216,94 367.382,16 255.02 Büro Makineleri Grubu 6.679.273,95 1.948.037,63 8.627.311,58 815.982,71 7.811.328,87 255.03 Mobilyalar Grubu 2.912.715,83 1.194.392,59 4.107.108,42 391.030,40 3.716.078,02 255.04 Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu 448,40 0,00 448,40 0,00 448,40 255.06 Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu 0,00 248.148,93 248.148,93 0,00 248.148,93 255.07 Kütüphane Demirbaşları Grubu 163.513,07 0,00 163.513,07 295,00 163.218,07 255.08 Eğitim Demirbaşları Grubu 39.450,48 100.005,00 139.455,48 81.935,80 57.519,68 255.09 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu 160.604,95 15.531,16 176.136,11 1.062,00 175.074,11 255.10 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Gru 347.556,01 125.743,64 473.299,65 29.096,00 444.203,65 255.11 Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları 81.082,07 0,00 81.082,07 0,00 81.082,07 255.12 Kullanımda Olan Demirbaş Nit. Değerli Eşyalar 7.304,81 0,00 7.304,81 0,00 7.304,81 255.99 Diğer Demirbaşlar Grubu 449.269,17 22.803,00 472.072,17 3.363,00 468.709,17 T O P L A M 11.188.097,81 3.682.381,98 14.870.479,79 1.329.981,85 13.540.497,94 GENEL T O P L A M 110.820.700,82 86.861.392,56 197.682.093,38 73.493.159,91 124.188.933,47 V-SONUÇ 1) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Gider Bütçesi 450.000.000,00.-TL olup, bunun 403.207.749,59.-TL? sinin ödeme evrakına bağlanarak kullanıldığı, 34.882.058,70.-TL? sinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca imha edildiği, gider gerçekleşmesinin % 89,60 olduğu; 2) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Gelir Bütçesi 410.000.000,00.-TL ve Açık-Fazlanın Sınıflandırılması olarak 40.000.000,00.-TL olmak üzere toplam 450.000.000,00.-TL olup, 401.468.033,73.-TL tahsilât yapıldığı, 309.755,74.-TL Red ve İadeler olarak ilgililere teslim edildiği ve 401.158.277,99.-TL net Bütçe Geliri elde edildiği, Gelir gerçekleşmesinin % 97,84 olduğu; 3) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılından 110.820.700,82.-TL tutarında taşınır ve mal-malzeme devrettiği, yıl içinde 86.861.392,56.-TL tutarında taşınırın ve malzemenin kayıtlara alındığı, 73.493.159,91.-TL tutarında taşınır ve mal-malzemenin kullanılarak kayıtlardan düşüldüğü, 2017 yılına 124.188.933,47.-TL tutarında taşınır ve mal-malzeme devrettiği; 4) Bütçe dışı herhangi bir kaynağa başvurulmadığı ve yapılan giderlerin de bütçede öngörüldüğü şekilde gerçekleştiği, tahminleri aşan harcamalar için gerekli yasal kararların (meclis kararı, encümen kararı, başkanlık oluru) alındığı, 1) Başta 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği olmak üzere, mali iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata aykırı herhangi bir işleme rastlanmadığı tespit edildiğine dairPlan ve Bütçe Komisyonunun 10/05/2017tarihli raporunda belirtildiği üzere kabulüne, MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, Hacı Rüstem PİRİMOĞLU, Şemsettin DUMAN, İlhan FİLİZ, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR?ınçekimser oylarına karşılık, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.