Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Trafik Şube Müdürlüğü

zh3s8FGgM8.jpg

Telefon: 44 44 054

Santral: 2702

Web: www.sakarya.bel.tr

E-Posta: trafik@sakarya.bel.tr

Görev Tanımları

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektedir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğünün görev, faaliyet ve sorumlulukları ile teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dair esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Trafik Şube Müdürlüğüne ait olan bu Yönetmelik;
     657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
     5393 sayılı Belediye Kanunu,
     5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
     5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
     4857 sayılı İş Kanunu,
     6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
     2918 sayılı Karayolları Trafik kanunun ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte ifade edilen;
a) Başkan: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
b) Belediye: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
c) Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini,
ç) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,
d) Genel Sekreter Yardımcısı: Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
e) Daire Başkanı: Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanını,
f) Müdürlük: Trafik Şube Müdürlüğünü,
g) Şube Müdürü: Trafik Şube Müdürünü,
ğ) Trafik Atölye Şefi: Trafik Şube Müdürlüğünde görevli Trafik Atölye şefini,
h) Çalışan Personel: Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, teknik personel, sözleşmeli personel ve diğer personeli,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat
MADDE 5 - (1) Trafik Şube Müdürlüğü Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’na bağlı olarak Müdür, Trafik Atölye Şefliği, büro hizmetleri ve teknik hizmetlerden oluşmaktadır.
(2) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Trafik Şube Müdürlüğünün görevleri
MADDE 6 - (1) Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Sakarya ili genelinde Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında gerçekleşen trafik hareketliliğini analiz etmek, yolculuk sürelerini azaltmak, trafik güvenliğini artırmak, yol kapasitelerinin optimum kullanılmasını sağlamak amaçlarıyla yatay-düşey işaretleme, sinyalizasyon sistemlerini kurmak, işletmek, düzenli bakımlarını yapmak,
b) Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda yer alan ana arterlerde trafiği olumsuz etkileyecek altyapı-yol çalışması ve tadilat yapım durumları hususunda izinleri vermek ve alternatif güzergâhları belirlemek,
c) Vatandaş, muhtarlıklar, kamu ve tüzel kuruluşlardan gelen yatay-düşey işaretleme ve sinyalizasyon taleplerini teknik personeller eşliğinde keşiflerini yapıp raporlamak, yapımı gereken talepleri imalat programına almak,
ç) Çalışma alanında bulunan ve UKOME Genel Kurul gündemine girmesi gereken başvurular hakkında inceleme yapmak, gerekli raporları hazırlayarak üst yazı ile UKOME Şube Müdürlüğüne bildirmek,
d) UKOME Genel Kurulunda alınan kararlar gereğince ortaya çıkan düzenlemeleri Karayolları İşaretleme Standartlarına uygun olarak temin veya imal ederek montajını yapmak,
e) Mevcut olan trafik işaret ve levhalarının rutin kontrollerini yapmak, yıpranan veya hasar gören levhaların yenileme, bakım ve onarımlarını yapmak,
f) Büyükşehir Belediyesi yetki alanında yer alan trafik sinyalizasyon sistemine dâhil sinyalize kavşakların yapım, bakım, onarım çalışmalarını aksatmadan yapmak, ışık sürelerini trafik yoğunluğuna göre güncellemek,
g) Trafik Kontrol Merkezi aracılığıyla güncel trafik yoğunluk-analiz-kontrol çalışmalarını yapmak ve yürütmek,
ğ) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun EK 16’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
h) Yapılan tüm işlerde personelin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre çalışılmasını sağlamak,
ı) Şube Müdürlüğü çalışmaları hakkında düzenli raporlar hazırlamak, iş ve faaliyetlerin günlük olarak İş Takip Sistemine girişlerini sağlamak,
i) Trafik alanında ortaya çıkan ihtiyaç ve yeni gelişmeler çerçevesinde akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili öneri ve proje hazırlayıp üst yönetime sunmak, kurum içi ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak,
j) Personelin görevini etkin ve verimli gerçekleştirmesi için personele yönelik düzenli mesleki, teknik, iş güvenliği ve kalite eğitimleri verilmesini sağlamak,
k) Tespit edilen hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda Daire Başkanlığının planlarının hazırlanmasına katkı sağlamak, uygulamak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek,
l) Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planlarının sistemli bir şekilde uygulanmasını sağlamak,
m) Büyükşehir Belediyesi Bütçe çalışmalarına katkı sağlamak ve birim bütçe teklifini hazırlamak,
n) Trafik işaret, levha, bariyer ve sinyalizasyon vb. sistemlere 3. Kişiler tarafından verilen zararlardan kaynaklı kamu zararlarının 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği uyarınca tazminini sağlamak,

Trafik Şube Müdürünün Görevleri
MADDE 7 - (1) Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır; Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Üst yönetime karşı sorumludur.
a) Daire Başkanı ve diğer amirler tarafından verilen görevleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirmek,
b) Üst yönetimce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek,
c) Trafik Şube Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında görevleri ile alakalı konularda koordinasyonu sağlamak,
ç) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme sağlamak,
d) Müdürlüğüne bağlı personellerin yetki ve sorumluluklarını belirlemek, denetlemek,
e) Müdürlük ile ilgili hazırlanan evrakları, çalışmaları denetlemek,
f) Müdürlük bütçesinin hazırlanması ve verimli kullanılmasını sağlamak,
g) Müdürlüğe ulaşan evrakların havalesini ve denetimini yapmak,
ğ) Sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, teknik personel, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
h) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi, teknik personel ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,
ı) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlamak,
i) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek.

Trafik Atölye Şefinin Görevleri
MADDE 8 - (1) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
a) Büyükşehir sınırları içerisinde trafik konusundaki olumsuzlukları gidermek için çalışmalar yapmak,
b) Vatandaş, muhtarlık, kamu ve tüzel kuruluşlardan gelen talepleri incelemek / incelettirmek,
c) UKOME Genel Kurul Kararlarını uygulamak,
ç) Mal alımlarında, malın teknik şartnamesine uygunluğunu kontrol ettirmek, gerekli testleri yaptırmak, mal muayene kabul işlemlerini yaptırmak,
d) Depoda yer alan tüm trafik atölyesi malzemelerinin tedarik ve stoklarının kontrolünü yaptırmak,
e) Trafik tanzim uyarı levhalarının onarım, periyodik temizliğinin yapılmasını sağlamak,
f) Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla sahada çalışan personelin kontrolünü yapmak,
g) Sahada ve atölyede yapılan çalışmaların kontrolünü yapmak,
ğ) Atölye bünyesinde kullanılmakta olan araçların kontrolünü sağlamak,
h) İş güvenliği ile ilgili önlemlerin alınmasını sağlamak,
ı) Atölye yerleşkesinin temizliği ve düzenini sağlamak,
i) Atölye personelinin mesai saatlerinin takibini yapmak,
j) Atölye personel izinlerinin, işler aksamayacak şekilde programlamasını yapmak,
k) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş ve sarf malzemelerin amacına uygun kullanımını sağlamak,
l) Hurdaya ayrılan mallar için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği esaslarını uygulamak,

Büro Personelinin Görevleri
MADDE 9 - (1) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.
a) Kurum, kuruluş ve vatandaşlardan gelen istek, şikâyet, dilekçe ve yazışmaların her türlü hareketini kontrol etmek,
b) Personelin özlük haklarının (izin, rapor vb.) takibini yapmak,
c) Personelin mesai çizelgesini tutup puantaj hazırlamak,
ç) Gelen ve giden evrakların düzenli bir şekilde kayıtlarını tutmak,
d) Müdürlüğün personel hareketlerini takip etmek,

Teknik Personelin Görevleri
MADDE 10 - (1) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.
a) Müdürlüğün stratejik hedeflerinin oluşturulması, uygulanması ve bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlamak, uygulamak, bütçe ve performans gerçekleştirmelerini izlemek,
b) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet, mal alımı ve danışmanlık hizmetleri alımları ile ilgili ihale çalışmalarının (teknik şartname, kabul ve hak ediş işlemleri vb.) yapılması ve gerçekleştirilmiş ihalelerin şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek,
c) Birimi ile ilgili faaliyet raporlarını periyodik olarak hazırlamak,
ç) Kent trafiğinin kontrolü amacı ile akıllı ulaşım sistemlerine ilişkin proje önerisi hazırlamak,
d) Şehir içi trafik yönetimini sağlamak amacıyla trafik analizleri gerçekleştirmek,
e) Trafik yoğunluğunu tespit etmek ve yoğunluk haritası oluşturmak amacıyla sistemler kurmak, bakım ve onarımını yapmak/yaptırmak,
f) Mal alımlarında, malın teknik şartnameye uygunluğunu denetlemek, gerekli testleri yaptırmak, üretim yerinde ara denetimlerde bulunmak, muayene kabul işlemlerini yapmak,
g) Yapım işlerinde kontrollük yapmak, malzemelerin üretim yerinde ara denetimlerde bulunmak, hak ediş düzenlemek ve takibini yapmak, yapım işinin kabulünü yapmak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 12 - (1) İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri; Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

×