Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Taşınır Konsolide Şube Müdürlüğü

lny2TyhYh6.jpg
İsmail KAYA

İsmail KAYA

Şube Müdürü

Telefon: 44 44 054

Santral: 2230

Web: www.sakarya.bel.tr

E-Posta: tasinir.kayit@sakarya.bel.tr

Görev Tanımları

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAŞINIR KONSOLİDE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE - 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Taşınır Konsolide Şube Müdürlüğünün, teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE - 2 Bu Yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Taşınır Konsolide Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile, teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dair esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
MADDE - 3 Taşınır Konsolide Şube Müdürlüğüne ait olan bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE - 4 Bu Yönetmelikte ifade edilen;
a) Başkan: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı,
b) Belediye/Büyükşehir Belediyesi: Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni,
c) Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'ni,
ç) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri'ni,
d) Genel Sekreter Yardımcısı: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısı'nı,
e) Daire Başkanı: Taşınır Konsolide Şube Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanı'nı,
f) Müdürlük: Taşınır Konsolide Şube Müdürlüğü'nü,
g) Şube Müdürü: Taşınır Konsolide Şube Müdürü'nü,
h) Şef: Taşınır Konsolide Şube Müdürlüğünde kadrolu şefi'ni,
i) Çalışan Personel: Taşınır Konsolide Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat
MADDE - 5
a) Taşınır Konsolide Şube Müdürlüğü İdari Teşkilatı; müdür, şef, memur, işçi personelden oluşur.
b) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün görevleri
MADDE - 6 Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Harcama birimleri tarafından doğrudan temin ve ihale usulü ile satın alınacak malzemelere (taşınırlara) Taşınır Mal Yönetmeliğinde yayımlanarak yürürlüğe giren taşınır kod listesinden uygun kodların verilmesi.
b) Harcama birimleri tarafından doğrudan temin ve ihale usulü ile satın alınan malzemelerin taşınır deposuna girişlerinin ölçerek, tartarak ve fiziksel muayenesini yaparak depoya teslim alınması.
c) Harcama birimlerince satın alınan malzemelerin (taşınırların) muayene kabul komisyon tutanağının düzenlenmesi.
d) Harcama birimlerince satın alınan malzemelerin (taşınırların) Taşınır İşlem Fişlerinin düzenlenmesi.
e) Harcama birimlerince muayenesi ve Taşınır İşlem Fişleri düzenlenmiş malzemelerin (taşınırların) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisine veya Harcama Yetkilisince görevlendirilmiş personele teslim edilmesi.
f) Harcama birimlerince satın alınan taşınırların (demirbaşların) Taşıt ve İş Makinalarının envanter kayıtlarına alınarak ilgili kullanıcılarına zimmetlerini yaparak barkodlarının basılması.
g) Harcama birimlerince doğrudan tüketilemeyen ve kullanıma verilmeyen malzemelerin (taşınırların) muhafazasını sağlamak ve stok kontrolünün yapılması.
h) Harcama birimlerince ekonomik ömrünü tamamlamış taşınırların (demirbaşların) hurda taşınır bildirim formu ile depoya teslim alınması ve kayıt düşme teklif onay tutanağının düzenlenmesi ve taşınırların hurdaya ayrılması işleminin yapılması.
i) Harcama birimleri ve bunlara bağlı ambarların kodlarını ve Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin ad ve soyadlarını gösterir listenin Sayıştay Başkanlığına bildirilmesi.
j) Harcama birimlerinin taşınırlar ile ilgili taşınır yönetim hesaplarının hazırlanması ve Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerine teslim edilmesi.
k) Harcama birimlerinin taşınır kesin hesaplarının hazırlanması encümen, meclis ve üst yöneticiye sunarak onaylatılması.

Müdürün Görev ve Sorumlulukları
MADDE - 7
a) Taşınır Konsolide Şube Müdürü, Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.
b) Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirmek ve yetkilerini zamanında ve gereğince kullanmak.
c) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca, Müdürlüğü ile ilgili harcama sürecinde gerçekleştirme görevlisi olarak, ödeme emirlerini ve eki harcama belgelerini düzenleyerek Harcama Yetkilisine sunmak.
ç) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının gelecek yılı ve takip eden 2 yılın tahmini gider bütçesini, gerçekçi bir şekilde hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
d) Daire Başkanlığı ile ilgili ortak yazışma işlemlerini diğer Şube Müdürlükleri ile koordinasyon içerisinde yürütmek, arşivlemek, gelen, giden evrak kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
e) Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Şube Müdürlüğünde görev yapan personele görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda emir ve talimat vermek, memur, işçi ve diğer statüde çalışan personelin aylık puantajlarını onaylamak.
f) Şube Müdürlüğüne bağlı çalışan personellerin performans değerlendirmelerini hazırlayarak gerektiğinde Daire Başkanına sunmak.
g) Kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde, Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek.
h) Yukarıda yazılı görevlerle ilgili konularda, personeller arası koordineyi sağlamak, personeller arasında görev dağılımı yapmak ve personellerin çalışmalarını denetlemek.

Müdürün yetkileri
MADDE - 8
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Daire Başkanına önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi,
ç) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
d) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
e) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili Yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek yetkisi,
f) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
g) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
h) Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapma yetkisi,
i) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
j) Daire Başkanı tarafından kendisine verilen yetki devri çerçevesinde görevleri yerine getirme yetkisi.

Müdürlüğe Atanma Usul ve Nitelikleri
MADDE - 9
a) Büyükşehir Belediye Başkanının oluru,
b) Tercihen üniversitelerin İşletme, İktisat, Eğitim, Fen Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Kamu Yönetimi ve benzeri Türkçe ve sosyal içerikli eğitim dallarında en az dört yıllık öğrenim gören veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş, yurt içi veya yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olan,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olarak son iki yıllık sicil notu olumlu olanlar arasından atanır.

Taşınır Konsolide Şefinin Görevleri
MADDE - 10
a) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütmek ve yerine getirilmesini sağlamak,
b) Şefliğine bağlı çalışan personellerin performans değerlendirmelerini hazırlayarak gerektiğinde Şube Müdürüne sunmak,
c) Mevzuat çerçevesinde, bağlı olduğu Daire Başkanı ve Şube Müdürünün vereceği diğer görevleri yürütmek.
ç) Şefliğine ilişkin faaliyet ve hizmetleri konusunda iş akışına uygun prosedür ve talimatların hazırlanmasını ve yapılmasını sağlamak.

Taşınır Konsolide Personelinin Görevleri
MADDE - 11
a) Daire Başkanlığının tüm ortak yazışmalarıyla birlikte Müdürlükle ilgili yazışmaları kayıt altına almak, arşivlemek, Daire Başkanlığı adına gelen evrakların (Resmi yazı, Dilekçe Başvuru vb.) aynı gün içerisinde evrak kayıt işlemini yaparak, konusuna uygun olarak ilgili birime iletmek veya kendi birimini ilgilendiriyor ise cevaplandırılmasını sağlamak.
b) Her türlü evrakın arşivlendiği yerin, temiz, tertipli, düzenli ve devamlı olarak kapalı olmasını sağlamak, arşiv çalışmalarını mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek.
c) Müdürlüğe bağlı tüm personellerin puantaj cetvellerini hazırlamak ve fazla mesai formlarını, ilgili diğer şube müdürlükleri ile koordinasyonu sağlayarak düzenlemek.
ç) Kendisine verilen görevleri titizlikle ve eksiksiz olarak yerine getirerek, görevleriyle ilgili konularda Daire Başkanı, Şube Müdürü ve Şube Şefini sürekli olarak bilgilendirmek.
d) Görev paylaşımı, iş bölümü, iş akışına ve iş birliğine uymak.
e) Mesaiye riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak, kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
MADDE - 12 İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE - 13 Bu Yönetmelik hükümleri; Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE - 14 Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı, ilgili Daire Başkanı ve Taşınır Konsolide Şube Müdürü yürütür.

×