Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Makine İkmal Şube Müdürlüğü

lny2TyhYh6.jpg
Yüksel ÖZPİLAVCI

Yüksel ÖZPİLAVCI

Şube Müdürü

Telefon: 44 44 054

Santral: 2280

Web: www.sakarya.bel.tr

E-Posta: makine.ikmal@sakarya.bel.tr

Görev Tanımları

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MAKİNE İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE - 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Makine İkmal Şube Müdürlüğümüzün, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
 
Kapsam
MADDE - 2 Bu Yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile, teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dair esas ve usulleri kapsar.
 
Dayanak
MADDE - 3 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kurulmuş olan Makine İkmal Şube Müdürlüğüne ait olan bu Yönetmelik; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE - 4 Bu Yönetmelikte ifade edilen;
a) Başkan: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı,
b) Belediye/Büyükşehir Belediyesi: Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni
c) Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'ni
d) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri'ni,
e) Genel Sekreter Yardımcısı: Makine İkmal Şube Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Daire Başkanlığı’nın bağlı olduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısı'nı,
f) Daire Başkanı: Makine İkmal Şube Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanı'nı,
g) Müdürlük: Makine İkmal Şube Müdürlüğü'nü,
h) Şube Müdürü: Makine İkmal Şube Müdürü'nü,
i) Garaj Amiri: Makine İkmal Şube Müdürlüğünde kadrolu şefi'ni,
j) Çalışan Personel: Makine İkmal Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 
Teşkilat
MADDE - 5
a) Makine İkmal Şube Müdürlüğü İdari Teşkilatı; müdür, garaj amiri, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşur.
b) Birimleri iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.
 
Müdürlüğün Görevleri
MADDE - 6 Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır.
a) Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait taşıt ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi,
b) Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerine uygun olarak planlanan ve tasarlanan üretim ve imalatlarının gerçekleştirilmesi,
c) Makine İkmal Müdürlüğü Garaj Personeline mesleki ve güvenlik eğitimlerinin verilmesi, beceri ve kabiliyetlerinin artırılması,
d) Belediyemize ait tüm araçların Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamındaki Araç Sigortaları işlemlerinin yapılması,
e) Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerinin yıllık akaryakıt ihtiyacının temin edilerek depolaması ve ikmallerinin yapılması,
f) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde gerçekleştirilen Okul Servis Taşımacılığı ve Personel Servis Taşımacılığı araçlarının Ulaştırma Bakanlığının 28 Ağustos 2007 tarih ve 26627 sayılı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Personel Servis taşımacılığı Yönetmelikleri çerçevesinde uygunluk şartlarının oluşturulmasının sağlanması ve Servis Uygunluk Belgelerinin hazırlanması,
g) Belediyemize ait ekonomik ömrünü dolduran taşıtların ve iş makinelerinin (Ruhsatı bulunan araçlar) hurdaya ayrılması işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
h) Müdürlük faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli olan mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre temin edilmesi,
i) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilen tüm giderlerin harcama yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmesi ve ödeme evrakı tasnif edilmesi,
j) Makine İkmal Müdürlüğü işyeri çalışma sahasının, sosyal tesislerinin işçi sağlığına uygun hale getirilmesi,
k) İşyeri güvenliğini ve emniyetinin sağlanması,
l) Makine İkmal Şube Müdürlüğünün ihtiyacı olan malzemelerin uygun bir şekilde depolanıp, korunması, sevk ve kontrolünün sağlanması,
 
Müdürün Görev ve Sorumlulukları
MADDE - 7 Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Müdürlüğü Başkana karşı temsil eder.
b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
c) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
d) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
e) Personel arasında görev dağılımı yapar.
f) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler,
h) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
i) Makine İkmal Şube Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında görevleri ile alakalı konularda koordinasyonu sağlar.
j) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.
k) Belediye mevzuatı, görevi ile ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.
 
Müdürün Yetkileri
MADDE - 8 Müdürün yetkileri şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. derece imza yetkisi,
d) Disiplin Amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
f) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili Yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek yetkisi,
g) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
h) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve Makamın onayına sunma yetkisi,
i) Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapma yetkisi,
j) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
k) Başkanlık Makamı tarafından kendisine verilen yetki devri çerçevesinde görevleri yerine getirme yetkisi,
 
Müdürlüğe Atanma Usul ve Nitelikleri
MADDE - 9
a) Büyükşehir Belediye Başkanının oluru,
b) Tercihen üniversitelerin Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve benzeri Türkçe-Matematik veya Sayısal içerikli eğitim dallarında en az dört yıllık öğrenim gören veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş, yurt içi veya yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olan,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olarak son iki yıllık sicil notu olumlu olanlar arasından atanır.
 
Makine İkmal Şube Müdürlüğü Şefinin Görevleri
MADDE - 10
d) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.
e) Şefliğine bağlı çalışan personellerin performans değerlendirmelerini hazırlayarak gerektiğinde Şube Müdürüne sunar.
f) Mevzuat çerçevesinde, bağlı olduğu Daire Başkanı ve Şube Müdürünün vereceği diğer görevleri yürütür.
g) Şefliğine ilişkin faaliyet ve hizmetleri konusunda iş akışına uygun prosedür ve talimatların hazırlanmasını ve yapılmasını sağlar.
 
Makine İkmal Şube Müdürlüğü Büro Personelinin Görevleri
MADDE - 11
i) Daire Başkanlığının tüm ortak yazışmalarıyla birlikte Müdürlükle ilgili yazışmaları kayıt altına almak, arşivlemek, Daire Başkanlığı adına gelen evrakların (Resmi yazı, Dilekçe Başvuru vb.) aynı gün içerisinde evrak kayıt işlemini yaparak, konusuna uygun olarak ilgili birime iletmek veya kendi birimini ilgilendiriyor ise cevaplandırılmasını sağlamak.
j) Her türlü evrakın arşivlendiği yerin, temiz, tertipli, düzenli ve devamlı olarak kapalı olmasını sağlamak, arşiv çalışmalarını mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek.
k) Müdürlüğe bağlı tüm personellerin puantaj cetvellerini hazırlamak ve fazla mesai formlarını, ilgili diğer şube müdürlükleri ile koordinasyonu sağlayarak düzenlemek.
l) Kendisine verilen görevleri titizlikle ve eksiksiz olarak yerine getirerek, görevleriyle ilgili konularda Daire Başkanı, Şube Müdürü ve Şube Şefini sürekli olarak bilgilendirmek.
m) Görev paylaşımı, iş bölümü, iş akışına ve iş birliğine uymak.
n) Mesaiye riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak, kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymak.
 
Makine İkmal Şube Müdürlüğü Teknik Personelinin Görevleri
MADDE - 12
h) Mensup olduğu iş alanında taşıtların, iş makinalarının, araç üst yapılarının, sabit-seyyar jeneratörlerin, deniz araçlarının, fosil yakıtlı veya motorlu diğer el aleti ve ekipmanlarının vb. arızalarını tespit edip bakımını ve onarımını yapmak,
i) Onarım şekline göre mevcut malzemelerini kontrol etmek, temin etmek ve her an hazır halde bulundurmak,
j) Onarım yapılamadığı halde birim şefini bilgilendirmek,
k) Meslekleri ile ilgili görevlerini istenilen nitelikte yapmak,
l) Teknik cihazları yanlış kullanımlara karşı korumak, zamanında gerekli önlemleri almak,
m) 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu kapsamında düzenlenen iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak, gerekli kişisel koruyucu donanımını kullanmak.
n) Mesaiye riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak, kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymak.
o) Şube Müdürü veya Şefinin bilgi beceri ve tecrübesine uygun olarak verdiği işleri tüm işleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmek.
p) Kullandığı arıza tespit cihazı, bilgisayar, takım, araç, gereç, makine ve el aletlerinin temizliğini yapmak ve her an çalışır vaziyette hazır bulundurmak.
r) Çalışma alanının, iş güvenliği ve 5S kuralları çerçevesinde temizliğini ve düzenli olmasını sağlamak
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE - 13 İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 
Yürürlük
MADDE - 14 Bu Yönetmelik hükümleri; Büyükşehir Belediyesi Meclisince kabulü ile yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE - 15 Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı, ilgili Daire Başkanı ve Makine İkmal Şube Müdürü yürütür.

×