Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

GSM Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü

0XHcTy8uf5.jpg
Vahit ÇOMOĞLU

Vahit ÇOMOĞLU

Şube Müdürü

Telefon: 44 44 054

Santral: 2611

Web: www.sakarya.bel.tr

E-Posta: gsm.ruhsat@sakarya.bel.tr

Görev Tanımları

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
G.S.M. RUHSAT DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; G.S.M. Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı G.S.M. Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumlulukları ile, teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dair esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - G.S.M. Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğüne ait olan bu Yönetmelik; 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği, 08/10/2007 tarihli ve 10/364 sayılı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilen Akaryakıt İkmal İstasyonları Uygulama Yönetmeliği, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar için İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırma İşlemlerine İlişkin Yönetmeliği, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - Bu yönetmelikte ifade edilen;
a) Başkan: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
b) Belediye/Büyükşehir Belediyesi: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
c) Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,
e) Genel Sekreter Yardımcısı: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
f) Daire Başkanı: G.S.M. Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,
g) Müdürlük: G.S.M. Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğünü,
h) Şube Müdürü: G.S.M. Ruhsat Denetim Şube Müdürünü,
i) Şef: G.S.M. Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğünde kadrolu şefini,
j) Çalışan Personel: G.S.M. Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi,  sözleşmeli personel ve diğer personeli, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat
MADDE 5 - (1) G.S.M. Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü İdari Teşkilatı; müdür,  şef, memur,  işçi personelden  oluşur.
(2) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün görevleri
MADDE 6 - Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Gıda dahil 1.sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler ile 2.sınıf Akaryakıt ve LPG İstasyonlarının ruhsat işlemlerini yapmak, uygun şartları taşıyanlara ruhsat vermek, denetlemek ve yaptırım uygulamak. Bu konularla ilgili olarak Valilik, İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri ile Büyükşehir Belediyesinin ilgili müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlamak.
b) Halen faaliyetlerini sürdüren ve yeni kurulacak Gayri Sıhhi Müesseselerden uygun şartları taşıyanları ruhsatlandırmak.
c) İnceleme Kuruluna sunulmak üzere Gayri Sıhhi Müesseselerin inşaata başlamadan önce yapmış oldukları başvuruları incelemek, mahallinde tetkik etmek, yer seçim ve tesis izni için başvuruda bulunan müesseseler hakkında ön inceleme ve gerekli çalışmaları yapmak.
d) Tesis izni almış olan veya mevcut ruhsatlı işyerlerinde yapılacak değişiklik ve ilave edilecek kısımlar için gerekli işlemleri yürütmek.
e) Tesis iznine uygun olarak kurulan ve Gayri Sıhhi Müessese ruhsatı için gerekli belgeleri tamamlayarak başvuran işyerlerini mahallinde tetkik etmek, ibraz edilen ruhsat projesine uygun olup olmadığının tespitini yaparak, uygun görülenler için açılma izin raporu tanzim edilmek ve Gayri Sıhhi Müessese ruhsat kararı alınmak üzere inceleme kuruluna sunmak.
f) İnceleme Kurulundan olumlu çıkan yer seçimi, tesis izni ve açma izni gibi kararların gerekli harç ve ücretlerinin tahsilini sağlayarak, projelerini onaylamak ve İnceleme Kurulu kararlarını gereği için işyeri ilgilisine ve ilgili kuruluşa bildirmek.
g) İnceleme Kurulunun yer seçim izni, tesis izni, deneme izni ve Gayri Sıhhi Müessese ruhsatı verilmesi ve faaliyetten men kararları hususunda sekretaryalık görevini yürütmek, İnceleme Kurulunun almış oldukları kararları ilgili müdürlüklere, ilgili belediyelere ve ilgili kişi ve kuruluşlara bildirmek.
h) Ruhsat koşullarına uymayan ve gerekli önlemleri almaktan kaçınan Gayri Sıhhi Müesseselerin faaliyetlerini durdurmak veya ruhsatlarının iptali için gerekli işlemleri yapmak.
i) Kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen şikayetleri mahallinde denetlemek, olumsuz görülen işyerleri hakkında gerekli işlemleri yapmak ve ilgililerine bilgi vermek.
j) Gayrı Sıhhi Müesseselerin çevreye ve topluma zararlı etkilerini ortadan kaldırmak veya en aza indirmek amacıyla gerekli önlemleri almasını sağlamak.
k) Gayri Sıhhi Müesseselerin ruhsat kontrollerini yapmak, ruhsatsız işyerleri veya ruhsat harici teçhizatı bulunan işyerlerini tespit ederek, çevre ve toplum sağlığına zarar veren işyerleri hakkında işlemler yapmak.
l) Ruhsatlı işyerlerinde bulunan buhar kazanı, kompresör, vinç, otoklav ve akaryakıt tanklarının periyodik muayenelerini yapmak, gıda ile ilgili 1.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin denetimi yapmak, Gıda Sicili verilmek üzere Gıda Sicil Komisyonuna sunmak.

Müdürün görevleri
MADDE 7 - Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
b) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
c) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
d) Personel arasında görev dağılımı yapar,
e) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler,
g) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,
h) G.S.M. Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında görevleri ile alakalı konularda koordinasyonu sağlar,
i) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.
 

Müdürün yetkileri
MADDE 8 - Müdürün yetkileri şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Daire Başkanına önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi,
d) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
f) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili Yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek yetkisi,
g) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
h) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
i) Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapma yetkisi,
j) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
k) Daire Başkanı tarafından kendisine verilen yetki devri çerçevesinde görevleri yerine getirme yetkisi.

Müdürün sorumlulukları
MADDE 9 - Müdürün sorumlulukları; Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

Müdür
MADDE 10 - Müdürlüğe atanma usul ve nitelikleri;
a) Büyükşehir Belediye Başkanının oluru,
b) Tercihen üniversitelerin Mühendis, İşletme, İktisat, Eğitim, Mühendislik, Fen Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Kamu Yönetimi ve benzeri Türkçe ve sosyal içerikli eğitim dallarında en az dört yıllık öğrenim gören veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş, yurt içi veya yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olan,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olarak son iki yıllık sicil notu olumlu olanlar arasından atanır.

Şef
MADDE 11 - Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 12 - İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13 - Bu Yönetmelik hükümleri; Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı, ilgili Daire Başkanı  ve G.S.M. Ruhsat Denetim Şube Müdürü yürütür.

×