Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü

9Qt8K8b9aU.jpg
Uygar LAHNA

Uygar LAHNA

Şube Müdürü

Telefon: 44 44 054

Santral: 4111

E-Posta: genclik.hizmetleri@sakarya.bel.tr

Görev Tanımları

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GENÇLİK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1

(1) Bu yönetmeliğin amacı; Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

(2) Bu Yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün, tüm vatandaşların spor yapabilmesi için imkânlar hazırlamak, gençlere yönelik çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu amaçla sosyal tesisler kurmak, ulusal ve uluslar arası ölçekli spor müsabakaları düzenlemek, gençliğe ve spora yerel yönetim katkısını en yüksek düzeyde sunmak ve faaliyetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek amacıyla teşkilat ve kuruluşun işleyiş şartlarına dâhil esas ve usulleri  kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) 1580 / 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince, 13/10/2006 tarihli ve 1892 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile kurulmuş olan Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne ait olan bu yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4737 sayılı Kamu İhale Kanunu ve tabi olduğu mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte İfade edilen;
a)    Başkan: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
b)    Belediye/Büyükşehir Belediyesi: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
c)    Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini,
d)   Çalışan Personel: Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli,
e)    Daire Başkanı: Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,
f)    Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,
g)   Genel Sekreter Yardımcısı: Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
h)    İlçe Belediyesi: Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesini,
i)    Müdürlük: Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünü,
j)    Şube Müdürü: Gençlik Hizmetleri Şube Müdürünü,
k)   Müdür Yardımcısı: Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair yönetmelik çerçevesinde görev yapan kadrolu Müdür Yardımcısını,
m)   Şef: Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde kadrolu Şefi İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat

MADDE 4

(1) Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü İdari Teşkilatı: Müdür, şef, memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personelden oluşur.

(2) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün Görevleri
MADDE 5

(1) Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a)   Sakarya’nın bütünlüğüne hizmet eden spor tesisleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve işlettirmek,
b-)  Gençlere yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken Üniversiteler, Yüksek Okullar, Meslek Liseleri, Kamu Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri ile, işbirliği yapmak,
c-)  Tüm vatandaşların spor yapmasını sağlamak için kitlesel ve bireysel sporların yaygınlaştırılmasını sağlamak, bu bağlamda ulusal ve uluslar arası ölçekli spor müsabakaları düzenlemek,
d-)  Başarılı ve yetenekli sporcuların tespiti, seçilmesi ve yönlendirilmesi için spor faaliyetleri düzenlemek,
e-)  Amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek. Gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli alt yapı desteği sağlamak,
f-)   Okul spor faaliyetleri ile ilgili olarak Milli eğitim Müdürlükleri ve okullarla işbirliği yapmak,
g-)  Okul sonrası izcilik ve spor faaliyetleri ile gençlik faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, yönetmek ve gelişmesi sağlamak,
h-)  Gençlerin okul ve iş dışında kalan vakitlerinin spor alanlarına ve faaliyetlerine yönlendirilmesini sağlamak,
i-)   Yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda başarı gösteren veya derece alan sporculara Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla ödül vermek,
j-)   Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır.

Müdürün Görevleri
MADDE 6
(1) Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a)     Müdürlüğü temsil eder,
b)     Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
c)     Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
d)     Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
e)     Personel arasında görev dağılımı yapar,
f)     Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesi yapar,
g)    Müdürlüğün çalışma ve usul esaslarını mer’ i mevzuat çerçevesinde belirler,
h)   Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,
i)    Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar,
j)    Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

Müdürün Yetkileri
MADDE 7

(1) Müdürün yetkileri şunlardır;
a)  Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkisi,
b)  Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,
c)  Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. derece imza yetkisi,
d)  Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
e)  Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
f)   Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek.
g)  Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
h)  Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
i)   Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapma yetkisi,
j)   Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
k)  Başkanlık Makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirme yetkisi,

Müdürün Sorumlulukları
MADDE 8

(1) Müdürün sorumlulukları;
a)  Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

Müdür
MADDE 9
(1) Müdürlüğe atanma usul ve nitelikleri
a)  Büyükşehir Belediye Başkanının oluru,
b)  Tercihen Üniversitelerin Hukuk Fakültesi, Kamu Yönetimi, Maliye, İktisat, İşletme veya benzeri Sosyal ve İdari Bilim dallarında en az dört yıllık öğrenim gören ve bunlara denkliği Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından kabul edilmiş, yurt içi veya yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olan,
c)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olarak son iki yıllık sicil notu olumlu olanlar arasında atanır.

Müdür Yardımcısı
MADDE 10

(1) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Müdürlük makamına karşı yetkili ve sorumlu kişidir.

Şef
MADDE 11

(1) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun alarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 12
(1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlülük
MADDE 13
(1) Bu Yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ve yerel bir gazetede ilanı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü yürütür.

×