Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

Görev Tanımları

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ve bağlı birimlerin kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığının, şube müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Yasal Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 10/07/2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 13/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 21/07/1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 03/05/1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, 14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 22/05/2003 tarih ve 4857 sayılı iş Kanununun ilgili maddeleri ile bu paragrafta adı geçen kanunlara dayalı olarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte yer alan;
a) Başkan: Büyükşehir Belediye Başkanını,
b) Büyükşehir: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
c) Meclis: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Genel Sekreter Yardımcısı: Kent Estetiği Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını,
e) Belediyeler: İlçe Belediyelerini,
f) Daire Başkanı: Kent Estetiği Dairesi Başkanını,
g) Daire Başkanlığı: Kent Estetiği Dairesi Başkanlığını,
h) KUDEB: Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosunu,
i) Komisyon: Mimari Estetik Komisyonunu,
j) Şube Müdürlüğü: Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına bağlı Proje Geliştirme, İzleme ve Değerlendirme, Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüklerini,
k) Şube Müdürü: Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına bağlı Proje Geliştirme, İzleme ve Değerlendirme, Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlerini ifade eder.
l) Büro: Şube Müdürlüklerinin danışma ve yazı işlerinin yürütüldüğü işyeri.
m) Başkanlık Personeli: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan personeli ifade eder.
n) Teknik ve İdari Personel: Birim Şube Müdürlüklerinde çalışan teknik ve idari personelini tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Bağlılık, Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat
MADDE 5 - (1) Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı;
a) Proje Geliştirme, İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
b) Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.

Bağlılık
MADDE 6 - (1) Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı 10/07/2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21 inci maddesi gereğince başkanca teklif edilip Meclis tarafından kabul edilen ve belediye teşkilat şemasında gösterilen makama bağlı olarak hizmet yürütür.

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
MADDE 7 - (1) Kent Estetiği Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Sakarya Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanlarında, kent tarihine ve sahip olduğu kültürel değerlere uygun kente ait mimari ve estetik kimliğin oluşması yönünde araştırmalar yapmak, üniversite, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak faaliyetler düzenlemek.
b) Sakarya Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanlarında, fiziksel mekan kalitesini arttıracak ve artı değerler kazandıracak iyileştirmelerin yapılması konusunda vizyon geliştirmek ve projeler üretmek.
c) Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına bağlı teknik birimler tarafından hazırlanan ve/veya hazırlatılacak olan tüm projelerin, teknik ve kent estetiği açısından incelenmesini sağlamak ve uygulanmasına yönelik değerlendirme raporları hazırlamak.
d) Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları ve yetki alanı içerisinde, kentsel tasarım alanlarının tespitini, projelerinin üretilmesini, geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlamak.
e) Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları ve yetki alanı içerisinde, ana arter, cadde, sokak, park, bulvar, orta kaldırım, tretuvar, tesis, meydan, anıt, tarihi eser çevreleri, köprülü kavşaklar, sahil şeritleri, yapı ve diğer donatılarda kent kültürüne, mimari kimliğine uygun, kullanışlı ve estetik olmayan alanları tespit ederek uygunsuzlukları gidermek için ilgili birimler, kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği yapmak.
f) Faaliyet konularıyla ilgili kaynak taraması, model araştırma, plan-proje uygulamaları yapmak yaptırmak, yerli ve/veya yabancı uzmanlarla ve destek alınabilecek profesyonel kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yaptırmak.
g) Sakarya Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan başkanlığa ait konular ve alanlara yönelik olarak projelerin gelişimini ve tanıtımını destekleyici ulusal ve/veya uluslararası düzeyde; bilimsel toplantılar, paneller, bilgi şölenleri, konferanslar, seminerler, seyahatler ve etkinlikler düzenlemek.
h) Kent estetiği açısından vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak. Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak ve aksayan yönlerine yönelik çözümler üretilmesini sağlamak.
i) Sakarya halkına güvenli, sürdürülebilir, yaşam ve kültür kalitesini sahip mekânlar oluşturmaya yönelik stratejiler ve projeler üretmek.
j) Daire Başkanlığına bağlı Proje Geliştirme, İzleme ve Değerlendirme, Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğünü ilgilendiren taleplerin; daire başkanlığı bünyesinde yasal mevzuata uygun olarak, eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak.
k) Şube Müdürlüklerinde yürütülen çalışmaların eksiksiz ve zamanında sonuçlanması için Şube Müdürleri ile düzenli iletişim sağlamak, resmi yazışma ve çalışmalarda onay vermek. Diğer daire başkanlıkları arasındaki koordinasyonu sağlamak.
l) Büyükşehir Belediye sınırları içinde görev, yetki ve sorumluluğu dâhilinde bulunan kentin yeşil dokusunun korunması ve geliştirilmesine yönelik öncelikli projeler yapmak/yaptırmak, projelerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
m) Mimari Estetik Komisyonu’nun “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun Oluşumu ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” çerçevesinde çalışmalarını ve sekretarya hizmetlerini yürütülmesini ve komisyonca alınacak kararların uygulanmasını sağlamak.
n) İl Aydınlatma Komisyonuna, biri Şube Müdürü olmak üzere 2 üye vermek, ilin genel aydınlatma mimarisi üzerine projeler geliştirmek ve bazı bölgelerde yapılacak aydınlatmanın tipi hakkında il Aydınlatma Komisyonuna önerilerde bulunmak, uygun bulunan aydınlatma projelerini uygulamaya alınmasını sağlamak.
o) Kentsel tasarım ve kent estetiği konularında valilikçe kurulacak komisyonlara personel görevlendirmek.
ö) Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) görevlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.
p) Koruma Bölge Kurulu toplantılarında Belediyeyi temsil etmek veya temsil edecek personel teklif etmek.
r) Başkan tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kararlarını uygulamak,
s) Daire Başkanlığı faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleştirilmesini sağlamak, çalışmaları planlamak, izlemek, denetlemek ve koordine etmek ve süreçlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmasını sağlamak.
t) Daire Başkanlığını, Sakarya Büyükşehir Belediyesi yönetimine ve diğer tüm kurum ve kuruluşlara karşı temsil etmek.
u) Başkanlık personelinin eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek, eğitim almalarını sağlamak.
ü) Mesai saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlamak.
v) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlamak.
y) Performans esaslı bütçe hazırlamak ve bütçenin etkin ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak.
z) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak.

Proje Geliştirme, izleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
MADDE 8 - (1) Proje Geliştirme, İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

(2) Proje Geliştirme görev, yetki ve sorumlulukları;
a) Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza bağlı birimler tarafından hazırlanan ve uygulaması yapılacak olan projelerin daha işlevsel ve kullanılabilir, ergonomik ve kentsel tasarım rehberlerine uygun olarak geliştirilmesine destek vermek.
b) Ulusal ve uluslararası alanda yapılmış örnek projeleri takip etmek, farklı ve ilgi çekici projeleri Sakarya'nın tarihine ve kültürüne uygun olarak adapte ederek uygulanabilir proje olarak hazırlamak ve/veya hazırlanmasına destek vermek.
c) Sakarya’ya özgün yeni projeler hazırlamak ve/veya hazırlatmak, teklif edilen proje fikirlerinin projelendirilmesini ilgili birimlerle birlikte koordinasyon içinde estetik anlayışla hazırlanmasını sağlamak
d) İl Aydınlatma Komisyonuna katılım sağlamak, ilin genel aydınlatma mimarisi üzerine projeler geliştirmek ve bazı bölgelerde yapılacak aydınlatmanın tipi hakkında Aydınlatma Komisyonuna önerilerde bulunmak, uygun bulunan aydınlatma projelerini uygulamaya alınmasını sağlamak.
e) Hazırlanan veya hazırlanacak olan projelerde ilgili birimlerle koordinasyon içinde bulunmak, ilgili birim yetkililerinin katılımıyla proje geliştirme toplantıları düzenlemek, toplantı raporlarını üst yönetime sunmak.

(3) İzleme ve Değerlendirme görev, yetki ve sorumlulukları;
a) Uygulamasına karar verilen projelerin uygulanma süreçlerini periyodik olarak izlemek, takip etmek, kent estetiği açısından tespit edilen eksiklerin giderilmesini değerlendirmek sözlü ve/veya yazılı olarak ilgili dairelere bildirmek.
b) Yapılması planlanan projelerin özel kanunlar kapsamında korunan alanlarda yapılması durumunda ilgili mevzuat uyarınca planlama ve uygulama yapılıp yapılmadığını, özel kanunlara dayalı yönetmeliklerde aksine bir hüküm bulunmuyorsa mevcut yönetmelik hükümlerine uygunluğunu takip etmek.
c) Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan cadde, sokak, park, bisiklet yolları, sosyal donatı ve diğer alanların kullanılabilir durumda ve estetik açıdan uygun olup olmadığını teknik ve idari personel ile izlemek, izleme sonucunda hazırlanan değerlendirme notlarını, raporlarını üst yönetime sözlü ya da yazılı olarak bildirmek.
d) Sakarya Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanlarında, fiziksel mekân kalitesi bozulmuş, kullanım ve estetik özelliğini kaybetmiş cadde, sokak zemin kaplamaları, şehir mobilyaları, aydınlatma üniteleri, otobüs durakları, reklam panoları, açık hava spor aletleri ve çocuk oyun gruplarının durumlarını ilgili daire başkanlıklarına bildirmek tadilat, tamirat veya yenisiyle değiştirilmesini sağlamak.
e) 8. Maddenin, 3. bendinin d) fıkrasında belirtilen hususlarda bildirimde bulunulan durumları takip ederek yerine getirilip/getirilmediğini üst makamlara yazılı olarak bildirmek.
f) Başkanlık Makamına sunulması gereken projelere ait proje kartları, video, slayt ve broşür gibi görselleri hazırlamak veya hazırlatmak,
g) Strateji Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak olan stratejik planlar için hazırlık yapmak,
h) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
i) Şube personelinin çalışma disiplinini ve çalışma motivasyonunu sağlamak,
j) Şube Müdürlüğünün bütçesini oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmak,
k) Şube Müdürlüğünün avans ve ödeme evraklarını düzenlemek.

Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü
MADDE 9 - (1) Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

(2) Tarihi Mekânlar, Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu ( KUDEB) ilgili görevleri;
a) Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) görevlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.
b) Tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu sit alanları için koruma amaçlı imar planları, proje, uygulama programları yapmak, yaptırmak.
c) Taşınmaz kültür varlıkları ve bunların korunma alanlarının kamulaştırma, satın alma, takas vb. işlemleri ile ifraz-tevhid işlemlerinin ilgili birimlerle işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak.
d) Belediye mülkiyetinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının korunması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi, kullanılması, tahsisi vb. işlemler için gerekli rölöve, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon, sokak sağlıklaştırması, çevre düzenlemesi vb. projelerini yapmak, yaptırmak, uygulamasını takip etmek.
e) Koruma Bölge Kurulu toplantılarında belediyeyi temsil etmek.
f) Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma Yüksek Kurulu ve Bölge Kurullarınca alınacak kararların uygulanmasını sağlamak, uygulanacak, birimlerle işbirliği içinde uygulanmasını sağlamak.
g) Koruma amaçlı planlama, projelendirme, uygulama, araştırma, geliştirme, değerlendirme vb. çalışmalarının sonuçlarını, tarihi ve kültürel değerlerin envanterini yayımlamak, tarihi miras bilgi sistemi kurmak.
h) ilçe Belediyelerinin tarihi mekânlar konusunda uygulamalarını denetlemek.

(3) Kent Estetiği ve Kentsel Tasarımla ilgili görevleri;
a) Kentsel ve doğal sit alanlarının mekânsal kalitelerini artıracak ve ilave değer kazandıracak her türlü kentsel tasarım projeleri, (altyapı, üstyapı, kent mobilyaları, kaldırım, meydan vb.) yapmak, yaptırmak.
b) Kent kültürü projeksiyonun, mimari kent kimliğinin belirlenmesi ve korunarak yaşatılması için çalışmalar yapmak.
c) İlgili dairelerce Yer Seçim Belgesi verilecek elektronik haberleşme istasyonlarının kent ve yapı estetiğine uygunluğu hakkında görüş oluşturmak,
d) Sakarya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan cadde, sokak, meydan ve tarihi mekânlarda; kentsel tasarım kararlarının yer aldığı Kentsel Tasarım Rehberi hazırlamak, tabela, reklam, afiş ve dış mekân düzenleme esaslarının belirlenmesinde görüş vermek.
e) Sakarya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan alanlarda yapılacak imalatlara yönelik uygulanacak aydınlatma üniteleri ve kent mobilyalarını seçiminde ilgili birimlere destek vermek, gerektiğinde ürün seçimleri için komisyon teşkil edilmesini teklif etmek.
f) Mimari Estetik Komisyonu’nun “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun Oluşumu ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” çerçevesinde çalışmalarını ve sekretarya hizmetlerinin yürütmek, komisyonca alınacak kararların uygulanmasını takip etmek.
g) Gerektiğinde Kentsel tasarım, kent estetiği ve kent mimarisi konusunda Mimari Estetik Komisyonuna görüşünü alarak ilgililerle paylaşmak.
h) Proje ve tasarım yarışmaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışında düzenlenmiş yarışmalara katılmak, bu amaçla baskı, yayın vb. hazırlıkları yapmak veya yaptırmak.
i) Kentin fiziksel mekân kalitesini arttıracak, katma değer kazandıracak stratejiler ve projeler üretmek
j) Kent estetiği çalışmalarına yönelik danışmanlık, mal alımı, hizmet alımı ve yapım ihaleleri ile ilgili tüm evrakları hazırlayıp ihale birimine sunmak.
k) Gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek, hak ediş, geçici kabul ve kesin kabul işlemlerini yapmak.
l) Başkanlık Makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyalarını hazırlamak, takibini yapmak/yaptırmak ve onaylamak.
m) Belediye projelerinde yararlanılabilecek ulusal ve uluslararası her türlü fon-hibe destek kredileri ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapmak, ilgili kurumlara başvuru yapmak ve proje yürütmek.
n) Kentsel tasarım ve kent estetiği ile ilgili araştırma ve deneysel geliştirme çalışmaları ve ulusal/uluslararası alanda literatür taraması yapmak.
o) Toplumu bilgilendirmek amacıyla kent estetiği faaliyet alanları ile ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilinçlendirecek, özendirecek kitap, kitapçık, broşür basmak, bastırmak, ilan yolu ile tanıtım yapmak, kentsel tasarım kılavuzu hazırlamak, hazırlatmak.
ö) Kent estetiği alanında çalışmalar yürüten büyükşehir belediyesi birimleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel teşebbüsler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
p) Kent estetiğini bozan, görüntü kirliliğine neden olan tüm olumsuzlukların önüne geçilmesi amacı ile Zabıta Daire Başkanlığı ile koordinasyon sağlamak.
r) Gerektiğinde çalışma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek; konferans, seminer, bilgi şöleni, panel, toplantı, tartışma platformları ve benzeri bilgi paylaşım etkinliklerine katılmak, görüş bildirmek ve organize etmek,
s) Gerektiğinde personelinin bilgi, deneyim ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ulusal ve uluslararası düzenlenen eğitim ve seminerlere katılımını sağlamak,
ş) İlgili birim ve kurumlarla işbirliği yapılarak alınan kararlar doğrultusunda proje hazırlanmasını sağlanmak.
t) Başkanlık Makamına sunulması gereken projelere ait proje kartları, video, slayt ve broşür gibi görselleri hazırlamak veya hazırlatmak.
u) Strateji Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak olan stratejik planlar için hazırlık yapmak.
ü) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
v) Şube personelinin çalışma disiplinini ve çalışma motivasyonunu sağlamak.
y) Şube Müdürlüğünün bütçesini oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmak.
z) Şube Müdürlüğünün avans ve ödeme evraklarını düzenlemek.

Mimari Estetik Komisyonu
MADDE 10 - Mimari Estetik Komisyonunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunun Oluşumu ve Çalışma Esasları Yönetmeliği çerçevesinde faaliyet göstermek.
b) Büyükşehir belediyesi görev, yetki ve sorumluluğu dâhilinde bulunan meydanlarda kent estetiğini bozan, görüntü kirliliğine neden olan uygunsuzlukların giderilmesi için kentsel mobilyaların/sanat öğelerinin, donatı elemanlarının ve diğer objelerin tasarımlarını yapılmasında, yerlerini belirlenmesinde, uygulamalarını yapan ilgili birimlere talep edilmesi halinde görüş bildirmek.
c) Büyükşehir belediyesi görev, yetki ve sorumluluğu dâhilinde bulunan; megaboard, bilboard, ışıklı-ışıksız pano, elektrik, elektronik ve bilgisayar sistemi ile çalışan vb her türlü ilan ve reklamların başta meydanlar ve arterler olmak üzere muhtelif cadde ve sokaklara konulması talebi müracaatlarını incelemek, şekil, konum ve ölçülerini belirlemek, değerlendirmek, bu ilan ve reklamın konulup konulmayacağı hususunda kent estetiğine uygunluk görüşü vermek.
d) 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Kanunun 15/r maddesinde tanımlanan yetki ve sorumluluklar çerçevesinde kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına yer seçim belgesi düzenlemesi sürecinde talep edilmesi halinde kent estetiğine uygunluk görüşü vermek

Memur, geçici ve sözleşmeli personelin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 11 - (1) Memur, geçici ve sözleşmeli personelin görev, yetki ve sorumlulukları:
a) Daire Başkanı, müdür veya büro sorumlusu tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bütün çalışmalarını mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmek.
b) Müdürlük ile ilgili yazışmaları yapmak, kayıtları tutmak, arşivlemek, gelen ve giden evrakların takibini yapmak ve her türlü büro işlerini yürütmek.
c) Mesaiye riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak, kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymak.
d) Büro malzemeleri ile kendisine teslim edilen diğer malzemeleri korumak, itinali, etkin ve verimli şekilde kullanmak.
e) Kendisine verilen görevleri titizlikle ve eksiksiz olarak yerine getirmek, görevleriyle, ilgili konularda Daire Başkanı ve Müdürü sürekli bilgilendirmek.
f) Bilgi edinme başvurularını cevaplayarak, müracaat sahibine zamanında iletmek ve sonucunu ilgili makama bildirmek.
g) Süreli, günlü, acele ve ivedi yazıların gereğini süresinde yerine getirmek.
h) Görev verilmesi halinde, seminer, kurs, konferans ve diğer hizmet içi eğitimlere katılmak, mesleki bilgisini geliştirmek. Görev sonrası rapor hazırlamak ve başkanlığa sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışmalarda işbirliği ve uyum
MADDE 12 - (1) Kent Estetiği Dairesi Başkanlığının faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Kent Estetiği Dairesi Başkanının başkanlığında, alt birim yöneticilerinin katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda Kent Estetiği Dairesi Başkanlığının faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar
MADDE 13 - (1) Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlüklerinde, gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde veya elektronik sistemde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

Son hükümler
MADDE 14 - (1) Daire Başkanlığında görev yapan memur ve personel, Daire Başkanının onayı ile Şube Müdürlüklerinde görevlendirilir.
(2) Şube Müdürlüklerinde görev yapan memur ve personelin müdürlük içi görevlendirilmeleri ilgili Şube Müdürünce yapılır.
(3) Şube Müdürlerinden herhangi birinin izinli veya raporlu olduğu dönemde Şube Müdürlüğü görevini, Daire Başkanının uygun göreceği diğer Şube Müdürlerinden veya Büro Sorumlularından birisi yürütür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki mevzuat hükümleri ile üst yönetici emir ve talimatları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16 - (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.