Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

EfQZSTGMdR.jpg
Yasemin DÜZGÜN

Yasemin DÜZGÜN

Şube Müdürü

Telefon: 44 44 054

Santral: 3348

Web: www.sakarya.bel.tr

Görev Tanımları

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Sakarya Büyükşehir Belediyesi işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemleri belirler. Bu amaçla;
(2) Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması,
(3) İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışan ve çalışan temsilcilerinin eğitimi, bilgilendirilmesi, görüşlerinin alınması ve dengeli katılımlarının sağlanması,
(4) Yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebi ile özel olarak korunması gereken kişilerin çalışma şartları ile ilgili genel prensipler ve diğer hususlar bu İç Yönetmelikte düzenlenmiştir.

Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönetmelik, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin tüm işyerlerini ve çalışanlarını, Sakarya Büyükşehir Belediyesine hizmet veren tüm alt işverenlerini ve çalışanlarını, stajyerleri ve misafirleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - Bu yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;
1) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,
2) Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,
3) Alt işveren: Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı işyerlerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği çalışanları sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,
4) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
5) Çalışan: Sakarya Büyükşehir Belediyesi birimlerinde statüsüne bakılmaksızın görev yapan gerçek kişiyi,
6) Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı,
7) Daire başkanlığı: Sakarya Büyükşehir Belediyesi organizasyon şemasında yer alan Daire Başkanlıklarını,
8) Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi,
9) Diğer sağlık personeli: Sakarya Büyükşehir Belediyesi ya da alt işveren tarafından atanan, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri,
10) İSG mevzuatı: 4857 Sayılı İş Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici mevzuat hükümleri içinde yürürlükte olanlar ile 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan; kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici mevzuat hükümlerini,
11) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği konularında görev yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ya da alt işveren tarafından atanan, uygun İş Güvenliği Uzmanlık Sertifikası’na sahip olan kişiyi,
12) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı,
13) İşveren: Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni,
14) İşveren vekili: İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan, organizasyon şemasında belirtilen; Belediye Başkanı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü ile Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi olarak görev yapan kişileri,
15) İşyeri: İşverenin işyerinde ürettiği mal ve/ veya sunduğu hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu,
16) Kişisel koruyucu donanım: Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,
17) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği konularında görev yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ya da alt işveren tarafından atanan İşyeri Hekimliği sertifikasına sahip olan kişiyi,
18) Kurul: Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan her bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunu,
19) Meslek hastalığı: Yapılan işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir nedenle veya işin yürütümü şartları sebebiyle çalışanın ruhsal ve bedensel bütünlüğünü bozan hastalığı,
20) Müdürlük: Sakarya Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünü,
21) Önleme: Mesleki riskleri önlemek veya azaltmak için işyerinde yapılan işlerin bütün aşamalarında planlanmış veya alınmış önlemlerin tümünü,
22) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,
23) Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, tehlikelerden kaynaklanan risklerin derecelendirilmesi, kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, uygulanması ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,
24) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı, işyerini ya da üretimi etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İşverenin/İşveren Vekilinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 5- İşverenin yükümlülükleri ile ilgili genel hükümler aşağıda belirtilmiştir:
1) İşveren, işle ilgili her konuda çalışanların sağlık ve güvenliğini korumakla yükümlüdür,
2) İşverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda işyeri dışındaki uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alması bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz,
3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluğu ilkesini etkilemez.
4) İşveren, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını sağlamak amacıyla; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri belirlemek, almak, uygulanmasını izlemek, denetlemek ve geliştirmek, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek, çalışanlara ilkyardım ve acil müdahale ile önleyici ve koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerini vermek, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler aldırmak/vermek, mesleki eğitimlere katılmalarını sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla;
   4-1) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
   4-2) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır, risk değerlendirmesi yapılmasını sağlayıcı düzenlemeler yapar.
   4-3) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
   4-4) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için, özellikle işyerlerinin tasarımında, iş ekipmanlarının, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen gösterir, özellikle de monoton çalışmaya ve önceden belirlenmiş üretim temposuna dikkat ederek, bunların sağlığa olumsuz etkilerinin en aza indirilmesini sağlar,
   4-5) İSG mevzuatı hükümleri kapsamında çalışma ve görev talimatlarını hazırlar ya da hazırlanmasını sağlar. İşveren tarafından İSG mevzuatı kapsamında birimlerde yapılacak çalışmalara, yazılı talep yapılması durumunda, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı teknik destek verir.
   4-6) Tehlikeli olanları, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirir,
   4-7) Teknik gelişmelere uyum sağlar,
   4-8) Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verir,
   4-9) Yeni teknolojinin planlanması ve uygulanmasının, seçilecek iş ekipmanının çalışma ortam ve koşullarına, çalışanların sağlığı ve güvenliğine etkisi konusunda çalışanlar veya çalışan temsilcileri ile istişarede bulunur,
   4-10) İşveren, İSG mevzuatı hükümlerini uygulamak, uygulamaları denetlemek ve gerekli tedbirleri almak zorundadır.
   4-11) Teknolojinin, iş organizasyonunun, çalışma şartlarının, sosyal ilişkilerin ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikası geliştirir,
   4-12) İşveren, çalışan personele yönelik iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını yasal sürelerde ilgili kamu kurumuna yazılı olarak bildirilmesini sağlayıcı düzenlemeler yapar.
   4-13) İşveren, işyerlerinde meydana gelen çalışana zarar veren tüm iş kazaları ve çalışana zarar vermeyen kazalar ile tespit edilecek meslek hastalıklarını, gerekli çalışmaları yapmak üzere, Müdürlüğe bildirilmesini sağlayıcı düzenlemeler yapar.
   4-14) İşveren, İSG mevzuatı kapsamında birimlerde yapacağı çalışmalara yönelik kayıtların düzenli olarak dökümante edilmesini sağlayıcı düzenlemeler yapar.
   4-15) İşveren, İSG mevzuatı kapsamında Müdürlük tarafından planlanan ve uygulanan çalışmalara yönelik ihtiyaç duyulan birim içi organizasyonları yapar ve çalışan görevlendirir.
   4-16) İşveren, kişisel koruyucu donanım alımları ile personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımları teknik şartnamelerini, yapılacak ihale öncesinde İSG Mevzuatı açısından değerlendirmek üzere Müdürlüğe gönderilmesi hususunda gerekli düzenlemeleri yapar.
   4-17) Aynı işyerinin birden fazla işveren tarafından kullanılması durumunda işverenler, yaptıkları işin niteliğini dikkate alarak; iş sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni önlemlerinin uygulanmasında işbirliği yapar, mesleki risklerin önlenmesi ve bunlardan korunma ile ilgili çalışmaları koordine eder, birbirlerini ve birbirlerinin çalışanlarını veya çalışan temsilcilerini riskler konusunda bilgilendirirler,
   4-18) İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınacak önlemler, verilecek eğitimler ve periyodik sağlık taramaları gibi uygulamalar hiçbir şekilde çalışanlara mali yük getirmez.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
MADDE 6- İşveren, İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili koruyucu ve önleyici hizmetlerin yerine getirilmesi için aşağıda belirtilen hususlara uyulacaktır:
1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, işveren, işyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere, işyerinden bir veya birden fazla kişiyi görevlendirir,
2) Sağlık ve güvenlikle görevli kişileri, işyerinde bu görevlerini yürütmeleri nedeniyle hiçbir şekilde dezavantajlı duruma düşürmez. Bu kişilere, söz konusu görevlerini yapabilmeleri için yeterli zaman verir,
3) İşyerinde bu görevleri yürütebilecek nitelikte personel bulunmaması halinde, işveren dışarıdan bu konuda yeterlik belgesi olan uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alır.
4) İşveren hizmet aldığı kişi veya kuruluşlara, çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel faktörler hakkında bilgi verir. Bu kişi veya kuruluşlar, başka işyerlerinden çalışmak üzere işyerine gelen çalışanların ve bu çalışanların işverenleri hakkındaki gerekli bilgilere de ulaşabilmelidirler,
5) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilen kişiler gerekli nitelik, bilgi ve beceriye sahip olacaktır. Dışarıdan hizmet alınan kişi veya kuruluşlar gerekli kişisel beceri, mesleki bilgi ve donanıma sahip olacaktır. Görevlendirilen kişiler veya dışarıdan hizmet alınan kişi veya kuruluşların sayısı; işyerinin büyüklüğü, maruz kalınabilecek tehlikeler ve çalışanların işyerindeki dağılımı dikkate alınarak, koruyucu ve önleyici çalışmaların organizasyonunu yapmaya ve yürütmeye yeterli olacaktır,
6) İşyeri içindeki veya dışındaki kişi veya kuruluşların bu maddede belirtilen sağlık ve güvenlik risklerini önleme ve risklerden korunma ile ilgili görev ve sorumlulukları açık olarak belirlenir. Bu kişi ve kuruluşlar gerektiğinde birlikte çalışırlar,
7) İş sağlığı ve güvenliği konularında hizmet verecek kişi ve kuruluşların nitelikleri ve belgelendirilmesi ile işverenin sorumluluğu hangi hallerde üstlenebileceği ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan mevzuat hükümlerine tabidir.

Çalışanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 7- Çalışanlar, sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla, İSG Mevzuatı hükümleri ile İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar.
1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.
2) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır;
   2-1) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim ve hizmet araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek,
   2-2) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak,
   2-3) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç,  tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene/ işveren vekiline veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.
   2-4) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren/ işveren vekili ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
   2-5) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren/ işveren vekili ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
3) Çalışan, işyerinde sağlık ve güvenliği etkileyebilecek noksanlık ve tehlikeleri,  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyelerine tutanakla elden teslim edebilir ya da yazılı bildirim olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi evrak kayıt sistemi üzerinden İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü’ ne gönderir.
4) Çalışan; İşverenin İSG mevzuatı kapsamında yapacağı tüm çalışmalara destek sağlamak, sağlık muayenelerine, aşılama çalışmalarına, bilgilendirme toplantılarına, eğitim programlarına katılmak, iş kıyafetleri giymekle yükümlüdür.
5) Çalışan; İşveren tarafından verilen eğitimlerle, almış oldukları mesleki eğitime uygun şekilde ve ilgili mevzuatta yer alan iş sağlığı ve güvenliği genel talimatlarına uymak zorundadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 8-
1) İşverene ait işyerlerindeki tüm çalışanların, alt işverenlerin, hizmet alımı yöntemi ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi işyerlerinde çalışanların sağlığının ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve oluşturmak.
2) İşveren bünyesindeki tüm işyerleri için tehlike sınıflandırmasını yaparak çalışanların sayısına göre 6331 sayılı Kanun gereği bulundurulması gereken İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve diğer sağlık personeli planlamasını yapmak.
3) Kurulların oluşturulmasını ve koordinasyonunu sağlamak,
4) Oluşturulan Kurullarda görevlendirilen çalışan temsilcilerinin koordineli çalışmalarını sağlamak,
5) İşyerinde ve çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliği koşullarının belirlenmesini, risk analizi ve değerlendirmesi çalışmalarının yapılmasını ve birimler arasında bu konudaki koordinasyonu sağlamak,
6) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında, çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak,
7) İş güvenliği faaliyetlerinin planlanmasını, uygulanmasını izlemek, aksaklıkları gidermek, çözüm önerileri sunmak,
8) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla verilecek eğitimleri planlamak, koordinasyonunu sağlamak,
9) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi ile ilgili yayınlar yapmak, materyal (afiş, kitap, film vb.) hazırlanması konusunda çalışmak, temin edilmesini sağlamak, seminer, bilgi paylaşımı ve panel gibi etkinlikler düzenlenmesini sağlamak, gelişen iş güvenliği faaliyetlerinin çalışanlara duyurulmasını sağlamak ve faaliyetlerle ilgili olarak üçüncü kişilerle işbirliği yapmak,
10) Çalışanların periyodik muayenelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
11) Çalışanların genel kişisel koruyucu donanımlarının ( yazlık-kışlık iş kıyafeti, iş ayakkabısı, bariyerli kep, reflektörlü file yelek, reflektörlü parka vb) alımına yönelik teknik şartnamelerin oluşturulmasında ilgili daire başkanlıklarına rehberlik yapmak
12) Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sağlıklı ve güvenli iş yerlerinin oluşturulması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü oluşturmak,
13) Daire başkanlıklarındaki İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarında bilgi akışını kontrol altına almak,
14) İş kazalarının önlenmesi için kullanılan iş güvenliği malzemelerindeki teknolojik gelişmeleri izlemek ve standartlaşmayı sağlamak için gerekli teknik şartnameleri hazırlamak,
15) Meydana gelen ölümlü iş kazaları ile ilgili gerekli teknik inceleme  ve araştırmayı yaparak rapor halinde işverene sunmak, İş kazalarının nedenlerinin araştırılarak benzer iş kazalarının meydana gelmemesi için işyerlerinde yapılması gereken çalışmaları koordine etmek,
16) İş güvenliği kurallarına uymayan ve çalışanlara can güvenliği endişesi duymadan çalışacak bir ortam sağlamayan işveren temsilcileri ile iş güvenliği malzemelerini kullanmayan ve iş güvenliği kurallarına uymayan çalışanları işverene bildirmek,
17) Hizmet alımı ihalelerinde hazırlanan teknik şartnamelerde İSG Mevzuatı kapsamında alt işveren tarafından yapılması gerekenlerin yer alması konusunda ilgili tüm daire başkanlıklarını yazılı olarak bilgilendirmek ve rehberlik etmek,
18) İşveren ile alt işverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri arasında koordinasyonu sağlamak,
19) Alt işverenlerin, işveren adına yürüttükleri faaliyetlerinin İSG mevzuatı kapsamında denetlenmesini sağlamak,

İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 9-
1) İşveren tarafından görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve diğer sağlık personeli yasal çalışma süresi boyunca, Müdürlüğe bağlıdır ve Müdürlüğünün çalışma programına uygun olarak görev yapar.
2) İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki ve sorumlulukları, Bakanlığın yayınlamış olduğu ilgili yönetmeliklerde tarif edildiği gibidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 10- Kurul, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik” kapsamında görev yapar. Kurullar;  İSG mevzuatı hükümleri kapsamında, çalışmalar planlamak, planlanan çalışmaların uygulamasını yapmak, birimler tarafından yapılan uygulamaları denetlemekle yükümlüdür. Bu kapsamda aşağıda belirtilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır;
1) İşyerinin niteliğine uygun, iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmeliğine eklenecek/değiştirilecek/ yenilenecek bilgi veya uygulamanın taslağını hazırlayarak Müdürlüğe, evrak kayıt sistemi aracılığıyla yazılı olarak bildirimini yapmak,
2) Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından onaylanmış olan iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmeliğinin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,
3) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,
4) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,
5) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan her olay, meslek hastalığı ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her tehlike ile ilgili gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,
6) İşyerinde, Müdürlüğün koordinasyonunda iş sağlığı ve güvenliği eğitimini planlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak, uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,
7) İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
8) İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,
9) İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak,
10) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek,
11) İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
12) Kurul üyeleri bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yapmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz, kötü davranış ve muameleye maruz bırakılamazlar.
13) İşyerlerinde yapılacak çalışmalarda ve denetimlerde görevlendirmek üzere Müdürlüğün bilgisi dâhilinde komisyonlar oluşturur. Kurul üyelerinden oluşturulacak komisyonlar ve/ veya Müdürlük tarafından oluşturulacak rapor, kurul gündeminde karara bağlanır.
14) Kurulun gündem maddeleri ve gündem maddeleri kapsamında alınan kararlar, evrak kayıt sistemi aracılığı ile Müdürlüğe bildirilir.  Gerekirse Sakarya Büyükşehir Belediyesi organizasyon yapısına uygun şekilde en üst makama kadar, Müdürlük tarafından ilgili tüm birimlere yazılı olarak gönderilir.
15) İSG mevzuatına uygun olarak kurulda alınan kararlar, İşveren/ İşveren vekili tarafından uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
MADDE 11- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, Sakarya Büyükşehir Belediyesi işyeri sicil numaraları dâhilinde oluşturulur. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları aşağıda belirtilen kişilerden oluşturulur.
1) İşveren/ İşveren vekili,
2) İş güvenliği uzmanı,
3) İşyeri hekimi,
4) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
5) Sivil savunma uzmanı (varsa),
6) Formen, ustabaşı veya usta (varsa),
7) Çalışan baş temsilcisi/çalışan temsilcisi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyeleri Görevlendirme ve Seçimleri
MADDE 12- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak belirlenir.
1) Madde 11 (a) bendinde bahsi geçen kurul üyesi, organizasyon şeması gereğince en üst makamda bulunan Başkanlık Makamı tarafından görevlendirilen kişidir. İşveren/ işveren vekili İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Başkanı olarak görev yapar.
2) Madde 11 (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde bahsi geçen kurul üyeleri Müdürlüğün teklifi ile Başkanlık makamı tarafından görevlendirilir.
3) Madde 11 (e) bendinde belirtilen asil ve yedek kurul üyeleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun bulunduğu sicil numarasındaki Sakarya Büyükşehir Belediyesi birimlerinden, görev sahası ve personel sayıları dikkate alınarak belirlenen sayıda, çalışanların arasından atamayla ya da yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilir.
4) Madde 11 (f) bendinde belirtilen asil ve yedek kurul üyeleri, “İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve esaslarına İlişkin Tebliğ”e uygun olarak, kurulun bulunduğu işyeri sicil numarasındaki işyerlerinde, Müdürlük tarafından belirlenen sayıda, Daire Başkanlıklarınca seçilir ya da atanır. Eğer kurulun bulunduğu işyeri sicil numarasındaki işyerlerinde sendika temsilcisi varsa tebliğe uygun olarak atamaları yapılır. Görevlendirmeler, çalışan temsilcisine yazılı olarak tebliğ edilir. Çalışan temsilcileri tüm birimlere ilan edilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Çalışma Usulü
MADDE 13- Kurullar, inceleme, denetleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile aşağıda yer alan esaslar göz önünde bulundurarak çalışırlar.
1) Kurullar gündem maddelerinin içeriğine bağlı olarak ayrı ayrı oturumlarda toplanabileceği gibi, toplu olarak bir veya birden fazla kurulunun birleşmesiyle de toplanabilir.
2) Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati, toplantıdan en az 72 saat önce kurul üyelerinin bağlı bulunduğu Daire Başkanlıklarına, yazılı olarak Müdürlük tarafından bildirilir. İlgili Daire Başkanlıkları toplantıdan en az 48 saat önce kurul üyelerine bildirim yapmak zorundadır.
3) Toplantı öncesinde gündem, sorunların ve projelerin önem sırasına göre, işyeri hekiminin ve iş güvenliği uzmanının görüşleri doğrultusunda hazırlanan Gündem Maddesi Teklif Formu’nun İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Başkanı tarafından onaylanması ile belirlenir. Onaylı form en az 72 saat önce Müdürlüğe iletilir.
4) Kurulda görev alan ve madde 11 (b), (c), (ç), (d) maddelerindeki kişilerin görev değişikliği ve/veya herhangi bir nedenle ayrılması durumunda, yerine aynı görevi yapan başka bir kişi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Başkanı teklifi ve Başkanlık makamı onayı doğrultusunda görevlendirilir.
5) Kurulda yer alan ve madde 11 (e), (f) maddelerindeki kişilerin görev değişikliği ve/ veya herhangi bir nedenle ayrılması durumunda, madde 12’de belirtilen esaslar çerçevesinde üye seçimi ilgili Daire Başkanlığı tarafından en geç 1( bir ) ay içinde yapılır ve belirlenen personel adı Müdürlüğe bildirilir.
6) Ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri, kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin Kurul Başkanı’na veya Müdürlüğe yapılması gerekir. Müdürlük, telefon ve/veya SMS ve/veya faks ve/veya e-posta yolu ile kurul üyelerine konuyla ilgili bildirimde bulunur. Bu bildirimde toplantı yeri ve saati belirtilir.
7) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Karar Tutanağı, Müdürlüğe 1 iş günü içinde iletilir. Müdürlük, Kurul tutanağını en geç 3 iş günü içinde, bilgi için Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına ve gereği için ilgili birimlere yazılı olarak bildirilir.
8) İSG mevzuatına uygun olarak kurulda alınan kararlar, İşveren/ İşveren vekili tarafından uygulanır.
9) İşyerinin niteliğine uygun, iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine eklenecek/ değiştirilecek/ yenilecek bilgi ve uygulamaların taslağını hazırlayarak Müdürlüğe, Sakarya Büyükşehir Belediyesi evrak kayıt sistemi aracılığıyla yazılı olarak bildirir.
10) İşyerlerinde yapılacak çalışmalarda ve denetimlerde görevlendirmek üzere Müdürlüğün bilgisi dahilinde komisyonlar oluşturur. Kurul üyelerinden oluşturulacak komisyonlar ve/ veya Müdürlük tarafından oluşturulacak rapor, kurul gündeminde karara bağlanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İdari ve Teknik Önlemler

Sağlık Gözetimi
MADDE 14- Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak çalışanların hassasiyetlerinin saptanması, riskli durumların belirlenebilmesi amacıyla tüm çalışanlar sağlık taramasına/gözetimine tabi tutulur.
1) İşyeri Hekimi aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayeneleri yapar, Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanlar bilgilendirilir ve onların rızası alınır;
        1-1) İşe girişlerinde,
        1-2) İş değişikliğinde,
        1-3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde,
        1-4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
3) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;
         3-1) 1. Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,
         3-2) 2. Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,
         3-3) 3. Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir, defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.
4) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.
5) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimi yapılır, çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla düzenlenir ve işyerinde muhafaza edilir,
6) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayeneleri yapılarak rapor düzenlenir, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanı olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayeneleri tekrarlanır.
7) Sağlık soruları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit edilir, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılması planlanır, işveren/ işveren vekilinin onayına sunulur ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesi yapılır.
8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimleri verilir, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlanır.
9) Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yapılarak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesi tavsiye edilip, işverenin onayına sunulur.
10) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işveren/ işveren vekilince karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

Eğitim ve Bilgilendirme
MADDE 15- İşveren/ işveren vekili, her çalışanın, çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlamak zorundadır. Bu eğitimler, işe başlanmadan önce, çalışma yeri ve/veya iş ve/veya iş ekipmanlarının değişmesi halinde tekrarlanır.
1) İş sağlığı ve güvenliği konularına ilişkin yıllık eğitimler Müdürlük tarafından belirlenip, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından programlanması sağlanır. İşveren/ işveren vekili, Müdürlük tarafından belirlenen, verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri dışında kalan, mesleki ve teknik eğitimlerin tamamlatılmasını sağlayıcı tedbirler alır.
2) Yıllık çalışma ve eğitim planlarının, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak Müdürlük tarafından revize edilmesi sağlanır.
3) Çalışanların yasal zorunluluk olan, mesleki ve diğer iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, Müdürlük koordinasyonunda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından programlanır.
4) Yapılacak eğitimlerin eğitim konularının önceliği iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından, eğitimle ilgili tüm organizasyonun yapılması İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilir.
5) Müdürlük tarafından planlanan ve/veya onaylanan eğitimlerin çalışanlara ve ilgili birimlere duyurulması hususunda gerekli çalışmaları veya yazışmaları İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı yapar.
6) Eğitim planlarının ilgili birimlerdeki dağıtımından ve çalışanların bilgilendirilmesinden ilgili işveren/İşveren Vekili sorumludur.
7) İşveren/İşveren Vekili, yazılı bildirimi yapılan eğitimlere, eğitim planında adı geçen personelin katılımı hususunda iş akışını düzenler. Mücbir sebepler dışındaki hallerde çalışanlarının eğitimlere katılmasını sağlar.
8) İşveren, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların yaptıkları işlerde karşılaşacakları iş sağlığı ve güvenliği riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimat almalarını sağlar,
9) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili özel görevi bulunan çalışan temsilcileri ve destek elemanları özel olarak eğitilir,
10) Burada belirtilen eğitimler, çalışanlara veya çalışan temsilcilerine herhangi bir mali yük getirmez ve eğitimlerde geçen süreler çalışma süresinden sayılır.
11) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin bir biçimde sürdürülmesi için çalışanların bilgilendirilmesi esastır. Bu amaçla;
        11-1) İşveren, işyerinin büyüklüğüne göre; İşyerinin geneli ile çalışanın çalışmakta olduğu bölümde veya yaptığı her işte yürütülen faaliyetler, sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (ç) bendine göre, işyerinde görevlendirilen kişiler hakkında, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin gerekli bilgiyi almalarını sağlamak zorundadır.
        11-2) İşveren, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların da (a) bendinde belirtilen bilgileri almalarını sağlamak üzere, söz konusu çalışanların işverenlerine gerekli bilgileri verir,
      11-3) İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili özel görev ve sorumluluğu bulunan çalışanların veya temsilcilerinin bu görevlerini yürütebilmeleri için; risk değerlendirmelerine ve alınan koruyucu önlemlere, iş kazası kayıtları ve raporlarına, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili denetim faaliyetlerinden, bu konuda sorumlu kişi ve kuruluşlardan, önleme çalışmalarından elde edilen bilgilere ulaşabilmelerini sağlar.

Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması
MADDE 16 - İşveren iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması için aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:
1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışan veya temsilcilerinin görüşlerini alır, öneri getirme hakkı tanır ve bu konulardaki görüşmelerde yer almalarını ve dengeli katılımlarını sağlar.
2) İşverence, iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevleri bulunan çalışanların veya temsilcilerinin özellikle Sağlık ve güvenliği önemli derecede etkileyebilecek herhangi bir önlemin alınmasında, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendinde belirtilen işler ile 6 ncı maddesinin (a) bendinde ve 19 uncu maddesinin (ç) bendinde belirtilen kişilerin görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğin 17 nci ve 18 inci maddelerinde belirtilen hususlarda, bu Yönetmeliğin 6 ıncı maddesinin (c) bendinde belirtilen işyeri dışındaki uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alınmasında, bu Yönetmeliğin 15 nci maddesinde belirtilen eğitimin organizasyonu ve planlanmasında dengeli bir şekilde yer almalarını sağlar veya önceden görüşlerini alır,
3) İş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevi bulunan çalışan temsilcileri, tehlikenin azaltılması veya tehlikenin kaynağında yok edilmesi için işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir,
4) İş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevleri bulunan çalışanlar veya çalışan temsilcileri, bu görevlerini yürütmeleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürülemezler,
5) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevi bulunan çalışan temsilcilerine, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirebilmeleri için her türlü imkanı sağlar ve herhangi bir ücret kaybı olmadan çalışma saatleri içerisinde yeterli zamanı verir,
6) Çalışanlar veya temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği konusunda işverence alınan önlemlerin ve sağlanan imkanların yetersiz olduğu kanaatine varmaları halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurma hakkına sahiptir.
7) Çalışan temsilcileri, işyerinde yetkili makamlarca yapılan denetimler sırasında görüşlerini bildirme hakkına sahiptir.

Kişisel Koruyucu Donanımlar
MADDE 17- İşveren/İşveren Vekili, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu koruma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili, İSG mevzuatı hükümleri gereğince çalışmaların yapılmasını sağlar.
1) Tüm çalışanlara, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları ücretsiz verilir. Bu malzemelerin temininde çalışanın cinsiyeti ve fiziki engellilik durumları göz önünde bulundurur.
2) İş kıyafeti, iş ayakkabısı, reflektörlü parka, reflektörlü file yelek, bariyerli kep, çizme, eldiven, gaz/toz maskesi, emniyet kemeri vb. kişisel koruyucu donanımlar ilgili Daire Başkanlıkları tarafından temin edilir ve dağıtımı yapılır. Bu kapsamda ilgili Daire Başkanlığı, kişisel koruyucu donanım alımına yönelik Teknik Şartnameyi Müdürlüğün görüşü doğrultusunda hazırlar.
3) Daire başkanlıklarında bulunan taşınır kayıt görevlisi tarafından, kişisel koruyucu donanımı kullanılmaz hale gelen çalışana, eski kişisel koruyucu donanımı getirmek koşulu ile yeni kişisel koruyucu donanımı verir.
4) İşveren, çalışanı kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda bilgilendirecektir,
5) İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verecektir,
6) Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılacak ve talimatlar işçiler tarafından anlaşılır olacaktır.
7) Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun olarak kullanılacaktır.

Risk Değerlendirmesi
MADDE 18- İşveren/İşveren Vekili; İSG mevzuat hükümleri çerçevesinde, risk değerlendirmesi yapılmasını sağlayıcı düzenlemeler yapar.
1) Risk değerlendirmesi çalışmalarına Müdürlük teknik destek verir. İşveren bünyesinde bulunan işyerlerinde, Müdürlüğün teknik desteği ile yapılacak risk değerlendirmelerini, aşağıda verilen ekip üyelerinden oluşacak bir komisyon yapar.
         1-1) İlgili birimde görev yapan Şube Müdürü veya Teknik Amir
         1-2) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı
         1-3) İlgili daire başkanlığında görev yapan destek elemanı
         1-4) İlgili daire başkanlığında görev yapan Çalışan Temsilcisi
         1-5) İşyerinde yürütülen işin niteliği, farklı mesleklerden uzmanların da bulundurulmasını gerektiriyorsa, İşveren/İşveren Vekili, çalışanlardan veya işyeri dışından uygun mesleklerden uzmanların da risk değerlendirme komisyonunda görev yapmasını sağlar. Bu husustaki teklifler İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından yapılır.
2) Risk değerlendirme raporu, İSG mevzuatında belirtilen şekilde hazırlanır.
3) Alt işverenler tarafından hazırlanan risk değerlendirme raporları, ilgili birim/ kontrollük teşkilatı tarafından en geç 1 (bir) ay içinde Müdürlüğe gönderilir.
4) Hazırlanan risk değerlendirme raporu Kurulda gündem maddesi olarak görüşülür, gereğinin yapılması amacıyla ilgili daire başkanlığına yazılı olarak Müdürlük tarafından bildirilir.
5) Risk değerlendirme raporunun ilgili daire başkanlığına gönderilmesi sonrasında en geç 1(bir) ay içinde, ilgili birim tarafından risk değerlendirme uygulama planı hazırlanır ve Müdürlüğe gönderilir.
6) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir;
         6-1) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
         6-2) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
         6-3) Üretim/ Hizmet yönteminde değişiklikler olması.
         6-4) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
         6-5) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
         6-6) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
         6-7) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

Acil Durum Tedbirleri
MADDE 19- İşveren/İşveren Vekili; İSG mevzuat hükümleri çerçevesinde, çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını da dikkate alarak acil durum planlarının yapılmasını, ilgili tarafların bilgilendirilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayıcı düzenlemeler yapar.
1) Acil durum planı, görevli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile Müdürlüğün teknik desteği doğrultusunda, İSG mevzuatında belirtilen şekilde hazırlanır.
2) Hazırlanan acil durum planları Kurulda gündem maddesi olarak görüşülür, gereğinin yapılması amacıyla ilgili daire başkanlığına yazılı olarak Müdürlük tarafından bildirilir.
3) Alt işverenler tarafından hazırlanan acil durum planları, ilgili birim/ kontrollük teşkilatı tarafından en geç 1(bir ) ay içinde Müdürlüğe gönderilir.
4) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışan görevlendirilir ve her zaman hazır bulunmaları sağlanır.
5) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeler yapılır.
6) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılır.
7) Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişiler acil durumlar konusunda bilgilendirilir.
8) İşveren; ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan tüm çalışanları, tehlikeler ile bunlara karşı alınmış ve alınacak önlemler hakkında mümkün olan en kısa sürede bilgilendirir. Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda, çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için gerekli talimatı verir ve gerekeni yapar. Ciddi ve yakın tehlike durumunun devam ettiği çalışma şartlarında, zorunlu kalınması halinde, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilen kişiler hariç, çalışanlardan çalışmaya devam etmelerini istemez,
9) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk eden çalışanlar bu hareketleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşmeyecek ve herhangi bir zarar görmeyecektir,
10) Çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike olduğunda ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda, kendi bilgileri doğrultusunda ve mevcut teknik donanımlar ile tehlikenin sonuçlarının engellenmesi için gerekeni yapabilecek durumda olmaları sağlanır,
11) Acil durum planlarında ve/veya İSG mevzuatında belirtilen periyotlarda acil durum tatbikatları yapılır,
12) Bu kapsamda yapılacak genel çalışmalar, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Müdürlük koordinesinde gerçekleştirilir.
13) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Talimatları

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Talimatları
MADDE 20-
1) Çalışan, çalıştığı ortamda iş sağlığını ve güvenliğini etkileyen riskler varsa Kurulda görevli üyelerinden biri ile irtibata geçerek, gerekli önlemlerin alınması amacıyla mevcut konuların gündeme taşınmasını sağlar.
2) Çalışanlar aşağıda belirtilen genel talimatlara uymak zorundadır.

A. Genel Kurallar:
- Müdürlük, bağlı bulunduğu Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı veya Kurulda karar alınarak planlanan tüm iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılacaktır.
- Yeni işe başlayan personel iş başı yapmadan, iş yeri hekimine iş başı muayenesini yaptıracaktır.
- İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde, iş başı yapmadan önce iş yeri hekimine iş başı muayenesini yaptırmadan çalışmaya başlamayacaktır.
- Her yıl iş yeri hekimi tarafından planlanarak yürütülen periyodik kontrollere (sağlık muayeneleri, röntgen grafikleri, odyometre testleri (işitme testi) iştirak edilecektir.
- Yapılacak işi kendisine gösterildiği ve öğretildiği şekilde yapacak, bilmediği ve öğretilmeyen işleri yapmaya çalışmayacak, kendisine ait olmayan işlere karışmayacaktır. İşe başlamadan önce bu işin nasıl yapılacağını ve bu işten kendisine ne gibi bir zarar gelebileceğini ve kazaya karşı ne tedbir alması gerektiğini düşünerek ve gerekli tedbirleri alarak çalışmaya başlayacaktır.
- İş yerinin muhtelif yerlerine çeşitli maksatlar için asılmış bulunan; Güvenlik, Sağlık, Yasak, Bilgilendirme, Emredici, Uyarıcı, İlk Yardım, İşaret, Işıklı, Sesli, Kullanma Talimatı, Sembol vb. sağlık ve güvenlik işaretlerini tek tek okuyacak ve bu levhalardaki uyarılara mutlaka uyacaktır. Güvenlik ve Sağlık işaretlerinin yerleri, ilgili sorumluların haberleri ve izni olmadan değiştirmeyecektir.
- Çalıştığı iş yeri ortamını, varsa kullanmakta olduğu soyunma odaları, duş ve tuvaletleri sürekli temiz tutacak, giderleri tıkayacak yabancı cisimleri bu bölümlere atmayacaktır.
- Çalıştığı iş ortamı iş sonunda temiz olarak bırakılacaktır.
- Çalışma alanı içerisinde yemek yemeyecek, yiyecek ve içecekleri dolaplarında saklamayacaktır.
- Çalışılan alanların zeminleri ıslak ve yağlı tutulmayacaktır, özellikle yere herhangi bir malzeme dökülmesi durumunda derhal temizlenmesi sağlanacaktır.
- İş yerinde koridorlara, merdiven başlarına ve geçit yerlerine geliş gidişleri önleyecek şekilde malzeme koymayacaktır.
- ş yerinde çalıştığı sürece kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istif etmeyecek ve araçları gelişi güzel yerlere bırakmayacaktır.
- Elle taşınması gereken tüm malzemeler, uygun kaldırma ve taşıma yöntemi ile nakledilecektir. Malzemenin çok ağır olması durumunda varsa kaldırma ve taşımaya uygun iş ekipmanları kullanılacak veya birden fazla kişi tarafından taşınacaktır.
- Meydana gelebilecek elektrik arızaları veya bakım onarım çalışmalarına elektrik işlerinde çalışmaya yetkili personel haricinde müdahale edilmeyecektir.
- Elektrik arızalarına müdahale sırasında enerji kesilmeden işe/ onarıma başlanmayacaktır.
- Beraber çalıştığı çalışma arkadaşlarını ve iş yerinde çalışan diğer çalışanları kazaya uğratmayacak şekilde çalışacaktır.
- İş sahası içerisinde kesinlikle yatmayacak veya uyumayacaktır. İş yerinde koşma, fiziki şakalaşma gibi tehlikeli hareketlerde bulunmayacaktır.
- Girilmesi yasak olan alanlara girmeyecektir.
- İş yerinden izinsiz ayrılmayacak ve iş ortamına amirinin izni ve bilgisi olmadan misafir sokmayacaktır.
- Kuvvetli rüzgar veya yağış olan çalışmalarda gerekli önlemleri almadan çalışmaya başlamayacaktır.
- Meydana gelen kazaları derhal amirine bildirecek, iş kazası yaşanması durumunda ilk yardım sertifikası yoksa yaralıya müdahale etmeyecek, en yakın sağlık kuruluşuna haber verecektir.
- Meydana gelen iş kazası ne kadar küçük olursa olsun mutlaka iş kazası tutanağının tutulmasını sağlayacaktır.

B. Yangınla İlgili Kurallar:
- Sigara içilmesi yasaklanan yerlerde sigara içmeyecek, ateş yakmayacak, açık alevli cihaz kullanmayacak, kaynak yapmayacaktır.
- İşyerinde meydana gelecek en küçük bir yangını derhal sorumlu ve ilgililere haber verecektir.
- Yağ, akaryakıt, boya veya organik tozlar gibi parlayıcı maddelerin yangınlarında ve alçak gerilim elektrik tesislerindeki yangınlarda su kullanmayacaktır.
- Parlayıcı sıvılar, yağlar ve boyalardan doğacak yangınlarda, içinde köpük, karbon tetraklorür, karbondioksit ve bikarbonat tozu veya diğer etkili maddeler bulunan yangın söndürme cihazlarını kullanacaktır.
- Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda karbondioksitli, bikarbonat tozlu veya benzeri etkili diğer tiplerde yangın söndürme cihazı kullanacaktır.
- Yangın söndürme cihazlarının veya yangın hidrantlarının bulunduğu alanların önüne ve etrafına hiçbir şekilde malzeme koymayacaktır.
- Kullandığı iş makineleri ve araçların içerisinde kullanıma hazır yangın tüplerinin olup olmadığını kontrol edecektir.

C. İş Makineleri ve Araçlarla İlgili Kurallar:
- İş makineleri ve araçların gerekli sertifika ve ehliyete sahip olmayan personel tarafından kullanılmayacaktır.
- İş başlamadan önce kullandığı ekipmanın tüm donanımlarını kontrol edecek, kullandığı ekipmanlar vardiyadan bir vardiyaya teslim ediliyorsa bir önceki vardiyada ekipmanı kullanan personelden ekipmanla ilgili bilgileri alacaktır.
- İş makinelerini kesinlikle personel taşıma aracı olarak kullanmayacak ve kullandırmayacaktır.
- Kazı çalışmalarına mevcut alt yapıların tespiti yapılmadan veya teknik nezaretçi, kontrol mühendisi ve 1,5 metreyi geçen kazılarda iksa olmadan başlamayacaktır.
- Islak ve yumuşak olan zeminlerde gerekli önlemler alınmadan kazı çalışmasına başlamayacaktır.
- Yağışlı havalarda kazı yapmayacaktır.
- Derinliği 1,5 metreden fazla olan kazı alanlarına el merdiveni ile inip, çıkılacaktır.
- Ters şevli kazılar yaparak üst tarafı göçertmeyecektir.
- Derin kazılarda kazı alanın yanında kesinlikle durmayacaktır.
- Kazı alanı etrafının güvenlik önlemlerini alarak dış etkenlerden kazı alanını izole edecektir.
- Boru hatlarının döşenmesi için açılmış açık kanalların içerisine kesinlikle iş harici girmeyecek, bu alanlarda dinlenme amaçlı bulunmayacaktır.
- Arızalanan ekipmanlarla çalışmaya devam etmeyecek, derhal arızayı amirine bildirecek, arıza giderilene kadar ekipmanı kesinlikle çalıştırmayacaktır.
- İş makinelerinin kullanımı sırasında makinenin hareket alanı içerisine kesinlikle girmeyecek ve yaklaşmayacaktır.
- İş makinelerinin veya araçların üzerinde bulunan basınçlı hortum hatlarını (hidrolik, su veya hava) işe başlamadan kontrol edecek, hortum hatlarında yırtılma veya diğer deformasyonlar meydana gelmesi durumunda çalışmayı durduracak, arıza giderilmeden kesinlikle çalışmaya başlamayacaktır.
- Kazı veya kaldırma işine başlamadan kullanılacak ekipmanın destek ayakları varsa, bu ayakların basacağı zeminlerin sağlamlığını kontrol edecek, yumuşak zeminlere destek ayaklarını bastırmayacak ve kesinlikle zeminde iyileştirme yapılmadan çalışmaya başlamayacaktır.
- Kaldırılacak yükleri, doğru noktalardan ve her kaldırma ekipmanına (halat, sapan veya zincir) eşit mesafeden bağlayacak. Kaldırılacak yük ve kaldırma ekipmanlarını uygun mapa veya kancalarla birleştirecek. Kaldırılan yükün altında durmayacak veya geçmeyecektir.
- Kaldırılacak yüke uygun kaldırma ekipmanı (halat, sapan veya zincir) kullanacaktır.
- İş makinelerinin ve araçların periyodik bakımlarını takip edecek. Herhangi bir nedenle bakım zamanı geçmiş ve bakım yapılmamış ekipmanı kullanmayacaktır.
- Çalışır durumdaki ekipmanların arızalarına kesinlikle müdahale etmeyecektir.
- Makine durdurulduktan sonra yapılacak yağlama, tamirat ve bakım sonucunda, makineye ait koruyucuları muhakkak yerine takacak. Koruyucuları olmayan makineyi çalıştırmayacak veya kullanmayacaktır. Makinenin üzerinde yer alan veya kullanım talimatında yer alan uyarı levha veya yazılara muhakkak uyacaktır.
- Trafikte seyir esnasında tüm trafik kurallarına ve kullanılan araçla ilgili hız sınırlarına uyacaktır.
- Hareketli iş makinelerinin veya araçların iş sahasında yapacağı manevralar esnasında muhakkak surette işaretçi kullanılacak ve bu kişi; giriş – çıkış ve manevraları idare edecektir. İki araç veya makine arasında görünmeyi engelleyecek kör noktalarda çalışma yapılmayacaktır.

D) Trafiğe Açık Alanlarda Yapılacak Çalışmalarda Uyulacak Kurallar:
- Trafiğe açık alanlarda çalışmaya başlamadan önce (kazı, bakım onarım veya kanal temizliği, park ve bahçe işleri vb.) gerekli tüm tedbirler alınmadan çalışmaya başlamayacaktır.
- Çalışma yapılacak alanın etrafını trafik konileri ve emniyet şeritleriyle yeterli mesafelerde çevreleyecektir.
- Trafiğin akış yönüne doğru, çevrelenen alanın baş kısmına yolun daraldığını ve ne tür çalışma varsa bununla ilgili uyarı ikaz levhalarını yerleştirecektir.
- Gece çalışmalarında ışıklı ve reflektörlü aydınlatmalar kullanacaktır.
- Trafiğe açık alanlarda yapılacak çalışmalarda çevre güvenliği için bir personel görevlendirilecektir.
- Çalışmanın yapıldığı alana kesinlikle vatandaşın girmesine müsaade etmeyecektir.
- Trafiğe sırtını kesinlikle dönmeyecektir.
- Çalışmanın yapıldığı mevsime göre mutlaka reflektörlü montunu veya yeleğini giyecektir.

E) Kişisel Koruyucu Donanımlar:
- İş başı yapmadan muhakkak iş elbisesini, iş ayakkabısını giyecektir.
- Kendisine verilen kişisel koruyucu donanımların kullanım kılavuzlarını, ekipmanı kullanmadan önce okuyacaktır.
- Bunların dışında, çalışma ortamında kullanması için kendisine verilen kişisel koruyucu donanımları takmadan işe başlamayacaktır.
- Yağmurlu veya sulu ortamlarda yapılan çalışmalarda mutlaka yağmurluk ve işin durumuna göre çizme, kasık çizmesi veya göğüs çizmesi giyecektir.
- Kullandığı kişisel koruyucu donanımları kullanma kılavuzlarında yazan talimatlara uygun olarak muhafaza edecektir.
- Açık alanlarda yapılan çalışmalarda mutlaka reflektörlü iş elbiseleri giyecektir.
- Eskiyen, yırtılan veya deforme olan kişisel koruyucu donanımın derhal yenisini bağlı bulunduğu birim amirinden talep edecektir.
- Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili görüşlerini, varsa kullanımı sırasında yaşadığı zorlukları veya kullandığı kişisel donanımın yaptığı işe uygunluğu konusunda şüphesi varsa muhakkak amirine veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul üyelerine, çalışan temsilcilerine veya İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü’ne bildirecektir ve konuyla ilgili bilgi alacaktır.
- Kişisel koruyucu donanımı her kullanımdan önce kontrol edecektir.

F) El Aletlerinin Kullanım Kuralları:
- İşe başlamadan önce elektrikli el aletlerinin enerji kablolarını gözle kontrol edecektir. Kablolarında zedelenme veya izolasyonu açılmış el aletlerini kesinlikle kullanmayacaktır.
- El aletlerini kullanım kılavuzuna uygun şekilde kullanacaktır.
- Arızalı elektrikli el aletlerini kesinlikle çalıştırmayacak ve amirine haber verecektir.
- El aletlerini yalnızca üretildikleri iş için kullanacaktır.
- El aletlerinin üzerindeki koruyucu donanımları kesinlikle çıkarmayacaktır.
- Özellikle borularda kesim işleminden sonra çapak alma işini kesme taşıyla yapmayacaktır. Boru kesiminde kesme, çapak alma, taşlama işlerinde taşlama taşını kullanacaktır.
- İş esnasında kullanmakta olduğu kesici, delici el aletlerini iş kıyafetinin cebinde taşımayacak, bu tür aletlerini alet çantasında muhafaza edecektir.
- İş bitiminde tüm el aletlerini temizleyerek ve özellikle elektrikli el aletlerinin kablolarını toplayarak yerine koyacaktır.
- Çalışma ortamında kullandığı el aletlerini dağınık biçimde kullanmayacaktır.
- Sökme takma işlerinde kullanılan el aletlerinin arka kısmına daha fazla güç sağlamak amacıyla boru parçası takmayacaktır. Bu tür işlere uygun el aletleri kullanacaktır.
- El aletlerinin kullanımı sırasında, gerekli olan kişisel koruyucu donanımları kullanacaktır.
- Parlayıcı, patlayıcı malzemelerin yanında kıvılcım çıkartan el aletleri ile çalışma yapmayacaktır.
- Elektrikli el aletlerinin fiş kısımlarını çıkartarak, farklı tipteki prizlerden enerji almayacaktır.
- Elektrikli el aletlerinin fişlerini, prizlerden kablosunu çekerek çıkarmayacaktır.
- Sökme ve takma işlerinde inç ölçülü cıvatalarda metrik, metrik ölçülü cıvatalarda inç ölçülü anahtar kullanmayacaktır.
- Kullanmakta olduğu aletlerle ilgili sertifika veya mesleki eğitimi yoksa kesinlikle kullanmayacaktır.

G) Kapalı Alanlarda Çalışma Kuralları:
- Kapalı alanlara amirinin talimatı olmadan kesinlikle giriş yapmayacaktır.
- Kapılı alanlara girerken kendisi ile irtibat kuracak şekilde yakınında mutlaka bir çalışan olmasına dikkat edecektir.
- Kapalı alanlarda gaz ölçümü yapılmadan kesinlikle girmeyecektir.
- Kapalı alanlara (kanalizasyon bacaları, vana menholleri, tanklar, su depoları, kanalizasyon veya temiz su şebeke hatları v.b.) giriş yapmadan önce gaz ölçüm cihazı ile ölçüm yapacaktır. Ölçüm cihazı yoksa kapalı alan girişlerinde mutlaka dışarıdan temiz hava beslemeli solunum setleri kullanacaktır.
- Ölçüm sonucunda içeride gaz varsa önlem alınmadan kesinlikle bu alana giriş yapmayacaktır. Kapalı alanlarda sigara içmeyecek açık alev kaynakları kullanmayacaktır.
      - Oksijen azlığı içeren çalışmalarda; oksijen seviyesi uygun seviyeye gelene kadar havalandırma yapacak veya oksijen destekli solunum maskesi kullanacaktır. Oksijen destekli maske kullanılacaksa oksijen tüpünün kullanım süresine göre içeride kalınacaktır.
      - Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı gazlar ile çalışmalarda; ortamdaki gazlar uygun ekipmanlarla tahliye edilecek bunu takiben havalandırma yapılacaktır.
      - Zehirleyici gazlar ile çalışmalarda; havalandırma yapılacak veya oksijen destekli solunum maskesi kullanılacaktır. Oksijen destekli maske kullanılacaksa oksijen tüpünün kullanım süresine göre içeride kalınacaktır.

H) İskele ve Korkuluk İle İlgili Kurallar:
- İskeleleri ve korkulukları, kişileri ve cisimleri düşmekten koruyacak şekilde sağlam ve uygun malzemeden yapacaktır. Çalışmaya başlamadan önce hareket ve oynama olup olmadığını kontrol edecektir.
- İskelelerde çalışmaya başlamadan önce kontrol edecek. Herhangi bir arıza mevcut ise durumu sorumlu ve ilgililere haber verecek ve giderilince çalışmaya başlamayacaktır.
- İskelede herhangi bir nedenle kayganlık meydana gelmiş ise bunu giderecek, çalışmaya daha sonra başlayacaktır.
- İskeleler üzerinde moloz ve artıklar bırakmayacaktır.
- İskelelerde korkuluksuz çalışmayacaktır. Korkuluklarda bir tırabzan, orta seviyede bir ara korkuluk ve tabanında eteklik bulunup bulunmadığını ve sağlamlığını kontrol edecektir.
- Balkon ve buna benzer yerlerde sıva, boya veya buna benzer işler yapılacağı zaman harici iskelenin kurulmasını bekleyecek harici iskele kurulduktan sonra işini yapacaktır.
- İskele de montajı ( sökümü ) yukarından aşağıya doğru yapılacaktır.
- İskele de montajı sırasında alt tarafta hiçbir kimse bulundurulmayacaktır. Bu nedenle çalışma sahasına bir gözcü görevlendirecektir.
- İskele elemanları tek tek sökülecektir.

I) Merdiven İle İlgili Kurallar:
- El merdivenleri kullanıldıkları yerlere, alt ve üst kısımları kaymayacak veya bu yerlerden kurtulmayacak şekilde yerleştirilecektir.
- Sabit merdivenler korkuluklu olacaktır.

İ) Elektrik İle İlgili Kurallar:
- Elektrik ile ilgili arızaları elektrikçiye veya elektrik servisine yada amirine haber verecektir.
- Sorumlu ve yetkili elektrikçiden başkası elektrik işi ile ilgili olarak uğraşamaz. Yasak ve tehlikelidir.
- Pano veya tablaya müdahale edilmesi için, pano veya tabla üzerine, çevresine hiçbir şey koymayacaktır.
- Pano veya tabla çevresine su dökmek, su sıkmak kati surette yasaktır.
- İşyerinin muhtelif kısımlarında bulunan enerji nakil hattına herhangi bir nedenle yaklaşmayacak ve dokunmayacaktır. Ayrıca, bu hatlara demir boru ve buna benzer malzemeleri yaklaştırmayacak ve dokundurmayacaktır. Ölüm tehlikesi vardır.
- Hat, motor, sigorta ve diğer bütün elektrik tesis ve tesisatlarında tehlike mevcuttur. Bu gibi yerlerde yapılacak işlemler; Örneğin Sigorta butonu değişmesi vs. ancak, sorumlu ve yetkili kişiler tarafından gerilim olmadığı zaman yapılacaktır.
- Elektrik tesisatını, aydınlatma ve kuvvet tesislerini ancak sorumlu ve yetkili elektrikçi yapabilir. Bakım, onarım, lamba takılması veya değiştirilmesi, şalter ve buna benzer elemanların takılması veya değiştirilmesi de ancak sorumlu ve yetkili elektrikçi tarafından yapılabilir. Yetkisiz kimseler kati surette bu işlerle uğraşamazlar.
- Sorumlu ve yetkili kişiler tarafından kontrol edilmeyen topraklamayı kullanmayacaktır. Topraklamaya dokunmayacaktır.
- Şalteri devreden çıkardıktan sonra fişi çekin veya sokun.
- Yer altındaki elektrik kablolarına boru veya kazık çakmak ve yahut da başka bir işlem yapmak kati surette yasaktır. Ölüm tehlikesi vardır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Cezalar
MADDE 21- Bu yönetmelikteki ve yürürlükteki mevzuatta bahsi geçen kural ve talimatlara uymayan çalışanlara, statülerine göre tabi oldukları mevzuatta ve toplu iş sözleşmesinde belirtilen cezalar uygulanır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 22- Bu yönetmelikte bahsi geçmeyen konularla ilgili olarak yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
MADDE 23- Bu Yönetmelik, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi Onayı sonrasında yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 24- Bu Yönetmelik hükümlerini, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yürütür.

×