Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü

8n213TMf67.jpg
Erdem BAYKARAN

Erdem BAYKARAN

Şube Müdürü

Telefon: 44 44 054

Santral: 2450

Web: www.sakarya.bel.tr

Görev Tanımları

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İŞTİRAKLER VE EMLAK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına bağlı İştirakler ve Emlak Yönetimi şube müdürlüğünün çalışma, usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
Madde 2 - Bu Yönetmelik, 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 21/1 maddesi; 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b ve 18/m maddelerine  dayanılarak hazırlanmıştır.

Bağlayıcılık
Madde 3 - İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü yürüttüğü tüm iş ve işlemlerde aşağıdaki mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür. 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 2644 Sayılı Tapu Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 4722 sayılı Medeni kanun, 6570 sayılı Gayri Menkul Kiraları Hakkında Kanun, 5275 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 822 sayılı Sayıştay Kanunu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, Kamu İdarelerine ait Taşınmaz Kaydına İlişkin Yönetmelik ve tüm bu yasaların uygulama yönetmelikleri, şartnameleri, genelge ve emlak ile ilgili tüm mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumludur.

Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
a) Belediye: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
b) İlçe Belediyesi: Büyükşehir sınırları içerisinde kalan İlçe Belediyelerini,
c) Üst yönetici: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
d) Üst yönetim: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcılarını ve Daire Başkanlarını,
e) Şube Müdürü: İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürünü,
f) Personel: Müdürlükte çalışan, bağlı olduğu müdürün verdiği görev ve hizmetleri noksansız ve tam olarak yerine getirmekle hükümlü şef, memur ve işçileri ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünün Görevleri
Madde 5- İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Belediye taşınmazlarının tapu kütüklerinin ilçe ve mahallelere göre düzenlenmesi, bilgilerinin aylık periyotlar halinde güncellenmesi, belediyeye ait tapu evrakları, kütüklerinin saklanması, muhafazası, tasnif, tashih ve güncellenmesi işlerini yapmak,
b) Tüm iş ve işlemlere ait her türlü bilgi belge ve dokümanın arşiv koordinasyonunu sağlamak, müdürlüğün arşivini düzenli tutmak,
c) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporları ve sunum çalışmalarını yapmak,
d) Müdürlüğü ilgilendiren ve yargıya intikal eden konular hakkında Mahkeme ya da Hukuk Müşavirliğince istenen bilgi ve belgeler ile denetim müfettişlerince istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak hazırlayarak iletmek,
e) Resmi kurumlardan belediyemiz adına tahsisin alınması işlemlerini yapmak,
f) Hazine taşınmazının tapudan terkin edilmesi, talep ve işlemlerini yapmak,
g) Kamu yararı kararı olan sivil toplum örgütlerine yer tahsisi işlemlerini yapmak,
h) Kurumlarla ve Özel mülkiyet ile ilgili mevzuatlara göre takas ve trampa işlemlerini yapmak,
i) Belediyeye ait taşınmaz malların 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesine göre Kamu Kurum ve Kuruluşlara kiralanmasına yönelik idari işlemlerin yapılmasını sağlamak, kiralamalara ilişkin sözleşmeleri düzenlemek,
j) Belediyeye şartlı veya şartsız bağışlanan gayrimenkullerin usullere uygun olarak kabullerini yapmak ve tapu devri işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, irtifa hakkı, intifa ve üst hakkı kurmak, satın alma, ön alım ve diğer iş ve işlemleri tesis etmek,
k) 3194 Sayılı Kanunun Hükümlerine göre Belediyenin hisseli olduğu taşınmazlarda hisse satış işlemlerini yapmak,
l) Belediyemiz taşınmazlarına ilişkin İhale evrakları hazırlandıktan sonra Hukuk Müşavirliğince meri mevzuatlara göre uygunluğu için sunmak ve Hukuk Müşavirliğinin onayından sonra iş ve işlemleri yürütmek, değiştirilmesi gereken hallerde değişikliğin üst rapor ile alınarak iş ve işlemleri yürütmek,
m) Belediyeye ait arsa ve yapıların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış İhalelerini hazırlayıp, tapu devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlamak,
n) Belediyeye ait taşınmaz malların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiralanmasına yönelik ihale işlemlerini yapmak, sözleşme ve şartnameleri düzenlemek ve kiraya verilen taşınmaz malların kayıtlarını tutmak,
o) Belediyeye bağlı ilçe ve ilk kademe belediyeleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar tarafından yapılan, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Kanunu Kapsamındaki bilgi edinmek amaçlı başvurulara ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde cevap vermek,
p) Çalışanlarının özlük işlerine yönelik taleplerini onaylamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şube Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 6 - Şube Müdürü
a) Personeli arasında görev dağılımını yapmak ve personelin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak,
b) Personelinin performansını periyodik olarak değerlendirmek; moral, motivasyon ve performans arttırıcı çalışmalar yapmak;
c) İş ve işlemlerini şeffaf, planlı, müdürlüğünün stratejik hedeflerine, performans programına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütmek;
d) Müdürlük çalışanlarının eğitim ihtiyacını belirlemek ve daire başkanına iletmek,
e) Müdürlük çalışanlarının özlük işlemlerini takip etmek,
f) Müdürlük içinde düzenli, planlı toplantıların yapılmasını sağlamak,
g) İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlamak,
h) Müdürlüklerine ait görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak,
i) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesini temin etmek,
j) Müdürlük işlerinin yürütülmesi için gerekli olduğunu belirlediği araç, gereç, makine, alet v.b. gibi ihtiyaçlar için talepte bulunmak,
k) Daire Başkanının vereceği benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek,
l) İmza yetkileri yönergesine göre yetkili olduğu evrakları imzalamak,

Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 7
a) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak, diğer çalışanlarla işbirliği içinde yürütmek,
b) Kadro unvanının görev tanımında yer alan iş ve işlemleri yürütmek,
c) Görev yaptığı şubenin görev alanında bulunan hizmetlerin yürütülmesine ilişkin olarak verilen görevleri yapmak,
d) Resmi yazı, form, bilgi notu vb. belgeleri mevzuata uygun olarak hazırlayıp imzaya ya da amirinin bilgisine sunmak, yetkili amirce imzalanan evrakın ilgili birimlere dağıtımını sağlamak, kaydını tutmak ve arşivlemek,
e) Çalışma alanı ile ilgili olarak gerektiğinde aylık/yıllık raporları hazırlamak ve amirine sunmak,
f) Daire Başkanlığı/Şube Müdürlüğü e-posta adresinden kendi adresine yönlendirilen e-postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,
g) Kendisine verilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak, gerekli araç ve gerecin korunmasını sağlamak,
h) Amirlerince verilen benzeri görevleri yürütmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünde Kullanılacak Defter, Kayıt ve Belgeler
Madde 8 - İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

Evrak Kayıt Sistemi ve Yazışmalar
Madde 9 - İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden takip edilir ve sonuçlandırılır. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

Yürürlük
Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararı ile kabulünü müteakiben ilanı ile yürürlüğe girer.
(2) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bu konuya ilişkin önceki yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme
Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

×