Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Atık Müracaatı Yapmak İstiyorum

Atık Müracaatlarında İzlenecek Yollar

Tıbbi Atık

Büyükşehir Belediyemize ilk defa tıbbi atık verecek olan sağlık kuruluşlarının müracaatı:
-Tıbbi atık verecek olan firma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın atık beyan sistemine kayıt olması gereklidir. Atık Beyan Sistemine kayıtlı olan firmaların yeni bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Bakanlığın atık beyan sistemine kayıt olurken izlenmesi gereken adımlar için tıklayınız.
- Sağlık kuruluşu dilekçesinin ekinde doldurup onayladığı Tıbbi Atık Sözleşmesi ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na müracaat eder.
- Sağlık kuruluşunun müracaatına istinaden Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Yönetimi ve Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü; yüklenici firma tarafından da onaylanan tıbbi atık sözleşmesinin bir nüshasını toplayıcı firmaya bir nüshasını da ilgili firmaya gönderir.
- Tıbbi atıklar Büyükşehir Belediyesi'nin yüklenici firması tarafından toplatılır. Toplanan Tıbbi Atıklar "Tıbbi Atık Alındı Makbuzu" ile belgelenir ve bir nüshası ilgili kuruluşun Tıbbı Atık sorumlusuna bırakılır.
- Tıbbi atıkların tahsilatı, ayda bir yüklenici tarafından İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda sözleşmede belirtilen koşullarda yapılır. Dilekçe ekinde bulunacak evraklar şunlardır:

Şahıslar ve özel kuruluşlar        Aile Hekimleri                            Kamu Kurumları
- Tıbbi atık sözleşmesi                  - Tıbbi atık sözleşmesi               - Tıbbi atık sözleşmesi
- Ticaret sicil gazetesi örneği        - Nüfus cüzdanı fotokopisi          - Yetki belgesi
- Yetki belgesi                               - Vergi dairesi ve numarası
- İmza sirküleri                              - Aile hekimliği biriminde çalıştığına dair yazı
Not: Aile Hekimliği Biriminde çalışan her bir doktor aynı sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

Ambalaj atıkları toplama ve geri dönüşüm çalışması
Ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması konusunda 24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik gereği bağlı bulunduğunuz Belediye ile ilgili telefon numaralarından irtibata geçebilirsiniz.

Evsel nitelikli sanayi atıkları
Üretimden kaynaklanan evsel nitelikli sanayi atıklarını düzenli depolama alanımızda bertaraf edilmek üzere gönderecek olan işletmelerin müracaatı:
- İşletme, bertaraf ettireceği atık cins ve miktarlarını belirttiği dilekçesinin ekine doldurulup onayladığı Taahhütname ve diğer evraklarını da ekleyerek Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına müracaat eder. Dilekçe ekinde bulunacak evraklar şunlardır:

Tüzel kişiler                                 Şahıslar için
- Taahhütname                              - Taahhütname
- Ticaret sicil gazetesi örneği        - Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik nosu)
- Yetki belgesi
- İmza sirküleri

İrtibat
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı - Sıfır Atık Yönetimi ve Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü

×