HİZMET REHBERİ

Arazimin, Parselimin Kamulaştırılmasını İstiyorum

Vatandaşların veya Tüzel Kişilerinin dilekçe ile yaptıkları kamulaştırma talepleri doğrultusunda işlemlere başlanır - örnek için tıklayınız -

- Kamulaştırılması istenen parselle ilgili, Tapu sicil müdürlüğünden tapu kaydı, ilgili belediyesinden imar durumu ve Kadastro Müdürlüğünden teknik bilgi ve belgeler temin edilerek dosyası tanzim edilir.
- Tanzim edilen Kamulaştırma talebine ait dosya Belediyemiz Encümenine sunulur. Kamulaştırılması Belediyemiz Encümeni tarafından uygun bulunursa işlemlere devam edilir.
- Kamulaştırma talebi uygun bulunmazsa gerekçeleri ile birlikte dilekçe sahibine bildirilir.
- Kamulaştırma kararı alınan parsele tapu sicil müdürlüğünce kamulaştırma şerhi konulur.
- Kamulaştırılacak parselin metrekare birim fiyatı ile ilgili fiyat araştırması yapılır.
- Elde edilen fiyat bilgileri derlenerek Belediyemiz Kıymet takdir Komisyonu tarafından tahmini bedel belirlenir.
- Belediyemiz Uzlaşma Komisyonu dilekçe sahibi ile birlikte bir araya gelerek parseli pazarlık usulü ile satın almak için tutanak imzalanır.
- Anlaşma halinde imzalanan tutanak Belediyemiz encümenine sunulur.
- Anlaşma olmaması halinde Kamulaştırma dosyası mahkeme yolu açık olmak üzere Belediyemiz Hukuk müşavirliğine yollanır.
- Encümenden çıkan dosya Tapu sicil müdürlüğüne yollanır.
- Parsel sahibinin Tapu sicil müdürlüğünde Ferağ vermesine müteakip kendisine ödeme yapılarak kamulaştırma işlemi sonlandırılır.

 

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü
Adres: Mithatpaşa mah. Kent Park içi / Adapazarı
Tel: 44 44 054 (2412)
e-posta: harita@sakarya.bel.tr