HİZMET REHBERİ

(Hafriyat Toprağı Sahası İzni) Almak İstiyorum

Hafriyat toprağı sahası izni almak için yapılacak başvurularda aşağıdaki belgelerin tamamlanarak müdürlüğümüze elden teslim edilmesi gerekmektedir.

1) Ticaret sicil kaydı,
2) Ticaret sicil gazetesi örneği,
3) Belgeleri imzalamaya yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri,
4) Arazinin mülkiyet durumunu gösterir belge,
5) İlgili ilçe belediyesine bilgi verildiğine dair yazı,
6) Arazinin Hali Hazır Haritası ve Dolum sonrası kotu gösteren harita ( 3 derece ITRF Sistemde)
7) Arazinin koordinatlı krokisi, (Sayısal verileri ile birlikte 3 derece ITRF Sistemde)
8) Nazım imar plan durumu(1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı/Nazım İmar Planı varsa 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı,) (Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Bşk.)
9) Uygulama İmar Planı (1/1000 Ölçekli)
10) En az 1 adedi dozer r olmak üzere sahada kullanılacak makine ve araç-gereç listesi,
11) Hafriyat toprağı sahası izin belgesi ücret ödendi makbuzu
12) İşin özelliğine uygun en az 2 personel

 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı - Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü
Adres: Güllük Mah. Adnan Menderes Cad. Eğitim Araştırma Hastanesi karşısı / Adapazarı
Tel: 44 44 054 (2130, 2138, 2139)
e-posta: cevre.koruma@sakarya.bel.tr