MÜDÜRLÜKLER

İletişim

Telefon : 44 44 054
Santral : 3512
Web : www.sakarya.bel.tr
E-Posta : saglik.isleri@sakarya.bel.tr

Haberler

Görev Tanımları

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünün temel Sağlık ve Sosyal Hizmetler politikasına uygun olarak, işin tanımını, görev- yetki- sorumluluk ve ast-üst ilişkilerini, işi yapacak kişilerde aranacak genel ve özel nitelikler ile çalışma esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - Bu Yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve tabi olduğu ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - Bu Yönetmelikte ifade edilen;
a) Başkan: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
b) Belediye: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
c) Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,
e) Genel Sekreter Yardımcısı: Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
f) Daire Başkanı: Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,
g) Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünü,
h) Müdür: Sağlık Hizmetleri Şube Müdürünü,
i) Başhekim: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi Başhekimi,
j) Şef: Sağlık Hizmetleri Müdürlüğünde kadrolu şefi,
k) Çalışan Personel: Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm memur, işçi, sözleşmeli; Sağlık görevlilerini ( Doktor, hemşire, Laborant, Sağlık Memuru, A.T.Teknisyeni, Röntgen Teknisyeni) ve diğer personeli, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluk

Teşkilat
MADDE 5 - Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
a) Müdür-Baştabip
b) Sağlık personeli
c) Memurlar
d) İşçiler
e) Diğer personel

Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan personelin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün görevleri
MADDE 6 - Sağlıkla ilgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümleri (5393 - 5216 -  1593) çerçevesinde bölgesinde sağlık hizmetlerinin yürüten, Belediye Başkanlığına bağlı bir birimdir.

Poliklinik hizmetlerinin verilmesi.
a) Kurum çalışanı ve yakınlarına,
b) Yoksul ve dar gelirli vatandaşlara,
c) Sosyal Güvencesi olanlara, (SGK şemsiyesindekiler, bütün resmi kuruluşlarda çalışanlar ve birinci dereceden yakınlarına)
d) Cenaze raporu verilmesi.
e) Ambulans hizmeti verilmesi.
f) Afet zamanı gerekli malzemelerin kontrolünün yapılması.
g) Kanun, Nizamname ve emirlere göre halkın sağlığını koruma bakımından gerekli tedbirlerin alınması.
h) Sağlıkla ilgili ihale komisyonlarında bulunmak.
i) Salgın hastalıkların görülmesi durumunda, ilgilileri haberdar etmek. Gerekli tedbirlerin alınmasında yardımcı olmak.

Müdürün Görevleri
MADDE 7 - Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır.
a) Müdürlüğün yönetimindeki tam yetkili ve sorumlu kişidir.
b) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
c) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
d) Personel arasında görev dağılımı yapar,
e) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler,
g) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,
h) Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar,
i) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

Müdürün Yetkileri
MADDE 8 - Müdürün yetkileri şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Daire Başkanına önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derecede imza yetkisi,
d) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
f) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili Yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek yetkisi,
g) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi
h) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
i) Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapma yetkisi,
j) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
k) Daire Başkanı tarafından kendisine verilen yetki devri çerçevesinde görevleri yerine getirme yetkisi.

Müdürün Sorumlulukları
MADDE 9 - Müdürün sorumlulukları; Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

Müdür
MADDE 10 - Müdürlüğe atanma usul ve nitelikleri;
a) Büyükşehir Belediye Başkanının oluru,
b) Tercihen Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından kabul edilmiş yurt dışı Tıp Fakültelerinden mezun olan,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olarak son iki yıllık sicil notu olumlu olanlar arasından atanır.

Şef
MADDE 11 - Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 12 - İşbu Yönetmelikte yer almayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 13 - Bu Yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı ve Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü yürütür.

Raporlar

Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi Kavaklar cad. No: 9 adresinde 8 Doktor, 2 diş hekimi olmak üzere toplam 50 personelle hizmet vermektedir. Bina Durumu (lojman, dahil) bir adet Tıp Merkezi binası. Araçlar - gereç durumu: 2 adet hasta nakil ambulansı.

Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Halk sağlığının korunması, toplum bilincinin oluşturulması ve hastalıkların oluşmadan önlenmesini sağlamak amacıyla her ay farklı konuda, alanında uzman hekimlerin anlatımıyla halka yönelik ücretsiz 5 konferans düzenlenmiştir.
- “Çocuk Astım ve Alerjide Yenilikler”
- “Sağlıklı Hayat”
- “Dengeli Beslen, Sağlıklı Zayıfla”
- “Normal Doğumu Kolaylaştıran Metodlar”
- “Çocuklarımız ve Biz Neden Hastalanıyoruz”
- “Ağız ve Diş Sağlığı Hakkında Bilgilendirme Semineri (4 SAMEK Merkezi)”
- “Madde Bağımlılığı Hakkında Bilgilendirme Semineri” (Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)
- “Diş Taraması”: Ana sınıfı öğrencilerine diş taramaları yapılarak öğrencilere diş fırçası ve diş macunu hediye edilmiştir. Ayrıca öğrenciler “Ağız ve Diş Sağlığı” konusunda bilgilendirilmiştir.
- “İlk Yardım Eğitimi”: Sakarya’da yaşayan vatandaşlarımızın doğal afet, yangın ve günlük yaşamında karşılaşabileceği olası kazalara karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak, kazalarda önlenebilir ve sakatlıkların azaltılmasında bireylerin bilgilendirilmesine katkıda bulunmak, bireylere lkyardım bilincini, kazandırmak amacıyla İlkyardım Hayat Kurtarır Projesi ile Temel İlkyardım eğitimi Kursları düzenlenmiş 250 kişiye Katılım Belgesi törenle verilmiştir.
- Sosyal güvencesi bulunmayan yoksul hastaların reçeteleri karşılığı ilaç talepleri bağış yolu ile eczanemize gelen ilaçlardan karşılanmaya devam etmektedir.

Sahip olduğu teknik donanım ve uzman kadrosuyla Sakarya’da sağlık alanında faaliyet gösteren önemli kuruluşlardan biridir. Polikliniklerimizde yıllık ortalama 100.000 hastaya kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunuyoruz. Yılda 500 hastaya ambulanslarımızla hasta nakil hizmeti veriyoruz. Sakaryalı vatandaşlarımızı Koruyucu Sağlık Hizmetleri kapsamında bilim adamlarıyla buluşturuyoruz. Tıp Merkezimiz uzman kadrosu, personel sayısı, teknik donanımıyla hastalarını tedavi edip onları en kısa zamanda sağlıklarına kavuşturmayı hedeflemektedir.

Hizmet Alanlarımız
- Ağız ve Diş Sağlığı
- Beyin ve Sinir Cerrahisi
- Dahiliye
- Diyetisyenlik
- Hasta Nakil Hizmeti
Koruyucu Sağlık Hizmetleri
- Kulak Burun Boğaz
Laboratuar
- Ortopedi ve Travmatoloji
- Pansuman/Acil (mesai saatleri içinde)
- Psikolog
 

Doktorlarımız
Dr. Ayhan Ak: Başhekim (Pratisyen Hekim)
Uzm. Dr. Ahmet Muşlu: Ortopedi
Uzm. Dr. Aysel Üncü: Dahiliye
Uzm. Dr. Haşim Bayram: Kulak Burun Boğaz
Uzm. Dr. Ramazan Kaya: Kulak Burun Boğaz
Uzm. Dr. Haluk Tanyeri: Beyin Cerrahi
Dyt. Meryem Betül Kıngır
Dr. Berna Latif Raif: Pratisyen Hekim
Dt. Şeyma Akyol: Diş Hekimi
Dt. Nejat Bilge: Diş Hekimi
Betül Karapınar: Psikolog
Duygu Demir Barlık: Psikolog

 

Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi
Adres: Kavaklar cad. No: 9 Adapazarı (Büyükşehir Belediyesi arkası)
Telefon: 44 44 054 (3532)
e-mail: saglik.isleri@sakarya.bel.tr