MÜDÜRLÜKLER

İletişim

Telefon : 44 44 054
Santral : 2460
Web : www.sakarya.bel.tr
E-Posta : harita@sakarya.bel.tr

Görev Tanımları

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HARİTA VE İSTİMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam
Madde 2 - Bu yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğünün görev,  yetki ve sorumlulukları ile teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dair esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 21/1 maddesi; 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b ve 18/m maddelerine  dayanılarak hazırlanmıştır.
(2) Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğüne ait olan bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 3621 Sayılı Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,  2872 Sayılı Çevre Kanunu, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu, 6831 Sayılı Orman Kanunu, 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 2644 Sayılı Tapu Kanunu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve sınırları İçinde Kalan Belediyelerde Uygulanacak İmar Yönetmeliği, Tarım Alanlarına Tarım Dışı Gaye ile Kullanılmasına Dair Yönetmelik, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte ifade edilen;
a) Başkan; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
b) Belediye/Büyükşehir Belediyesi; Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
c) Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,
e) Genel Sekreter Yardımcısı: İmar Şehircilik Daire Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
f) Daire Başkanı: Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,
g) Müdürlük: Harita ve İstimlak Şube Müdürünü,
h) Şube Müdürü: Harita ve İstimlak Şube Müdürünü,
i) Şef: Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğündeki kadrolu şefini,
j) Çalışan Personel: Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü bünyesindeki görevli memur, işçi ve diğer personel

Teşkilat
Madde 5 - (1) Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü İdari Teşkilatı; Müdür, Şef, Memur, İşçi ve Diğer Personelden oluşur.
(2) Şube Müdürlüğü biriminin iç organizasyon yapılarının teşkili, ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün Çalışma Usul ve Esasları
Madde 6 - Müdürlüğün çalışma usul ve esasları aşağıda sıralanmıştır.
a) İlçe Belediyelerinden gelen Arsa ve Arazi Düzenlemeleri ile parselasyon planlarını onaylamak,
b) 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre imar uygulaması yapmak.
c) 3194 sayılı İmar Kanununun 7. Maddesi gereği hâlihazır haritalar yapmak yaptırmak ve onamak.
d) Belediyemiz birimlerinin talebi üzerine yol ve kaldırım güzergâhları ile parsel sınırlarını tespit etmek.
e) Mülkiyeti Belediyemize ait alanlarda ifraz, tevhit, yola terk ve ihdas işlemlerini yapmak Kadastro ve Tapu Sicil Müdürlüklerine vermek üzere teknik dosyalarını hazırlamak.
f) Her türlü harita ve kroki tanzim etmek.
g) Büyükşehir Belediyemiz adına 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun verdiği görevleri yerine getirmek.
h) Belediyemizle diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları arasındaki gayrimenkul alım, satım, devir ve tahsis işlemlerini yapmak,
i) Meydan, bulvar, cadde adlarının verilmesi

Şube Müdürünün atanma usul ve nitelikleri

Madde 7 - Müdürlüğe atanma usul ve nitelikleri;
a) Görevde Yükselme Sınavını kazanmış olmak;
b) Büyükşehir Belediye Başkanının oluru,
c) Tercihen Üniversitelerin Harita ve Kadastro bölümünde dört yıllık öğretim gören veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş, yurt içi veya yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olmak,
d) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde ön görülen şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olarak son iki yıllık sicil notu olumlu olanlar arasındadır.
e) Görevde yükselme imtihanı.

Müdürün Yetkileri

Madde 8 - Müdürün Yetkileri Şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerini ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar vermek, tedbirler almak ve uygulatmak.
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Daire Başkanına önerilerde bulunmak,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi,
d) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
f) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili Yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenleme,
g) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarının tespit etme yetkisi,
h) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
i) Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapma yetkisi,
j) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
k) Daire Başkanı tarafından kendisine verilen yetki devri çerçevesinde görevleri yetire getirme yetkisi,

Müdürün Görevleri

Madde 9 - Müdür
a) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumludur,
b) Çalışanları yazılı ve sözlü emirlerle yönlendirmek,
c) Müdürlüğü sevk ve idare etmek, gerekli disiplini sağlamak,
d) Personel arasında görev dağılımı yapar,
e) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’ i mevzuat çerçevesinde belirlemek,
g) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak,
h) Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında, görevleri ile alakalı konularda koordinasyonu sağlamakla sorumludur.

Müdürün Sorumlulukları

Madde 10 - Müdürün sorumlulukları; Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

Şef
Madde 11 - Müdürlük bünyesinde görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar, Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar
Madde 12 - Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümleri; Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilgili Daire Başkanı ile Harita ve İstimlak Şube Müdürü yürütür.

Raporlar

KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
1. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ KAMULAŞTIRMASI
Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası yapılacak alanın toplam büyüklüğü 40.470,00 m2dir. Kamulaştırılacak alanda 16 adet vatandaş parseli bulunmaktadır. Parsellerin toplam alanı 8310.59 m2 dir. Parseller üzerinde 16 adet bina bulunmaktadır. Parsel ve binaların kamulaştırılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Uzlaşma toplantısı sonucunda; 2 parsel/bina sahibi ile uzlaşılmış, 14 bina-parsel sahibi ile uzlaşılamayarak Hukuki süreç başlatılmıştır. Açılan öncü davalar sonucu 5 parsel/bina sahibine mahkemenin belirlediği bedeller yatırılarak kamulaştırmaları tamamlanmıştır. Kalan 9 parsel/bina için Hukuki süreç devam etmektedir.

2. ADAPAZARI İLÇESİ İNÖNÜ CADDESİ İLE ERENLER İLÇESİ SAKARYA CADDESİ ARASINDA AÇILACAK 30 m GENİŞLİĞİNDEKİ İMAR YOLU
Erenler İlçesi sınırları içinde Küpçüler Mahallesi’nden  ( Karasu Çevre Yolu ) başlayıp Adapazarı İlçesi sınırlarındaki Tuzla Mahallesine ( İnönü Caddesi)  bağlanacak olan 4 km uzunluğunda, 30 m genişliğindeki, toplam 105.000,00 m2 ‘lik yolun mülkiyeti ile ilgili kamuya terkin (yola terk) işlemleri tamamlanmıştır. Tepekum Mahallesi’nde 12 ve 20 nolu düzenleme, Yağcılar Mahallesi 39 nolu düzenleme, Tuzla Mahallesinde 32 ve 51 nolu arazi ve arsa düzenlemeleri yapılarak yolun yaklaşık % 75’ lik kısmı kamu lehine terk edilmiştir. İmar Planı Tadilatı ve 18 uygulaması ile Yağcılar Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 7.000 m2  ‘lik alan (% 7) kamu lehine terk edilmiştir. Böylelikle yolun % 82 ‘lik kısmı kamulaştırmaksızın kamu lehine terk edilmiştir. Kamulaştırma çalışmaları kapsamında; Tuzla Mahallesi, Kuyudibi mevkiinde yolda kalan 15 binanın kamulaştırma işlemi tamamlanmış olup, bina yıkımları tamamlanmıştır. Tuzla Mahallesi, Devoğlu mevkiinde yolda kalan 12 binadan 9 tanesinin malikleri ile uzlaşılmış olup, Temmuz ayında yıkımlar gerçekleştirilecektir. Uzlaşılamayan 3 tane bina için Hukuki süreç başlatılmıştır. Erenler İlçesi sınırındaki 607 ada, 671 parsel ve 141 parsel ile Adapazarı İlçesi sınırındaki Tepekum Mahallesi 157 ada, 390 ve 571 nolu parsellerin imar yolunda kalan 2500 m2 alan ve 8 binanın kamulaştırma çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Yolun tamamının açılabilmesi için, Yağcılar Mahallesinde kalan parseller (15.000,00 m2) ve binalar (10 adet) için Acele Kamulaştırma Kararı alınmış olup, henüz kamulaştırma davaları açılmamıştır.

3. D-100 KARAYOLU & PEKŞENLER KAVŞAĞI İLE KARASU-ÇEVREYOLU & YENİ STADYUM KAVŞAĞI ARASINDA PLANLANAN YOLUN KAMULAŞTIRILMASI
Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi D-100 Karayolu - Pekşenler Kavşağından başlayıp Adapazarı İlçesi,  Tepekum Mahallesi yeni yapılan Atatürk Stadına giden 40 m genişliğinde, 4700 m uzunluğundaki Duble Yol için, Acele Kamulaştırma Kararı alınmış olup, Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından tespit edilen bedeller parsel maliklerine ödenmiştir. Söz konusu bağlantı yolunda kalan bina ve parsellere ait tescile esas beyannameleri hazırlanmış,  Temmuz ayı içerisinde Uzlaşma Komisyonu Toplantısı yapılmış olup, dava sürecinin tamamlanması için dosyalar Hukuk Müşavirliğine gönderilmiştir.

40 M’LİK YOLUN YENİ STADYUM- KUZEY MARMARA OTOYOLU BAĞLANTISINDA ORTAYA ÇIKAN İLAVE KAVŞAK KISMININ KAMULAŞTIRILMASI
Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi D-100 Karayolu - Pekşenler Kavşağından başlayıp Adapazarı İlçesi,  Tepekum Mahallesinde yeni yapılan Atatürk Stadyumuna giden 40 m genişliğindeki Duble Yolun; Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısının yapılabilmesi için vatandaşa ait parsellerde ilave Acele Kamulaştırma Kararı alınmak üzere dosya Bakanlar Kuruluna gönderilmiş olup, Karar alındıktan sonra Uzlaşma Komisyonu Toplantıları yapılacaktır.

4. ERENLER İLÇESİ’NDE AÇILACAK 40 m GENİŞLİĞİNDEKİ YAVUZ SELİM CADDESİ’NİN KAMULAŞTIRILMASI
Erenler İlçesi sınırları içinde Uluyol Caddesinden başlayarak Şehit İlhan Aras Caddesine bağlanan yaklaşık 1,5 km uzunluğunda, 25 m ve 40 m genişliğindeki yolda kalan 3482-3528-3585-3588 nolu parsellere ait toplam 900 m2’lik alan 600.000 ödenerek kamulaştırılmış olup, tapuda tescil işlemleri tamamlanmıştır. İmar Planı Tadilatı ve 18 uygulaması ile Yeşiltepe Mahallesi sınırları içerisinde, yolun kavşak kısmında düzenleme yapılarak kamulaştırma yapmaksızın yolun kamu lehine terk edilmesi sağlanmıştır. Erenler Mahallesi 11886, 9497 ve 11790 nolu parseller ile Adalı Erenler Mahallesi 481 ada, 7 ve 9 nolu parseller üzerinde kalan binaların yıkılması için bina sahiplerine kamulaştırma bedeli olarak 670.000 olmak üzere toplam 1.270.000 ödeme yapılmış olup, parseller Belediyemiz adına tescil edilmiştir.

5. BEŞKÖPRÜ CADDESİ İLE KENAN SOFUOĞLU CADDESİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN 35 m GENİŞLİĞİNDEKİ CADDENİN KAMULAŞTIRILMASI
İmar Planına göre ilçe Belediyesi tarafından yapılan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması ile kamulaştırma yapılmaksızın yolun kamu lehine terk edilmesi sağlanmıştır. Serdivan İlçesi sınırları içinde Beşköprü Caddesinden başlayarak Kenan Sofuoğlu Caddesine bağlanan yaklaşık 1 km uzunluğunda, 35 m genişliğindeki yol ve kavşakta kalan 15158-12178-12179-1964/1 nolu parsellerdeki bina ve muhdesatlara Belediyemiz tarafından toplam 950.000 ödenerek kamulaştırılmış olup, tapuda tescil işlemleri tamamlanmıştır.

6. SAKARYA-KAYNARCA DOĞU MARMARA MAKİNA İMALATÇILARI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖGESİNİN KAMULAŞTIRILMASI
Belediyemiz ile Sakarya-Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü arasında protokol yapılması ve bu protokol çerçevesinde kamulaştırma iş ve işlemlerinin Belediyemiz tarafından yürütülmesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 14/09/2015 tarih ve 9/438 sayılı kararı ve Belediyemiz Encümeninin 01/10/2015 tarih ve 477 nolu kararı ile uygun görülmüştür. Buna istinaden tapu kaydı, parsel çözümlemeleri vb. teknik işlemler yapılarak kamulaştırma çalışmalarına başlanılmıştır. Güven, Eğrioğlu ve Gölce Mahallelerinde toplam 970 adet parsel için uzlaşma toplantılara 09.05.2016 tarihinde başlanılmış olup, 1. ve 2. etap uzlaşmalar tamamlanarak dosyalar OSB müdürlüğüne teslim edilmiştir. Daha sonra dilekçe ile müracaat eden parsel malikleri için belirli aralıklarla yeniden uzlaşma komisyonu toplantısı yapılmaktadır.

7. SAKARYA-FERİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖGESİ İLAVE ALAN KAMULAŞTIRILMASI
Belediyemiz ile Ferizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü arasında akdedilen 23/10/2017 tarihli protokol gereği kamulaştırma iş ve işlemleri Belediyemiz tarafından yürütülmektedir. Buna istinaden tapu kaydı, parsel çözümlemeleri vb. teknik işlemler yapılarak kamulaştırma çalışmalarına başlanılmıştır. Bu kapsamda; Değirmencik Mahallesinde toplam 75 adet parsel için Uzlaşma Toplantılarına 18.12.2017 tarihinde başlanılmış olup, tamamlanan uzlaşma dosyaları Ferizli OSB Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Daha sonra dilekçe ile müracaat eden parsel malikleri için belirli aralıklarla yeniden uzlaşma komisyonu toplantısı yapılacaktır.

8. GÖLETLERİN KAMULAŞTIRILMASI
Sakarya Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 24/07/2015 tarih ve 2015/18 sayılı kararı ile SASKİ Genel Müdürlüğü’nden Belediyemize devri yapılan göletlerle ilgili tüm bilgi ve belgeler Daire Başkanlığımızca teslim alınmış olup, bahse konu göletlere ait kamulaştırma, tescil vb. tüm iş ve işlemler Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

9. MEZARLIK ALANLARININ KAMULAŞTIRILMASI
İl sınırlarımız içerisinde ihtiyaç duyulan mezarlık alanlarının kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2017 yılında mezarlık alanlarının kamulaştırılması kapsamından vatandaşa yapılan ödeme 1.254.000,00’dir.

 

İMAR UYGULAMALARI
1. ARİFİYE HAL PROJESİ ve İMAR UYGULAMASI
Arifiye - Aşağı Kirazca Mahallesi 60 nolu parsel (eski) ve çevresinde yapılacak olan yeni hal binası yerinin ifraz işlemi tamamlanmış olup, yeni oluşan 1561 nolu parselin Belediyemize devir işlemi tamamlanmıştır. Daha sonra imar uygulaması Mahkeme Kararı ile iptal edilmiş olup, plan değişikliğinden sonra uygulama yeniden yapılacaktır.

2. SÖĞÜTLÜ İLÇESİ İMAR UYGULAMA ÇALIŞMALARI
Söğütlü İlçesi sınırlarında 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılması talep edilen bölgeler (4 bölge) için belirlenen düzenleme sınırları içerisinde çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda tüm bölgelerdeki 18 uygulamaları tamamlanmış olup, dosya Kadastro Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 2 bölgenin tapu tescil işlemleri tamamlanmış, diğer 2 bölge için çalışmalar devam etmektedir.

3. KARAPÜRÇEK İLÇESİ İMAR UYGULAMA ÇALIŞMALARI
Karapürçek İlçesi sınırlarında 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılması talep edilen bölgeler (3 bölge) için belirlenen düzenleme sınırları içerisinde çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda tüm bölgelerdeki 18 uygulamaları tamamlanmış olup, dosya Kadastro Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Tapu tescil işlemi devam etmektedir.

4. ADAPAZARI İLÇESİ TEKELER MAHALLESİ İMAR UYGULAMA ÇALIŞMASI
Adapazarı Belediyesinden alınan yetkiye istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılmıştır. Daha sonra imar uygulaması Mahkeme Kararı ile iptal edilmiş olup, uygulama sınırının değiştirilmesinden sonra uygulama yeniden yapılacaktır.

5. ADAPAZARI İLÇESİ, TEPEKUM MAHALLESİ İMAR UYGULAMA ÇALIŞMASI
Yeni Şehir Stadyumu ve çevresindeki alanı kapsayan ve 52 ve 55 Nolu Düzenleme Bölgesi olarak belirlenen alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yeniden imar uygulaması yapılmış olup, tapuda tescil işlemleri tamamlanmıştır.

 

DEVİR-TAHSİS-KİRALAMA ÇALIŞMALARI
1. KAYNARCA (KADINLAR PLAJI) SAHİL DÜZENLEMESİ PROJESİ

Kaynarca İlçesi, Arifağa Mahallesi,101 ada, 77 parsel nolu taşınmazda halka hizmet vermek amacıyla ‘plaj ve çevre düzenlemesi’ yapılması planlanmaktadır. Proje kapsamında belirlenen alan için Milli Emlak Müdürlüğü’nden irtifak hakkı kurulması talebinde bulunulmuş olup, çalışmalar halen devam etmektedir.

2. KOCAALİ (CAFERİYE MAHALLESİ) ÇEVRE ve SAHİL DÜZENLEMESİ PROJESİ
Kocaali İlçesi, Caferiye Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazda halka hizmet vermek amacıyla ‘sahil düzenleme projesi’ yapılacaktır. Proje kapsamında belirlenen alan imar uygulaması ile Kocaali Belediyesi adına tapuda tescil ettirilmiştir. Taşınmazın Belediyemize devri yapılmış olup, uygulama projesi için çalışmalar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca başlatılmıştır.

3. KATI ATIK ENTEGRE TESİSİ
Katı Atık Entegre Tesisi yapılabilmesi için; Adapazarı İlçesi, Tekeler ve Taşkısığı Mahallesinde 200.000,00 m2’lik alanın ‘orman kesin izni’ alınmış olup projenin önü açılmıştır.

4. GEYVE ÜRÜN TOPLAMA MERKEZİ TAHSİS TALEBİ
Geyve ilçesi, Sarıgazi Mahallesi 1909 nolu mülkiyeti Geyve Belediyesi’nde olan taşınmazdan 10.000 m2 lik kısmının ‘Ürün Toplama Merkezi’ olarak kullanılmak üzere Belediyemize devrinin yapılması talep edilmiş olup, devir işlemleri tamamlanarak yer teslimi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na yapılmıştır.

5. HAKEMLER İÇİN YAPILACAK BİNA
Adapazarı ilçesi, Tepekum Mahallesinde ‘Rekreasyon Alanında’ kalan yeni 892 parsel (eski 820 nolu )mülkiyeti Maliye Hazinesinde olan taşınmazın tamamının sportif faaliyetlere destek amaçlı Belediyemiz adına ön tahsisli parselin kesin tahsis işlemleri başlanılmıştır.

 

DİĞER ÇALIŞMALAR
ATM NOKTALARI
Vatandaşlarımızın günlük yaşantılarını kolaylaştırmak amacıyla Belediyemiz sorumluluğunda bulunan meydan, park ve cadde kenarlarına konumlandırılacak olan 10 adet ( Bölge İdare Mahkemesi Yanı, Donatım Garajı, Orta Garaj, Karaağaç Bulvarı,  Kent Meydanı, Serdivan - Konak Hastanesi Önü, Stadyum Önü, Şal Sokak ve Ünal Ozan Caddesi) ATM noktasının yer tespiti çalışması yapıldı. İlk etapta belirlenen 4 nokta için mimari / görsel tasarım tamamlanmıştır.  ATM noktaları yerine konulmuş olup, enerji bağlantısı sağlanarak kiralanabilir hale getirilmiştir.

ARAZİ ÇALIŞMALARI
2017 yılı içerisnde Ocak ayında 72.992,794 m2, Şubat ayında 184.494,284 m2, Mart ayında 383.649,297 m2, Nisan ayında 41.112,439 m2, Mayıs ayında 231.909,545 m2, Haziran ayında 459.583,647 m2, Temmuz ayında 363.330,817 m2,  Ağustos ayında 38.780,088 m2, Eylül ayında 94.945,146 m2, Ekim ayında 171.192,142 m2, Kasım ayında 134.346,168 m2 ve Aralık ayında da 337.022,844 m2 ölçümler yapılmıştır.