MÜDÜRLÜKLER

İletişim

Telefon : 44 44 054
Santral : 3109
Web : www.sakarya.bel.tr
E-Posta : cbs.yazilim@sakarya.bel.tr

Haberler

Görev Tanımları

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
(2) Bu Yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dair esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 - 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince, 21/10/2013 tarihli ve 11/327 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile kurulmuş olan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğüne ait olan bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 - Bu yönetmelikte ifade edilen;
a) Başkan: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
b) Belediye/Büyükşehir Belediyesi: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
c) Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Çalışan Personel: Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli,
e) Daire Başkanı: Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,
f) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,
g) Genel Sekreter Yardımcısı: Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğünün bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
h) İlçe Belediyesi: Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesini,
i) Müdürlük: Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğünü,
j) Şube Müdürü: Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürünü,
k) Şef: Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğünde kadrolu şefini, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat
MADDE 4 - (1) Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğü İdari Teşkilatı; müdür,  şef, memur,  işçi personelden oluşur.
(2)  Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır. (Bu maddenin konulmasının yeknesaklığı bozacağı kanaatini taşımaktayız. Örneğin; kimi büro kimi şeflik diyecektir)

Müdürlüğün görevleri
MADDE 5 - Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır;

Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, Belediye Başkanlığı’nın bütününe yaptığı katkının bilinciyle, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın Stratejik Amaç ve Hedefleri ile belirlenmiş olan faaliyetler ile kurum bünyesinde ihtiyaç duyulan ve bilgi sistemleri marifetiyle sağlanabilecek her konuda gerekli bilginin doğru, istenilen düzey, nitelik ve zamanında elde edilmesi amacıyla kullanılmakta olan veya kullanılacak olan tüm yazılım uygulamalarının yapmak veya yaptırmaktan sorumludur.

Bu kapsamda Sakarya Büyükşehir Belediye Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın yürütmekte olduğu;
a) Sakarya “Kent Bilgi Sistemi / Coğrafi Bilgi Sistemi”nin veya diğer yazılımların işlevleri belirlenerek ortak veri tabanının kurulması, işletilmesi ve güncel tutulması için gerekli organizasyonun sağlanması,
b) Kent Bilgi Sistemi / Coğrafi Bilgi Sistemi’ çalışmaları kapsamında belediye birimleri, ilçe/ilk kademe belediyeleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması,
c) Birimlerin ihtiyaç duyduğu uygulama yazılımlarının hazırlanarak gerekli teknik desteğin ve eğitimlerinin verilmesi,
d) Bilişim sektörünü sürekli takip etmek, yeni teknolojilerin incelenerek kurum ihtiyaçları doğrultusunda gerekli uygulamaları geliştirmek,
e) Yazılım mimarisini, standartlarını geliştirmek üzere gerekli çalışmalar yapmak,
f) Veri tabanı sistemlerinin Dba işlemlerini gerçekleştirmek üzere gerekli çalışmalar yapmak, Gerçekleştirilen yazılımların iş süreçlerinin sürekli değişebileceğini göz önünde tutarak; uygun yazılım geliştirme tekniklerini öğrenmek ve uygulamak üzere gerekli çalışmalar yapmak,
g) Servis Odaklı Mimariyi kullanmak, kurumsal servis yolumuzu oluşturup diğer kurumlar ile veri iletişimimizi sağlamak üzere gerekli çalışmalar yapmak,
h) Servis Odaklı Mimariyi uygulayarak, e-devlet kapısı üzerinde belediye hizmetlerinin sunulmasını sağlamak,
i) Servis Odaklı Mimarinin güvenliğini sağlamak, bakımını yapmak,
j) Mobil uygulama platformlarına yazılım geliştirmek üzere gerekli çalışmalar yapmak,
k) Geliştirilmiş olan tüm uygulamaların bakım ve güncellemelerini yapmak,
l) Sosyal Medyada belediye hizmetlerinin, projelerinin vb. duyurulması ve tanıtılması için gerekli altyapı çalışmalarını yapmak işlemlerinin yapılması
m) Ayrıca geliştirilen yazılımların eğitim desteğini vermek üzere gerekli çalışmalar yapmak,

Müdürün görevleri
MADDE 6 - Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Müdürlüğü Başkana karşı temsil eder,
b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
c) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
d) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
e) Personel arasında görev dağılımı yapar,
f) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler,
h) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,
i) Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğü ile diğer müdürlükler ve ilgili birimler arasında görevleri ile alakalı konularda koordinasyonu sağlar,
j) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

Müdürün yetkileri
MADDE 7 - Müdürün yetkileri şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi,
d) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
f) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili Yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek yetkisi,
g) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
h) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
i) Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapma yetkisi,
j) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
k) Başkanlık makamı tarafından kendisine verilen yetki devri çerçevesinde görevleri yerine getirme yetkisi.

Müdürün sorumlulukları
MADDE 8 - Müdürün sorumlulukları; Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

Müdür
MADDE 9 - Müdürlüğe atanma usul ve nitelikleri;
a) Büyükşehir Belediye Başkanının oluru,
b) Tercihen üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş, yurt içi veya yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olan,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olarak son iki yıllık sicil notu olumlu olanlar arasından atanır.

Şef
MADDE 10 - Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 11 - İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 12 - Bu Yönetmelik hükümleri; Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürü yürütür.

Raporlar

SAKBİS Belediye Otomasyon Yazılımı;

Kullanılmakta Olan Modüller ve Kullanan Birimler

Finansman Yönetimi: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Bağlı Müdürlükleri

Gelirler Yönetimi: Gelirler Şube Müdürlüğü

Taşınır Mal Yönetimi: Belediye Bünyesindeki tüm harcama birimleri

İnsan Kaynakları Yönetimi: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Bağlı Müdürlükleri, Kurumsal IKY uygulamamız ile entegre biçimde

Zabıta Yönetimi: Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Bağlı Müdürlükleri Daha önce herhangi bir uygulama yazılımı kullanmıyordu, tüm kayıtları Excel ve Word ortamında tutuluyordu, DIGIKENT ile birlikte veritabanında tutulmaya başlandı.

Çağrı Merkezi Yönetimi: Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Koordinasyonunda tüm belediye birimleri

EBYS Elektronik Belge Yönetimi: Tüm Belediye Birimleri (Fiziksel olarak evrak dolaşımının önüne geçildi, zaman ve mekândan bağımsız olarak hızlı bir şekilde dokümanlara ulaşma ve e-imza ile birlikte onay imkânı sağlandı)

e-Belediye Portalı: İstek Şikayet Bildirimi, Online borç sorgulama, borç ödeme, bilgi edinme başvurularının alınması, belge imza doğrulama

 

CBS ve Yazılım Şube Müdürlüğümüz Tarafından Geliştirilen Diğer Uygulamalar

İnsan Kaynakları Yönetimi (IKY): Temel İnsan Kaynakları uygulamalarını barındıran ve ilgili şube müdürlüğü tarafından kullanılan yazılım.

E-Meclis: Büyükşehir Belediye Meclisimiz üyelerinin, meclis gündemine, komisyon raporlarına ve kararlarına internet ortamından kendilerine sunulan mobil cihazları kullanmak vasıtası ile erişebilmesi amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır. Yılda ortalama 130 bin kağıt israfının önüne geçen bu uygulama ile yaklaşık 200 ağaç kesilmekten kurtuluyor. Uygulama; Serdivan, Erenler, Karapürçek, Söğütlü İlçe Belediyelerinin de kullanımına sunulmuştur.

Etkinlik Yönetim Sistemi (EYS): Etkinlik Kayıt Sistemi ile ilgili daire başkanlıklarının düzenlemiş olduğu eğitim, kurs, gezi, turnuva gibi faaliyetlere vatandaşlarımızın katılım kayıtları internet üzerinden online olarak gerçekleştirilmektedir.
- SAMEK 2015-2016 Güz Dönem Kayıtları: 6.844 kayıt
- Sosyal Gelişim Kulüpleri Güz Dönem Kayıtları: 238 kayıt
- Sosyal Gelişim Merkezi Kursları: 3.625 kayıt. Güz Dönem Kayıtları: 3.550 kayıt
- Macera Parkı 2015 Yaz Dönemi: Toplam 332
- Macera Parkı 2015 Kış Dönemi: Toplam 151
- Engelsiz Kurs: 2015 yılı 388 kayıt
- Büyükşehir Akademi: 2015 Bahar Dönemi 515 kayıt
- Doğa Yürüyüşleri: 2015 yılı şu ana kadar 1.194 kayıt
- Dağ Bisiklet Turları:2015 yılı 176 kayıt
- Girişimcilik Kursu Kayıtları: 60 kayıt; olmak üzere 2015 yılı içerisinde toplam 17.073 kayıt alınmıştır.

Kalite Bilgi Sistemi (KABİS): Vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesinde kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO 9001:2008 tarafından yayınlanmış standartlara göre hazırlanmış bir uygulama yazılımıdır.

WEB TV: “http://webtv.sakarya.bel.tr”üzerinden aylık ortalama 5.000 video gösterimi ile halkımıza belediyemiz ve hizmetlerimiz ile ilgili videolara erişim imkânı sunduğumuz platform. Platformdan belediye meclis toplantılarımız, SASKİ Genel Kurul Toplantıları ve ihalelerimiz web sitemiz üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır. 2015 yılı itibari ile 85 canlı yayın yapılmıştır.

Sosyal Doku Uygulaması (SODOKU): Sosyal Doku Uygulama Sistemi maddi durumu yeterli olamayan yardıma muhtaç kimseler ile engelli vatandaşlarımızın kayıtlarının tutulduğu ve yönetildiği uygulama yazılımıdır. İhtiyaç sahiplerinin tespit aşamalarında sahadan gerçek zamanlı veri toplama, toplanan verilerin SGK kayıtları ile karşılaştırılması, nüfus kayıtları ve vasilik bilgileri vb hizmetler SODOKU üzerinden yönetilmektedir. Sistem üzerinde 15.01.2016 itibari ile mevcut 8.823 kişi kaydı bulunmaktadır. 2015 yılı yazında yaptığımız çalışma ile sosyal yardım alan vatandaşlara yapılan yardımların nakit olarak sosyal yardım kartları üzerinden yapılabilmesi sağlanmıştır. Teslim edilen 1.359 karttan 1.340’ına belediyemizce nakit para yüklenmekte olup, vatandaşlar tarafından kullanılmıştır.

Gayrı Sıhhi Müesseseler Ruhsat Uygulaması (SAKGSM): Zabıta Daire Başkanlığı GSM Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğünün vermiş olduğu işletme ruhsatları ilgili kayıtların tutulduğu yazılım.

Çevre Koruma Kontrol Uygulaması (SAÇEV): Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü’nce yürütülen faaliyetlerin (Dolgu Talepleri Değerlendirme, Çevresel Gürültü Denetimleri, Kömür Denetimi, Hafriyat Denetimi vb.) formlarının kayıt altında tutulduğu uygulama yazılımı

E-Personel: Kurum personelinin, özlük bilgileri, maaş bordrosu, zimmetleri, duyurular, forum, telefon rehberi, izinli personel listesi vb gibi bilgilere ulaşabildiği kişiye özel web portalımız.

İtfaiye Uygulaması: İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından kullanılan yangın İhbar kayıt ve raporları ile arama kurtarma faaliyet raporlarının tutulduğu uygulama yazılımımız

Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulaması (SAKUS): Belediye otobüsleri, halk otobüsleri, ticari taksiler, dolmuş minibüsler, servis araçları vb tüm toplu taşıma araçlarının ruhsat kayıtları, hat ve güzergâh bilgileri, hareket planları gibi kayıtlar Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından SAKUS üzerinde yönetilmektedir. SAKUS’un vatandaşlarımıza yönelik arayüzünde ise online otobüs izleme imkanı bulunmaktadır. Akıllı Ulaşım Hizmetleri’ne yönelik daha önce hayata geçirdiğimiz elektronik bilet uygulamasından sonra, e-belediyecilik alanında Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek SAKUS uygulamamız sayesinde vatandaşlarımızın internet ortamında belediyemiz otobüslerinin anlık olarak konumlarına ve güzergâh bilgilerine ulaşabilmeleri sağlanmıştır. Otobüs güzergâhlarının harita üzerinde görüntülenebileceği uygulamaya mobil cihazlar ve akıllı telefonlardan da erişim imkânı bulunmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemi ve İmar Otomasyonu (SACOBİS): Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmalarının Büyükşehir Belediyemiz mücavir alanında sağlıklı yürütülebilmesi, adres numarataj-altyapı-ulaşım hizmetlerine yönelik sayısal verilerin tek merkezli yönetilmesi için geliştirilmiş olan uygulama yazılımımızdır. 6360 sayılı yasanın Büyükşehir Belediyelerine hizmet alanı olarak getirdiği tüm il sınırı kavramından dolayı adres bütünlüğünün sağlanması amacıyla yapılacak numarataj çalışmalarında MAKS standartlarına uygun veri üretilmesi SACOBİS ile sağlanmaktadır.

Kütüphane Bilgi Sistemi (SAHAF): Kültür Daire Başkanlığına bağlı Faik Baysal Kütüphanesinde bulunan kitap bilgilerinin tutulduğu, üye bilgileri ile kitapların emanete verilme bilgilerinin tutulduğu bir uygulamadır. SAHAF uygulamasında 19.344 adet kitap mevcuttur. 2015 yılı içerisinde mevcut kitaplardan 10.417 tanesi SAHAF uygulaması ile vatandaşlara emanete verilip takibi sağlanmıştır.

Hal Kayıt Sistemi (HAKS): Sakarya Sebze ve Meyve haline gelen ürünlerin giriş çıkışlarına ilişkin kayıtların tutulduğu uygulamadır. HAKS uygulamasında Sakarya iline gelen meyve ve sebzelerin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi ile bildirimlerin kontrolleri sağlamaktadır. Ayrıca hale gelen ürünlerin TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)’e aylık ve yıllık olarak rapor verilmektedir.

Makine İkmal Uygulaması (SAMAK): Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Makine İkmal Müdürlüğünce kullandığı bir uygulamadır. SAMAK uygulamasında Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm araçların kayıtları, araçlara ait muayene ve sigorta bilgilerinin takip edildiği, yıllık bakım ve onarımları, olası kaza ve arıza durumlarında yedek parça stoku ve kullanımı, araçların ihtiyaçlarına göre akaryakıt depolama ve kullanımlarına ait kayıtların tutulduğu bir uygulamadır.

Sağlık Daire Başkanlığı Ambulans Uygulaması (SAKMED): Daire Başkanlığı bünyesinde sunulan ambulans hizmetinin randevu kayıtlarının tutulduğu uygulama yazılımına 2015 yılı içerisinde yaptığımız güncellemeler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen hasta yatağı hizmetinin kayıtları ve yapılan yardımların takibine yönelik özellikler eklendi.

İş Takip Sistemi (İTS): Belediye Birimlerinin Bilgi İşlem Daire başkanlığının sunduğu hizmetlere erişebilmesi amacıyla oluşturulan iş takip uygulaması, ayrıca içerisinde bulunan toplantı modülü ile tüm birimlerin toplantılarını kayda alabilecekleri platform.

E-belediye Uygulamaları: 2015 yılı ortasında Büyükşehir Belediyemizin tüm online hizmetlerini yeni arayüzü ile http://ebelediye.sakarya.bel.tr web adresinde topladı. Uygulama ile vatandaşlar internet ortamından talep ve şikâyetlerini Belediyemiz Çözüm Masasına ulaştırabilmekte, vergi mükellefi olan şahıs ve kurumlar sicil, borç, tahakkuk ve tahsilât bilgilerini sorgulayabilmekte, beyan bilgisi verebilmekte, kuruma vermiş olduğu herhangi bir dilekçenin son durumunu sorgulayabilmekte, kredi kartı ile anında borç ödeme yapabilmekte, ayrıca meclis ve encümen kararlarına da ulaşabilmektedirler. Bunların dışında sunulan diğer hizmetler ise; Web TV, Hizmet Rehberi, Günlük vefat edenler cenazelerin kaldırılacağı camii konumu ile birlikte, Otobüs Saatleri, Tıp Merkezi Tahlil Sonuçları, İl Geneli Nöbetçi Eczaneler, Dilekçe Takibi, Büyükşehir Yayınları, İhale Duyuruları, Bilgi Edinme v.b.

Mezarlık Bilgi Sistemi (MEBİS): Proje Kapsamında Büyükşehir Belediyemiz Hizmet Alanı içerisinde bulunan Emirdağ Mezarlığı, Emir Sultan Mezarlığı ve Yeni Örnek Aile Mezarlığında bulunan parseller veritabanına taşındı. Mezarlıklar üzerinde bulunan parseller ve parsellerde bulunan mezarların çizimleri, mezarlar üzerinde bulunan defin bilgilerini de kapsayacak şekilde sayısal olarak belediyemiz coğrafi bilgi sistemi veritabanına kayıt edildi. Proje ile Emirdağ Mezarlığında sayısallaştırılan parsel sayısı 25.274, defin sayısı 11.416; Emirsultan Mezarlığında sayısallaştırılan parsel sayısı 8.366, defin sayısı 2.769; Yeni Örnek Aile Mezarlığında sayısallaştırılan parsel sayısı 28.015, defin sayısı 1.119.

Sosyal Medya Uygulamaları
Facebook Sayfamız: Sosyal ağlarda belediyemiz; faaliyetlerini daha etkin bir biçimde duyurabilmek adına FACEBOOK üzerinden halkımıza hizmet etmektedir. Güncel haberler ve duyurular online olarak sayfamız üzerinde 45.000 takipçi, Haftalık Ortalama 50.000 erişim ile Büyükşehir Belediyeleri arasında zirvede yer almaktayız.

Yeni Resmi Web Sitesi (www.sakarya.bel.tr): Yenilenen teknolojisi ve yeni yüzüyle web sitemiz, 05 Ocak 2015 tarihi itibari ile hizmet vermeye başlamıştır.

Mobil Belediye Uygulaması (SBB MOBİL): Mobil Belediyecilik Uygulamaları içerisinde Sakarya Büyükşehir Belediyemizde yer alacak, tamamı servis odaklı mimari üzerine kurulu, yönetimi, şık tasarımı ve kullanım kolaylığı ile vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.

Sakarya Şehir Portalı (SAYPORT - www.sakarya.com.tr): Sakarya İlimizdeki tüm sosyal ve kültürel etkinliklerin ‘www.sakarya.com.tr’ üzerinden duyurulması sağlanmaktadır.

E-Bilet Satış Portalı (ebilet.sakarya.bel.tr): Şehrimizde düzenlenen her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerin bilet satışlarının internet üzerinden yapılabildiği web sayfasını hayata geçirdik.