MÜDÜRLÜKLER

İletişim

Telefon : 44 44 054
Santral : 2131
Web : www.sakarya.bel.tr
E-Posta : cevre.koruma@sakarya.bel.tr

Haberler

Görev Tanımları

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA ve DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam
Madde 1 - Bu Yönetmelik Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü’nün görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla tanzim edilmiştir.

Kuruluş ve Hukuki Dayanak
Madde 2 - Bu Yönetmelik 5216 Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesinin i bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Müdürlüğün Tanımı
Madde 3 - Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü, Sakarya Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde çevrenin korunması, geliştirilmesi ve temizlenmesine ilişkin plan ve projeleri geliştirmek, çevre ile ilgili araştırma, inceleme ve laboratuvar çalışmaları yapmak ve yaptırmak, çevre korumaya ilişkin aralıksız denetimleri kanun ve nizamlara uygun olarak yapılmasını sağlayan birimdir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

Müdürlüğün Görevleri
Madde: 4 - Müdürlüğün genel olarak görevleri şunlardır;
a) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,
b) Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi hususunda hazırlanan ve/veya hazırlatılan plan, proje ve etütlerin şartnamelerini ve ihale dosyalarını hazırlamak,
c) Kendisine havale edilen plan, proje ve etütleri araştırmak, incelemek, standartlara ve bilimsel esaslara uygunluğunu sağlamak, uygun olanların ve ihalesi yapılanların yatırımını gerçekleştirmek,
d) Hava kirliliği izleme ve gerekli araştırmalar yaparak hava kalitesinin sağlanması için plan ve projeler geliştirmek,
e) Hava kirliliğine neden olan işyerlerini denetlemek, kirleten hakkında cezai işlemlerin yapılmasını sağlamak, kirletmeye neden olan faktörleri kaldırmak için gerekli önlemleri aldırmak,
f) Emisyon ölçümleri yapmak,
g) Tıbbi atık ve hastane atıklarının “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirlenen esaslar doğrultusunda imhalarının gerçekleşmesi için Başkanlık Makamınca yapılan veya yaptırılan plan ve projelere yapılan çalışmalara teknik katkıda bulunmak,
h) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda, tehlikeli atıkların uygun bir şekilde bertarafının sağlanması için gerekli çalışmaları yaparak katkıda bulunmak,
i) Gürültü ile ilgili plan ve projeler geliştirmek, gürültü kirliliğini izleme, gürültüye neden olan işyerlerinin, binaların, iş makinelerinin denetimini yapmak; gürültüye neden olanlar hakkında “ Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ne göre cezai işlemlerin yapılmasını sağlamak ve gürültüye neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması için teknik konularda ilgili birimlere yardımcı olmak,
j) Tesislerden kaynaklanan endüstriyel atık sular ile konutlardan kaynaklanan evsel atık suların deniz ve dere gibi alıcı ortamları kirletenlerin kontrol edilmesi, incelenmesi, tespiti, raporlanması, cezalandırılması ve tespit edilen sorunların çözümü için ADASU Genel Müdürlüğü’ne gerekli bilgi ve belgelerin gönderilmesini sağlamak ve yasal işlemler için gereğini yapmak,
k) Çevre ile ilgili değişik konulardaki şikayet ve talepleri değerlendirmek, gereğinin yapılması için ilgili görülen kişi, kurum, kuruluş ve işletmelere sorunu ileterek gereğinin yapılmasını sağlamak,
l) Hafriyat toprağı ve inşaat/ yıkıntı atıklarının çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini gidermek için etüt, plan,  proje geliştirmek, ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak, hafriyat toprağı ve inşaat/ yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması ve bertarafı için teknik standartların uygulanmasına katkıda bulunmak, hafriyat toprağı ve inşaat/ yıkıntı atık üreticileri, nakliyecileri ve bertaraf edicilerini izin sistemine bağlamak, kirletenler hakkında yasal işlemleri yürütmek.

İç Bünyede Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürün Görevleri ve Yetkileri
Madde 5
Görevleri:
a) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirir.
b) İlgi mevzuat, Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Genelge, Bildiri Prensip Kararları ve Talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek.
c) Müdürlüğün çalışma ve usullerini gözden geçirerek, Müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususlarda Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan prensip kararları alınması hususunu üst makamlara intikal ettirmek.
d) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek.
e) Müdürlüğün faaliyetleriyle ilgili Başkanlık Makamı’nın istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak.
f) Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi hususunda hazırlanan ve/veya hazırlatılan plan, proje ve etütlerin şartnamelerini ve ihale dosyalarını hazırlatmak.
g) Kendisine havale edilen plan, proje ve etütleri araştırmak, incelemek, standartlara ve bilimsel esaslara uygunluğunu sağlamak, uygun olanların ve ihalesi yapılanların yatırımını gerçekleştirilmesini sağlamak.
h) Başkanlık Makamınca istenilen bilgileri temin için sorumlu olduğu bölümlerde iş bölümü gerçekleştirmek.
i) Gerekli takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenleyip, emrindeki personele açıklamalarda bulunmak.
j) Başkanlık Makamınca düzenlenecek toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek, talimatlar almak.
k) Müdürlüğünün çalışma esaslarını gözden geçirerek planlayıp ve programlayarak, çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak,
l) Müdürlüğünce yapılan işlemleri ile kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak, sonucunu Başkanlık Makamına bildirmek,
m) Başkanlık Makamınca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek,

Yetkileri:
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Büyükşehir Belediye Başkanlık Makamı’nca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi,
d) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
e) Müdürlüğünü bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde sürekli ve ani denetlemeler yapma ve rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi,
f) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili Yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanlığı ile Başkanlık Makamı’na önerilerde bulunmak, gerektiğinde birden fazla şefliklerin ihdas edilmemesi halinde mevcut işleri mevcut personelle yürütmek,
g) Şefler ve diğer görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
h) Müdürlükteki kadro ve personel durumu ve işin yoğunluk derecesini dikkate alarak mevcut şeflikler ile kurulacak şeflikler için Başkanlık Makamı’ndan kadro talebinde bulunmak, Başkanlık Makamı’nın Onayı’nı alarak birkaç şefliğin görevini gerektiğinde bir tek şefliğe bağlamak,
i) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, Müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan birini Müdürlüğe vekalet etmek üzere belirlemek ve Makamın Onayına sunmak yetkisi,
j) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
k) Üst Makamlarca verilecek diğer yetkiler.

HAVA - EMİSYON - ATIKSU KONTROL ŞUBESİ

Emisyon Kontrol Sorumlusunun Görev ve Yetkileri
Madde 6
a) Müdürlük Makamınca verilecek görevleri kanun, tüzük yönetmelik, genelge, standart, yazılı ve sözlü hizmet emirlerine uygun olarak iş programı doğrultusunda iyi bir biçimde yapılıp, tanınan süre içerisinde bitirilmesini sağlamak,
b) İşyerlerinden tesislerden ve evsel ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğini izlemek, araştırmak, incelemek ve çözüme ilişkin etüt, plan ve projeler geliştirmek,
c) Tesislerde üretimden kaynaklanan hava kirliliği ile ilgili şikayet ve ihbarları 22 Temmuz 2006 tarih ve 26236 sayılı Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında zamanında değerlendirmek,
d) Konutlarda ve sanayide ısınma amaçlı yakıt tüketimi sonucu ortaya çıkan emisyon şikayet ve ihbarlarını 1312005 tarih ve 25699 sayılı Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında zamanında değerlendirmek,
e) Hizmetlerin aksamamasını ve devamını sağlamak,
f) Çalışan personelin işe devamını, çalışma disiplinini ve çalışma verimini sağlamak,
g) Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevler.

Hava Kirliliği Ölçüm İstasyon Sorumlusunun Görev ve Yetkileri
Madde 7

a) Müdürlük Makamınca verilecek görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, standart, yazılı ve sözlü hizmet emirlerine uygun yerine getirmek,
b) Ölçüm istasyonunda bulunan araç, gereç ve cihazların en iyi şekilde çalıştırılmasını sağlamak,
c) Yapılan ve yapılacak ölçüm ve analizleri bilimsel esas ve standartlara uygun yürütmek,
d) Ölçüm ve analiz sonuçlarını zamanında raporlandırmak ve raporları ilgili kişi kurum ve kuruluşlara zamanında göndermek, raporların birer örneğini dosyada ve bilgisayar ortamında muhafaza altına almak,
e) Ölçüm istasyonundaki hizmetlerin aksamamasını ve devamını sağlamak,
f) Çalışan personelin işe devamını, çalışma disiplinini ve çalışma verimini sağlamak,
g) Ölçüm istasyonunun ihtiyaçlarını zamanında tespit etmek temini için Müdürlük Makamına zamanında bildirmek,
h) Ölçüm istasyonunda gerekli emniyet ve güvenlik tedbirlerini almak ve aldırmak,
i) Ölçüm istasyonunda çalışan personel için gerekli koruyucu tedbirleri almak veya aldırmak,
j) Ölçüm istasyonundaki araç, gereç ve her türlü malzemenin korunmasını sağlamak,
k) Görevi gereği kendisine verilmiş malzeme araç, gereç, teçhizat ve her türlü malzemeyi iyi kullanmak, temiz ve düzenli bulundurmak, kaybetmemek, ayrılması halinde devir ve teslim şartlarını yerine getirmek.

Atıksu Sorumlusunun Görev ve Yetkileri
Madde 8
a) Müdürlük Makamınca verilecek görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, standart, yazılı ve sözlü hizmet emirlerine uygun olarak iş programı doğrultusunda iyi bir biçimde yapılıp, tanınan süre içerisinde bitirilmesini sağlamak,
b) İşyerlerinden, tesislerden kaynaklanan atıksu kirliliğini araştırmak, incelemek ve çözüme ilişkin etüt, plan ve projeler geliştirmek,
c) 31 Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde gerekli denetimleri yapmak, atıksu kirliliğine sebep olan kişi veya tesisler hakkında yasal işlem yürütmek ve ADASU Genel Müdürlüğü’ne bilgi vermek,
d) Atıksu konusunda gelen şikayetler ve ihbarları zamanında değerlendirmek,
e) Hizmetlerin aksamamasını ve devamını sağlamak,
f) Çalışan personelin işe devamını, çalışma disiplinini ve çalışma verimini sağlamak,
g) İhtiyaçları zamanında tespit etmek, temini için Müdürlük Makamı’na zamanında bildirmek,
h) Görevi gereği kendisine verilmiş malzeme, araç gereç, teçhizat ve her türlü malzemeyi kullanmak, temiz ve düzenli bulundurmak, kaybetmemek, ayrılması halinde devir ve teslim şartlarını yerine getirmek.

GÜRÜLTÜ - GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ ŞUBESİ

Madde 9
a) Müdürlük Makamınca verilecek görevleri kanun tüzük, yönetmelik, genelge, standart yazılı ve sözlü hizmet emirlerine uygun olarak iş programı doğrultusunda iyi bir biçimde yapıp, tanınan süre içerisinde bitirilmesini sağlamak,
b) İşyerlerinden tesislerden kaynaklanan gürültü kirliliğini araştırmak, incelemek ve çözüme ilişkin etüt, plan ve projeler geliştirmek,
c) 01.07.2005 tarih ve 25862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği’ne göre tesislerin gürültü işlemlerini takip etmek ve Yönetmelik doğrultusunda gürültü kirliliğine sebep olan kişi veya tesisler hakkında cezai işlem yürütmek, talep üzerine gürültü ölçümleri yapmak ve ölçüm neticelerini içeren “Rapor” düzenlemek,
d) Gürültü çalışmalarında ve gürültü işlemlerine ait dosyaları incelemede kendisine bağlı teknik elemanlar arasında iş ve görev dağılımı yapmak,
e) Gürültü ile ilgili şikayet ve ihbarları zamanında değerlendirmek,
f) Hizmetlerin aksamamasını ve devamını sağlamak,
g) Çalışan personelin işe devamını, çalışma disiplinini ve çalışma verimini sağlamak,
h) İhtiyaçları zamanında tespit etmek, temini için Müdürlük Makamına zamanında bildirmek,
j) Gürültü ölçüm ve kontrol çalışmalarında emniyet ve güvenlik tedbirlerini almak ve aldırmak,
k) Görevi gereği kendisine verilmiş malzeme, araç gereç teçhizat ve her türlü malzemeyi iyi kullanmak, temiz ve düzenli bulundurmak, kaybetmemek, ayrılması halinde devir ve teslim şartlarını yerine getirmek.

KATI-TIBBİ-TEHLİKELİ ATIK ŞUBESİ

Katı Atık Kontrol Sorumlusunun Görev ve Yetkileri
Madde 10
a) Müdürlük Makamınca verilecek görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, standart, yazılı ve sözlü hizmet emirlerine uygun olarak iş programı doğrultusunda iyi bir biçimde yapıp, tanınan süre içerisinde bitirilmesini sağlamak,
b) Sakarya Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanı içerisinde endüstriyel ve evsel katı atık kirliliğini araştırmak, incelemek ve çözüme ilişkin etüt, plan ve projeler geliştirmek,
c) Katı atıkların toplanması, taşınması, depolanması imhası ve yakılması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı diğer birimlerle koordinasyon sağlamak,
d) Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda katı atık kirliliğine sebep olanlar hakkında yasal işlemi ilgili birimlerden talep etmek, birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve sağlatmak, kirliliği önlemek için gerekli tedbirleri aldırmak,
e) Katı atık çalışmalarında kendisine bağlı teknik elemanlar arasında iş ve görev dağılımı yapmak,
f) Katı atık konusunda gelen şikayetler ve ihbarları zamanında değerlendirmek,
g) Hizmetlerin aksamamasını ve devamını sağlamak,
h) Çalışan personelin işe devamını, çalışma disiplinini ve çalışma verimini sağlamak,
i) İhtiyaçları zamanında tespit etmek, temini için Müdürlük Makamı’na zamanında bildirmek,
j) Katı Atık çalışmalarında emniyet ve güvenlik tedbirlerini almak ve aldırmak,
k) Görevi gereği kendisine verilmiş malzeme, araç gereç, teçhizat ve her türlü malzemeyi kullanmak, temiz ve düzenli bulundurmak, kaybetmemek, ayrılması halinde devir ve teslim şartlarını yerine getirmek.

Tıbbi Atık Kontrol Sorumlusunun Görev ve Yetkileri
Madde 11
a) Müdürlük Makamınca verilecek görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, standart, yazılı ve sözlü hizmet emirlerine uygun olarak iş programı doğrultusunda iyi bir biçimde yapıp, tanınan süre içersinde bitirilmesini sağlamak,
b) Sakarya Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanı içerisinde her türlü tıbbi atık kirliliğini araştırmak, incelemek ve çözüme ilişkin etüt, plan ve projeler geliştirmek,
c) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Doğrultusunda tıbbi atık kirliliğine sebep olanlar hakkında yasal işlemi ilgili birimlerden talep etmek birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve sağlatmak, kirliliği önlemek için gerekli tedbirleri aldırmak,
d) Tıbbi atık çalışmalarında kendisine bağlı teknik elemanlar arasında iş ve görev dağılımı yapmak,
e) Katı atık konusunda gelen şikayet ve ihbarları zamanında değerlendirmek,
f) Hizmetlerin aksamamasını ve devamını sağlamak,
g) Çalışan personelin işe devamını, çalışma disiplinini ve çalışma verimini sağlamak,
h) İhtiyaçları zamanında tespit etmek, temini için Müdürlük Makamı’na zamanında bildirmek,
i) Tıbbi atık çalışmalarında emniyet ve güvenlik tedbirlerini almak ve aldırmak,
j) Görevi gereği kendisine verilmiş malzeme, araç gereç, teçhizat ve her türlü malzemeyi iyi kullanmak, temiz ve düzenli bulundurmak, kaybetmemek, ayrılması halinde devir ve teslim şartlarını yerine getirmek.

Tehlikeli Atık Kontrol Sorumlusunun Görev ve Yetkileri
Madde 12
a) Müdürlük Makamınca verilecek görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, standart, yazılı ve sözlü hizmet emirlerine uygun olarak iş programı doğrultusunda iyi bir biçimde yapıp, tanınan süre içersinde bitirilmesini sağlamak,
b) Sakarya Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanı içerisinde her türlü tehlikeli atık kirliliğini araştırmak, incelemek ve çözüme ilişkin etüt, plan ve projeler geliştirmek,
c) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda tehlikeli atık kirliliğine sebep olanlar hakkında yasal işlemi ilgili birimlerden talep etmek, kirliliğin önlemesi için gerekli tedbirleri aldırmak,
d) Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerince bitkisel atık yağ üreticilerinin tespiti, denetlenmesi ve atık yağ sözleşmelerini yapmalarını sağlamak.
e) Bitkisel atık yağların evlerden toplanması için gerekli sistemi kurmak ve bu sistemin sürekliliğini sağlamak.
f) Sanayiden çıkan atık motor yağlarının kanalizasyona verilmesini önlemek ve atık yağ toplama sözleşmelerini yapmalarını sağlamak.
g) Tehlikeli atık sınıfına giren atık pil ve akümülatörlerin evsel çöplerden ayrı toplanmasını sağlamak ve toplama konteynırlarının ve toplama noktalarının koordinasyonunu ve güncellenmesini yapmak.
h) Tehlikeli atık çalışmalarında kendisine bağlı teknik elemanlar arasında iş ve görev dağılımı yapmak,
j) Tehlikeli atık konusunda gelen şikayet ve ihbarları zamanında değerlendirmek,
k) Çalışan personelin işe devamını, çalışma disiplinini ve çalışma verimini sağlamak,
l) İhtiyaçları zamanında tespit etmek, temini için Müdürlük Makamı’na zamanında bildirmek,
m) Tehlikeli atık çalışmalarında emniyet ve güvenlik tedbirlerini almak ve aldırmak,
n) Görevi gereği kendisine verilmiş malzeme, araç gereç, teçhizat ve her türlü malzemeyi iyi kullanmak, temiz ve düzenli bulundurmak, kaybetmemek, ayrılması halinde devir ve teslim şartlarını yerine getirmek.

HAFRİYAT VE İNŞAAT ATIĞI KONTROLÜ ŞUBESİ

Hafriyat Toprağı ve İnşaat/ Yıkıntı Atıkları Kontrol Sorumlusunun Görev ve Yetkileri
Madde 13
a) Müdürlük Makamınca verilecek görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, standart, yazılı ve sözlü hizmet emirlerine uygun olarak iş programı doğrultusunda yapıp, tanınan süre içersinde bitirilmesini sağlamak,
b) Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanı içerisinde her türlü hafriyat toprağı ve inşaat/ yıkıntı atıklarının neden olduğu kirliliği araştırmak, incelemek ve çözüme ilişkin etüt, plan ve projeler geliştirmek
c) Hafriyat toprağı ve inşaat/ yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması, bertaraf ve izin işlemleri konusunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı diğer birimler arasında koordinasyon sağlamak, kirliliği önlemek için gerekli tedbirleri aldırmak,
d) Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda hafriyat toprağı ve inşaat/ yıkıntı atıklarıyla kirliliğe sebep olanlar hakkında yasal işlemi ilgili birimlerden talep etmek,
e) Hafriyat toprağı ve inşaat/ yıkıntı atıkları denetimi çalışmalarında kendisine bağlı teknik elemanlar arasında iş ve görev dağılımı yapmak,
f) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları konusunda gelen şikayet ve ihbarları zamanında değerlendirmek,
g) Hizmetlerin aksamamasını ve devamını sağlamak,
h) Çalışan personelin işe devamını, çalışma disiplinini ve çalışma verimini sağlamak,
i) İhtiyaçları zamanında tespit etmek, temini için Müdürlük Makamı’na zamanında bildirmek,
j) Hafriyat toprağı ve inşaat/ yıkıntı atıklarının denetimi çalışmalarında emniyet ve güvenlik tedbirlerini almak ve aldırmak,
k) Görevi gereği kendisine verilmiş malzeme, araç gereç, teçhizat ve her türlü malzemeyi iyi kullanmak, temiz ve düzenli bulundurmak, kaybetmemek, ayrılması halinde devir ve teslim şartlarını yerine getirmek.

ÇEVRE ANALİZLERİ LABORATUVARI

Çevre Analizleri Laboratuvar Şefinin Görev ve Yetkileri
Madde 14
a) Müdürlük Makamınca verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, standart, yazılı ve sözlü hizmet emirlerine uygun yerine getirmek,
b) Laboratuvar çalışmalarını bilimsel esas ve standartlara uygun yürütmek
c) Laboratuvar ölçüm ve analiz sonuçlarını zamanında raporlandırmak ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara göndermek,
d) Laboratuvar hizmetlerinin aksamamasını ve devamını sağlamak,
e) Çalışan personelin işe devamını, çalışma disiplinini ve çalışma verimini sağlamak,
f) Laboratuvar ihtiyaçları zamanında tespit etmek, temini için Müdürlük Makamı’na zamanında bildirmek,
g) Laboratuvar emniyet ve güvenlik tedbirlerini almak ve aldırmak,
h) Laboratuvarda çalışan personel için gerekli koruyucu tedbirleri almak ve aldırmak,
i) Laboratuvardaki araç, gereç ve her türlü malzemenin korunmasını sağlamak,
j) Görevi gereği kendisine verilmiş malzeme, araç gereç, teçhizat ve her türlü malzemeyi kullanmak, temiz ve düzenli bulundurmak, kaybetmemek, ayrılması halinde devir ve teslim şartlarını yerine getirmek.

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTROLÜ ŞUBESİ

Ömrünü Tamamlamış Lastikler Kontrol Sorumlusunun Görev ve Yetkileri
Madde 15
a) Müdürlük Makamınca verilecek görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, standart, yazılı ve sözlü hizmet emirlerine uygun olarak iş programı doğrultusunda iyi bir biçimde yapıp, tanınan süre içersinde bitirilmesini sağlamak,
b) Sakarya Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanı içerisinde endüstriyel ve evsel katı atık kirliliğini araştırmak, incelemek ve çözüme ilişkin etüt, plan ve projeler geliştirmek,
c) Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği gereğince ÖTL’lerin toplanması ile ilgili olarak üreticilerin sorumluluğu ve programı dahilinde, gerektiğinde üretici ile işbirliği yaparak, ayrı toplama yapmakla, halkı bilgilendirmekle ve eğitim programları düzenlemek.
d) Mücavir alan içinde ÖTL üreticilerinin açık alanda ÖTL biriktirmesini önlemek.
e) Denetimlerde, ÖTL’lerin yasal olmayan yollarla taşındığının, izinsiz geçici depolandığının, lisanssız geri kazanıldığı ve bertaraf edildiğinin tespiti halinde, durumu tespit tutanağı ile il çevre ve orman müdürlüğüne bildirmek.
f) Geçici depolama alanları için uygun yer bulunamaması durumunda, geçici depolama alanları için yer göstermek.
g) Hizmetlerin aksamamasını ve devamını sağlamak,
h) Çalışan personelin işe devamını, çalışma disiplinini ve çalışma verimini sağlamak,
i) İhtiyaçları zamanında tespit etmek, temini için Müdürlük Makamı’na zamanında bildirmek,
j) Ömrünü tamamlamış lastiklerle ilgili çalışmalarda emniyet ve güvenlik tedbirlerini almak ve aldırmak,
k) Görevi gereği kendisine verilmiş malzeme, araç gereç, teçhizat ve her türlü malzemeyi kullanmak, temiz ve düzenli bulundurmak, kaybetmemek, ayrılması halinde devir ve teslim şartlarını yerine getirmek.

ÇEVRE ZABITASI ŞUBESİ

Çevre Zabıta Komiser Görev ve Yetkileri
Madde 16
a) Müdürlük Makamınca verilecek görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, standart, yazılı ve sözlü hizmet emirlerine uygun yerine getirmek,
b) Kendisine havale edilen her türlü evrakın kanun, talimat, bildiri ve genelgeler çerçevesi içinde cevaplandırılmasını sağlamak,
c) Müdürlük makamına arz edilecek evrakları uygun olarak hazırlamak veya hazırlatarak imzaya sunmak,
d) Sorumluluk alanına giren konularda çalışma programları hazırlayarak Müdürün Onayı’na sunmak,
e) Müdürlüğün günlük denetim çalışmalarında görevli teknik elemanlarla birlikte ve görevli teknik elemanın sorumluluğunda görev alacak Çevre Zabıta Memurlarını belirlemek,
f) Görevi gereği kendisine verilmiş malzeme, araç gereç, teçhizat ve her türlü malzemeyi iyi kullanmak, temiz ve düzenli bulundurmak, kaybetmemek, ayrılması halinde devir ve teslim şartlarını yerine getirmek.

Kömür Kontrol Sorumlusunun Görev ve Yetkileri
Madde 17
a) Müdürlük Makamınca verilecek görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, standart, yazılı ve sözlü hizmet emirlerine uygun olarak iş programı doğrultusunda iyi bir biçimde yapıp, tanınan süre içersinde bitirilmesini sağlamak,
b) Sakarya Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanı içerisinde satışı yapılan kömürlerden kaynaklanan sorunların çözüme ilişkin plan ve projeler geliştirmek,
c) 2872 Sayılı Çevre Kanunu doğrultusunda standart dışı ve/veya kaçak kömür satan üretici, pazarlamacı, taşıyıcı ve alıcılar hakkında cezai işlem yürütmek,
d) Kömürle ilgili yapılan çalışmalarında kendisine bağlı teknik elemanlar arasında iş ve görev dağılımını yapmak,
e) Kömürle ilgili gelen şikayet ve ihbarları zamanında değerlendirmek
f) Hizmetlerin aksamamasını ve devamını sağlamak,
g) Çalışan personelin işe devamını, çalışma disiplinini ve çalışma verimini sağlamak,
h) İhtiyaçları zamanında tespit etmek, temini için Müdürlük Makamı’na zamanında bildirmek,
i) Kömürle ilgili yapılan çalışmalarda emniyet ve güvenlik tedbirlerini almak ve aldırmak,
j) Görevi gereği kendisine verilmiş malzeme, araç gereç, teçhizat ve her türlü malzemeyi iyi kullanmak, temiz ve düzenli bulundurmak, kaybetmemek, ayrılması halinde devir ve teslim şartlarını yerine getirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler     

Yönetmelikte yer almayan hususlar
Madde 18 - İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlülükteki ilgili mevzuat uygulanır.

Yürürlük
Madde 19 - Bu Yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı, ilgili Daire Başkanı ve Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürü yürütür.

Raporlar

Sakarya İli Stratejik Gürültü Haritası

Hava Kirliliğini Önleme Faaliyetleri
Menşe Denetim Belgelerinin Verilmesi ve Takibi
Menşe Denetim Belgeleri 25 adetlik koçanlar halinde verilmektedir. 2013 yılında 145 adet ithal kömür menşe belgesi, 3 adet yerli kömür menşe belgesi, 4 adet briket kömür menşe belgesi olmak üzere toplam 152 adet menşe denetim belgesi verilmiştir.

Kömür Kontrol Noktası (K.K.N.) Kömür Denetimleri
Dörtyol Sanayi Eskişehir Yolu üzerinde bulunan Kömür Kontrol Noktasında şehre giriş yapan kömür kamyonlarının kontrolü yapılarak izinsiz, eksik belgeli kömür taşıyan kamyonların şehre girişi engellenmektedir.

Çevresel Denetimler
Çevresel denetimler, müdürlüğümüzün rutin olarak veya şikayete binaen yaptığı ahır atıkları, katı atık, emisyon, deşarj, hafriyat, gürültü, madeni atık yağlar, bitkisel atık yağlar, kömürler, koku, tehlikeli atıklar, ömrünü tamamlamış lastikler ve görüntü kirliliğine sebep olan işletme veya bölgelerin denetlenmesi, kirlilik kaynağının bulunarak önlem alınmasının sağlaması faaliyetlerinin tümünü kapsamaktadır. Ayrıca, sektörel olarak da hurdacılar, dökümcüler, lokal ve dernekler de çevresel açıdan denetlemektedir.
ALO 153 Çözüm Masasından telefon ile, BİMER ve sitemizde bulunan cevre@sakarya.bel.tr adresimizden e-posta ile ve yazı işlerinden dilekçe ile gelen şikayetler, teknik elemanlarımız ve Çevre Denetim Ekibimiz tarafından özellikle rahatsızlığın oluştuğu saat dilimlerinde değerlendirilmektedir. Ayrıca, rutin olarak kömür, hafriyat, lastik yakımı, atık dökümü ve yakımı denetimleri 24 saat esasına göre tüm Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yapılmaktadır.
2013 yılında 502’si rutin olarak, 266’sı şikayet üzerine ve 125’ i vatandaşın talebi üzerine olmak üzere toplam 893 denetim yapılarak tutanak altına alınmıştır. Bunların yanında 2013 yılında da haftalık program çerçevesinde, Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm İlçelerde, gün boyunca hafriyat ve inşaat yıkıntı atığı vb. katı atıkların dökülebileceği tüm alanlarda, teknik personel tarafından çevre zabıtası ile birlikte devriye şeklinde rutin denetimler yapılmaya devam edilmiş, gece denetimleri ile gürültü kirliliğinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.
Yapılan denetimlerin sonucuna göre Çevre Kanunu (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki devri yapılan hafriyat, kömür, gürültü kirliliği konusunda), Kabahatler Kanunu ve Zabıta Tembihnamesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmış, yetkimiz dışındaki durumlarda denetimlerde elde edilen tespitler Valiliğe, SASKİ Genel Müdürlüğü’ne veya ilgili belediyesine gönderilerek gerekli yasal işlemlerin yapılması ve sorunun giderilmesi sağlanmıştır. Gidilen denetimlerde sadece cezai işlem uygulamamış kirliliğin giderilmesi için firma veya vatandaşa teknik destek sağlanmış ve konuyla ilgili tebligatlar yapılmıştır.

2013 Yılında Yapılan Denetimler
Yapılan denetimlerin sonucuna göre Çevre Kanunu (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki devri yapılan hafriyat ve inşaat yıkıntı atığı taşınması ve bertarafı, kömürün taşınması ve satışı ve gürültü kirliliği konusunda), Kabahatler Kanunu (hafriyat ve inşaat yıkıntı atığı taşınması ve bertarafı, gürültü kirliliği, bitkisel Atık Yağ ve Çevre Kirliliği konusunda) ve Zabıta Tembihnamesi çerçevesinde toplam 47 adet (269.451,00 TL) idari para cezası uygulanmıştır.

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Yönetimi ve Denetlenmesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak 2013 yılında Araç Takip Sistemine (GPS - Uydu Bazlı Navigasyon Sistemi) geçilerek, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı taşıyan bütün araçlar online olarak da takip edilmeye başlanmıştır. Kurulan bu sistem ile tüm hafriyat araçları anlık olarak online bilgisayar veya tablet ve akıllı telefonlar aracılığıyla takip edilebilecek, gerekli izin ve onayları tamamlanmamış bölgelere döküm yapan araçlar anında tespit edilerek, mevzuata aykırı davranan gerçek/tüzel kişiler hakkında işlem yapılabilecektir. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği; 2013 yılında 45 adet firma, gerçek/tüzel kişi, Müdürlüğümüz tarafından kayıt altına alınmış, bu firmalara ait 120 araca “Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıklarını Taşıma İzin Belgesi” düzenlenmiştir. 2013 itibariyle 120 araç online olarak denetim ekiplerimiz tarafından sürekli takip edilmektedir. Mevcut durumda, Büyükşehir Belediyemize ait 2 adet saha tamamen dolduğundan, çıkan hafriyat ve inşaat yıkıntı atıkları, özel sektöre ait 4 adet depolama sahasına yönlendirilmektedir. Çeşitli faaliyetler sonucu oluşan gerek hafriyat toprağı gerekse bitkisel toprak yeniden kullanılmak üzere rekreasyon alanlarına yönlendirilmektedir.
2011 yılından itibaren, kazı çalışmaları sonucu atık olarak ortaya çıkan hafriyat toprağı ve bitkisel toprağın yeniden kullanılarak değerlendirilmesi amacıyla vatandaşlardan gelen dolgu talepleri incelenmiş, gerek ilgili ilçe belediyesi gerekse İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü gibi kurumların da görüşleri alınarak uygun görülen alanlarda “Hafriyat Toprağı ve Bitkisel Toprağın” dolgu amaçlı kullanılmasına izin verilmiştir. 2013 yılında bu şekilde gelen talepler doğrultusunda 96 gerçek/tüzel kişiye dolgu izni verilmiş olup, yaklaşık 216.332 m3 Hafriyat Toprağı ve Bitkisel Toprağın dolgu amaçlı kullanılarak geri kazanılması sağlanmıştır.

Gürültü Ölçüm Raporu’nun Hazırlanması
Gelen şikayetler üzerine; gürültü ölçüm cihazı ile yerinde yapılan ölçüm sonuçlarına göre hazırlanan, standartların üzerinde sonuçlar elde edilmişse standartlara ulaşılması için nelerin yapılması gerektiğinin anlatıldığı sonuç ve önerilerin yer aldığı bir rapordur. 2013 yılında gelen şikayetler üzerine toplam 54 adet gürültü ölçüm raporu yerinde yapılan denetleme ve ölçüm sonucu hazırlanmıştır. 2013 yılı içerisinde rutin olarak veya şikayet üzerine toplam 195 adet gürültü denetimi yapılarak tutanak altına alınmıştır.
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde müdürlüğümüz teknik elemanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın detaylarını belirlediği eğitim programını tamamlayarak sertifikalarını almışlardır. Ayrıca, denetimlerde kullanılmak üzere 2 adet Gürültü Ölçüm Cihazımız ve 1 adet titreşim ve gürültü ölçüm cihazımız bulunmaktadır.

Canlı Müzik İzni Görüşü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2011/11 sayılı Genelgesi’nin 7. Maddesine göre “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nin 24. Maddesinin (ğ) gereği çok hassas ve hassas kullanımların bulunduğu alanların dışında, canlı müzik faaliyeti gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişiler tarafından yetkili idarenin gerekli görmesi halinde “Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu” hazırlanması gerekmekte ve yetki devri yapılan Belediye Başkanlığınca verilecek uygun görüşe istinaden, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren yetkili kurum tarafından canlı müzik izni verilmesi gerekmektedir.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak yukarıda adı geçen genelge kapsamında 11 adet gerçek/tüzel kişi hakkında görüş hazırlanmış, bunlardan sadece 2 işletmeye uygun görüş verilirken diğer 9 işletme ile ilgili belirlenen eksikliklerin giderilmesi istenmiştir.
Çevre Kirliliğini Önleyici Tedbirler Hakkında Rapor’un hazırlanması Çevre Kirliliğini Önleyici Tedbirler Hakkında Rapor, Gayri Sıhhi Müessese (GSM) Ruhsatı’nın verilebilmesi için istenen belgeler arasında olup GSM açmak isteyen vatandaşların dilekçelerine istinaden teknik elemanlarımız tarafından yerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan bir rapordur. 2013 yılında 7 adet 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese (GSM), 18 adet 2. sınıf GSM ve 20 adet 3. sınıf GSM olmak üzere toplam 45 adet işletmeye Çevre Kirliliğini Önleyici Tedbirler Hakkında Rapor hazırlanmıştır.

Teknik Görüş Taleplerinin Değerlendirilmesi
Bakanlıklardan, Valilikten ve Diğer Daire Başkanlıklarından gelen ÇED görüşü, kum ve taşocağı, fabrika, kümes, ahır vb. işletmelerle ilgili görüş talep yazıları; konuyla ilgili gelen raporlar, mevzuat, literatür incelendikten ve sahada kontrol yapıldıktan sonra cevaplanmaktadır. 2013 yılında 28 adet dosya ile ilgili olarak, inceleme ve saha kontrolleri çerçevesinde görüş bildirilmiştir.