Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Haberler

Görev Tanımları

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN
TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç
MADDE 1-
Bu yönetmeliğin amacı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2-
Bu yönetmelik; Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin kuruluşu ile görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Hukuki dayanak
MADDE 3-
Bu yönetmelik; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/2/2015 tarihli ve 2015/8 nolu Genelgesi ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-
Bu yönetmelikte adı geçen;
a) Belediye: Büyükşehir Belediyesini,
b) Başkanlık: Büyükşehir Belediye Başkanlığını,
c) Başkan: Büyükşehir Belediye Başkanını,
ç) Meclis: Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Encümen: Büyükşehir Belediye Encümenini,
e) Genel Sekreter: Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,
f) Genel Sekreter Yardımcısı: İlgili Genel Sekreter Yardımcısını,
g) Daire Başkanlığı: Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığını,
ğ) Daire Başkanı: Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanını,
h) Şube Müdürlüğü: Daire başkanlığına bağlı şube müdürlerini
ı) Muhtarlık: Mahalle muhtarlığını,
i) Muhtar: Mahalle muhtarlarını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
DAİRE BAŞKANLIĞININ KURULUŞU VE GÖREVLERİ

Teşkilat Yapısı
MADDE 5 -
(1) Daire Başkanlığı görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü, Tarımsal hizmetler Şube Müdürlüğü ve Bitkisel Üretimi Destekleme Şube Müdürlüğü olmak üzere dört şube müdürlüğünden oluşur.
(2) Her şube müdürlüğünde yeteri kadar şeflik bulunur.
(3) Daire başkanlığında kaç şeflik bulunacağı meclis karan ile belirlenir.

Daire Başkanlığının Yetki ve Görevleri
MADDE 6 -
Daire Başkanlığı aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır.
1) Kırsal alanlarda ekonominin geliştirilmesi ve iş imkânlarının arttırılması, insan kaynaklarının örgütlenme düzeyinin ve yerel kalkınma kapasitesinin geliştirilmesi, kırsal alan fiziki altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması, kırsal çevrenin korunması ve geliştirilmesini sağlamak. Tarım ve Hayvancılık üretimlerinin, işlenmesi, korunması, depolanması ve pazarlanmasının geliştirilmesi için planlama, projelendirme, ihale ve şartnamelerinin hazırlanması ve uygulama çalışmalarının yapılmasını sağlamak.
2) Kırsal alandaki tarımsal, sosyal ve kültürel envanterleri hazırlamak ve sonuçlarını ilgili kurumlar ile paylaşmak.
3) Alternatif ürün çeşitliliğini sağlamak için il düzeyinde programlar geliştirmek, tarımsal gerilemeleri önlemek için projeler geliştirip uygulanmasını sağlamak üzere gerektiğinde diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak.
4) Tarımsal yapı tesisleri yapılması konusunda ihtiyaçları belirlemek ve ilgili daire başkanlıkları ile projeler geliştirmek.
5) Kırsal alanlardaki yerleşim yerlerinde atıl durumda olan okulların Kırsal Halk Eğitim Merkezleri olarak düzenlenmesi için çalışmalar yapmak, Bu merkezlerde çiftçilerin, gençlerin ve özellikle kadınların yerel girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, el sanatları, sosyal ve kültürel konularda kırsal alanlarla kentler arasında toplumsal dayanışma yaratmak amacıyla eğitimler düzenlemek.
6) Bölgenin tarım alanlarını, su kaynaklarını, yaylalar ve meralarını korumak ve geliştirmek.
7) Yöresel ekonomiyi geliştirmek üzere, ürün tanıtım organizasyonları ve şenliklerinin düzenlenmesini desteklemek.
8) İl genelinde kırsal turizm potansiyeli bulunan kırsal alanlar etüt edilerek seçilen kırsal turizm pilot uygulama bölgelerinde, kırsal alandaki tarım turizmine konu edilen bölgenin tarımsal potansiyeli, doğal güzellikleri ve kültür değerleri esas alınarak yerleşim yerlerinde imar planının hazırlanması hususunda görüş ve öneride bulunmak, gerekli hazırlıkları yapmak, rekreasyon düzenleme çalışmalarını yapmak ve geleneksel mimariyi korumak için restorasyon ihtiyacının desteklenmesi, kırsal kültürel mirası korumak ve köy müzeleri oluşturmak, Eko-köy (Organik Köy) uygulamalarını desteklemek ve standartlarının geliştirilmesi konularında projeler geliştirmek. Kırsal Turizm pilot uygulama bölgelerinde alt yapı hizmetlerinin yapılması, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek için ilgili daire başkanlıkları ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.
9) Kırsal alanlarda üretilen bazı ürünlerin marka olması için projeler geliştirmek ve desteklemek.
10) Aile çiftçiliğini geliştirmek ve desteklemek, üretici pazar yerlerinin kurulması, yol üzeri ürün satış yerlerinin düzenlenmesi konularında ilgili daire başkanlıkları ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.
11) Üretici örgütleri olan kooperatifler ve birliklerin çalışmalarım desteklemek için projeler geliştirmek.
12) Bölgemiz tarım ekonomisini geliştirmek için yurt içi ve yurt dışında düzenlenen tarım, gıda sanayi ve turizm fuarlarına katılmak, tanıtım stantları kurmak ve ilgili üreticilerin ve firmaların katılımını organize etmek.
13) Daire başkanlığı hizmet konularında yurt içindeki ve yurt dışındaki finans kuruluşlarından faydalanmak için projeler geliştirmek. Kamu kurumlan, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile proje ortaklıkları yapmak.
14) Daire başkanlığı hizmet konularında tanıtım, halkın bilinçlenmesi ve duyarlılığın arttırılması amacıyla; çalışma atölyeleri, konferanslar, seminerler, sempozyumlar düzenlemek, eğitim ve yayın malzemeleri (broşür, afiş, dergi, kitap, cd, film) hazırlamak, hazırlatmak ve dağıtmak.
15) Muhtarların iletişim bilgilerini güncel tutmak.
16) Daire başkanlığı ile ilgili tüm şube müdürlüklerini ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak,
17) Muhtarların mefruşat vb. ihtiyaçlarının temininde gerektiğinde yardımcı olmak,
18) Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,
19) Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek, ayrıca muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile bildirmek,
20) Gelen taleplerden, yerine getirilenleri ve yerine getirilemeyenlerin gerekçesini sisteme işlemek,
21) İçişleri Bakanlığı'na üçer aylık dönemlerde sunulacak rapor ile ilgili toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısını sisteme işlemek,
22) Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
23) Başkanın, muhtarlarla ilgili sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,
24) Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikâyet, öneri vb. konuların izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini sağlamak,
25) Daire başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin çalışmalarını ilgili mevzuatlar çerçevesinde yönlendirmek, denetlemek, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak,
26) Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemleri yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
27) Daire başkanlığının sorumluluğu altındaki işler ile ilgili ihaleler için gerekli çalışmaları yürütmek, teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak,
28) Muhtarlarla ilgili oluşturulan projeler, teknik detay ve çizimler doğrultusunda kamu ihale mevzuatına göre işlemleri yürütmek,
29) İhale ile yaptırılan işlerin kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlamak ve aylık hak edişlerini onaylamak,
30) Daire başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tüm işler ile ilgili gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,
31) İlçe belediyelerinin, muhtarlıklar ile ortak görev yapılması gereken konularda koordinasyonunu sağlamak, bununla ilgili ilçe belediyeleri ile gerekli yazışma ve çalışmaları yapmak,
32) Daire başkanlığı kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama adımlarını belirlemek,
33) Yürütülecek faaliyetler sırasında diğer daire başkanlıkları ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek,
34) Daire Başkanlığının faaliyet alanı ile ilgili muhtarların talep ve şikâyetlerini değerlendirerek cevaplandırılmasını sağlamak ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak,
35) Başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri yapmak."

Şube Müdürlükleri ve Şefliklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 7-
(1) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlükleri arasındaki görev dağılımı, Daire Başkanının önerisi ve sıralı amirlerin uygun görüşünden sonra, Başkanın onayıyla yapılır.
(2) Şube Müdürlüklerine bağlı Şeflikler arasındaki görev dağılımı, Şube Müdürünün teklifi ve Daire Başkanının onayı ile yapılır.

Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü
MADDE 8-
Tarımsal hizmetler şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
1) Daire Başkanlığının görevleri ve faaliyetleri ile ilgili güvenli bir veri tabanı, bilgi işlem sistemi ve web sitesi kurmak, kurdurmak,
2) Kırsal bölgelerde sosyal yaşamı, tarım ve hayvancılığı desteklemek amacı ile her türlü faaliyet ve hizmette planlama, uygulama ve koordinasyonunu sağlayıp sonuçlandırmak, Rekabetçi bir tarım sektörünün oluşması, fiziki potansiyelin, çevre ve arazinin geliştirilmesi, kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin ve ekonomik çeşitliliğin iyileştirilmesi, yerel kırsal kalkınma kapasitesinin oluşturulması için programlar hazırlamak, uygulamak ve izlemek.
3) Avrupa Birliği hibe fonları kaynakları, Kent Konseyi, Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kuruluşları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletlere Bağlı kuruluşlar ve diğer uluslararası kaynaklarla yürütülen kırsal kalkınma Programlarına ilişkin işbirliği protokol ve koordinasyonunu sağlamak,
4) Kırsal alanda proje ve program uygulamaları ile Daire Başkanlığının görev alanına giren diğer konularda kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
5) Öz kaynaklı kırsal kalkınma projeleri hazırlamak, hazırlatmak ve yürütmek, projelerin belirli periyotlarla fiziki ve nakdi performanslarını izlemek, gelişmelere ilişkin raporları ilgili birimlere göndermek,
6) Kırsal alanda yürütülen projelere ait bütçe teklifini, kalkınma plan ve program esaslarına göre hazırlamak, projelere ilişkin yatırım programını yapmak, izlemek ve değerlendirmek,
7) Kırsal alanda yürütülen projelere ait yatırım bütçesinin ödeme emirlerini takip etmek, ilgili birimlere iletmek, Kırsal kalkınmayı desteklemek amacı ile daha önceden yapılmış tesislerin bakım, onarım, iyileştirilmesi, yeniden tefrişinin yapılmasını sağlamak, yaptırmak, teşvik etmek veya yardımcı olmak,
8) Faaliyet alanıyla ilgili tarımsal ve hayvansal üretimin ve ürün gelirlerinin artırılması amacıyla eğitim ve yayım çalışmaları ile ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yürütmek veya desteklemek, kurslar düzenlemek veya kurslara katılmak,
9) Kırsal alandaki üreticileri koruma, örgütlenme ve sosyal faaliyetler ile ilgili projeler yapmak ya da yaptırmak,
10) Tarımsal hizmetler şube müdürlüğünün faaliyet alanları ile ilgili AR-GE destekleme, hayvancılık ve tarım üretim kaynaklarının geliştirilmesi, pazarlama ve tarımsal ekonomi, su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, sürdürülebilir ve alternatif tanm ürünlerinin üretilmesi ile ilgili projeler hazırlanması, hazırlatılması, uygulanması konularında; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşlar, iştirakçi şirketler ve belediye şirketleri, Kent Konseyi, Oda ve Borsalar, Türkiye Belediyeler Birliği, özel sektör, üniversiteler, araştırma enstitüleri, Tarımsal Kırsal Kalkınmayı destekleme Kurumu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları vb. kuruluşlarla işbirliği sağlamak, kaynak temin etmek ve desteklemek,
11) Sakarya ile özdeşleşen ve rekabetçi hayvan ırklarını tespit etmek suretiyle bunların yetiştirilmesini ve üretimini teşvik etmek, rekabet avantajı oluşturması için her türlü çalışmayı yürütmek, desteklemek,
12) Sakarya’da yüksek vasıflı hayvan ırklarını yaygınlaştırılmasını sağlamak ve hayvan yetiştiriciliğini hayvan sağlığı yönünden desteklemek.
13) Hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar yapmak.
14) Hayvancılık alanında değer zincirini tespit etmek, daire başkanlığının işbirliği içinde olması gereken kurum, kuruluş, üniversite, STK, üretici ve destek kuruluşları ile iletişim ve iş birliğini sağlamak.
15) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 5436 Sayılı kanun uyarınca, Şube Müdürlüğünün yıllık faaliyet raporunu, performans raporunu ve 5 Yıllık stratejik planını hazırlayarak, daire başkanına sunmak.
16) Hayvansal üretimi ve hayvan yetiştiriciliği, işleme, değerlendirme, pazarlama yönünden küçükbaş, büyükbaş, su ürünleri, kanatlı, kanatlı küçük evcil faaliyetlerini kalite ve verim artırıcı yöntemleri teşvik edici, destekleyici, geliştirici sistemler, eğitim ve denetim, analiz ve envanter çalışmaları vb. gibi konularda her türlü faaliyeti gerçekleştirmek için projeler yapmak, yaptırmak. İşlerin yapımını ve/veya denetlenmesini sağlamak, bu tedbirler kapsamında yatırım yapacak mevcut işletmelerde halk sağlığı, hayvan sağlığı ve hayvan refahı ile ilgili ulusal standartları ve asgari AB standartlarını sağlamak.
17) Göl, gölet ve barajlarda balıkçılık faaliyetleri ile ilgili fizibilite çalışmaları yapmak, yaptırmak. İç sularda her türlü yetiştiricilik ve avcılık faaliyetleri ile ilgili tesis, makine, ekipman kurulumu yapmak, yaptırmak. Bunun için ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili kuruluşları, Orman içi su kaynaklarının balıklandınlmasında Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman ve Su işleri Bakanlığı, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, araştırma kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kooperatif ve üretici birlikleri ile işbirliği, protokol yapmak ve mali destek sağlamak.
18) Tarımsal hizmetler şube müdürlüğü mahiyetinde ortaya çıkacak yeni ihtiyaçları karşılamak üzere, özellikleri belediye meclisi kararına bağlanarak yapılacak diğer hizmetler yapmak.
19) Başkanlıkça verilecek benzer görevleri yapmak, yaptırmak, teşvik etmek veya yardımcı olmak.

Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü
MADDE 9-
Muhtarlık İşleri Şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
1) Belediye sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri elektronik ortamda almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmek.
2) Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün içinde sistem üzerinden cevap vermek, ayrıca muhtarların mail adreslerine elektronik posta ile bildirmek.
3) Gelen taleplerden, yerine getirilenleri ve yerine getirilemeyenlerin gerekçesini sisteme işlemek,
4) İçişleri Bakanlığı'na üçer aylık dönemlerde sunulacak rapor ile ilgili toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısını sisteme işlemek.
5) Başkanlık Makamı ile muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
6) Başkanın, muhtarlarla ilgili sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.
7) Muhtarlarla ilgili Başkanlığa intikal eden sözlü ve yazılı dilek, şikâyet, öneri vb. konuların izlenmesi ile sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini sağlamak.
8) Daire başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin çalışmalarını ilgili mevzuatlar çerçevesinde yönlendirmek, denetlemek, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak.
9) Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemlerin yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
10) Daire başkanlığının sorumluluğu altındaki işler ile ilgili ihaleler için gerekli çalışmaları yürütmek, teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak.
11) Muhtarlarla ilgili oluşturulan projeler, teknik detay ve çizimler doğrultusunda kamu ihale mevzuatına göre işlemleri yürütmek.
12) İhale ile yaptırılan işlerin kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlamak ve aylık hak edişlerini onaylamak.
13) Daire başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tüm işler ile ilgili gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak.
14) İlçe belediyelerinin, muhtarlıklar ile ortak görev yapılması gereken konularda koordinasyonunu sağlamak, bununla ilgili ilçe belediyeleri ile gerekli yazışma ve çalışmaları yapmak.
15) Daire başkanlığı kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama adımlarını belirlemek.

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü
MADDE 10- Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
1) Salgın, bulaşıcı hayvan hastalıkları ile ilgili olarak yasalar gereği yapılması gereken çalışmaları gerçekleştirmek. Gerektiğinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık, İl Orman ve Su İşleri Müdürlükleriyle birlikte çalışmak.
2) Hayvanlardan insanlara geçen (zoonoz) hastalıklarla ilgili önlem mücadele çalışmalarını yapmak ve bu çalışmaların organizasyonlarına katılmak.
3) Sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalar çerçevesinde kurulan rehabilitasyon merkezleriyle ilgili organizasyon ve hizmete yönelik çalışmaları sağlanmak.
4) İl Hayvan Koruma Kurulunda görev yapmak ve kurulun alt çalışmalarına katılmak.
5) Mesleki konularda eğitime yönelik hizmetler vermek.
6) Kurban Hizmetleri Alt Komisyonuna katılarak kurban hizmetleriyle ilgili gerekli görevleri yerine getirmek.

Bitkisel Üretimi Destekleme Şube Müdürlüğü
MADDE 11-
Bitkisel Üretimi Destekleme Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
1) Tarımsal alanda dış mekan süs bitkileri üretimini teşvik edici, destekleyici, geliştirici sistemler, eğitim ve denetim, analiz ve envanter çalışmaları vb. gibi konularda her türlü faaliyeti gerçekleştirmek, işlerin yapımını ve/veya denetlenmesini sağlamak.
2) Dış mekân süs bitkileri ürünlerinin yetiştirilmesi, ürün kalitesini ve verimini arttırıcı yöntemleri teşvik ve destekleme ile ilgili projeler yapmak ya da yaptırmak.
3) Yöreye özgü ve endemik gen kaynaklarının tespiti ve korunması ile ilgili projeler yapmak veya yaptırmak.
4) Dış mekân süs bitkileri üretim ve pazarlama konularında eğitim ve yayım çalışmaları ile ilgili projeler yapmak ya da yaptırmak.
5) Örgütlü veya tüzel kişilere katma değeri yüksek tohum/fide/fidan destek projeleri çalışmaları yapmak ya da yaptırmak.
6) Şube Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumluluk alanında bulunan tarımsal üretim sahalarında etkin, verimli ve kaliteli üretim yapılması için her türlü iş ve işlemleri gerçekleştirmek, Üst Yönetim tarafından uygun görülmesi halinde ürün satışını yapmak.
7) Faaliyet alanıyla ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yürütmek veya desteklemek.
8) Şube Müdürlüğü’nün görev alanı ile ilgili ihaleli işlerin projeye ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini denetlemek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PERSONELİN GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI

Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 12- Daire Başkanı;
1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 6360 sayılı kanun gereğince, Yerel sürdürülebilir kırsal kalkınmayı sağlamak için tarım ve hayvancılığın geliştirilmesini desteklemek, projeler geliştirmek, ürünlerin katma değerini artıracak tesislerin kurulması, ürün pazarlama yerlerinin yapılması ve kırsalda ekonomiyi çeşitlendirmek için; doğal güzelliklerin, tarımsal ürünlerin, kültürel mirasın ve yerel kimliği yansıtacak ayırt edilebilir ürünler veya “marka” olmuş ürünlerin tanıtımı konularında projeler yapar veya yaptırır, projelerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlar, kırsal alan yönetimi gereğince alt yapı tesislerinin kurulması için gerekli çalışmalar yapar.
2) Kamu kurum-kuruluşları ve vatandaşlardan Daire Başkanlığına gelen dilekçe, talep ve evrakları değerlendirir ve evrakın ilgili şubesine havalesini yapar.
3) Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda Daire Başkanlığını idare ve temsil eder.
4) Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin çalışmalarını ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yönlendirir, denetler, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlar.
5) Toplam kalite anlayışı doğrultusunda Daire Başkanlığı ile ilgili kalite sistem çalışmalarına katkıda bulunur ve bu sistemin uygulanmasını sağlar.
6) Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir ve gerektiğinde çalışmalara katılır, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olur.
7) Şube müdürlüklerinin çalışma alanları ile ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe belediyeleriyle koordinasyonu sağlar.
8) Meclis, Encümen ve ilgili komisyonlarda Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda görev alır.
9) Belediye Başkanlığınca yetki verilmesi durumunda, Daire Başkanlığının görevleri ile ilgili konularda, kamu veya özel hukuk tüzel kişileri, gerçek kişiler, sivil toplum kuruluşları, Kent Konseyi, Avrupa Komisyonu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletlere bağlı Örgütler, Dünya Bankası ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla gerekli işbirliği ve protokolleri yapmak, koordinasyonu sağlamak, ayrıca uygun görülmesi halinde ulusal ve uluslararası etkinlikleri takip etmek, organize etmek ve katılım sağlamakla görevli ve yetkilidir.
10) Birimiyle ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve genel sekreter yardımcılığına sunulmasını sağlar.
11) Daire Başkanlığı personelinin işlerini zamanında ve eksiksiz yapmalarını sağlar.
12) İç ve dış denetimlerde çalışmaları yönlendirir.
13) Personelin mesleki eğitimine katkı sağlamak için personele iç ve dış eğitim aldırılmasını sağlar.
14) Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılması ve Daire Başkanlığı personelinin uyum içerisinde çalışmasını sağlar.
15) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş ve sarf malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlar.
16) Daire Başkanlığına ait mal ve hizmet alım taleplerini değerlendirir.
17) İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapar.
18) Daire Başkanlığının bütçe teklifini hazırlar.
19) Harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirir.

Şube Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 13- Şube Müdürü;
1) Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili kanun, yönetmelik, genelge, tebliğ vb. mevzuatın takibini yapmak, güncellenmesini sağlamak ve personelini bilgilendirmek, eğitim ihtiyaçlarını karşılamak.
2) Personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve yerine getirmesini sağlamak, mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.
3) Bağlı olduğu Daire Başkanı ve Üst Yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
4) Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planlan hazırlamak, uygulamak veya uygulatmak, aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek, düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
5) Birimiyle ilgili her yıl bütçe teklifini hazırlayarak Daire Başkanlığının onayına sunmak.
6) Kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak gerekli bilgileri temin etmek.
7) Her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatlarının projeye ve mevzuata uygunluğunu, işin başlangıcından bitimine kadar yapılmasını sağlamak ve denetlemek.
8) Müdürlük ile ilgili ihaleli işlerin mevzuata uygun olarak dosyalarını hazırlamak.
9) İhale işlemleri tamamlanarak sözleşmeye bağlanmış yapım, hizmet veya mal alımı işlerinin sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamak, ara hak ediş düzenlemek ve takibini yapmak.
10) Geçici ve kesin kabul işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek, kesin hesap dosyasının hazırlanmasını sağlamak.
11) İhale ile yapımı gerçekleştirilen ve geçici kabulü yapılarak tamamlanan tesisleri ilgili Daire Başkanlığı veya kurumlara teslim etmek.
12) Müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerini değerlendirmek ve gereken önlemlerin alınmasını sağlamak üzere Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantılarda çalışma raporları sunarak bilgi paylaşımını gerçekleştirmek.
13) Müdürlük ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesinde katkıda bulunmak, çözümler üretip, sonuçlandırılmasını sağlamak.
14) Müdürlük ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını ve Daire Başkanlığına sunulmasını sağlamak.
15) Müdürlük ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak.
16) Müdürlük çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve sarf malzemelerinin amacına uygun kullanımı sağlamak.
17) 6331 sayılı yasa kapsamında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılmasını sağlamak ve işyeri ortamının geliştirilmesi için gereken önlemlerin alınmasını sağlamak.
18) Daire Başkanı tarafından verilen görevleri mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yerine getirmekle görevli, yetkili ve sorumludur.

Şeflerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 14 -
Şef, Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen görevleri mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yerine getirmekle görevli, yetkili ve sorumludur.

Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 15 -
Diğer personel; şef, şube müdürü ve Daire Başkanı tarafından verilen görevleri mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yerine getirmekle görevli, yetkili ve sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ORTAK HÜKÜMLER

Daire başkanlığının bütçe, performans programı ve faaliyet raporu
MADDE 16 -
Daire başkanlığı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yıllık gider bütçe tasarılarını, performans programlarını, faaliyet raporlarını, hazırlayarak yasal süresi içerisinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na teslim etmek zorundadır.

Daire başkanlığının idari işlerinin yürütülmesi
MADDE 17
- Daire başkanlığım ilgilendiren idari işler, satın alma ve taşınır mal işlemleri daire başkanınca görevlendirilen personel veya İdari İşler Şefliği tarafından yürütülür.

Daire başkanlığının taşınır mal işlemleri ve ihtiyaçların temini
MADDE 18
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu’nun 60. maddesi uyarınca proje alımları dışında mal ve hizmet alıntıları ile hurdaya ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla hurdaya çıkan malzemelerin satışı ve yapım ihaleleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilir. Ayrıca doğrudan temin sınırları içerisinde kalan tamir, bakım, onarımlar ile yedek parça alımları daire başkanlığınca gerçekleştirilir. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilecek ihaleler daire başkanlığıyla koordineli olarak gerçekleştirilir. Daire başkanlığı, birimine ait mal ve malzemelerin giriş-çıkış ve muhafaza işlemlerini yapmak, hurdaya çıkan malzemeleri imha etmek veya satmak, bunlara ilişkin kayıtları tutmakla görevli ve yükümlüdür.

İnceleme ve araştırma
MADDE 19 -
Daire başkanı, kendi daire başkalığının faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere; yurtiçi ve yurtdışında bulunan resmi ve özel kuruluşlarda inceleme-araştırma yapmak üzere personel görevlendirebilir. Bu tür görevlendirmelerde Başkanlık Makamından onay alınması gerekir. Ancak tüm personelin yurtdışı görevlendirmeleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilir.

Yazışmalar
MADDE 20 -
Daire başkanlığı; İmza Yetkileri Yönergesi çerçevesinde Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yazışma yapar. Belediyenin diğer birimleri ile yazışması olduğu takdirde, aralarındaki yazışmaları öncelikle ele almak ve sonuçlandırmak zorundadır. Dosyalama işlemleri “Standart Dosya Planı” hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Ortak görevler
MADDE 21 -
Birden fazla belediye birimini ilgilendiren iş veya görev söz konusu olduğunda koordinatör daire başkanlığı Başkanlık Makamı tarafından belirlenir. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında işçi çalıştıran tüm harcama birimlerince, işçilerin özlük dosyaları oluşturularak, ihale dokümanı ve ihale sözleşmesi ile birlikte hizmet cetvelleri muhafaza edilir. Anılan işçilerden iş sözleşmeleri kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona ermiş olanlar için; muhafaza edilen özlük dosyaları, ihale dokümanı ve ihale sözleşmesi ile birlikte hizmet cetvelleri, iş ve işlemleri yapılmak üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Yönergeler
MADDE 22 -
Yukarıda sayılan görev alanları ile ilgili işler, tanımlanan şube müdürlükleri bazında hazırlanacak yönergelere göre yürütülecektir. Söz konusu yönergeler bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra daire başkanlığı tarafından hazırlanır ve Başkanlık Makamının onayı ile yürürlüğe konur.

Değişiklik
MADDE 23 -
Bu yönetmelikte yapılacak her türlü değişiklik meclis kararı ile yapılır, değişiklik teklifinin Meclisin onayına sunulması işlemi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığımın koordinesinde gerçekleştirilir.

 

SON HÜKÜMLER

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
MADDE 24 -
İşbu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 25 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 26 -
Bu Yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütür.