MÜDÜRLÜKLER

İletişim

Telefon : 44 44 054
Santral : 2113
Web : www.sakarya.bel.tr
E-Posta : atik.yonetimi@sakarya.bel.tr

Haberler

Görev Tanımları

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
SIFIR ATIK YÖNETİMİ ve DENİZ HİZMETLERİŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Temizlik İşleri Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dair esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile kurulmuş olan Temizlik İşleri Şube Müdürlüğüne ait olan bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve tabi olduğu diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönetmelikte ifade edilen;
a) Başkan: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanını,
b) Belediye/Büyükşehir Belediyesi: Sakarya Büyükşehir Belediyesini,
c) Belediye Meclisi: Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisini,
d) Genel Sekreter: Sakarya Büyükşehir Belediye Genel Sekreterini,
e) Genel Sekreter Yardımcısı: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,
f) Daire Başkanı: Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,
g) Müdürlük: Temizlik İşleri Şube Müdürlüğünü,
h) Şube Müdürü: Temizlik İşleri Şube Müdürünü,
i) Şef: Temizlik İşleri Şube Müdürlüğünde kadrolu şefini,
j) Çalışan Personel: Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat

MADDE 5-
(1) Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü İdari Teşkilatı; müdür,  mühendis, memur ve işçi personelden oluşur.
(2)  Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Müdürlüğün görevleri

MADDE 6- Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçe ve ilk kademe belediyelerinin katı atıklarını 5216 sayılı kanunu madde 7/ I bendine istinaden depolama-bertaraf işlemlerini gerçekleştirmek,
b) Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan katı atık düzenli depolama sahasının yapımı, bakımı, onarımı ve bununla ilgili tesisleri işletmek/işlettirmek,
c) Tıbbi Atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında katı atıklardan ayrı olarak toplamak/toplattırmak ve bertaraf etmek/ettirmek, bununla ilgili tesisleri işletmek/işlettirmek,
d) Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan bölgelerde oluşan geri dönüşebilen ambalaj Atıklarını kaynağında ayrı toplama çalışmalarını koordine etmek ve ekonomiye geri kazandırmak.
e) “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine” göre atık pillerin kaynağında katı atıklardan ayrı toplanmasını ve düzenli depolama alanına alınmamasını sağlamak.
f) Gümrüklerden ve özel firmalardan gelen talepler doğrultusunda defolu, bozuk, tarihi geçmiş malzemelerin Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve imha prosedürlerine göre imha işlemlerinin yapılması,
g) Sakarya Büyükşehir Belediyesi görev alanındaki ana arter ve meydanların temizlenmesi, yıkanması ve her türlü görüntü kirliliğinin giderilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmektedir.
h) Birime ait araç, gereç, malzemelerin bakım, onarım ve ikmalini sağlamak.

Müdürün görevleri

MADDE 7- Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
b) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
c) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
d) Personel arasında görev dağılımı yapar,
e) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler,
g) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,
h) Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında görevleri ile alakalı konularda koordineli çalışmak,
i) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Müdürün yetkileri

MADDE 8- Müdürün yetkileri şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Daire Başkanına önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi,
d) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
f) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili Yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek yetkisi,
g) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
h) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
i) Birimdeki tüm personelin görev dağılımını yapma yetkisi,
j) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
k) Daire Başkanı tarafından kendisine verilen yetki devri çerçevesinde görevleri yerine getirme yetkisi.

Müdürün sorumlulukları

MADDE 9- Müdürün sorumlulukları;
Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

Müdür

MADDE 10- Müdürlüğe atanma usul ve nitelikleri;
a) Büyükşehir Belediye Başkanının oluru,
b) Tercihen üniversitelerin Mühendislik, İşletme, Kamu Yönetimi ve benzeri Türkçe ve sosyal içerikli eğitim dallarında en az dört yıllık öğrenim gören veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş, yurt içi veya yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olan,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan ve ilgili mevzuata uygun olarak son iki yıllık sicil notu olumlu olanlar arasından atanır.

Şef

MADDE 11- Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 12- İş bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümleri; Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı ve Temizlik İşleri Şube Müdürü yürütür.

Raporlar

Katı Atık Düzenli Depolama Sahası
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 23 Ocak 2009 tarihinden beri hizmet vermektedir. Katı atık düzenli depolama tesisimize 6 ilçe belediyesi ve özel firmalar evsel atıklarını getirmektedir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi katı atık düzenli depolama sahasında 2013  yılında 159.804 ton atık düzenli depolanmıştır.

Tıbbi Atıkların Toplanması ve Sterilizasyon Tesisi
Tesis, 627 m2 kapalı olmak üzere toplam 2000 m2 alanda kurularak çalışmaya başlamıştır. Ayrıca yapılan protokol ile Bolu ve Düzce illerinin de tıbbi atıkları ayrı toplanarak “Tıbbi atık sterilizasyon tesisinde” steril edildikten sonra hacmi küçültülüp düzenli depolama sahasında depolanmaktadır. 2013 yılında Tıbbi atık sterilizasyon tesisimizde 1.292.841,955 kg tıbbi atık bertaraf edilmiştir. 2013 yılında 487 adet sağlık kuruluşundan tıbbi atıklar toplanmıştır.

Atık Pil ve Akümülatörlerin Toplanması
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’nde Büyükşehir Belediyesinin görevleri olarak belirtilen eğitim faaliyetleri ve çalışmaların halka duyurulması faaliyetleri atık pilleri toplama çalışmaları ile eş zamanlı olarak devam etmiştir. Duyurular ve eğitim faaliyetleri için yerel basın, web sitemiz, Büyükşehir Belediyesinin yayınladığı bülten ve okul eğitimlerinde kullanılmak üzere hazırlanan broşür ve diğer faaliyetlerin de anlatıldığı “Çevremiz Kitapçığı” kullanılmıştır. Hazırlanan kitapçık ve broşürler ilçe belediyelerine, okullara, pil satışı yapan işletmelere verilmiş, okullarda ve derneklerde yapılan görsel sunumlarla ve TAP Derneği tarafından hazırlanan kısa, eğitici filmlerle destekli çevre eğitimlerinde atık pil toplama faaliyetleri hakkında bilgiler verilmiştir.

Atık Motor Yağlarının Toplanması
Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü’nün bünyesinde oluşturulan geçici atık yağ depolama alanında Büyükşehir bünyesinde oluşan atık yağlar, yönetmelik hükümleri gereğince, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertarafının sağlanması için depolanmış ve Çevre ve Orman Bakanlığı’nca atık yağların toplanması konusunda yetkilendirilmiş bir kuruluş olan PETDER ile bu atık yağların ücretsiz alınıp bertaraf tesisine götürülmesi konusunda yapılan protokol çerçevesinde SASKİ de dahil Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde biriken atık yağlar PETDER’e teslim edilmiş ve bertaraf tesisine götürülmesi sağlanmıştır.

Elektronik Atıkların Toplanması
Elektronik atıkların doğa ve insan sağlığına verdiği zararların önlenmesinin yanı sıra içeriğindeki değerli metallerin geri kazanımıyla ekonomiye katkı sağlanması dünyada da yeni gelişmekte olan bir kavram olmakla birlikte müdürlüğümüz, yine ilk ve örnek bir çalışmayla bu tarz atıkların öncelikle tüm kurumlardan ayrı toplanması, sonrasında da Büyükşehir Belediyemiz araçlarıyla bu tarz atıklar için belirlenen konteynıra taşınması ve son olarak da lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilmesine yönelik çalışmalar yapmaya başlamış olup, sınırlar dahilindeki tüm kişi ve kurumların bu çalışmaya katılmasını sağlamak amacıyla çalışmayı tanıtıcı afiş, broşürler hazırlanmış ve konu görsel basın aracılığıyla tüm halkımıza anlatılmıştır.
Elektronik atıkların toplanması ile ilgili çalışmaya 2009 yılı sonunda öncelikle Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde başlanmış, daha sonra tüm kurum ve kuruluşlara yazılar yazılarak bu çalışmaya katılmaları istenmiştir. Çalışmanın sağlıklı yapılabilmesi için atıkların adreslerden alınması amacıyla araç temini sağlanmıştır.
2010 yılı itibarıyla başlanan eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam edilmiş, afiş, broşür vb. materyallerin yanında konuyla ilgili olarak, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ nün katkılarıyla hazırlanan tanıtım filmi ve billboardlarda gösterilmeye devam etmiştir. Bunlara ek olarak şehrin farklı yerlerinde toplama noktaları ve bir adet atık getirme merkezi oluşturulmuştur.
Elektronik Atık Toplama Noktaları 1. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bahçesi 2. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Teknik Birimler (Yorgalar) 3. Sakarya Kent Konseyi Binası Girişi 4. Adapazarı Belediyesi 5. Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 6. Akyazı Belediyesi 7. Karaman, Camili ve Korucuk muhtarlıkları.

Atık Getirme Merkezi
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Bahçesi; yapılan bu çalışmalar sonucunda müdürlüğümüz tarafından 2013 yılında 15.086  kg e-atık toplanmıştır.

Bitkisel Atık Yağlarının Toplanması
Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırlarında bitkisel atık yağ toplayıcıları tarafından, 2013 yılında bitkisel atık yağların toplanması konusunda yapılan sözleşme sayısı 732 ve toplama miktarı 182.640 kg olarak bildirilmiştir.

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması
ÖTL’lerin toplanması faaliyeti 2010 yılı itibarıyla başlamıştır. ÖTL’ler, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Lastik Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi (LASDER) adına çalışan toplayıcı firmalar tarafından toplanmaktadır. Lastik tamirhaneleri, kaplamacılar, perakende satış noktaları, oto sanayi ve benzeri yerlerde biriktirilen ömrünü tamamlamış lastikler, toplayıcı firma tarafından, Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen özelliklere sahip araç ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden temin edilen Ulusal Atık Taşıma Formunu düzenlenip bir nüshası işletme yetkilisine verilerek adresten alınmaktadır. Toplayıcı firma tarafından alınan ÖTL’ler geçici depolama alanlarına, lisanslı geri kazanım ve lisanslı bertaraf tesislerine taşınmaktadır. 2013 yılında 1562 ton yılında ton olmak üzere, 2010 yılından bu yana 4592 ton ÖTL toplanmıştır.

El ve Makine ile Yapılan Temizlik Çalışmaları
İki adet vakumlu yol süpürme aracıyla ana arterlerin dışında ilçe belediyelerimizden ihtiyacı olanlara da hizmet götürülmektedir. Kuzeyde Söğütlü-Ferizli, Doğuda Hendek-Akyazı ve Karapürçek ilçelerinin ana arterlerinde haftanın bir günü çalışma yapılmaktadır. El ile yapılan genel temizlik çalışması şehir merkezinde sürdürülmektedir. Haftada 20 km güzergahta yaklaşık 80.000m2 olan çalışmada sürdürülmektedir.

Projeler
Sürdürülebilir Şehirler Protokolü
Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirdi. Gold Standart Vakfı işbirliği ile hazırlanan ‘Sürdürülebilir Şehir Sakarya Projesi’ protokolü imza töreni düzenlendi.

Sürdürülebilir Sakarya İklim Dostu Aydınlatma Projesi
Sürdürülebilir Şehirler Eğitimi: verilen eğitime 53 kişi katılım sağladı. Eğitimde bu projede belediyelerin önemine de değinilirken, belediyeler için sera gazı emisyonları hesaplamaları anlatıldı.
IPCC Yöntemine Göre Emisyon Envanterinin Hesaplanması Eğitimi: “Sera Gazı Emisyonlarının IPCC Metodlarına Göre Hesaplanması” üzerine verilen teknik eğitimde “sera gazlarının hesaplanması ile ilgili tekrar metodoloji ve yaklaşımların paylaşılması, şu ana kadar toplanan verilerin ve kullanılan emisyon faktörlerinin değerlendirilmesi ve birebir uygulama eğitimi ile hesaplamaların düzeltilmesi ve kontrolü” ele alınmıştır. Envanter çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması ve kurumsallaştırılması için belediyeye özel taslak organizasyon şemasının oluşturulması ve görev ve sorumlulukların belirlenmesi, veri akışının şematize edilmesi sağlanmıştır. Enerji, Atık, Ulaşım, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Isıtma ve Aydınlatmada Sera Gazı Azaltımı Çalıştayı: Çalıştay; enerji, sanayi, atık yönetimi, ulaşım kaynaklı sera gazı azaltımı ve kamu kurumlarında ısıtma ve aydınlatmaya yönelik iklim dostu stratejiler geliştirme başlıkları altında, dört farklı oturumda yapıldı.

Atık Piliniz Şeker Olsun Çocuklar Projesi
Bu proje kapsamında 100 (yüz) adet atık pil toplama makinesi alınmıştır. Makineler Sakarya Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile birlikte belirlenen okullara dağıtılmış ve çocuklar atık pilleri bu makinelere attıkça makineden çıkan kuponları biriktirerek elde ettikleri puan karşılığında hediye kazanmaları sağlanmıştır. Bu çalışma ile hem atık pillerin ayrı toplanması hem de özellikle çocukların atıkların kaynağında ayrı toplanması ve çevre bilinci konularında uygulayarak öğrenmeleri ve bunu yaşam biçimi haline getirmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

İlçe Belediyeleri Koordinasyon Toplantıları
Bitkisel Atık Yağ Bilgilendirme Toplantısı, Ömrünü Tamamlamış Lastikler Bilgilendirme Toplantısı, Atık Yönetimi Bilgilendirme Toplantısı

YEŞİL İŞ - 2013
Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir iş dünyasının geleceğini şekillendirmek, değişimi ve en yeni gelişmeleri tartışmak, yeni düşünce sistemlerini oluşturmak üzere toplanan “Yeşil İş 2013” platformunda, Sürdürülebilir Belediye Uygulamaları alanında örnek belediye olarak gösterildi.

REW - 2013
REW İstanbul 2013 (9. Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi) Uluslararası Fuarı, Marmara Belediyeler Birliği’nin desteğiyle İstanbul’da yapıldı. Fuar kapsamında Altın Karınca ödüllü “Örnek Belediyecilik Projeleri” de tanıtıldı. Bu kapsamda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Altın Karınca Ödül Töreni’nde birincilik ödülüne layık bulunan “Atık Piliniz Şeker Olsun Çocuklar Projesi’ni” katılımcılara anlattı.

Çevre Haftası Etkinlikleri
Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Çevre Yürüyüşü gerçekleştirildi. Dr. Nuri Bayar İlkokulu önünden başlayan yürüyüş, AKM’de son buldu. Doğa Koleji Bando Takımı eşliğinde yürüyen gönüllülere, günün anısına çam fidesi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Küresel İklim Değişikliği, Etkileri ve Bize Düşen Görevler Paneli
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SATSO Çevre Komisyonu tarafından 3-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde “Küresel İklim Değişikliği, Etkileri ve Bize Düşen Görevler” konulu çevre paneli düzenlendi.

Atık Pil Toplama Yarışması
Çevre bilincini arttırmak, çocuklara atık pillerin ayrı toplanması gerektiğini ve zararlarını anlatmak amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren okullar için ödül töreni gerçekleştirildi.

Afiş Yarışması
Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen okullar arası Afiş Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.