Hızlı Erişim;
  Haberler
  Tüm Haberler
  Meclis Gündemi
  Meclis Kararları
+ tümü
Ana Sayfaya Git
Geri Dön
 
 
 
  Hizmetler   Neredeyim:  Ana Sayfa / Bilgi Hattı / Ulaşım Saatleri /
 
Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliği
 

Adapazarı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Halk Otobüslerinin Çalıştırılmasına İlişkin Yönetmelik

 

AMAÇ VE KAPSAM
Madde 1- İş bu yönetmelik, Belediyelerin yetkisi ve hakkı bulunan toplu taşıma hizmetlerini bir yönetim, yürütüm ve denetim organizasyonu altında bütünleştirmek ve yolcu taşıma kalitesinin yükseltilmesi amacı ile, Adapazarı Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde özel veya tüzel kişilerce ticari amaçla toplu taşıma hizmeti vermek üzere çalıştırılacak özel halk otobüslerinin, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta olan toplu taşıma hizmetleri ile koordinasyon içinde yürütülmesi ve vatandaşların çağdaş toplu taşıma hizmetlerinden yararlanabilmesi amacına yönelik çalışma ve çalıştırılma ilke ve usullerini düzenler.

YASAL DAYANAK
Madde 2- İş bu yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. maddesi ile 9. maddeleri uyarınca düzenlenmiştir.

TANIMLAR
Madde 3- Bu yönetmelikte yer alan tanımlar;
Belediye: Adapazarı Büyükşehir Belediyesi’ni.

Belediye Meclisi: Büyükşehir Belediye Meclisi’ni

Belediye Encümeni: Büyükşehir Belediye Encümenini

UKOME: Ulaşım Koordinasyon Merkezi

Hareket Memurluğu: Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü otobüs hareket memurluğu.
Özel Halk Otobüsü: Toplu taşıma hizmeti veren özel mülkiyetli otobüs.

İşletici: Bu yönetmelik hükümleri mucibince toplu taşıma hizmeti veren özel mülkiyetli otobüslerin sorumlu işleticisini.

Araç: Bu yönetmelik uyarınca özel halk otobüsü olarak işleticinin çalıştırdığı toplu taşıma aracını,
Sürücü: Yönetmelik uyarınca işletici tarafından görevlendirilen özel halk otobüsü sürücüsü,
Hat: Aracın çalıştığı hattı,

Güzergah: Aracın izleyeceği yolu,

Hat Gurupları: Bir bölgede taşımacılık yapan birden fazla hatta oluşan gurubu,

Zaman Tarifesi (ZT): Otobüslerin seferlerinde uyacakları zaman tarifelerini gösteren listeyi,
İşletme Yılı: İşletmeye başlanılan yılın Ocak ayı başından, aynı yılın Aralık sonuna kadar geçen süreyi kapsar,

Kent: Adapazarı Büyükşehir Belediyesi’nin (Mücavir alanları dahil) sınırları içinde kalan bölgeyi,
İnceleme Komisyonu: Toplu Taşıma Şube Müdürünün başkanlığında,Makine İkmal Müdürlüğü teknik elemanı, Hareket memurluğu şefi ve işleticiden oluşan 4 kişilik komisyonu,

Teknik Komisyon: Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Müdürü veya Müdür Yardımcısı başkanlığında, Toplu Taşıma Şube Müdür Yardımcısı, Makine İkmal şefi veya amiri, Hareket memuru ve ustabaşından oluşan 5 kişilik komisyon,
Şikayet, Değerlendirme ve Ceza Komsiyonu: Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Meclis Ulaşım Komisyonunun kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire
Başkam ve Toplu Taşıma Müdüründen oluşacak beş kişilik komisyon. Bu yönetmelikte yer almayan ve açıklanmayan diğer hususlar için ilişkili yasa ve yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir.

YÖNETİM, YÜRÜTÜM VE DENETİM
Madde 4-
Özel halk otobüsleri, işleticisinin veya işleticiye bağlı olarak çalışan personelinin sorumluluğu altında, Belediyenin yönetim ve denetimine bağlı olarak bu yönetmelik esaslarına, bu yönetmeliğe uygulanarak çıkartılacak talimatlara ve akdedilecek sözleşmeye göre çalıştırılırlar.

HUKUKİ SORUMLULUK
Madde 5- Özel halk otobüsleri personelinin her türlü eyleminden ve taşımacılıktan doğan ve doğacak olan her türlü mali (vergi, resim, harç, sigorta primleri ve Trafik cezaları) hukuki ve ceza sorumluluğu işleticiye aittir.

İşleticilerle üçüncü kişiler arasındaki ilişkilerde belediye hiçbir .şekilde taraf olarak görülemez, hiçbir şekil ve şartta taahhüt altına giremez ve her ne surette olursa olsun sorumlu tutulamaz.

Aracın Trafikten men edilmesi veya işleticinin borcundan ötürü fiilen haczedilmesi halinde haczi takip eden 10. günün hitamından itibaren her gün için o hattaki 50 yolcu ücreti ceza uygulanır. Ceza uygulama süresi 30 günü geçtiği takdirde toplu taşıma hat işletmeciliği hakkı iptal edilir, hiçbir hak talep edilemez.

 

ÇALIŞMA ŞEKLİ
Madde 6- Özel halk otobüslerinin çalıştırılması, bunların çalışacakları hatlar, hatlarda oluşan gruplar ve izleyecekleri güzergahlar ile bu hatlara verilecek kontenjanların tespit yetkisi Belediyenindir. Belirlenen hat veya hat grupları yolcu taşımacılık hakkını Büyükşehir Belediye veya Encümeni Belediyeler Kanunu ile bu yönetmelik ve ilgili mevzuata göre beş (5) yılı aşmamak kaydı ile uygun göreceği bir süreyle ihaleye çıkarabilir.

Çalışma izni verilen işletici toplu taşıma hizmetini yapmak için, Belediye tarafından belirli süre için verilen yetki dahilinde kendisine tahsis edilen hatta belirlenen adette araç ile çalışma programına ve zaman çizelgesine bağlı olarak çalışacaktır. İşletici; yönetmelik, ilgili mevzuat ve sözleşmede belirlenen şartlara göre yolcu taşımacılığı yapmak zorundadır.

Ancak Belediye kentin toplu taşıma ihtiyacına göre işletme yılı içerisinde veya gelecek işletme yılında, kentte çalıştırılacak özel halk otobüslerinin hatlarını, hat gruplarını, hat güzergahlarını ve kontenjanlarını belirler ve karara bağlar. İşletici bu kararlara en geç 15 gün içerisinde uymak zorundadır.

UKOME'nin özel halk otobüslerinin çalışacakları hatlar ve izleyecekleri güzergahlar ile ilgili kararları sözleşme süresince geçerlidir.

Madde 7- Belediye Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünce çalıştırılan Belediye araçlarının yerine ve hatlara tahsis edilen Belediye Özel Halk Otobüsü sayısı yetersiz kalırsa (yoğun kesitlerde araçların doluluk oranları % 85'i aşar, durakta bekleyen yolcuların adetleri ve bekleme süreleri artar ise) Belediye hatta çalışan araçlara Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünün teklifi ve UKOME kararı ile araç fazlalığı bulunan hatlardaki ruhsatlı Özel Halk otobüslerinden ilave araç koyabileceği gibi, Meclis kararı ile ihaleye çıkılarak buradaki araç sayısını arttırabilir. UKOME kararı ile fazla hatlardan araç verildiğinde Encümen kararı ile ücreti alınır.

Madde 8- Özel halk otobüslerinde görev yapacak sürücü kıyafeti, Ulaşım Daire Başkanlığınca belirlenecek şekilde ve tek tip olacaktır.

Madde 9- İşleticiler, bu yönetmelikte belirtilen şekilde ve taşıma saatleri içinde herkesi yeterli titizlik ve azami centilmenlik kuralları içinde taşımak zorundadır.

 

Madde 10- İşletici, güzergahları üzerinde Trafikte oluşacak zorunluluklar dışında belirtilen hat ve güzergahı kesinlikle değiştiremezler. Yolcu indirme ve bindirme yalnızca güzergahlarında bulunan ve Belediyece tespit edilen duraklarda yapılacak olup, hiçbir şekilde durak haricinde indirme ve bindirme yapılmayacaktır.Herhangi bir gerekçe ile seferini tamamlayamayan araçların yerine ilgili hareket memurluğunda hazır bulundurulacak yedek araç devreye sokulacak ve hat üzerindeki yolcu taşımacılığı işi aksatılmayacaktır. İşleticiler, hareket programını aksamadan uygulanması sırasında Belediye ilgililerinin kendilerinden istedikleri hususlara ve kurallara uyacaklardır.

Madde 11- İşletici, aracını tüm bayram ve tatil günlerini içeren hareket programına göre çalıştırmak zorundadır. İşletici, Belediyeyi yazılı olarak bilgilendirmeden ve inceleme komisyonundan yazılı onay almadan aracını hattan çekemez.
Araç önemli bir kazaya uğradığında veya, motor, şasi arızaları ve revizyon hallerinde işletici durumu yazılı olarak Belediyeye bildirir ve çalışılmayacak süre için Belediyenin onayladığı yedek araç çalıştırılır. Bu süre üç günü geçemez üç günü geçtiğinde yedek araç çalışamaz, başka güzergahlardan araç çekilerek bu güzergahta çalıştırılır.

Madde 12- Savaş durumu, seferberlik hali, olağanüstü hal uygulaması, sel baskınları, doğal afetler Belediye lehine mücbir sebep olarak kabul edilir. Bu gibi durumlarda, Belediyenin işleticiye yapacağı yazılı bildirim üzerine maddelerde konulan bütün kısıtlamalar kalkar ve işletici araçlarını hat ve güzergah sınırlamaları kalkmış olarak Belediyenin emrine tahsis eder.

 

HAREKET PROGRAMI
Madde 13- Araçlar, hazırlanan hareket programlarına uymak suretiyle seferlerini yapmak zorundadır. Geçerli bir neden olmaksızın belirtilen zamandan daha geç sürede seferin yapılması, hizmet kurallarına riayetsizlik olarak kabul edilecektir. Bu hususlarla ilgili olarak hareket memurluğunda kayıt tutulacaktır. Araçların sefere başlamalarında, hareket saatlerine titizlikle uyulacak ve hareket memurlarının talimatları yerine getirilecektir. Gerek işleticinin mazereti, gerek yolcu yoğunluğu vb. nedenlerle ve işleticiye bilgi verilmek suretiyle 5272 ve 5216 sayılı yasalardaki imtiyaz hakkına binaen, Belediye' ye ait araçlar bu hatlarda çalıştırılabilir.

 

TAŞIMA TARİFESİ

Madde 14- Araçlarda uygulanacak ücretli, ücretsiz ve indirimli yolculara ait taşıma tarifesi UKOME tarafından saptanır. Bunlara ait değişiklikler Belediye tarafından UKOME'ye sunulur, onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve işletici bu karara uymak zorundadır. Bu tarife dışında ferdi veya toplu olarak değişik ücretle taşımacılık yapan işletici tespit edildiğinde, yazılı olarak uyarılır, yazının ilgilisine tebliğinden itibaren Tarife ücretine riayet etmez ise, çalışma ruhsatlan iptal edilerek işleticiliklerine son verilir. Sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilir.
Belediye bu hatla ilgili yeni bir ihaleye çıkabileceği gibi, diğer hatlarda çalışan işleticilerden birini (O hattaki yolcu taşımacılığını aksatmayacak şekilde) bu yönetmelik hükümlerine göre taşımacılık hakkı verilebilir.

Madde 15- Belediye ortak bir program çerçevesinde tek bir bilet veya elektronik kontrollü cihaz ve akıllı bilet sistemine geçileceğin de işleticiler anılan sistemleri ve çalıştırdıkları araçlarda gerekli teknolojik değişikliği yapmayı şimdiden kabul ve taahhüt ederek, akıllı bilet ve tek bilet uygulamasına geçeceklerdir.

Madde 16- Vatandaşlara daha kaliteli toplu taşıma hizmeti sunabilmek; Kent çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak ve çağdaş araçların hizmete sunulması amacıyla Belediyenin yazılı talebi üzerine Özel Halk Otobüsü işleticileri, araçlarında istenilen değişiklikleri süresi içinde yerine getirmekle yükümlüdür.

 

KİMLİK KARTI VE SİCİL DEFTERİ

Madde 17

a) Kimlik Kartı: Gerçek ve tüzel kişilerce çalıştırılan özel halk otobüslerindeki sürücülere Belediyece kimlik kartları düzenlenecektir. Sürücüler bu kimlik kartını görünür bir vaziyette sol yakalarına takacaktır.
b) Sicil Defteri: Özel halk otobüsü olarak çalışan işleticiler için Belediyece sicil defteri hazırlanacaktır. Bu defterde kimlik, ikametgah, ruhsat numarası gibi bilgiler ile cezai işlem bilgileri bulunacaktır.

 

İŞLETİCİ ve SÜRÜCÜLERİN EĞİTİMİ
Madde 18- İşletici veya sürücüler, belediyenin düzenleyeceği eğitim seminerlerine katılmak zorundadırlar. Bu seminerler ilk yardım, genel prensipler ve benzeri konularda ve her işletme yılında düzenlenir. Seminerlere katılmayan işleticilere yüz sivil yolcu ücreti para cezası verilir.

 

DENETİM

Madde 19

- Özel halk otobüsleri ve personeli,

a) Belediyenin yetki belgesi verdiği Büyükşehir İlçe ve İlk Kademe Belediye personeli,
b) Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memurları tarafından her zaman denetleneceklerdir.
Araç işleticileri ve personeli bu maddede belirtilen kişilerin talimatına uymakla yükümlüdür. Denetimler bu yönetmelik hükümlerine ve sözleşmede yer alacak maddelere göre yapılır.

Madde 20- İşletme süresince çalıştırılacak özel halk otobüs sayısı, UKOME'nin teklifi ile Belediye Meclisi tarafından belirlenir. Bu araçların nasıl verileceğine de Belediye Meclisi karar verir. Bir sonraki işletme yılında çalışmasını sürdürecek işleticiler, ruhsat yenileme başvurusundan sonra belirlenecek günde, aracını teknik komisyona uygunluk kontrolüne getirir.
Aracın kontrolde görülen eksiklikleri yazılı olarak işleticiye verilir. İşletici 15 gün içerisinde eksiklikleri ve değişiklikleri tamamlayarak tekrar komisyonun kontrolüne sunar. Aracın toplu taşımacılığa uygun olduğuna karar verilirse, araç uygunluk belgesi verilir. Araç uygunluk belgesini alan ve ruhsat harcını ödeyen işleticiye Belediyeden yeni işletme yılı için taşımacılık ruhsatı verilir. Ruhsatı alan işletici taşımacılığa devam eder. Araç uygunluk kontrolünde görülen eksiklik ve değişiklikleri yapmayan veya yaptığı halde yeterli bulunmayan araçların ruhsatı yenilenmez ve taşımacılık yapamaz. Araç uygunluk belgesi ücreti 50 sivil yolcu ücretidir. Bu ücret belediyeye peşin olarak ödenir.

 

TAŞIMACILIKTAN ÇEKİLME VE ÇIKARILMA
Madde 21- Taşımacılıktan çıkarılma aşağıdaki şartlardan herhangi birisiyle olur.
a) Meclis Kararı ile Özel Halk otobüsü işletmecilik hakkı verilen işleticiler, Meclis kararlarındaki taahhütleri süresinde yerine getirmedikleri takdirde,
b) Yönetmeliğin 33.maddesinde belirtilen cezayı gerektiren ve suç sayılan fiilleri işleyenlere Şikayet Değerlendirme ve Ceza Komisyonunca verilecek çalışma ruhsatının iptali kararı sonucu,
c) Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre işleticinin ölümü durumunda, varislerin en geç 60 (altmış) gün içinde Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne başvuruları ile işleticilikten çekilir veya işleticiliğe devam edilir. 60 (altmış) gün içinde Belediyeye başvuru yapılmaması halinde varislerin hiçbir hakkı kalmaz.
Büyükşehir Belediye Meclisi karar doğrultusunda özel halk otobüslerinin sayısında azaltılma getirildiği takdirde; karar tarihinden bir yıl geriye doğru bakıldığında sicilinde yönetmeliğin 32. maddesine göre Şikayet Değerlendirme ve Ceza Komisyonu tarafında en çok ceza alan araçtan başlanarak yeterli sayıda araç çıkartılır. Çekilme veya çıkarılma halinde ödeme bedelleri işleticilere geri ödenmez.

 

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNDEN ALINACAK ÜCRETLER – ÇALIŞMA RUHSATLARI
Madde 22-
1. Özel Halk otobüsü imtiyaz ücreti:

a) Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından toplu taşımacılık izni verilen işleticilerden işletme süresi karşılığı alınan ücretlerdir.
b) İhale sureti ile toplu taşıma izni verilen araçlardan alınan Özel Halk Otobüsü ihale bedelidir.

2. Yıllık Hat Tahsis Ücreti:
Belediyeden toplu taşımacılık izin belgesi alan tüm işleticilerden her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte tahsil edilecek ücrettir. İş bu ücret her yıl Meclis tarafından belirlenir.
3. Araç Uygunluk Belgesi Ücreti Araç uygunluk belgesi ücreti 50 sivil yolcu ücreti bedelidir.
4.Devir Ücreti:
Encümen kararı ile devri uygun görülen araçların yeni işleticiden alınacak Meclis' in belirlediği ücrettir.

Yukarıda belirtilen ücretleri ödeyenlere Belediye tarafından "Özel Halk Otobüsü Çalışma Ruhsatı" verilir. Çalışma ruhsatı verilmeden önce Belediye ile işletici arasında bu yönetmelik hükümlerine göre ve çıkarılacak talimatlara uygun biçimde, çalışma şartlarını ve toplu taşıma ile genel şartlara uyacağını belirten bir sözleşme tanzim edilerek taraflarca imzalanır.

Belediye tarafından tanzim olunacak, çalışma ruhsatında yer alan bilgiler doğru ve noksansız olarak işletici tarafından Belediyeye bildirilir. Doğru bilgi vermediği sonradan anlaşılan işleticiler hakkında bu yönetmelik uyarınca cezai işlem uygulanır. Çalışma ruhsatı üzerinde herhangi bir tahrifat yaptığı anlaşılan işleticilerin ruhsatları iptal edilir ve araçların çalışmasına son verilir. Çalışma ruhsatları her yıl Belediye tarafından araçların durumu kontrol edilerek yenilenir.

Madde 23- Araç personelinin çığırtkanlık yaparak yolcu toplaması ve araç içinde dolaşarak ücret toplaması yasaktır. Bu davranış tespit olduğunda işleticiler hakkında cezai işlem uygulanır.

Madde 24- Özel halk otobüsü sürücülerinin çalışma kurallarına uymaması veya bu kurallara aykırı davranması halinde durum yazılı olarak işleticiye bildirilen sürücüler, yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde işletici tarafından değiştirilir.

Madde 25- Özel halk otobüsü işleticileri araçlarına zorunlu trafik sigortası yaptırmaya mecburdur. Gerekli sigorta işlemlerini yaptırmadan sefere çıkan araçların işleticileri hakkında bu yönetmeliğin cezai hükümleri uygulanır.

 

ARAÇ DEVRETME
Madde 26- Toplu Taşıma İzin Belgeleri araca, Trafik ruhsatındaki kayıtlı olan araç sahiplerine verilir. Belediyeden Toplu Taşıma İzin Belgesi almış Özel Halk Otobüsü sahibi veya sahipleri Belediye'ye başvuru yaparak Encümen kararı alındıktan sonra aracın Noter satışını ve Emniyet Trafiğinden devrini yapabilirler veya ortak alabilirler. Belediye'ye başvurmadan ve Encümen kararı alınmadan yapılan satışlarda satın alan bu satıştan, ortak almalarda ortak, bu hisse devrinden dolayı hak sahibi olamaz. İş bu yönetmelikteki şartların da yerine getirilmesi zorunludur. Devir, satışta ve ortak almada Encümen kararı alınması için takip edilecek işlemler sırasıyla;
1- Aracı Toplu Taşıma İzin Belgeli olarak almak isteyenler (Devir-Ortaklık): Dilekçe (Devir ile birlikte model değişikliği yapılacaksa dilekçede belirtilir)
- Mahalle Muhtarından tasdikli nüfus cüzdan sureti ve ikametgah senedi.
- "E" sınıfı ehliyet fotokopisi (Noter Tasdikli)

- Ticari Taşıt kullanma belgesi (Noter Tasdikli). Bu belge kursiyer kartı ve geçici taşıt kullanma belgesi ise onun fotokopisi alınır. Daha sonra asıl olan dosyasına konur.
- Ortak almalarda da aynı evrak tamamlanır. (Tüm ortaklar için geçerlidir)

2-Aracı Toplu Taşıma İzin Belgeli olarak satmak isteyenler (Devir-Ortaklık):

- Dilekçe,

- Belediye ile ilgili tüm borç ve cezaların ödendiğine dair Hesap İşleri Gelirler Müdürlüğünden alınma borcu yoktur belgesi,

- Trafik ruhsatlarının fotokopisi (Noter tasdikli) her iki mükellef Belediye Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne başvurularını yaparlar. Gerekli inceleme Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünce yapıldıktan sonra araç uygunluk belgesi için Teknik Komisyona gönderilir. Uygunluk belgesi alındıktan sonra evraklar karar alınmak üzere Belediye Encümenine gönderilir.

3-Encümen kararı olumlu ise aracı alan kişi:
- Noter satışı (Noter Tasdikli)

- Trafik ruhsatının fotokopileri (Noter Tasdikli)
- Trafik sigorta poliçelerinin fotokopileri (Noter Tasdikli)

- Plaka yazılı vergi levhası fotokopisi (Noter Tasdikli)

- Sosyal Güvenlik kaydı ile ilgili yazı veya kayıt fotokopisi (Noter Tasdikli)
- Devir almak isteyen kişi veya kişilerin Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliğine uyacaklarına dair noterden taahhütname,
-
Eski Toplu Taşıma İzin Belgesi ve 2 adet resim

Tüm bu evraklar tamamlanıp Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne teslim edilirken Yönetmeliğin devir ücreti ile hükümleri gereği Özel Halk Otobüsü ruhsat devir ücreti tahsil edilir. Tüm bu işlemler bittikten sonra Belediye Özel Halk otobüs çalışma ruhsatı aracı alan kişi veya kişiler adına düzenlenir. Encümen kararının tebliğinden itibaren 30 iş günü içinde evraklarını tamamlamayan alıcı kişi veya kişilere Yönetmeliğinin 33. maddesinin cezai hükümleri uygulanır ve Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünce 30 günlük ek bir süre verilir. Bu süre zarfında evraklar tamamlanmadığı takdirde Çalışma ruhsatı askıya alınır ve aracın hattında çalışmasına izin verilmez. Evraklar tamamlandığı taktirde Özel Halk otobüs çalışma ruhsatı düzenlenir.

- Belediyeden izin almadan yapılan devirlerde veya ortak almalarda yapılacak işlemler: Belediye Encümen kararı çıkmadan Özel Halk Otobüslerinin devir ve satışının yapıldığının tespiti halinde gerekli zabıt düzenlenerek Encümen'e sunulur. Encümen, para cezası ile Ticaret ve Sanattan men cezası ve devir ücretinin ödenmesi yönünde karar alır. Devir ücretinin ödendiğini gösterir vezne alındısının ibrazı halinde aracın çalışmasına izin verilir. Devir için istenen belgelerin tekamül ettirilmesi için araç sahibine 30 gün süre verilir. Bu süre zarfında evraklar tamamlanmadığı takdirde Özel Halk otobüs çalışma ruhsatı en çok 120 gün süre ile askıya alınır ve aracın çalışmasına izin verilmez. Evraklar tamamlandığı takdirde Özel Halk otobüs çalışma ruhsatı düzenlenir. Sonradan, evraklarda aracı alan kişinin durumunun yönetmelikte aranan şartlara aykırılığının tespiti halinde Özel Halk otobüs çalışma ruhsatı Belediye Encümenince iptal edilir. Bu süreler sonunda evraklar tamamlanmadığı takdirde Toplu Taşıma izin Belgesi Belediye Encümen kararı ile iptal edilir. Devir ücreti iade edilir.

- Veraset yolu ile intikallerde aranan şartlar:
1. Özel halk otobüs çalışma ruhsatı bulunan araç sahibinin ölümü halinde, mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin başvurusu üzerine Emniyet Trafik Tescil Bürolarından düzenlenmiş Trafik Ruhsatnamesinde belirtilen mirasçılar adına Belediye Özel Halk otobüs çalışma ruhsatı düzenlenir. Araç, mirasçılardan birinin üzerine düzenlenebileceği gibi tüm mirasçılar adına da düzenlenebilir. Mirasçılar için gerekli belgeler istenirken yönetmelikte belirtilen Ehliyet, Ticari Taşıt Kullanma Belgesi şartları aranmaz. Bu durumda mirasçılar araçlarını kullanacak sürücünün ehliyet ve Ticari Taşıt Kullanma belgelerini Toplu Taşıma Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Mirasçılar her şoför değişikliğinde bu belgelerin dosyasına konulması için Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne bildirim yapmak zorundadır.
2. Mirasçılar aracı üzerine almayıp bir başka şahısa satmak istediklerinde, Yönetmelik, koşullarına uygun kalmak ve Belediyeden izin almak suretiyle satış işlemini yaparlar.
3. Mirasçılar, kendi adlarına aracı üzerlerine aldıkları takdirde Devir ücreti alınmaz. Bir başka şahısa aracı sattıkları takdirde Devir ücreti alınır.
4. Varisler arasında anlaşmazlık çıkması halinde, belediye bu anlaşmazlığın ulaşım hizmetlerini aksattığı kanaatine varırsa, hat iptal edilir ve devir ücretinin kalan süreye tekabül eden kısmı mirasçılara iade edilir.


- İcra yolu ile intikallerde şartlar:
Belediyeden Özel Halk otobüs çalışma ruhsatı Özel Halk Otobüslerinin icra marifetiyle satışı sonucunda yeni sahibinin Toplu Taşıma İzin Belgesi alabilmesi için yönetmelik şartlarına uygun olması gerekir. Bu durum icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında belirtilir. Belediyeye devir ücretinin ödenmesi ve Özel Halk Otobüs yönetmeliği hükümlerine durumunun uyması halinde yeni sahibine Özel Halk otobüs çalışma ruhsatı verilir.


ARAÇ YENİLEME
Madde 27- İşleticinin, mevcut araçlarım her zaman için yenileme hakkı bulunmaktadır. Ancak; değiştirilen ve işletmeye alınacak aracın, bu yönetmelik hükümlerinde yer alan şartları taşıması ve bu durumun Belediye tarafından tespit ve tescili şarttır.
- Özel Halk Otobüs sahibi aracını yeni bir araçla değiştirmek istediğinde yeni araca ait trafik ruhsatının noter tasdikli suretini, eski aracının trafikten çekme belgesi fotokopisi veya noter satışını ayrıca Özel Halk Otobüsü olması için istenen şartlara uygun olduğuna dair araç uygunluk belgesini dilekçesine ekleyerek Toplu Taşıma Müdürlüğüne başvurur. İşlemler tamamlandıktan sonra yeni araç için geçerli olacak şekilde Çalışma ruhsatı düzenlenir.
- Model değişikliği araçta trafik tescilinin yapıldığı tarihte model yaşının 5 yaşından büyük olmaması şartı aranır.
- Özel Halk otobüs sahipleri araç değişikliklerini Emniyet Trafik Tescil tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde Belediyeye bildirimde bulunmak orundadır. Bu süre sonunda bildirimde bulunmayan Özel Halk Otobüs sahipleri Toplu Taşıma Müdürlüğünce tanzim edilecek tutanakla tespit edilip konu Şikayet Değerlendirme ve Ceza Komisyonuna bildirilir. Şikayet Değerlendirme ve Ceza Komisyonu kararı ile Yönetmeliğin 33. maddesindeki cezai hükümleri gereği belirtilen para cezasını Belediyemiz veznesine ödemesi ve diğer Toplu Taşıma koşullarını taşıması şartıyla Çalışma ruhsatı Belgeleri yenilenir. 4. Devir ile birlikte araç değişikliği yapılabilir. Ancak aracı almak isteyen kişi veya kişiler bu taleplerini Encümen'e evraklarını sunmadan önce başvuru dilekçesinde yazılı olarak belirtmek zorundadırlar. Encümen kararı çıktıktan sonra hususiye çıkarılan, satılan veya trafikten çekilen aracın Emniyet Trafik Tescil Belgesi noter tasdikli olarak Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne teslim edilir.

 

CEZALAR
Madde 28- Hatalı ve kusurlu davranışları tespit edilen işleticiler, yetkili kişilerce her zaman yazılı ve sözlü olarak uyarılabilirler.
Madde 29- Bu yönetmelik hükümlerine uymayan işleticilere para ve taşımacılıktan çıkartılma cezalan uygulanır. Cezayı gerektiren durumlar ve ceza sınırları belirtilmiştir.
Madde 30– 32. maddede belirtilen para cezaları 19. maddede belirtilen kişilerce tanzim edilerek Toplu Taşıma Müdürlüğü tarafından üst yazı ile Şikayet Değerlendirme ve Ceza Komisyonuna havale edilir. Komisyon kararı kesindir ve hemen uygulanır. Hükmedilen para cezaları, Belediye tarafından yazılı olarak işleticiye tebliğ edilir. Tebliği takiben 15 (on beş) gün içinde Belediyeye ödenmesi istenir. Bu süre içinde ödeme yapmayan işleticilere yürürlükte bulunan gecikme zammı oranları uygulanır. Cezanın tebliğ tarihinden itibaren 2 ay içinde cezasını ve gecikme zammını ödemeyen işleticinin aracı 30 gün süre ile işletmeden geçici olarak çıkartılır. Bu sürenin bitiminde de ödeme yapmayanların çalışma ruhsatları iptal edilerek toplu taşımacılıktan men edilir.
Madde 31- Taşımacılıktan çıkartılma cezaları, Şikayet Değerlendirme ve Ceza Komisyonunun önerisi ve Belediye Başkanlık Makamının onayı ile gerçekleşir.
Madde 32- Belediyenin işleticiye yapacağı her türlü bildirim, işleticinin daha önce Belediyeye bildirdiği adrese yapılır. Ancak, Hareket programına dair bildirimler araç sürücülerine de yapılabilir. Bu bildirimler, araç sahibine yapılmış sayılır. Belediyenin, tüm işleticileri ilgilendiren ilanları ve uyarıları, işleticinin üyesi veya ortağı oldukları tüzel kişilikler aracılığı ile de yaptırılabilir. İşleticiler hakkındaki cezai bildirimler ayrıca üyesi veya ortağı oldukları Tüzel kişiliklere de gönderilir.
Madde 33- Özel halk otobüsleri işleticileri ile yanlarında çalışanların suç sayılacak fiil ve davranışları ile bunlar için uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir. Cezalar, Şikayet Değerlendirme ve Ceza Komisyonu kararı ile uygulanır.

- Cezayı gerektiren ve suç sayılacak fiiller şunlardır;
1. Kirli araçla sefere çıkılması,
2. Araçta görevli sürücünün sefer sırasında sigara içmesi,
3. Çığırtkanlık yaparak yolcu toplamaya çalışılması,
4. Duraklarda gereğinden fazla veya az beklenilmesi,
5. Hat güzergahlarına ve duraklara uyulmaması,
6. Gerekli bakım ve onarımı yaptırmadan, teknik özelliklerini yitirmiş araçla sefere çıkılması,
7.
Görevli denetim elemanlarının talimatlarına uyulmaması,
8.
Belirli ve özel günlerde araçlara bayrak takılmaması,
9. Seferlerin (haklı bir gerekçeye bağlı olmaksızın) belirli süreden erken veya geç olarak tamamlanması,
10. Araçlarda bulunması gereken şartların yerine getirilmemesi,
11. Kurallara ve yönetmeliğe uygun olmayan personel çalıştırılması,
12. Belediyece belirlenen hareket programına kısmen veya tamamen uyulmaması,
13. Araçta görevli personelin Belediyece belirlenen kılık ve kıyafet ile ilgili talimatına uymaması,
14. Trafik kurallarının ihlali ile yolcu ve araç trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde şehir içi hız tahdidine uymadan araç kullanılması,
15. Görevli denetim elemanlarına hakaret ve kötü muamelede bulunulması,
16. Yolculara hakaret edilmesi ve kötü davranılması,
17. Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan ve yürürlükte olan bu uygulama yönetmeliği usul ve esaslarına uyulmaması,

18. Araç sürücülerinin sefer sırasında alkollü araç kullanması,

19. Aracın sefer sırasında kaza yaparak ölüme sebebiyet vermesi ve bu durumun sürücü hatasından kaynaklandığının, trafikçe tutulan raporda veya mahkeme kararından anlaşılması,

20. Başka araçların güzergahlarına ve hatlarına girilmesi ve yolcu alması,

21. İşletici veya yanında çalıştırdığı kimselerce çalışma ruhsatında tahrifat yapılması,

22. Özel halk otobüs işleticisi veya sorumlu çalışanlarının şehir içi güzergahlarında toplu taşımacılık hizmeti görürken, hangi nedenle olursa olsun başka bir işletici, Belediyeye ait araç sürücüsü, Belediye görevlileri veya yolcu ile kavga, küfür vb. saldırı amaçlı eylemler gerçekleştirmesi,

23. Araçta yolcuları rahatsız edecek şekilde sesli yayın yapılması,

24. Araç seferlerinde, sürücünün özel işleri nedeniyle durak dışında durması, bekleme yapması,

25. Özel halk otobüsü devir alacak işleticiler, Encümen kararı çıktıktan sonra 30 iş günü içinde evrakları teslim etmemeleri,
26.Araç değişikliği yapanların bu durumu Belediyeye 30 iş gününde bildirmemeleri,

(1, 2, 3, 4, 23, 24) Bentlerinde sayılı fiillerin işlenmesi halinde ilk tespitte yazılı ihtar, ihtardan sonraki her tekrarında 50 sivil yolcu ücreti para cezası verilir.
(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 26) Bentlerinde sayılı fiillerin işlenmesi halinde, ilk ve ikinci tespitlerde 100 sivil yolcu ücreti para cezası verilir. Üçüncü tespitte araç 30 gün seferden men edilir.
(14) Sayılı bendindeki fiilin işlenmesi halinde, ilk tespitte 100 sivil yolcu ücreti, ikinci tespitte 200 sivil yolcu ücreti, üçüncü tespitte çalışma ruhsatının iptali ile araç seferden men edilir.
(15,16,17,18) Bentlerinde sayılı fiillerin işlenmesi halinde, ilk ve ikinci tespitlerde 300 sivil yolcu ücreti, üçüncü tespitte çalışma ruhsatının iptali ile araç seferden men edilir.
(19,20,21) Bentlerinde sayılı fiillerin işlenmesi halinde, 400 sivil yolcu ücreti para cezası verilir.

(22) sayılı bentteki fiilin işlenmesi halinde, ilk tespitte 1000 sivil yolcu ücreti, ikinci tespitte 2000 sivil yolcu ücreti para cezası, üçüncü tespitte çalışma ruhsatı iptal edilir, araç seferden men edilir ve işleticiye bir daha hiçbir hatta çalışma izni verilmez.

 

ARAÇLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Madde 34-

- Özel halk otobüsleri ilk ruhsat verildiği tarihte en fazla 5 yaşında olabilir.
- Büyükşehir sınırları içine sonradan dahil edilen alanlarda taşımacılık yapan araçların Büyükşehir Meclis kararı ile özel halk otobüsü olmak için araçların yaşı en fazla 5 yaşında olacaktır.
- Özel halk otobüsü olarak çalışma ruhsatı verilen araçlar sisteme girdikten sonra en fazla 10 yaşma kadar kalacaktır. 10 yaşını geçen araçlara çalışma ruhsatı verilmez.
- Araçlarda en az 20 koltuk bulunacak, ayrıca ayakta taşınacak yolcu sayısı Karayolları Trafik Tüzüğünde düzenlendiği gibi, her metrekare için en çok dört kişi olacaktır.
- Tavan yüksekliği, orta genişliği, sıralar arası mesafe ve oturma yerleri ölçüleri kara yolları trafik tüzüğünün ilgili hükümlerine uygun olacaktır.
- Sürücü yeri, arka koltuk kısmından bir pano ile ayrılacaktır.
- Araçların kapılarında durak yerleri dışında, içeriden veya dışarıdan açılmayan ve sürücü tarafından idare edilen bir kilit düzeni bulunması zorunludur.
- Araçlarda sürücüyü sesle veya ışıkla uyaran bir düzen bulunacaktır.
- Araçların dış ve iç ışıklandırma ile aydınlatma donanımları çalışır durumda olacaktır.
- Araçların ön cephesinde ve en yüksek noktasına hangi ibarenin yazılacağı Belediye tarafından işleticilere bildirilecektir.
- Araçlara, çalıştıkları hattın güzergahlarını belirtmek amacı ile; güzergahın belediyece verilen hat numarasını, başlangıç ve bitiş noktalarını Belediye tarafından belirlenen noktaları (semti) gösteren bir levha aracın sağ, ön ve arka tarafına takılacaktır. Bu levha ücreti karşılığında Belediyeden sağlanacak ve işletici tarafından araca sağlamca monte edilecektir. (Belediye istediğinde dijital gösterge takılacaktır)
- Araçlarda yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör ve yedek sinyal ampulleri ile kış şartlarında patinaj zinciri ve çekme halatı bulundurulacaktır.
- Araçların ön giriş kapısının yanına, "Giriş" arka kapısının yan tarafına da "Çıkış" ibaresi yazılacaktır.
- Araçların dışı, içi ve koltukları sürekli olarak temiz tutulacak, koltuk döşemeleri kırık ve yırtılmış durumda olmayacaktır.
- Araçların içinde, fırça, çöp sepeti ve diğer yıkama malzemeleri bulundurulmayacaktır.
- Araçların içinde ve dışında Belediyenin izni olmadan hiçbir ilan, reklam, duyuru, resim, poster ve süsleme bulunmayacaktır.
- Araçların dışında güzergahı gösteren tabelalar hariç hiçbir yazı, firma ismi veya şekli olmayacaktır. Ancak, Belediyenin uygun göreceği ilan ve reklamların yapılmasına izin verilir. Araçlara alınacak ilan ve reklamlarla ilgili vergi ve ücretler gelir müdürlüğü tarafından tahsil edilir.
- Belediyece yapılan incelemelerden sonra, araç içinde kolay görünür yerlere, oturan yolcu sayısını, ayakta yolcu sayısını belirten plaketler ile hangi koltuğun bebeklilere, hamilelere, yaşlı ve özürlülere öncelikli olduğunu bildirir levhalar takılacaktır.
- Araç içinde görünür bir yere çalışma saatlerini gösterir levha takılacaktır.
- Araç içinde sigara içilmesi yasak olup "sigara içilmez" levhası takılacaktır.
- Araç içinde Belediyece belirlenen bir yere yolcuların şikayetleri ile ilgili başvuracakları telefon numaralarını gösterir bir levha takılacaktır.
- Araçların egzozlarından çıkan zehirli gazın duraklarda bekleyen yolcuları etkilememesi için, egzoz çıkışlarına sola üfleme başlıkları takılacaktır.
- Araçların camlarında kırık çatlak ve herhangi bir deformasyon olmayacaktır.
- Yaz şartları için, araç içi havalandırma pencereleri bulunacak, ayrıca üst camların açılmasına imkan verilecek cam sürgü kolları veya tutamakları bulunacak ve her zaman çalışır durumda bulundurulacaktır. Belediye istediğinde araçlara klima takılacaktır.
- Araçların iç ve dikiz aynaları sağlam ve cam silgileri çalışır durumda olacaktır.
- Araçların ön ve arkasında çekmeye uygun çeki kancaları bulunacaktır.
- Araçlarda havalı ve ıslık sesi veren kornalar kesinlikle olmayacak "di-dat" olarak tanımlanan kornalar takılmış olacaktır. Elektrik tesisatının, sinyallerin ve farların her durumda çalışır olmasına azami ölçüde dikkat edilecektir.
- Aracın mazot pompası ayar edilmiş olacak ve egzozdan siyah duman vermeyecektir.
- Aracın motor bölmesi temiz ve bakımlı olacak, şanzımanda halkı rahatsız edecek gürültülü bir çalışmanın olmaması temin edilecektir.
- Aracın dış boya görüntüsü standart ölçü ve renklerde olacak, ayrıca renklere yama yapılmayacaktır. Kaporta saclarında çürüme, ezilme olmamasına dikkat edilecektir.
- Aracın her iki yanına mavi zemin üzerine beyaz renkli yağlı boya ile iki satır halinde Belediyenin tespit ettiği ibare yazılacaktır. Yazının standart ve ölçülen Belediyece belirlenecektir. Belediyenin uygun görerek izin verdiği ilan ve reklamların yapılması sırasında yukarıda belirtilen hususlar aynen korunacak tespit edilen ibare kapatılmayacaktır.
- Araçların yanlarda bulunan ve güzergahları gösteren levhalar sökülebilir şekilde olacak, semtler bu levhalar üzerine yazılacaktır. Semt ve güzergahları gösteren levhalardaki yan yüksekliği ve renkleri Belediyece belirlenecek standart ve renklerde olacaktır.
- Araçları ön sağ camlarına semt levhası konulacak, bu levha aydınlatılmış olacaktır. Semt levhası Belediye tarafından hazırlatılacak ve işleticilere ücreti mukabili verilecektir.
- Aracın, araç uygunluk belgesi alabilmesi için trafik muayenesinin ve trafik sigortasının yaptırılmış ve bunların ruhsatnamelere işlenmiş olması şarttır.

Madde 35- Bu yönetmelik Belediye tarafından özel halk otobüsü işleticilerine zimmetli olarak verilir. İşleticilere araçlarda bulundurulmak suretiyle uygun bir kılıf içinde muhafaza edilir.

Madde 36- İşleticiler yönetmeliğe göre oluşan noksanlıklarını bu yönetmeliğin ilan edildiği tarihten itibaren Belediyenin vereceği sürede gidermek zorundadır.

Madde 37- Bu yönetmelik, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilerek karara bağlanır, ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer
.

Madde 38- Bu yönetmelik hükümleri Belediye Başkanlığı veya onun gözetimi altında Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

 

GEÇİCİ MADDE 1 - Meclis kararlarına göre araç yenileme süresini geçirenlere;
a) 5 yaşından küçük ikinci el araç alacakların araçlarını yenileyeceklerine dair yazılı taahhütname verenlere 3 ay,
b) "0" araç alımı için sıra bekleyenlere bu durumlarını yazılı olarak belgelemeleri kaydıyla kendilerine acente veya fabrika araç teslim tarihlerine kadar Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından ek süre verilebilir. Bu süre üç ayı geçemez.


.
 
Tarih: 10-02-2006
 
    Neredeyim:  Ana Sayfa / Bilgi Hattı / Ulaşım Saatleri /  
 
geri dön
 
yukarı çık
 
tüm haberler
 
ana sayfaya git
  Diğer Hizmetler
  5. Liseslerarası Tiyatro Şenliği
  ADARAY
  Mükellef Talep, Şikayet, Öneri ve Teşekkür Başvuru Yolları
  Ödemeler ile ilgili İşlemler
  Otopark Bedeli
  Pano Söküm ve Yıkım Bedelleri
  İdari Para Cezaları
  Vergi Cezalarında İndirim, Uzlaşma, İtiraz ve Dava Açma Hakkı
  Ticari Araçlara Reklam Konması
  İlan Reklam Vergisi
  13. Geleneksel Fotoğraf Yarışması
  Atık Pil Toplama Yarışması
  Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması
  Atık Pilleriniz Şeker Olsun Çocuklar
  Tasarım Yarışması
 
+ tüm hizmetler
 
     
Ana Sayfa      Yönetim      Projeler      Haberler      Kültür Sanat      Bilgi Hattı      Sakarya      English      İletişim